რა არის სახლის კინოთეატრი.

სახლის კინოთეატრები არის აღჭურვილობის ნაკრები, რომელიც შექმნილია ვიდეო ფაილების მაღალი ხარისხის ვიზუალური და ხმოვანი ჩვენებისათვის. ეს მოწყობილობები გამოიყენება ოჯახებში, ქმნის ოპტიმალურ ატმოსფეროს ფილმების ყურებისათვის. ითვლება, რომ ასეთ ტექნიკას შეუძლია განავითაროს ისეთი  ეფექტი, რომელიც იგრძნობა მხოლოდ კინოთეატრებში.

დღეს, უამრავი ბრენდი არის დაკავებული ამ ტიპის აღჭურვილობის წარმოებით. ისინი ყველანი ცდილობენ თავიანთი ტექნიკა სრულყოფილების დონემდე მიიყვანონ. აქედან გამომდინარე, თითოეული მწარმოებლის სახლის კინოთეატრების აღჭურვილობა და ფუნქციონირება ინდივიდუალურია.

სახლის კინოთეატრების პარალელურად, ასევე იწარმოება ისეთი აღჭურვილობა, როგორიცაა ხმის ბარები. ყველა პოტენციურმა მყიდველმა არ იცის რა განსხვავებაა ასეთ მოწყობილობებს შორის. ამის ახსნის მიზნით, შემუშავდა მითითებული ტექნიკის უნივერსალური კლასიფიკაცია:

სახლის კინოთეატრები. ასეთი აღჭურვილობის ნაკრები შეგიძლიათ შეიძინოთ როგორც ერთი პაკეტი, ან ის შეიძლება შეიკრიბოს რამდენიმე მწარმოებლის მოწყობილობიდან. ნაკრები მოიცავს საბვუფერს და რამდენიმე დინამიკს. ასეთი მოწყობილობები შეიძლება დამონტაჟდეს როგორც გვერდიგვერდ, ისე ოთახის მთელ ფართობზე. სახლის კინოთეატრები იყოფა სამ ფართო კატეგორიად: მულტიმედია, hi-fi და hi-end. თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ამიტომ არჩევანი მთლიანად დამოკიდებულია პოტენციური მყიდველის მოთხოვნებზე. სისტემა შეიძლება დაემთხვა თითქმის ნებისმიერ ტელევიზორს და ვიდეო პლეერს.

ხმოვანი ზოლები. Soundbars არის ტექნოლოგია, რომელმაც თანდათან შეცვალა მასიური სახლის კინოთეატრები. ასეთი აღჭურვილობა არის კომპაქტური უნიკალური აუდიო სისტემა, რომელსაც შეუძლია ხმის გადაცემა იდეალურ მდგომარეობამდე მიიყვანოს. მისი დიზაინის მახასიათებლების გამო, ამ ტექნიკას შეუძლია დააყენოს მოცულობა ძალიან მაღალ დონეზე. ხშირად, ხმოვანი ზოლები გამოიყენება არა მხოლოდ ვიდეო ფაილების გადასაცემად, არამედ სახლის წვეულებებისთვის მუსიკის ორგანიზებისთვის.

როგორ ავირჩიოთ სახლის კინო-თეატრი

ამ ტიპის ბევრ ერთეულს აქვს მრავალი დამატებითი ვარიანტი. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს:

 

  • 3D– ით
  • FM რადიოთი
  • სმარტ ტელევიზორით
  • კარაოკეთი

პოტენციურმა მყიდველმა უნდა გადაწყვიტოს, სჭირდება თუ არა მას ასეთი ვარიანტი, ან არ უნდა გადაიხადოს დამატებით. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ასეთი აღჭურვილობის არჩევისას მწარმოებელს. Samsung არის სამართლიანად ერთ -ერთი საუკეთესო და სანდო კომპანია. მისი კატალოგი შეიცავს ბევრ მოდელს 5.1 დინამიკის სისტემით, რაც ერთ -ერთი საუკეთესო ტიპია. კონკრეტული ვარიანტის გადაწყვეტისთვის, თქვენ უნდა მიაქციოთ ყურადღება მომხმარებელთა მიმოხილვებს. 

