საშუალოდ,  ადამიანი თავისუფალი დროის 70% -ს უთმობს ფილმების, სერიალებია და გადაცემების  ყურებას და ეს ცხოვრების მრავალფეროვნების ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. მაგრამ იმისათვის, რომ მაქსიმალური ეფექტი მიიღოთ, საჭიროა თანამედროვე მოდელების შეძენა.

მსხვილი კომპანიები, როგორიცაა LG, Samsung, Philips, Sony ცდილობენ არ ჩამორჩნენ დროს, გააუმჯობესონ თავიანთი პროდუქტები, დაუმატონ მათ სხვადასხვა ფუნქციებით. მაგრამ ამ პროგრესის მსვლელობაში მომხმარებელს უბრალოდ არ აქვს დრო ყოველდღიურად გაეცნოს ინოვაციებს, რაც დისკომფორტს ქმნის არჩევის დროს. ადამიანის წინაშე ჩნდება კითხვა, თუ როგორ უნდა შეიძინოს ტელევიზორი რაც შეიძლება მეტი სასარგებლო მახასიათებლით.

ტელევიზორები: ძირითადი მახასიათებლები

LCD ტელევიზორების კლასიფიკაცია საკმაოდ რთულია. თუ დეტალებს გაეცნობით, მნიშვნელოვანია შეისწავლოთ: ტექნოლოგიები, სტანდარტები, სიხშირეები, კოდირება, რაც არ არის ადვილი მყიდველისთვის. მოდით, უფრო ახლოს გავეცნოთ ძირითად მახასიათებლებს, რომელთა ცოდნაც არჩევანის გაკეთებისას დაგვეხმარება.

გარეგანი განსხვავებები

ზოგიერთმა წამყვანმა კომპანიამ გამოუშვა მოდელები OLED ეკრანებით, რომლებიც საინტერესო დიზაინით გამოირჩევა. თქვენ უფრო ღრმად შეგიძლიათ ჩაწვდეთ მინუსი ის არის, რომ ხედვის კუთხე რთულდება. ამიტომ ნახვისთვის 35 გრადუსზე მეტი არ უნდა გადახვიდეთ ცენტრიდან, რაც ყოველთვის მოსახერხებელი არ არის.
ვიზუალიზაციის ტექნოლოგიები

LED ტელევიზორები - LCD პანელი, რომელიც აღჭურვილია LED განათებით. LED- ები, პანელის კიდეებზე (Edge led) ან კრისტალების უკან (Direct led), ქმნის LCD მატრიცის განათებას, რომელიც არეგულირებს სინათლის დონეს და ქმნის გამოსახულებას ეკრანზე. ამიტომ შავი სხივი ხდება ნაცრისფერი.

ასევე მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ სხვა ახალ ტექნოლოგიას Ambilight განათებით, ამ შემთხვევაში უკანა შუქი ანათებს ეკრანის კედლებს და ვიზუალურად ზრდის სურათის ზომას.

ეკრანის რეზოლუცია

ეკრანის რეზოლუცია არის წერტილების რაოდენობა, რომელიც ქმნის სურათს. დეტალების სიკაშკაშე და გამოსახულების ხარისხი ამაზეა დამოკიდებული.

ეკრანის გაფართოების ვარიანტები:
მაღალი გაფართოების - HD;
ულტრა მაღალი - Full HD.
Full HD ეკრანები ასევე იყოფა:
4K (3840 × 2160 პიქსელი);
8K (7680 × 4320 პიქსელი).

42 ინჩიანი და მეტი დიაგონალებისთვის მნიშვნელოვანია ეკრანის მაღალი გარჩევადობა (Full HD ფორმატი), რაც სურათის ხარისხს აუმჯობესებს.

ფუნქციური მახასიათებლები

Smart-TV- ს მხარდაჭერით. WiFi მოდულის მქონე ამ მოდელებს აქვთ ინტერნეტის მხარდაჭერა.  ჩაშენებული ბრაუზერი იძლევა  Apple TV– თან  დაკავშირების  შესაძლებლობას. ფილმების ნახვას MEGOGO ახალი ტექნოლოგიების საშუალებით HD ხარისხით.

