რა იყო ტელევიზია ადრე და რა არის ტელევიზია ახლა

სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკას შორის ერთ -ერთი წამყვანი ადგილი უკავია ტელევიზიას, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ და საერთოდ არავის გაეგო.  ტექნიკური თვალსაზრისით, ეს განყოფილება არის ყუთი მილიონი განსხვავებული მიკროცირკულაციით. თითოეული მათგანი პასუხისმგებელია კონკრეტულ ფუნქციაზე. ერთი ვიდეო სიგნალისთვის, მეორე აუდიო სიგნალისთვის. დიდი რაოდენობით რთული სქემა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის გამოსახულების გადაცემას ხმით. თანამედროვე ბაზარზე შეგიძლიათ იპოვოთ მოდელები ინტერნეტით დაკავშირების უნარით და გამოსახულების მაქსიმალური სიზუსტით, რომ აღარაფერი ვთქვათ სახლის კინოთეატრებზე. არც ისე დიდი ხნის წინ, ჩვეულებრივი ტელევიზია რეალობას მიღმა იყო. რასაკვირველია, ისინი არ იყვნენ ფერადი და მექანიკური მექანიზმების მსგავსად, მათ პრობლემები ჰქონდათ ხმასთან დაკავშირებითაც.

ახლა ამ გამოგონებას შეიძლება ვუწოდოთ მართლაც მაღალტექნოლოგიური. თუ ასი წლის წინ ბინაში ან სახლში მხოლოდ თქვენს განკარგულებაში იყო ელეგანტური და ენით აღუწერელი სიმდიდრის ელემენტი, ახლა ტელევიზია ინტერნეტით, wifi ან ანდროიდზე საკმაოდ ჩვეულებრივი მოვლენაა. ისინი საკმაოდ მჭიდროდ შევიდნენ თანამედროვე ადამიანის ცხოვრების წესში და იმდენად განვითარდნენ, რომ ძირითადი სტანდარტული ფუნქციების გარდა, ისინი ასრულებენ კიდევ ბევრ დამატებით ფუნქციას. ფუნქციური და სპეციფიკური მახასიათებლებით, ეს ტექნიკა იყოფა:

ჭკვიანი ტელევიზორი. ციფრული სერვისების ინტერნეტის გაერთიანების ტექნოლოგია თანამედროვე ტელევიზორებში. ახალ მოწყობილობებს აქვთ მაღალი ღირებულება, რასაც ისინი სრულად ამართლებენ. სინამდვილეში, ეს არის იგივე კომპიუტერები, მხოლოდ ბევრად უფრო მარტივი და ფუნქციონალური. მათი მთავარი ფუნქციაა ინტერნეტსადა ტელევიზიას შორის ურთიერთქმედების შექმნა. ეს მომხმარებელს ბევრად გაუადვილებს ცხოვრებას.

4K ულტრა HD. ფორმატი, რომელმაც წარმოშვა ახალი ტენდენცია წარმოების ტექნოლოგიაში. მთავარი მახასიათებელია მაღალი ეკრანის გარჩევადობა და 3D რეჟიმი. ასევე, ამ ტიპის უპირატესობა არის სრული ფორმატის ხმა, ფართო ფერის დიაპაზონი. მწარმოებლები ცდილობენ გააკეთონ მაღალი ხარისხის არა მხოლოდ ხმა, არამედ ყველაზე მოცულობითი სურათი. Full HD– სთან შედარებით, ცხადი ხდება, რომ UHD ფორმატი 4 – ჯერ ჯობნის ხარისხითა და სიკაშკაშით.  

მოხრილი. პირველი რაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ არის ეკრანის ფორმა. შემოთავაზებულ მოწყობილობებში ის მრუდია. ეს იძლევა საოცარ სიცხადეს წარმოუდგენლად მკაფიო ხმასთან ერთად. პროფესიონალების აზრით, ეს ესთეტიკური და მსუბუქი ტელევიზორები ანალოგიურია კინოთეატრებისა დიდი აუდიტორიით. ჩვენების ფართომასშტაბიანი ფორმატი საკმაოდ დამაჯერებელს ხდის იმის წარმოდგენას, რაც მასზე ხდება. ეს, სხვა საკითხებთან ერთად, განპირობებულია ბუნებრივი ფერის შესრულებით.