 

ra aris saxlis kinoTeatri.
saxlis kinoTeatrebi aris aRWurvilobis nakrebi, romelic Seqmnilia video failebis maRali xarisxis vizualuri da xmovani CvenebisaTvis. es mowyobilobebi gamoiyeneba ojaxebSi, qmnis optimalur atmosferos filmebis yurebisaTvis. iTvleba, rom aseT teqnikas SeuZlia ganaviTaros iseTi  efeqti, romelic igrZnoba mxolod kinoTeatrebSi.
dRes, uamravi brendi aris dakavebuli am tipis aRWurvilobis warmoebiT. isini yvelani cdiloben TavianTi teqnika srulyofilebis donemde miiyvanon. aqedan gamomdinare, TiToeuli mwarmoeblis saxlis kinoTeatrebis aRWurviloba da funqcionireba individualuria.
saxlis kinoTeatrebis paralelurad, aseve iwarmoeba iseTi aRWurviloba, rogoricaa xmis barebi. yvela potenciurma myidvelma ar icis ra gansxvavebaa aseT mowyobilobebs Soris. amis axsnis mizniT, SemuSavda miTiTebuli teqnikis universaluri klasifikacia:
saxlis kinoTeatrebi. aseTi aRWurvilobis nakrebi SegiZliaT SeiZinoT rogorc erTi paketi, an is SeiZleba Seikribos ramdenime mwarmoeblis mowyobilobidan. nakrebi moicavs sabvufers da ramdenime dinamiks. aseTi mowyobilobebi SeiZleba damontaJdes rogorc gverdigverd, ise oTaxis mTel farTobze. saxlis kinoTeatrebi iyofa sam farTo kategoriad: multimedia, hi-fi da hi-end. TiToeul maTgans aqvs sakuTari dadebiTi da uaryofiTi mxareebi, amitom arCevani mTlianad damokidebulia potenciuri myidvelis moTxovnebze. sistema SeiZleba daemTxva TiTqmis nebismier televizors da video pleers.
xmovani zolebi. Soundbars aris teqnologia, romelmac TandaTan Secvala masiuri saxlis kinoTeatrebi. aseTi aRWurviloba aris kompaqturi unikaluri audio sistema, romelsac SeuZlia xmis gadacema idealur mdgomareobamde miiyvanos. misi dizainis maxasiaTeblebis gamo, am teqnikas SeuZlia daayenos moculoba Zalian maRal doneze. xSirad, xmovani zolebi gamoiyeneba ara mxolod video failebis gadasacemad, aramed saxlis wveulebebisTvis musikis organizebisTvis.
rogor avirCioT saxlis kino-Teatri
am tipis bevr erTeuls aqvs mravali damatebiTi varianti. magaliTad, es SeiZleba iyos:
3D– iT
FM radioTi
smart televizoriT
karaokeTi
potenciurma myidvelma unda gadawyvitos, sWirdeba Tu ara mas aseTi varianti, an ar unda gadaixados damatebiT. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces aseTi aRWurvilobis arCevisas mwarmoebels. Samsung aris samarTlianad erT -erTi saukeTeso da sando kompania. misi katalogi Seicavs bevr models 5.1 dinamikis sistemiT, rac erT -erTi saukeTeso tipia. konkretuli variantis gadawyvetisTvis, Tqven unda miaqcioT yuradReba momxmarebelTa mimoxilvebs. 

1096  / თვეში 61₾-დან
368  / თვეში 20₾-დან
1063  / თვეში 59₾-დან
1679  / თვეში 93₾-დან
559  / თვეში 31₾-დან
1287  / თვეში 71₾-დან
2463  / თვეში 137₾-დან
1170  / თვეში 65₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 360
  • 6780
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
სიმძლავრე
აკუსტიკური სისტემა
აღწარმოება
დამატებითი მახასიათებლები
ინტერფეისი
ფერი