მოდელები 3D მხარდაჭერით. სურათი გარდაიქმნება სამგანზომილებიან გამოსახულებად.
უნივერსალური. ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციების მხარდაჭერა.

როგორ ავირჩიოთ სწორი ტელევიზორი

ასევე აუცილებელია, ხაზი გავუსვათ ზოგიერთ დეტალს, რომლებსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ ტელევიზორის არჩევისას.

თუ ეკრანის დიაგონალი არანაკლებ 32-42 ინჩია, ასეთი მოწყობილობის დამონტაჟებისთვის ოპტიმალური მანძილია 2.5-3 მეტრი.

HDMI და USB კონექტორები საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ გაჯეტები თქვენი საყვარელი ფოტოების და სხვა ფაილების სანახავად დიდ ეკრანზე, სურათის სიწმინდისა და ბუნებრიობის გაზრდით.

ჩამონტაჟებული სატელევიზიო ტიუნერი DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 ჯგუფებით აძლიერებს ციფრული ტელევიზორის ყურების შესაძლებლობას და სამომავლოდ არ გაზრდის ხარჯებს.

100 ჰერცი არის პანელის განახლების სიჩქარე ინფორმაციის გადაცემის თანამედროვე წყაროებში, ეს გავლენას ახდენს ეკრანზე სურათის სიწმინდეზე.

გამორთვის ავტომატური ტაიმერი, შესაფერისია მათთვის, ვისაც უყვარს ღამით ტელევიზორის ყურება.
ტელევიზორის შეძენამდე მნიშვნელოვანია შეადაროთ სხვადასხვა მოდელის ფასები,  გაანალიზოთ ზემოაღნიშნული ფაქტორები და აირჩიოთ ის მოდელი, რომელიც ზუსტად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს.

 

saSualod,  adamiani Tavisufali drois 70% -s uTmobs filmebis, serialebia da gadacemebis  yurebas da es cxovrebis mravalferovnebis erT-erTi mTavari wyaroa. magram imisaTvis, rom maqsimaluri efeqti miiRoT, saWiroa Tanamedrove modelebis SeZena.
msxvili kompaniebi, rogoricaa LG, Samsung, Philips, Sony cdiloben ar CamorCnen dros, gaaumjobeson TavianTi produqtebi, daumaton maT sxvadasxva funqciebiT. magram am progresis msvlelobaSi momxmarebels ubralod ar aqvs dro yoveldRiurad gaecnos inovaciebs, rac diskomforts qmnis arCevis dros. adamianis winaSe Cndeba kiTxva, Tu rogor unda SeiZinos televizori rac SeiZleba meti sasargeblo maxasiaTebliT.
televizorebi: ZiriTadi maxasiaTeblebi
LCD televizorebis klasifikacia sakmaod rTulia. Tu detalebs gaecnobiT, mniSvnelovania SeiswavloT: teqnologiebi, standartebi, sixSireebi, kodireba, rac ar aris advili myidvelisTvis. modiT, ufro axlos gavecnoT ZiriTad maxasiaTeblebs, romelTa codnac arCevanis gakeTebisas dagvexmareba.
garegani gansxvavebebi
zogierTma wamyvanma kompaniam gamouSva modelebi OLED ekranebiT, romlebic saintereso dizainiT gamoirCeva. Tqven ufro Rrmad SegiZliaT CawvdeT minusi is aris, rom xedvis kuTxe rTuldeba. amitom naxvisTvis 35 gradusze meti ar unda gadaxvideT centridan, rac yovelTvis mosaxerxebeli ar aris.
vizualizaciis teqnologiebi
LED televizorebi - LCD paneli, romelic aRWurvilia LED ganaTebiT. LED- ebi, panelis kideebze (Edge led) an kristalebis ukan (Direct led), qmnis LCD matricis ganaTebas, romelic aregulirebs sinaTlis dones da qmnis gamosaxulebas ekranze. amitom Savi sxivi xdeba nacrisferi.
aseve mniSvnelovania yuradReba mivaqcioT sxva axal teqnologias Ambilight ganaTebiT, am SemTxvevaSi ukana Suqi anaTebs ekranis kedlebs da vizualurad zrdis suraTis zomas.
ekranis rezolucia
ekranis rezolucia aris wertilebis raodenoba, romelic qmnis suraTs. detalebis sikaSkaSe da gamosaxulebis xarisxi amazea damokidebuli.
ekranis gafarToebis variantebi:
maRali gafarToebis - HD;
ultra maRali - Full HD.
Full HD ekranebi aseve iyofa:
4K (3840 × 2160 piqseli);
8K (7680 × 4320 piqseli).
42 inCiani da meti diagonalebisTvis mniSvnelovania ekranis maRali garCevadoba (Full HD formati), rac suraTis xarisxs aumjobesebs.
funqciuri maxasiaTeblebi
Smart-TV- s mxardaWeriT. WiFi modulis mqone am modelebs aqvT internetis mxardaWera.  CaSenebuli brauzeri iZleva  Apple TV– Tan  dakavSirebis  SesaZleblobas. filmebis naxvas MEGOGO axali teqnologiebis saSualebiT HD xarisxiT.
modelebi 3D mxardaWeriT. suraTi gardaiqmneba samganzomilebian gamosaxulebad.
universaluri. zemoT CamoTvlili funqciebis mxardaWera.
rogor avirCioT swori televizori
aseve aucilebelia, xazi gavusvaT zogierT detals, romlebsac yuradReba unda miaqcioT televizoris arCevisas.
Tu ekranis diagonali aranakleb 32-42 inCia, aseTi mowyobilobis damontaJebisTvis optimaluri manZilia 2.5-3 metri.
HDMI da USB koneqtorebi saSualebas gaZlevT daakavSiroT gajetebi Tqveni sayvareli fotoebis da sxva failebis sanaxavad did ekranze, suraTis siwmindisa da bunebriobis gazrdiT.
CamontaJebuli satelevizio tiuneri DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 jgufebiT aZlierebs cifruli televizoris yurebis SesaZleblobas da samomavlod ar gazrdis xarjebs.
100 herci aris panelis ganaxlebis siCqare informaciis gadacemis Tanamedrove wyaroebSi, es gavlenas axdens ekranze suraTis siwmindeze.
gamorTvis avtomaturi taimeri, Sesaferisia maTTvis, visac uyvars RamiT televizoris yureba.
televizoris SeZenamde mniSvnelovania SeadaroT sxvadasxva modelis fasebi,  gaanalizoT zemoaRniSnuli faqtorebi da airCioT is modeli, romelic zustad Seesabameba Tqvens moTxovnebs.
 

