ტანსაცმლის საპარსები

ტანსაცმლის საკრეჭის დანიშნულება

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გაირკვეს, თუ რატომ არის საჭირო ტანსაცმლის საპარსის გამოყენება  ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ხალხი ნაგავში ისვრის  გამოუსადეგარ ავეჯს ან ტანსაცმელს რადგან თვლის რომ მოძველდა. ნებისმიერი გამოყენებული  რამ დაფარულია მცირე, უსიამოვნო ქსოვილის წერტილებით. ეს გამომდინარეობს მისი მუდმივი გამოყენებიდან და ადამიანთან კონტაქტიდან. როდესაც საყვარელი და კომფორტული ბლუზა დაფარულია ასეთი "წერტილებით", მისი ვიზუალი  უარესდება და უხერხული ხდება მისი ტარება. შესაბამისად, საჭიროა ახალი პიჯაკის შეძენა და ძველის ჩანაცვლება. იგივე ხდება ავეჯთან დაკავშირებითაც მაგრამ, საბედნიეროდ, გამოსავალი არსებობს რომელიც ძვირადღირებული და საყვარელი ნივთების შენარჩუნებას უზრუნველყოფს.

მანქანა, რომლითაც ბუსუსებს  ადვილად მოაცილებს დაზოგავს ოჯახის ბიუჯეტს და საშუალებას მისცემს პროდუქტს უფრო დიდხანს გასტანოს. ეს მოწყობილობა დაიცავს  როგორც ახალ, ასევე ძველ ნივთებს ნახმარი იერიდან. მოწყობილობის გამოყენება არ იწვევს ხმაურს წონის საკმარისად მსუბუქია და არც ნატიფ ქსოვილს აზიანებს.  კიდევ ერთი პლუსია უსაფრთხოება: თუ ბავშვი მას ხელში აიღებს, ის არ დააზიანებს მას. ვინაიდან საჭრელი ნაწილი დამცავი ქსელითაა დაფარული.

მოწყობილობასთან მუშაობის ტექნიკა

ტანსაცმლის საკრეჭის გამოყენებაში რთული არაფერია. ტანსაცმლისგან არასასურველი ელემენტების ამოსაღებად საჭიროა ბატარეების დაყენება სპეციალურ ნაწილში.   საკრეჭი ნივთი უნდა გაშლილი  მაგიდაზე, იატაკზე ან რომელიმე ბრტყელ ზედაპირზე. პროცესი უნდა განხორციელდეს ნაზად და ფრთხილად, რომ არ დაზიანდეს დასამუშავებელი ობიექტი.

საკრეჭი მანქანის არჩევა

კითხვაზე პასუხის გაცემისას, თუ როგორ უნდა აირჩიოთ პროდუქტი, მხედველობაში მიიღება რამდენიმე ფაქტორი: ღირებულება, ზომა, კვების ტიპი. მოწყობილობის ზომები დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ხშირად გამოიყენებენ მას. რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მოსახერხებელია მცირე მექანიზმით მუშაობა - ის ხელში კარგად  ჯდება. მაგრამ ასეთი თმის საკრეჭი ბევრად ნელია. ნარჩენების დასუფთავების მცირე რეზერვუარი ხელს უშლის ხშირ გამოყენებას, რადგან იგი მუდმივად უნდა გაიწმინდოს. თუ მოწყობილობის კვების ტიპია ელექტრონული , ის არ საჭიროებს მუდმივ გამოცვლას და ბატარეების შეძენას. 

მისი შეძენის შემთხვევაში თქვენ დაქრწმუნდებით, რომ იგი აუცილებელი ნივთია ყველა ოჯახისთვის, რადგან მისი დახმარებით უამრავი ტანსაცმლისა და ავეჯის განახლებაა შესაძლებელი.

 

 

 

tansacmlis sakreWis daniSnuleba
upirveles yovlisa, Tqven unda gairkves, Tu ratom aris saWiro tansacmlis saparsis gamoyeneba  yoveldRiur cxovrebaSi. xalxi nagavSi isvris  gamousadegar avejs an tansacmels radgan Tvlis rom moZvelda. nebismieri gamoyenebuli  ram dafarulia mcire, usiamovno qsovilis wertilebiT. es gamomdinareobs misi mudmivi gamoyenebidan da adamianTan kontaqtidan. rodesac sayvareli da komfortuli bluza dafarulia aseTi "wertilebiT", misi vizuali  uaresdeba da uxerxuli xdeba misi tareba. Sesabamisad, saWiroa axali pijakis SeZena da Zvelis Canacvleba. igive xdeba avejTan dakavSirebiTac magram, sabednierod, gamosavali arsebobs romelic ZviradRirebuli da sayvareli nivTebis SenarCunebas uzrunvelyofs.
manqana, romliTac bususebs  advilad moacilebs dazogavs ojaxis biujets da saSualebas miscems produqts ufro didxans gastanos. es mowyobiloba daicavs  rogorc axal, aseve Zvel nivTebs naxmari ieridan. mowyobilobis gamoyeneba ar iwvevs xmaurs wonis sakmarisad msubuqia da arc natif qsovils azianebs.  kidev erTi plusia usafrTxoeba: Tu bavSvi mas xelSi aiRebs, is ar daazianebs mas. vinaidan saWreli nawili damcavi qseliTaa dafaruli.
mowyobilobasTan muSaobis teqnika
tansacmlis sakreWis gamoyenebaSi rTuli araferia. tansacmlisgan arasasurveli elementebis amosaRebad saWiroa batareebis dayeneba specialur nawilSi.   sakreWi nivTi unda gaSlili  magidaze, iatakze an romelime brtyel zedapirze. procesi unda ganxorcieldes nazad da frTxilad, rom ar daziandes dasamuSavebeli obieqti.
sakreWi manqanis arCeva
kiTxvaze pasuxis gacemisas, Tu rogor unda airCioT produqti, mxedvelobaSi miiReba ramdenime faqtori: Rirebuleba, zoma, kvebis tipi. mowyobilobis zomebi damokidebulia imaze, Tu ramdenad xSirad gamoiyeneben mas. ra Tqma unda, bevrad ufro mosaxerxebelia mcire meqanizmiT muSaoba - is xelSi kargad  jdeba. magram aseTi Tmis sakreWi bevrad nelia. narCenebis dasufTavebis mcire rezervuari xels uSlis xSir gamoyenebas, radgan igi mudmivad unda gaiwmindos. Tu mowyobilobis kvebis tipia eleqtronuli , is ar saWiroebs mudmiv gamocvlas da batareebis SeZenas. 
misi SeZenis SemTxvevaSi Tqven daqrwmundebiT, rom igi aucilebeli nivTia yvela ojaxisTvis, radgan misi daxmarebiT uamravi tansacmlisa da avejis ganaxlebaa SesaZlebeli.

AT-108872
გაყიდვაშია
20 
IL 6221
გაყიდვაშია
28 
GC026/80
გაყიდვაშია
59 
MR-SC-921
გაყიდვაშია
148 
Zilan ZLN0218 ქსოვილის საწმენდი
გაყიდვაშია
61 
LSH-ZH1
გაყიდვაშია
10 
AT-72837
მარაგი ამოწურულია
70 
22354
მარაგი ამოწურულია
18 
AT-94753
მარაგი ამოწურულია
11 
DIAMOND DM-902 ქსოვილის საწმენდი
მარაგი ამოწურულია
34 
PHILIPS GC026/80 ქსოვილის საწმენდი
მარაგი ამოწურულია
83 
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 10
  • 150
ბრენდი
მარაგი
ფერი