მნიშვნელოვანი მომენტების აღბეჭდვა შესაძლებელია ფოტოაპარატების დახმარებით.  ნებისმიერი დღსასწაული თუ მოგზაურობა ლამაზი სურათების გადაღების გარეშე შეუძლებელია.  დღეს უკვე ხელმისაწვდომია ფოტოაპარატების ფართო ასორტიმენტი. მომხმარებლების მთავარი მიზანი კარგი ხარისხის ფოტოების გადაღებაა. ამისათვის საჭიროა არა მხოლოდ უნარ-ჩვევები და ოსტატობა, არამედ შესაბამისი აპარატი. პოპულარული მოდელებია ციფრული კამერები.
კამერის მახასიათებლები
არჩევის დაწყებამდე უნდა განსაზღვროთ თუ რა მიზნებისთვის გჭირდებათ აპარატი.  არ არსებობს კამერა, რომელიც შეესაბამება ყველნაირ მოთხოვნებს.  ამიტომ, ხარისხიანი ფოტოაპარატის არჩევა რთული ამოცანაა. სჯობს  მიმოიხილოთ  მოდელები და მათი მწარმოებლების შესახებ ინფორმაცია. ასევე შეადაროთ მახასიათებლები. არსებობს შემდეგი ტიპის კამერები:
•    დაცული
•    კომპაქტური
•    ულტრა თხელი
•    სარკიანი

თითოეულ ერთეულს აქვს ჩაშენებული მასშტაბირება, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ შორეული საგანი ობიექტივის გადიდების გამოყენებით. განასხვავებენ ციფრულ და ოპტიკურ მოდელებს. სამოყვარულო ფოტოგრაფიისთვის ჩვეულებრივი, ავტონომიური აპარატებია შესაფერისი. მათ აქვთ პარამეტრების მინიმალური რაოდენობა. პროფესიონალურ აპარატებს აქვს მრავალი ფუნქცია, რისი მეშვეობითაც  თქვენი ფოტო რეალისტურად გამოიყურება. უარყოფითი მხარეა მაღალი ფასი. კომპაქტური კამერები ყველაზე მოსახერხებელია, იგი  ადვილად ჯდება ჯიბეში ან პატარა ჩანთაში. 

სურათის სტაბილიზაცია

თითოეულ კამერაში არის ჩამონტაჟებული სტაბილიზაციის სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს მოწყობილობას ეფექტურად იმუშაოს ნებისმიერ პირობებში
ოპტიკური სტაბილიზაცია. გააქტიურებულია ლინზების ბლოკი, რომლებიც გადაადგილდება გარკვეული მანძილით გადასაადგილებელი კამერის საპირისპირო მიმართულებით. ოპტიკური ელემენტი ობიექტივის კონსტრუქციის ნაწილია. გთავაზობთ მკაფიო ფოტოს. ეს საშუალებას იძლევა გამოიყენოთ ნებისმიერი ობიექტივი. სურათი გადადის  ავტოფოკუსზე. ოპტიკას იყენებს  Nikon და Canon.

მატრიცის ცვლის სტაბილიზაცია. მოქმედებს პირდაპირ კამერაში. არ იცვლება ობიექტივის დიაფრაგმა. საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალი ხარისხის სურათები დაბალი ხარისხის ობიექტივით.

ელექტრონული სტაბილიზაცია. იგი გამოიყენება იაფი აპარატებისთვის მცირე მატრიცით. მოწყობილობის შერყევის დროს, პროცესორი არეგულირებს სურათს სარეზერვო პიქსელებით.

როგორ გავაკეთოთ სწორი არჩევანი

აპარატის მახასიათებლების გაცნობის შემდეგ, ღირს კიდევ რამდენიმე გარე მონაცემების განხილვა. კამერა ხელში კომფორტულად უნდა თავსდდებოდეს. მთავარი პარამეტრია კამერის მატრიცა. ითვლება, რომ რაც უფრო დიდია, მით ნაკლებად გამოსცემს ხმას და  ფოტოც უფრო სრულყოფილი გამოდის.
ყველა კამერას უნდა ქონდეს ხელი რეჟიმი. უმჯობესი იქნება თუ კამერის ეკრანი იმოძრავებს. ასეთ შემთხვევაში თქვენ შესაძლებლობა გექნებთ კამერა დაამონტაჟოთ სასურველ პოზიციაზე და ეკრანზე აკონტროლოთ საკუთარი გამოსახულება.

მოსახერხებელია ის, რომ გადაღებისთანავე კამერა საშუალებას გაძლევთ შეხედოთ შედეგს. იმისათვის, რომ მეხსიერება ასე სწრაფად არ შეივსოს, შეგიძლიათ წაშალოთ გადაღებული სურათები. კამერაში მეხსიერების სამი ტიპი არსებობს. უარყოფითი მხარეა ის, რომ თუ მოწყობილობა გადმოვარდება, მყარი დისკი ადვილად ტყდება, რამაც შეიძლება  გამოიწვიოს მონაცემთა დაკარგვა. ამ ტიპის მეხსიერების მოწყობილობას სიფრთხილით უნდა მოეკიდოთ. თუ არ გყოფნით მეხსირება ვიდეოების შესანახად, შეგიძლიათ აირჩიოთ შესაბამისი მეხისრების ბარათი.
 

