რა არის VR სათვალე?

VR სათვალე არის ახალი თაობის მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ნახოთ ის, რაც სხვებისთვის მიუწვდომელია. ტექნიკა, რომელიც ადრე რაღაც უცნაურად და ეგზოტიკურად გამოიყურებოდა, ახლა ყოველ ნაბიჯზე შეგხვდებათ. გარეგნულად, ეს არის პლასტმასის კორპუსი ლინზებით. მათ უკან არის ორი ეკრანი, ზოგიერთ შემთხვევაში ერთი. ეკრანის სხვადასხვა ნაწილზე გამოსახული სურათები იდენტურია, თუმცა, ადაპტირებულია ცალკე მარჯვენა და მარცხენა თვალებისთვის. ამ კუპეებს შორის არის თხელი ხაზი, რომელიც ხელს უშლის ერთ თვალბუდეს დააკვირდეს მეორის პროექციას.

3D ფორმატი განპირობებულია იმით, რომ თითოეული თვალი ხედავს საკუთარ სურათს სხვადასხვა კუთხიდან. ისე, რომ ადამიანს შეუძლია ვირტუალურ სივრცეში გადაადგილება, მექანიზმში ჩაშენებულია სპეციალური სენსორი - გიროსკოპი, რომელიც აკონტროლებს თავის შემობრუნებას. მწარმოებლები იყენებენ მსგავს სენსორებს სმარტფონებისთვის და უზრუნველყოფენ ეკრანის ბრუნვას.

ასეთი ჩაფხუტების სამი ძირითადი კლასიფიკაცია არსებობს. პირველი გამოიყენება მოწყობილობის დირიჟორის მიხედვით. ეს შეიძლება იყოს პერსონალური კომპიუტერი, სმარტფონი, კონსოლი ან კომპლექტი, ისინი შეიძლება იყოს ცალკე ან ტელევიზორისთვის. უპირატესობა ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ ფილმებსა და მულტფილმებს 3D– ში, ითამაშოთ რეგულარული კომპიუტერული თამაშები. ერთადერთი ნაკლი ის არის, რომ მის გამოსაყენებლად საჭიროა მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერი. ამ ტიპის თითქმის ყველა მოდელს აქვს მაღალი ღირებულება. 

ასევე ისინი კლასიფიცირდება შემდეგნაირად:

LCD საკეტებით. დღეს ვირტუალური რეალობის სათვალეების მრავალი ქვესახეობა არსებობს, მაგრამ ორი უმთავრესად ითვლება - პასიური და აქტიური. ამ უკანასკნელს ასევე უწოდებენ საკეტებს, რომლებშიც თხევადი ბროლის საკეტებით რიგრიგობით ფარავს მარჯვენა და მარცხენა თვალებს, ხოლო პროექტორი, რომელთანაც ისინი დაკავშირებულია, ერთდროულად აწარმოებს ჩარჩოებს ამა თუ იმ თვალისთვის. ამ ტიპის მოწყობილობა მოითხოვს ავტონომიურ ელექტრომომარაგებას და პორტატული სიგნალის სენსორს, ის ხშირად გადადის ინფრაწითელი სხივის გამოყენებით, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რადიო სინქრონიზაციით.

OLED დისპლეით. ბევრმა არ იცის რა არის ეს, თუმცა გასაკვირიც არ არის, რადგან უახლესი გამოგონებაა. ეს მოწყობილობა დამზადებულია ორგანული სინათლის დიოდების გამოყენებით. მას აქვს  უჩვეულოდ კაშკაშა ეკრანი და ფართო გარჩევადობა.

პოლარიზაცია. ზემოთ ითქვა ამ პროდუქტის ორი სახის შესახებ. პოლარიზატორები განეკუთვნებიან პასიურ კატეგორიას.
თუ როგორ უნდა ავირჩიოთ VR სათვალე არ არის ადვილი გადასაწყვეტი. გამოყენების სფეროდან გამომდინარე, სათვალე განსხვავებულია. ცოტამ თუ იცის, მაგრამ ამ მოწყობილობას იყენებენ საავიაციო და სამთავრობო სამსახურები. დაბალი შუქის პირობებში ისინი ეხმარებიან მფრინავებს რთულად ხილული ადგილების შედგენაში. სხვა სერვისები, მაგალითად, პოლიცია და მეხანძრე -მაშველები, მუზარადის ჩვენებები, ტაქტიკური და სტრატეგიული ინფორმაციის შესწავლა, ვინაიდან ტექნოლოგიის ეს სასწაული მუშაობს უნივერსალურ ფორმატში. ისინი ასევე მონაწილეობენ სამედიცინო, საინჟინრო, სამეცნიერო და სპორტულ სფეროებში. გარდა ამისა, ამ განყოფილების წყალობით, თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ისიამოვნოთ ვიდეო თამაშებით ვირტუალურ რეალობაში.
 

