პირველი ელექტრო საპარსი გამოჩნდა 1927 წელს და რევოლუცია მოახდინა სახის თმის მოვლაზე. მათ არ სჭირდებათ დამატებითი ატრიბუტები, მარტივი და კომპაქტურია გამოსაყენებლად. იკავებს მცირე ადგილს. 

გაპარსვის მეთოდის მიხედვით, არსებობს ორი სახის მოდელი:

მბრუნავი. პირველი ელექტრო საპარსები გაკეთდა ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით და დიდი ხნის განმავლობაში ის იყო ერთადერთი. მბრუნავი ელექტრო საპარსი არის სხეული, რომლის თავზე არის რამდენიმე ფიქსირებული თავი. ფირფიტის პირები ბრუნავს მათ ქვეშ. გაპარსვისას თმა ეცემა თავზე ყველაზე პატარა ხვრელებს და იჭრება პირებით.
ბადე. ამ ტიპის საპარსი ცოტა განსხვავებულად გამოიყურება. მისი ზედა ნაწილი არის წვრილი ბადისებრი ლითონის ბადე, რომლის ქვეშ მდებარეობს მბრუნავი დანები. ბადეში ხვრელებში ჩავარდნილი თმა იჭრება პირებით და ტოვებს კანს უსაფრთხოდ.

წარსულში, მბრუნავი მოწყობილობები არ ითვლებოდა ყველაზე პოპულარულად, რადგან ისინი ძალიან ხმაურიანი იყო ოპერაციის დროს და გაპარსვის შემდეგ კანი გაღიზიანებული რჩებოდა. ამასთან, ტექნოლოგიები ჯერ კიდევ არ დგას და თანამედროვე მაღალი ხარისხის მბრუნავი მოდელები კანს ეპყრობა მაქსიმალური დელიკატურობით, ხოლო ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებამ შესაძლებელი გახადა ხმაურის დონის მნიშვნელოვნად შემცირება ოპერაციის დროს. ზოგადად, ბადის, ან როგორც მას უწოდებენ, ვიბრაციული საპარსების ერთ -ერთ მთავარ უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ მათი გაწმენდა ადვილია. საკმარისია ბადის ამოღება და პირების მტვრისგან გაწმენდა.
ერთ -ერთი პარამეტრი, რომლითაც უნდა აირჩიოთ ელექტრო საპარსი არის ტენიანობის დაცვა და ქაფისა და გელის გამოყენების უნარი:

სველი გაპარსვისთვის. ამ ტიპის საპარსი საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ გელი, ქაფი და სხვა პროდუქტები თმის მოცილების პროცესში. ერთის მხრივ, სველი გაპარსვის პროცესი ელექტრული საპარსით უარყოფს ამ მოწყობილობების უამრავ სარგებელს, როგორიცაა პორტატულობა და მარტივად გამოყენება. მეორეს მხრივ, ორთქლზე გაჟღენთილი კანი მასზე წასმული გაცილებით უკეთესად იპარსავს და კომფორტის დონე გაცილებით მაღალია. მომხმარებელთა უმეტესობა ამ საპარსს იყენებს როგორც გარდამავალ პერიოდს საპარსის დატოვებისას, რათა მათი კანი შეეგუოს თმის მოცილების ახალ მეთოდს. ამ საპარსის ერთ -ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა არის ტენიანობის დაცვა. ძალიან ადვილია ასეთი ელექტრო მოწყობილობის გარეცხვა, თქვენ უბრალოდ უნდა ჩამოიბანოთ საპარსი წყლით და დატოვოთ გასაშრობად.

მშრალი გაპარსვისთვის. მშრალი პარსვისთვის განკუთვნილი ელექტრო საპარსი ისეთივე გავრცელებულია, როგორც სველი საპარსები. ასეთი მოწყობილობების მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ მათი გამოყენება მაქსიმალურად ადვილია და ტურისტებისა და მოგზაურთათვის იდეალურ მოწყობილობებად ითვლება. ასეთი საპარსის ერთ -ერთი უხერხულობა არის დასუფთავების მეთოდი. თუ ასეთი მოწყობილობა არ არის აღჭურვილი თვითწმენდის ვარიანტით ან ტურბო რეჟიმით, მაშინ სპეციალური ჯაგრისი  უნდა გამოიყენოთ მისი დაბლოკილი თმებისგან გასაწმენდად.
ცალკე, შეგიძლიათ გამოყოთ მანქანები, რომლებსაც დამატებით აქვთ ჩამონტაჟებული საპარსები - სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც აუცილებელია ულვაში გასწორებისა და წვერის ფორმირებისათვის. ასეთი მანქანები, ხშირად, გარკვეულწილად უფრო ძვირია, მაგრამ მათ შეუძლიათ დაიკვეხნონ მაქსიმალური მრავალფეროვნებითა და მრავალფუნქციურობით.

