MP3 პლეერები არის პატარა, კომპაქტური მოწყობილობები, რომლებიც უკრავენ მუსიკალურ ფაილებს. ისინი ხდებიან მუსიკის მოყვარულთა ნამდვილი მეგობრები, რომლებსაც  ვერ წარმოუდგენიათ თავიანთ ცხოვრებას მუსიკის გარეშე. ეს გაჯეტები შექმნილია სპეციალურად მუსიკისთვის. მათი დიზაინიდან გამომდინარე, ისინი გამოირჩევიან მაღალი ხარისხის ხმის რეპროდუქციით, რაც შთაბეჭდილებას მოახდენს თუნდაც ყველაზე მომთხოვნ მომხმარებელზე.

MP3 პლეერები წარმოებულია მრავალი ცნობილი კომპანიის მიერ, რომელთაგან თითოეული ცდილობს მათი გაჯეტები გახადოს რაც შეიძლება პროდუქტიული და ფუნქციონალური. მოდელები fm რადიოთი განსაკუთრებული მოთხოვნაა პოტენციურ მყიდველებს შორის. მათ აქვთ ჩაშენებული სპეციალური მიმღები, რომელსაც შეუძლია სწრაფად მიიღოს რადიოტალღები. 

ასევე, ზოგიერთ MP3 პლეერს აქვს ჩაშენებული ხმის ჩამწერის ვარიანტი. ღილაკების მხოლოდ რამდენიმე დაწკაპუნება ან დაწკაპუნება ეკრანზე ააქტიურებს ამ რეჟიმს, რის შედეგადაც მოწყობილობა იწყებს მის გარშემო არსებული ყველა ხმის ჩაწერას. უფრო მეტიც, ჩაწერილი ფაილი ინახება ცალკეულ საქაღალდეში, მთავარ მუსიკალურ ჩანაწერებთან შერევის გარეშე.

თანამედროვე MP3 პლეერები დამზადებულია bluetooth ვარიანტით. ეს ფუნქცია ძალიან კომფორტულია. მისი წყალობით, მომხმარებელს აღარ სჭირდება თავისი გაჯეტის პერსონალურ კომპიუტერთან დაკავშირება მუსიკალური ფაილების გადასატანად. საკმარისია შესაბამისი პარამეტრების გააქტიურება, რის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება ახლად გადმოწერილი სიმღერების გადატანა უფრო მოსახერხებელ რეჟიმში.

როგორ ავირჩიოთ MP3 პლეერი?

პრაქტიკულად ყველა MP3 პლეერს აქვს ყურსასმენი, რომელიც ოპტიმალურია ამ გაჯეტისთვის. თუმცა, თუ სურვილი აქვს მომხმარებელს, შეუძლია შეიძინოს განსხვავებული ყურსასმენი საკუთარი შეხედულებისამებრ. ზოგიერთ მოდელს მოყვება დისტანციური მართვა. ეს საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ მოწყობილობის მოქმედება მანძილზე.
MP3 პლეერის არჩევა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ნებისმიერი სხვა გაჯეტის არჩევა.  თქვენ უნდა გაამახვილოთ ყურადღება ,პირველ რიგში, თქვენს ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე. 

ყველაზე მნიშვნელოვანია  სწორი მოდელის არჩევა. ამისათვის თქვენ უნდა გაეცნოთ იმ კომპანიას, რომელმაც აწარმოა მითითებული აღჭურვილობა. უმჯობესია ენდოთ სანდო კომპანიებს, რომლებმაც მოიპოვეს დადებითი შეფასებები თავიანთი მომხმარებლებისგან. მათი გაჯეტები მაღალი ხარისხის, გამძლეობისა და ფუნქციონალურობისაა. მათ შეუძლიათ იმუშაონ რამდენიმე ხმის რეჟიმში და მოერგონ მუსიკის კონკრეტულ სტილს.

 

 

 

 

 

 

MP3 pleerebi aris patara, kompaqturi mowyobilobebi, romlebic ukraven musikalur failebs. isini xdebian musikis moyvarulTa namdvili megobrebi, romlebsac  ver warmoudgeniaT TavianT cxovrebas musikis gareSe. es gajetebi Seqmnilia specialurad musikisTvis. maTi dizainidan gamomdinare, isini gamoirCevian maRali xarisxis xmis reproduqciiT, rac STabeWdilebas moaxdens Tundac yvelaze momTxovn momxmarebelze.
MP3 pleerebi warmoebulia mravali cnobili kompaniis mier, romelTagan TiToeuli cdilobs maTi gajetebi gaxados rac SeiZleba produqtiuli da funqcionaluri. modelebi fm radioTi gansakuTrebuli moTxovnaa potenciur myidvelebs Soris. maT aqvT CaSenebuli specialuri mimRebi, romelsac SeuZlia swrafad miiRos radiotalRebi. 
aseve, zogierT MP3 pleers aqvs CaSenebuli xmis Camweris varianti. Rilakebis mxolod ramdenime dawkapuneba an dawkapuneba ekranze aaqtiurebs am reJims, ris Sedegadac mowyobiloba iwyebs mis garSemo arsebuli yvela xmis Caweras. ufro metic, Cawerili faili inaxeba calkeul saqaRaldeSi, mTavar musikalur CanawerebTan Serevis gareSe.
Tanamedrove MP3 pleerebi damzadebulia bluetooth variantiT. es funqcia Zalian komfortulia. misi wyalobiT, momxmarebels aRar sWirdeba Tavisi gajetis personalur kompiuterTan dakavSireba musikaluri failebis gadasatanad. sakmarisia Sesabamisi parametrebis gaaqtiureba, ris Semdegac SesaZlebeli iqneba axlad gadmowerili simRerebis gadatana ufro mosaxerxebel reJimSi.
rogor avirCioT MP3 pleeri?
praqtikulad yvela MP3 pleers aqvs yursasmeni, romelic optimaluria am gajetisTvis. Tumca, Tu survili aqvs momxmarebels, SeuZlia SeiZinos gansxvavebuli yursasmeni sakuTari Sexedulebisamebr. zogierT models moyveba distanciuri marTva. es saSualebas gaZlevT gaakontroloT mowyobilobis moqmedeba manZilze.
MP3 pleeris arCeva iseTive mniSvnelovania, rogorc nebismieri sxva gajetis arCeva.  Tqven unda gaamaxviloT yuradReba ,pirvel rigSi, Tqvens individualur moTxovnebze. 
yvelaze mniSvnelovania  swori modelis arCeva. amisaTvis Tqven unda gaecnoT im kompanias, romelmac awarmoa miTiTebuli aRWurviloba. umjobesia endoT sando kompaniebs, romlebmac moipoves dadebiTi Sefasebebi TavianTi momxmareblebisgan. maTi gajetebi maRali xarisxis, gamZleobisa da funqcionalurobisaa. maT SeuZliaT imuSaon ramdenime xmis reJimSi da moergon musikis konkretul stils.

51  / თვეში 3₾-დან
131  / თვეში 7₾-დან
149  / თვეში 8₾-დან
45  / თვეში 3₾-დან
98  / თვეში 5₾-დან
98  / თვეში 5₾-დან
109  / თვეში 6₾-დან
ფასი

 – 

  • 40
  • 960
ბრენდი
მარაგი
მეხსიერების მოცულობა
დისპლეი
დამატებითი მახასიათებლები
ინტერფეისი/კომუნიკაცია
ფერი