ნამდვილმა ფოტოგრაფებმა იციან, რომ ობიექტივების დამსახურებით ხდება  მაღალხარისხიანი სურათის შექმნას. კარგია, თუ  რამდენიმე მათგანი გექნებათ. ისინი წარმოადგენენ მთლიან ოპტიკურ სისტემას. იგი შედგება სხვადასხვა ლინზებისა და, ზოგიერთ შემთხვევაში, სარკეებისაგან. სწორედ ეს კომპონენტებია პასუხისმგებელი კარგი ხარისხის ფორმირებაზე. გამოგონება უკვე მრავალი წლისაა, მაგრამ ის შეუცვლელი კომპონენტია ფოტოგრაფიის პროცესში. შეუძლებელია სურათის გადაღება ობიექტივის გარეშე. ზოგჯერ შეიძლება რამდენჯერმე ძვირიც კი  ღირდეს ობიექტივი ვიდრე თავად კამერა. ფოტოების გადაღება იაფი სიამოვნება სულაც არ არის.

 ობიექტივების ტიპები

თანამედროვე მწარმოებლები მომხმარებლებს სთავაზობენ ოპტიკური აღჭურვილობის ფართო სპექტრს კამერისთვის. არჩევანის მრავალფეროვნებამ რომ არ დაგაბნიოთ, თქვენ უნდა გესმოდეთ თითოეული სახეობის თვისებები. ლინზები იყოფა შემდეგ კლასებად: 

სუპერ ფართოკუთხოვანი ლინზები ან fisheye. ამ მოდელის კუთხე 180 გრადუსია. ფოკუსური სიგრძე უფრო მოკლეა სტანდარტული მართკუთხა ჩარჩოს მცირე მხარეს. ეს კლასი პოპულარულია ახალგაზრდებში, ჩარჩოები არის ნახევარწრიული, ოდნავ გაფართოებული და უჩვეულო. არსებობს მოდელები ოპტიკური სტაბილიზაციით.

სტანდარტული ლინზები. ფოკუსის მანძილი 30-დან 70 სანტიმეტრამდეა. მას  ყიდულობენ მოყვარული და ახალბედა ფოტოგრაფები. ისინი გამოიყენება ზოგადი, საშუალო გადაღებების დროს. ზოგი ადამიანი ახერხებს მათი მეშვეობით პეიზაჟების გადაღებას, მთავარია გქონდეს ნიჭი.

სუპერ სატელეფონო ობიექტივი. ერთეულის ფოკუსი ყველაზე გრძელია და იგი საკმაოდ განზომილებიანია. მას პროფესიონალი ფოტოგრაფები იყენებენ. ის საკმაოდ მრავალმხრივია, შეუძლია სხვადასხვა შორეული ფიგურის გადაღება. მას იყენებენ რბოლების, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და ბუნებაში მუშაობის დროს.

ტელეფოტო ლინზები. კამერის დაფიქსირების შესაძლებლობაა შორეულ მანძილზე მდებარე ობიექტები. პრაქტიკაში, ლინზებს იყენებენ სპორტული ღონისძიებების, ველური ბუნების და უჩვეულო პეიზაჟების გადასაღებად.
ფართოკუთხოვანი ლინზები. ამ ტიპში შედის აგრეგატები, რომელთა ფოკუსური სიგრძე ორმოცდაათ მილიმეტრზე ნაკლებია. ეს საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ გამოსახულება ბუნებრივი, ჯანსაღი ადამიანის ხედვის მსგავსი. ისინი იკავებენ საკმარისად დიდ ადგილს, შესაფერისი ლანდშაფტის, სტუდიისა და თეატრალური გადაღებისთვის.

რჩევები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ შერჩევამდე

არ არის აუცილებელი, შეიძინოთ Canon ან Nikon, აპარატურა უნდა მუშაობდეს სწორად, შესაფერისი იყოს შეძენილი კამერისთვის. სიმკვეთრე ზოგისთვის მთავარი ფუნქციაა. ამაზეა დამოკიდებული ადამიანების, საგნების, სახის ან სილუეტების დეტალურობა. მისი შემოწმება შეგიძლიათ ადგილზე, გამყიდველების ნებართვით. თუ აპირებთ შებინდებისას მუშაობას, კარგად უნდა გაეცნოთ აპარატის სიკაშკაშეს. უმჯობესია ძვირი გადაიხადოთ ერთხელ, ვიდრე ყოველთვიურად განაახლოთ აღჭურვილობის ასორტიმენტი. აუცილებელია დადგინდეს, თუ რა მინიმალური მანძილით შეიძლება იმუშაოს შერჩეულმა ობიექტივმა. პარამეტრი მითითებულია ინსტრუქციებში.