აქცია
578  249  / თვეში 14₾-დან
დანაზოგი: 329 ₾
აქცია
1250  549  / თვეში 31₾-დან
დანაზოგი: 701 ₾
აქცია
1150  499  / თვეში 28₾-დან
დანაზოგი: 651 ₾
აქცია
850  359  / თვეში 20₾-დან
დანაზოგი: 491 ₾
1811  1329  / თვეში 74₾-დან
დანაზოგი: 482 ₾
500  398  / თვეში 22₾-დან
დანაზოგი: 102 ₾
600  485  / თვეში 27₾-დან
დანაზოგი: 115 ₾
აქცია
1398  679  / თვეში 38₾-დან
დანაზოგი: 719 ₾
953  438  / თვეში 24₾-დან
დანაზოგი: 515 ₾
აქცია
1795  799  / თვეში 44₾-დან
დანაზოგი: 996 ₾
700  522  / თვეში 29₾-დან
დანაზოგი: 178 ₾
900  719  / თვეში 40₾-დან
დანაზოგი: 181 ₾
1200  939  / თვეში 52₾-დან
დანაზოგი: 261 ₾
აქცია
759  299  / თვეში 17₾-დან
დანაზოგი: 460 ₾
800  647  / თვეში 36₾-დან
დანაზოგი: 153 ₾
აქცია
2548  1349  / თვეში 75₾-დან
დანაზოგი: 1199 ₾
900  772  / თვეში 43₾-დან
დანაზოგი: 128 ₾
1400  1098  / თვეში 61₾-დან
დანაზოგი: 302 ₾
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 42000
მარაგი
ბრენდი
დისპლეის ტიპი
ტელევიზორის კლასი
ეკრანის დიაგონალი
გაფართოება
მხარდაჭერა
ტიუნერი
დამატებითი მახასიათებლები
კომპლექტაცია
ფერი