უნდა აღინიშნოს, რომ ხმის ჩამწერებს შეუძლიათ ხმის ჩაწერა სხვადასხვა ფორმატში. ყველაზე გავრცელებული ვარიანტია MP3. ის არ იკავებს ძალიან ბევრ მეხსიერებას და თავისუფლად იკითხება. WMA ფორმატი ცნობილია თავისი მაღალი ხმის ხარისხით. მისი მინუსი არის მისი დიდი წონა. თანამედროვე, უაღრესად შეკუმშული DSS აუდიო ფორმატი შესანიშნავად იღებს ხმებს და იდეალურად ითვლება ინტერვიუსთვის.

მეხსიერების მოცულობა ასევე ერთ-ერთი განმასხვავებელი ფაქტორია მოწყობილობებს შორის. როგორც წესი, მოდელები არის 16 მბ - 8 გბ. საუკეთესო ვარიანტი იქნება 4 GB მოცულობა. მოდელების უმეტესობას აქვს მეხსიერების ბარათები.
ხმის ჩამწერები USB-ით  მარტივი და ეფექტურია. ადვილია კომპიუტერთან დაკავშირება და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც USB ფლეშ დრაივი. ბევრი მოდელი დამატებით არის აღჭურვილი მაღვიძარით, პლეერითა და ორგანაიზერებითაც კი, ამიტომ ისინი ხშირად სმარტფონებს წააგავს.

როგორ ავირჩიოთ დიქტოფონი?

ჯერ უნდა განსაზღვროთ, თუ რისთვის გჭირდებათ იგი.  აქედან გამომდინარე, მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე აუცილებელია ყურადღება მიაქციოთ შემდეგ პარამეტრებს:

•    აუდიოჩანაწერის ფორმატი;
•    აუდიოს ხარისხი და ხანგრძლივობა;
•    მეხსიერება;
•    კომპიუტერთან კავშირის ხელმისაწვდომობა;
•    მეხსიერების ბარათის დამატების შესაძლებლობა.

მოსახერხებელი ეკრანი, რომელიც გაზრდის მოწყობილობების გამოყენების სიმარტივეს და გაადვილებს ნავიგაციას გაკეთებულ ჩანაწერებში. უკანა განათება დაგეხმარებათ წაიკითხოთ ინფორმაცია ეკრანზე. მინი ხმის ჩამწერები ვიდეოკამერით არის შესანიშნავი არჩევანი, რომელიც დაგეხმარებათ მაღალი ხარისხის ფოტოების გადაღებაში ან საინტერესო მასალის გადაღებაში. ყურსასმენის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ მოუსმინოთ ჩანაწერებს სხვებისთვის დისკომფორტის შექმნის გარეშე. 

ყველაზე ცნობილი პროდუქტის მწარმოებლები არიან Olympus-ისა  და Sony-ის ბრენდები. კომპანიები იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და ახდენენ წარმოების ოპტიმიზაციას. ინოვაციური ტექნოლოგიების წყალობით, სტერეო მიკროფონები ბაზარზეა და შეუძლიათ 4 -მდე ტრეკის ჩაწერა. გარდა ამისა, მათი მიკროფონები გამოირჩევიან მაღალი მგრძნობელობით და აუდიოს უმაღლესი ხარისხით.

ციფრულ მოდელებს შეუძლიათ მრავალი საათის განმავლობაში იმუშაონ. თუ გსურთ, რომ შეძლოთ მონაცემების გაშიფვრა ტექსტურ ფაილებში, სჯობს აირჩიოთ ისეთი მოდელი, რომელიც აღჭურვილია კარნახის ფუნქციით. მხედველობის პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის არის ხმოვანი ინსტრუქციები და ღილაკები.
 

 

 

unda aRiniSnos, rom xmis Camwerebs SeuZliaT xmis Cawera sxvadasxva formatSi. yvelaze gavrcelebuli variantia MP3. is ar ikavebs Zalian bevr mexsierebas da Tavisuflad ikiTxeba. WMA formati cnobilia Tavisi maRali xmis xarisxiT. misi minusi aris misi didi wona. Tanamedrove, uaRresad SekumSuli DSS audio formati SesaniSnavad iRebs xmebs da idealurad iTvleba interviusTvis.
mexsierebis moculoba aseve erT-erTi ganmasxvavebeli faqtoria mowyobilobebs Soris. rogorc wesi, modelebi aris 16 mb - 8 gb. saukeTeso varianti iqneba 4 GB moculoba. modelebis umetesobas aqvs mexsierebis baraTebi.
xmis Camwerebi USB-iT  martivi da efeqturia. advilia kompiuterTan dakavSireba da SeiZleba gamoyenebul iqnas rogorc USB fleS draivi. bevri modeli damatebiT aris aRWurvili maRviZariT, pleeriTa da organaizerebiTac ki, amitom isini xSirad smartfonebs waagavs.
rogor avirCioT diqtofoni?
jer unda gansazRvroT, Tu risTvis gWirdebaT igi.  aqedan gamomdinare, miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze aucilebelia yuradReba miaqcioT Semdeg parametrebs:
•    audioCanaweris formati;
•    audios xarisxi da xangrZlivoba;
•    mexsiereba;
•    kompiuterTan kavSiris xelmisawvdomoba;
•    mexsierebis baraTis damatebis SesaZlebloba.
mosaxerxebeli ekrani, romelic gazrdis mowyobilobebis gamoyenebis simartives da gaadvilebs navigacias gakeTebul CanawerebSi. ukana ganaTeba dagexmarebaT waikiTxoT informacia ekranze. mini xmis Camwerebi videokameriT aris SesaniSnavi arCevani, romelic dagexmarebaT maRali xarisxis fotoebis gadaRebaSi an saintereso masalis gadaRebaSi. yursasmenis gamoyenebiT Tqven SeZlebT mousminoT Canawerebs sxvebisTvis diskomfortis Seqmnis gareSe. 
yvelaze cnobili produqtis mwarmoeblebi arian Olympus-isa  da Sony-is brendebi. kompaniebi iyeneben Tanamedrove teqnologiebsa da axdenen warmoebis optimizacias. inovaciuri teqnologiebis wyalobiT, stereo mikrofonebi bazarzea da SeuZliaT 4 -mde trekis Cawera. garda amisa, maTi mikrofonebi gamoirCevian maRali mgrZnobelobiT da audios umaRlesi xarisxiT.
cifrul modelebs SeuZliaT mravali saaTis ganmavlobaSi imuSaon. Tu gsurT, rom SeZloT monacemebis gaSifvra teqstur failebSi, sjobs airCioT iseTi modeli, romelic aRWurvilia karnaxis funqciiT. mxedvelobis problemis mqone adamianebisTvis aris xmovani instruqciebi da Rilakebi.
 

ფასი

 – 

  • 120
  • 250
მარაგი
ბრენდი
ხმის ჩაწერის ფორმატი
შიდა მეხსიერება
მეხსიერების ბარათი
მუშაობა
მახასიათებლები
ფერი