 

 

ra aris VR saTvale?
VR saTvale aris axali Taobis mowyobiloba, romelic saSualebas gaZlevT naxoT is, rac sxvebisTvis miuwvdomelia. teqnika, romelic adre raRac ucnaurad da egzotikurad gamoiyureboda, axla yovel nabijze SegxvdebaT. garegnulad, es aris plastmasis korpusi linzebiT. maT ukan aris ori ekrani, zogierT SemTxvevaSi erTi. ekranis sxvadasxva nawilze gamosaxuli suraTebi identuria, Tumca, adaptirebulia calke marjvena da marcxena TvalebisTvis. am kupeebs Soris aris Txeli xazi, romelic xels uSlis erT Tvalbudes daakvirdes meoris proeqcias.
3D formati ganpirobebulia imiT, rom TiToeuli Tvali xedavs sakuTar suraTs sxvadasxva kuTxidan. ise, rom adamians SeuZlia virtualur sivrceSi gadaadgileba, meqanizmSi CaSenebulia specialuri sensori - giroskopi, romelic akontrolebs Tavis Semobrunebas. mwarmoeblebi iyeneben msgavs sensorebs smartfonebisTvis da uzrunvelyofen ekranis brunvas.
aseTi Cafxutebis sami ZiriTadi klasifikacia arsebobs. pirveli gamoiyeneba mowyobilobis diriJoris mixedviT. es SeiZleba iyos personaluri kompiuteri, smartfoni, konsoli an kompleqti, isini SeiZleba iyos calke an televizorisTvis. upiratesoba is aris, rom Tqven SegiZliaT uyuroT filmebsa da multfilmebs 3D– Si, iTamaSoT regularuli kompiuteruli TamaSebi. erTaderTi nakli is aris, rom mis gamosayeneblad saWiroa maRali simZlavris kompiuteri. am tipis TiTqmis yvela models aqvs maRali Rirebuleba. 
aseve isini klasificirdeba Semdegnairad:
LCD saketebiT. dRes virtualuri realobis saTvaleebis mravali qvesaxeoba arsebobs, magram ori umTavresad iTvleba - pasiuri da aqtiuri. am ukanasknels aseve uwodeben saketebs, romlebSic Txevadi brolis saketebiT rigrigobiT faravs marjvena da marcxena Tvalebs, xolo proeqtori, romelTanac isini dakavSirebulia, erTdroulad awarmoebs CarCoebs ama Tu im TvalisTvis. am tipis mowyobiloba moiTxovs avtonomiur eleqtromomaragebas da portatuli signalis sensors, is xSirad gadadis infrawiTeli sxivis gamoyenebiT, Tumca Tqven SegiZliaT naxoT radio sinqronizaciiT.
OLED displeiT. bevrma ar icis ra aris es, Tumca gasakviric ar aris, radgan uaxlesi gamogonebaa. es mowyobiloba damzadebulia organuli sinaTlis diodebis gamoyenebiT. mas aqvs  uCveulod kaSkaSa ekrani da farTo garCevadoba.
polarizacia. zemoT iTqva am produqtis ori saxis Sesaxeb. polarizatorebi ganekuTvnebian pasiur kategorias.
Tu rogor unda avirCioT VR saTvale ar aris advili gadasawyveti. gamoyenebis sferodan gamomdinare, saTvale gansxvavebulia. cotam Tu icis, magram am mowyobilobas iyeneben saaviacio da samTavrobo samsaxurebi. dabali Suqis pirobebSi isini exmarebian mfrinavebs rTulad xiluli adgilebis SedgenaSi. sxva servisebi, magaliTad, policia da mexanZre -maSvelebi, muzaradis Cvenebebi, taqtikuri da strategiuli informaciis Seswavla, vinaidan teqnologiis es saswauli muSaobs universalur formatSi. isini aseve monawileoben samedicino, sainJinro, samecniero da sportul sferoebSi. garda amisa, am ganyofilebis wyalobiT, Tqven SegiZliaT ubralod isiamovnoT video TamaSebiT virtualur realobaSi.
 

პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 40
  • 240
ბრენდი
მარაგი
ფერი