 

 

 

namdvilma fotografebma ician, rom obieqtivebis damsaxurebiT xdeba  maRalxarisxiani suraTis Seqmnas. kargia, Tu  ramdenime maTgani geqnebaT. isini warmoadgenen mTlian optikur sistemas. igi Sedgeba sxvadasxva linzebisa da, zogierT SemTxvevaSi, sarkeebisagan. swored es komponentebia pasuxismgebeli kargi xarisxis formirebaze. gamogoneba ukve mravali wlisaa, magram is Seucvleli komponentia fotografiis procesSi. SeuZlebelia suraTis gadaReba obieqtivis gareSe. zogjer SeiZleba ramdenjerme Zviric ki  Rirdes obieqtivi vidre Tavad kamera. fotoebis gadaReba iafi siamovneba sulac ar aris.
 obieqtivebis tipebi
Tanamedrove mwarmoeblebi momxmareblebs sTavazoben optikuri aRWurvilobis farTo speqtrs kamerisTvis. arCevanis mravalferovnebam rom ar dagabnioT, Tqven unda gesmodeT TiToeuli saxeobis Tvisebebi. linzebi iyofa Semdeg klasebad: 
super farTokuTxovani linzebi an fisheye. am modelis kuTxe 180 gradusia. fokusuri sigrZe ufro moklea standartuli marTkuTxa CarCos mcire mxares. es klasi popularulia axalgazrdebSi, CarCoebi aris naxevarwriuli, odnav gafarToebuli da uCveulo. arsebobs modelebi optikuri stabilizaciiT.
standartuli linzebi. fokusis manZili 30-dan 70 santimetramdea. mas  yiduloben moyvaruli da axalbeda fotografebi. isini gamoiyeneba zogadi, saSualo gadaRebebis dros. zogi adamiani axerxebs maTi meSveobiT peizaJebis gadaRebas, mTavaria gqondes niWi.
super satelefono obieqtivi. erTeulis fokusi yvelaze grZelia da igi sakmaod ganzomilebiania. mas profesionali fotografebi iyeneben. is sakmaod mravalmxrivia, SeuZlia sxvadasxva Soreuli figuris gadaReba. mas iyeneben rbolebis, sxvadasxva Sejibrebebisa da bunebaSi muSaobis dros.
telefoto linzebi. kameris dafiqsirebis SesaZleblobaa Soreul manZilze mdebare obieqtebi. praqtikaSi, linzebs iyeneben sportuli RonisZiebebis, veluri bunebis da uCveulo peizaJebis gadasaRebad.
farTokuTxovani linzebi. am tipSi Sedis agregatebi, romelTa fokusuri sigrZe ormocdaaT milimetrze naklebia. es saSualebas gaZlevT gadaiRoT gamosaxuleba bunebrivi, jansaRi adamianis xedvis msgavsi. isini ikaveben sakmarisad did adgils, Sesaferisi landSaftis, studiisa da Teatraluri gadaRebisTvis.
rCevebi, romlebic unda gaiTvaliswinoT SerCevamde
ar aris aucilebeli, SeiZinoT Canon an Nikon, aparatura unda muSaobdes sworad, Sesaferisi iyos SeZenili kamerisTvis. simkveTre zogisTvis mTavari funqciaa. amazea damokidebuli adamianebis, sagnebis, saxis an siluetebis detaluroba. misi Semowmeba SegiZliaT adgilze, gamyidvelebis nebarTviT. Tu apirebT Sebindebisas muSaobas, kargad unda gaecnoT aparatis sikaSkaSes. umjobesia Zviri gadaixadoT erTxel, vidre yovelTviurad ganaaxloT aRWurvilobis asortimenti. aucilebelia dadgindes, Tu ra minimaluri manZiliT SeiZleba imuSaos SerCeulma obieqtivma. parametri miTiTebulia instruqciebSi.

1101  / თვეში 61₾-დან
569  / თვეში 32₾-დან
991  / თვეში 55₾-დან
6155  / თვეში 342₾-დან
2200  / თვეში 122₾-დან
9488  / თვეში 527₾-დან
1282  / თვეში 71₾-დან
450  / თვეში 25₾-დან
ფასი

 – 

  • 450
  • 9490
მარაგი
ბრენდი
ფერი