 

 

 

pirveli eleqtro saparsi gamoCnda 1927 wels da revolucia moaxdina saxis Tmis movlaze. maT ar sWirdebaT damatebiTi atributebi, martivi da kompaqturia gamosayeneblad. ikavebs mcire adgils. 
gaparsvis meTodis mixedviT, arsebobs ori saxis modeli:
mbrunavi. pirveli eleqtro saparsebi gakeTda am teqnologiis gamoyenebiT da didi xnis ganmavlobaSi is iyo erTaderTi. mbrunavi eleqtro saparsi aris sxeuli, romlis Tavze aris ramdenime fiqsirebuli Tavi. firfitis pirebi brunavs maT qveS. gaparsvisas Tma ecema Tavze yvelaze patara xvrelebs da iWreba pirebiT.
bade. am tipis saparsi cota gansxvavebulad gamoiyureba. misi zeda nawili aris wvrili badisebri liTonis bade, romlis qveS mdebareobs mbrunavi danebi. badeSi xvrelebSi Cavardnili Tma iWreba pirebiT da tovebs kans usafrTxod.
warsulSi, mbrunavi mowyobilobebi ar iTvleboda yvelaze popularulad, radgan isini Zalian xmauriani iyo operaciis dros da gaparsvis Semdeg kani gaRizianebuli rCeboda. amasTan, teqnologiebi jer kidev ar dgas da Tanamedrove maRali xarisxis mbrunavi modelebi kans epyroba maqsimaluri delikaturobiT, xolo yvelaze Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebam SesaZlebeli gaxada xmauris donis mniSvnelovnad Semcireba operaciis dros. zogadad, badis, an rogorc mas uwodeben, vibraciuli saparsebis erT -erT mTavar upiratesobas warmoadgens is, rom maTi gawmenda advilia. sakmarisia badis amoReba da pirebis mtvrisgan gawmenda.
erT -erTi parametri, romliTac unda airCioT eleqtro saparsi aris tenianobis dacva da qafisa da gelis gamoyenebis unari:
sveli gaparsvisTvis. am tipis saparsi saSualebas gaZlevT gamoiyenoT geli, qafi da sxva produqtebi Tmis mocilebis procesSi. erTis mxriv, sveli gaparsvis procesi eleqtruli saparsiT uaryofs am mowyobilobebis uamrav sargebels, rogoricaa portatuloba da martivad gamoyeneba. meores mxriv, orTqlze gaJRenTili kani masze wasmuli gacilebiT ukeTesad iparsavs da komfortis done gacilebiT maRalia. momxmarebelTa umetesoba am saparss iyenebs rogorc gardamaval periods saparsis datovebisas, raTa maTi kani Seeguos Tmis mocilebis axal meTods. am saparsis erT -erTi yvelaze mniSvnelovani upiratesoba aris tenianobis dacva. Zalian advilia aseTi eleqtro mowyobilobis garecxva, Tqven ubralod unda CamoibanoT saparsi wyliT da datovoT gasaSrobad.
mSrali gaparsvisTvis. mSrali parsvisTvis gankuTvnili eleqtro saparsi iseTive gavrcelebulia, rogorc sveli saparsebi. aseTi mowyobilobebis mTavari upiratesoba is aris, rom maTi gamoyeneba maqsimalurad advilia da turistebisa da mogzaurTaTvis idealur mowyobilobebad iTvleba. aseTi saparsis erT -erTi uxerxuloba aris dasufTavebis meTodi. Tu aseTi mowyobiloba ar aris aRWurvili TviTwmendis variantiT an turbo reJimiT, maSin specialuri jagrisi  unda gamoiyenoT misi dablokili Tmebisgan gasawmendad.
calke, SegiZliaT gamoyoT manqanebi, romlebsac damatebiT aqvT CamontaJebuli saparsebi - specialuri mowyobiloba, romelic aucilebelia ulvaSi gasworebisa da wveris formirebisaTvis. aseTi manqanebi, xSirad, garkveulwilad ufro Zviria, magram maT SeuZliaT daikvexnon maqsimaluri mravalferovnebiTa da mravalfunqciurobiT.

1839  / თვეში 102₾-დან
219  / თვეში 12₾-დან
1510  / თვეში 84₾-დან
429  / თვეში 24₾-დან
494  / თვეში 27₾-დან
669  / თვეში 37₾-დან
419  / თვეში 23₾-დან
362  / თვეში 20₾-დან
486  / თვეში 27₾-დან
129  / თვეში 7₾-დან
149  / თვეში 8₾-დან
169  / თვეში 9₾-დან
102  / თვეში 6₾-დან
141  / თვეში 8₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 1870
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
პარსვის ტიპი
მუშაობა
ბადეების, საცმების რაოდენობა
დამატებითი მახასიათებლები
    ყველაფრის ჩვენება (15)
ფერი