 

 

ra iyo televizia adre da ra aris televizia axla
sxvadasxva sayofacxovrebo teqnikas Soris erT -erTi wamyvani adgili ukavia televizias, romelic arc ise didi xnis win da saerTod aravis gaego.  teqnikuri TvalsazrisiT, es ganyofileba aris yuTi milioni gansxvavebuli mikrocirkulaciiT. TiToeuli maTgani pasuxismgebelia konkretul funqciaze. erTi video signalisTvis, meore audio signalisTvis. didi raodenobiT rTuli sqema uzrunvelyofs maRali xarisxis gamosaxulebis gadacemas xmiT. Tanamedrove bazarze SegiZliaT ipovoT modelebi internetiT dakavSirebis unariT da gamosaxulebis maqsimaluri sizustiT, rom aRaraferi vTqvaT saxlis kinoTeatrebze. arc ise didi xnis win, Cveulebrivi televizia realobas miRma iyo. rasakvirvelia, isini ar iyvnen feradi da meqanikuri meqanizmebis msgavsad, maT problemebi hqondaT xmasTan dakavSirebiTac.
axla am gamogonebas SeiZleba vuwodoT marTlac maRalteqnologiuri. Tu asi wlis win binaSi an saxlSi mxolod Tqvens gankargulebaSi iyo eleganturi da eniT aRuwereli simdidris elementi, axla televizia internetiT, wifi an androidze sakmaod Cveulebrivi movlenaa. isini sakmaod mWidrod Sevidnen Tanamedrove adamianis cxovrebis wesSi da imdenad ganviTardnen, rom ZiriTadi standartuli funqciebis garda, isini asruleben kidev bevr damatebiT funqcias. funqciuri da specifikuri maxasiaTeblebiT, es teqnika iyofa:
Wkviani televizori. cifruli servisebis internetis gaerTianebis teqnologia Tanamedrove televizorebSi. axal mowyobilobebs aqvT maRali Rirebuleba, rasac isini srulad amarTleben. sinamdvileSi, es aris igive kompiuterebi, mxolod bevrad ufro martivi da funqcionaluri. maTi mTavari funqciaa internetsada televizias Soris urTierTqmedebis Seqmna. es momxmarebels bevrad gauadvilebs cxovrebas. 
4K ultra HD. formati, romelmac warmoSva axali tendencia warmoebis teqnologiaSi. mTavari maxasiaTebelia maRali ekranis garCevadoba da 3D reJimi. aseve, am tipis upiratesoba aris sruli formatis xma, farTo feris diapazoni. mwarmoeblebi cdiloben gaakeTon maRali xarisxis ara mxolod xma, aramed yvelaze moculobiTi suraTi. Full HD– sTan SedarebiT, cxadi xdeba, rom UHD formati 4 – jer jobnis xarisxiTa da sikaSkaSiT.  
moxrili. pirveli rac yuradReba unda miaqcioT aris ekranis forma. SemoTavazebul mowyobilobebSi is mrudia. es iZleva saocar sicxades warmoudgenlad mkafio xmasTan erTad. profesionalebis azriT, es esTetikuri da msubuqi televizorebi analogiuria kinoTeatrebisa didi auditoriiT. Cvenebis farTomasStabiani formati sakmaod damajerebels xdis imis warmodgenas, rac masze xdeba. es, sxva sakiTxebTan erTad, ganpirobebulia bunebrivi feris SesrulebiT.
 

ALL-66010145603
გაყიდვაშია
61 
AT-88009
გაყიდვაშია
15 
AT-88017
გაყიდვაშია
66 
AT-88011
გაყიდვაშია
38 
AT-88019
გაყიდვაშია
95 
AT-88012
გაყიდვაშია
21 
AT-88010
გაყიდვაშია
38 
AT-88016
გაყიდვაშია
78 
Allscreen universal CTMB05 40-70 ინჩი
გაყიდვაშია
39 
MR-X26919
გაყიდვაშია
187 
PFJ4086EU
გაყიდვაშია
248 
Allscreen universal CTMK70 40-70 ინჩი
გაყიდვაშია
81 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 0
  • 1900
ბრენდი
მარაგი
მოწყობილობის ტიპი
ფერი