 

 

 

 mniSvnelovani momentebis aRbeWdva SesaZlebelia fotoaparatebis daxmarebiT.  nebismieri dRsaswauli Tu mogzauroba lamazi suraTebis gadaRebis gareSe SeuZlebelia.  dRes ukve xelmisawvdomia fotoaparatebis farTo asortimenti. momxmareblebis mTavari mizani kargi xarisxis fotoebis gadaRebaa. amisaTvis saWiroa ara mxolod unar-Cvevebi da ostatoba, aramed Sesabamisi aparati. popularuli modelebia cifruli kamerebi.
kameris maxasiaTeblebi
arCevis dawyebamde unda gansazRvroT Tu ra miznebisTvis gWirdebaT aparati.  ar arsebobs kamera, romelic Seesabameba yvelnair moTxovnebs.  amitom, xarisxiani fotoaparatis arCeva rTuli amocanaa. sjobs  mimoixiloT  modelebi da maTi mwarmoeblebis Sesaxeb informacia. aseve SeadaroT maxasiaTeblebi. arsebobs Semdegi tipis kamerebi:
•    daculi
•    kompaqturi
•    ultra Txeli
•    sarkiani

TiToeul erTeuls aqvs CaSenebuli masStabireba, romelic saSualebas gaZlevT gadaiRoT Soreuli sagani obieqtivis gadidebis gamoyenebiT. ganasxvaveben cifrul da optikur modelebs. samoyvarulo fotografiisTvis Cveulebrivi, avtonomiuri aparatebia Sesaferisi. maT aqvT parametrebis minimaluri raodenoba. profesionalur aparatebs aqvs mravali funqcia, risi meSveobiTac  Tqveni foto realisturad gamoiyureba. uaryofiTi mxarea maRali fasi. kompaqturi kamerebi yvelaze mosaxerxebelia, igi  advilad jdeba jibeSi an patara CanTaSi. 

suraTis stabilizacia
TiToeul kameraSi aris CamontaJebuli stabilizaciis sistema, romelic saSualebas aZlevs mowyobilobas efeqturad imuSaos nebismier pirobebSi
optikuri stabilizacia. gaaqtiurebulia linzebis bloki, romlebic gadaadgildeba garkveuli manZiliT gadasaadgilebeli kameris sapirispiro mimarTulebiT. optikuri elementi obieqtivis konstruqciis nawilia. gTavazobT mkafio fotos. es saSualebas iZleva gamoiyenoT nebismieri obieqtivi. suraTi gadadis  avtofokusze. optikas iyenebs  Nikon da Canon.
matricis cvlis stabilizacia. moqmedebs pirdapir kameraSi. ar icvleba obieqtivis diafragma. saSualebas gaZlevT miiRoT maRali xarisxis suraTebi dabali xarisxis obieqtiviT.
eleqtronuli stabilizacia. igi gamoiyeneba iafi aparatebisTvis mcire matriciT. mowyobilobis Seryevis dros, procesori aregulirebs suraTs sarezervo piqselebiT.
rogor gavakeToT swori arCevani
aparatis maxasiaTeblebis gacnobis Semdeg, Rirs kidev ramdenime gare monacemebis ganxilva. kamera xelSi komfortulad unda Tavsddebodes. mTavari parametria kameris matrica. iTvleba, rom rac ufro didia, miT naklebad gamoscems xmas da  fotoc ufro srulyofili gamodis.
yvela kameras unda qondes xeli reJimi. umjobesi iqneba Tu kameris ekrani imoZravebs. aseT SemTxvevaSi Tqven SesaZlebloba geqnebT kamera daamontaJoT sasurvel poziciaze da ekranze akontroloT sakuTari gamosaxuleba.
mosaxerxebelia is, rom gadaRebisTanave kamera saSualebas gaZlevT SexedoT Sedegs. imisaTvis, rom mexsiereba ase swrafad ar Seivsos, SegiZliaT waSaloT gadaRebuli suraTebi. kameraSi mexsierebis sami tipi arsebobs. uaryofiTi mxarea is, rom Tu mowyobiloba gadmovardeba, myari diski advilad tydeba, ramac SeiZleba  gamoiwvios monacemTa dakargva. am tipis mexsierebis mowyobilobas sifrTxiliT unda moekidoT. Tu ar gyofniT mexsireba videoebis Sesanaxad, SegiZliaT airCioT Sesabamisi mexisrebis baraTi.
 

3390  / თვეში 188₾-დან
3314  / თვეში 184₾-დან
1652  / თვეში 92₾-დან
335  / თვეში 19₾-დან
1325  / თვეში 74₾-დან
232  / თვეში 13₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 80
  • 8970
ბრენდი
მარაგი
კამერის ტიპი
ოპტიკა კომპლექტში
დისპლეი
ეფექტური პიკსელების რაოდენობა
მატრიცის ტიპი
მატრიცის ზომა
ოპტიკური ზუმი
ვიდეო გადაღება
კავშირი
დამატებითი მახასიათებლები
კვება
ფერი