კაცობრიობამ  ვიდეო კამერები  საკმაოდ დიდი ხნის წინ გაიცნო.  უმეტესი ტექნიკის მსგავსად, თავდაპირველად ის ძალიან დიდი იყო და შეეძლო მხოლოდ პატარა ვიდეოებისა გადაღება, ისიც შავ-თეთრი. დღეს  უკვე ტექნოლოგიები განვითარდა,  ციფრული კამერები გახდა პატარა, მრავალმხრივი, დამატებითი ფუნქციებისა და შესაძლებლობების უზარმაზარი რაოდენობით. ეს მოწყობილობები გვეხმარება  სამუდამოდ აღბეჭდოს ჩვენი ცხოვრების მნიშვნელოვანი მომენტები.

ვიდეოკამერების სახეობები

თანამედროვე კამერების უმეტესობა ვიდეოს იღებს Full HD ხარისხით. ეს არის ინფორმაციის გადაცემის უმაღლესი ფორმატი. ვიდეო და ხმა მაღალი ხარისხისაა და ყველა ელემენტი კარგად არის დეტალიზებული. საოჯახო გამოყენებისთვის, არსებობს რამდენიმე ტიპის კამერა - DVD, Blu-ray, HDD, Flash მოწყობილობები. თანამედროვე მოდელები მომხმარებლებს ოპტიკურ სტაბილიზაციას სთავაზობს. ის უზრუნველყოფს უკეთესი ვიდეოს გადაღებას. პოპულარულ მოდელებად ითვლება ამ თვისების მქონე შემდეგი მოწყობილობები:

ექშენ-კამერები. მრავალფეროვანი ციფრული მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება აგრესიულ, გადაუდებელ პირობებში გადაღების დროს. იგი ხასიათდება მცირე ზომით და წამყვან პოზიციას იკავებს მინი კამერებს შორის. აქვს მცირე წონა. მისი დამაგრება შესაძლებელია თავზე, მკლავზე, ტანსაცმელზე და ნებისმიერ აქსესუარზე. კამერას შეუძლია გაუძლოს ნებისმიერი სახის ჭუჭყს, წყალს და სხვადასხვა დარტყმებს.

პანორამული. ეს არის ინსტრუმენტის ფიქსირებული ტიპი, ფართო ხედვის კუთხით. ასეთი ვიდეოკამერების წყალობით, შესაძლებელია შესანიშნავი პანორამული ფოტოების გადაღება. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ კამერა დაუმიზნოთ ერთი წერტილს  და საერთოდ აღარ იქნება საჭირო, როგორც ადრე, მოწყობილობის მოძრაობა A წერტილიდან B წერტილამდე.

პორტატული. მინი კამერების კიდევ ერთი პოპულარული ვერსია. ისინი პრაქტიკული, მარტივი და მოსახერხებელია. მათ აქვთ კარგი ხმა და ხარისხიანი ვიდეო. მიუხედავად იმისა, რომ მოწყობილობა მცირეა, მისი ტექნიკური მახასიათებლები არ ემთხვევა დიდ პროტოტიპებს, მით უმეტეს, რომ მას უამრავი დამატებითი ფუნქცია აქვს. მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც გარეთ, ასევე შენობაში და წყალქვეშაც კი.

კამკორდერი. პორტატული კამერების ტიპი, რომელიც აერთიანებს კამერას და ფირზე მონაცემთა ჩაწერის მექანიზმს. მათ აქვთ უამრავი მოსახერხებელი ფუნქცია - კარგი სენსორი, სურათის სტაბილიზაცია, ოპტიკური მასშტაბირება, ხელით კონტროლი.

რჩევები შერჩევის შესახებ

თანამედროვე ვიდეოკამერების მწარმოებლები სხვადასხვა თვისებებსა და შესაძლებლობებს უმატებენ მოწყობილობებს. შეგიძლიათ იპოვოთ მოწყობილობები Wi-Fi, Bluetooth და მრავალი სხვა დანამატით. ეს ფუნქციები დაგეხმარებათ ინფორმაციის უფრო სწრაფად  გაცვლაში, ან მონაცემების თქვენს კომპიუტერში გადატანაში კაბელის გარეშე. ამასთან, ყიდვისას მიზანშეწონილია გაეცნოთ მოწყობილობის სპეციფიკაციებს და გამოიტანოთ დასკვნები მომხმარებელთა მიმოხილვებიდან.

როგორ უნდა აირჩიოთ პროდუქტი მათი მრავალრიცხოვანი ასორტიმენტიდან. ყველა ამჟამინდელი პროდუქტი მიეწოდება მომხმარებელს Full HD ფორმატში ვიდეოების გადაღებისა და ნახვის შესაძლებლობით. მაგრამ მაინც შეგიძლიათ იპოვოთ SD ფორმატის მოდელები. ის შესაფერისია CRT მონიტორებზე და ტელევიზორებზე ინფორმაციის სანახავად. მისი სურათის გამოსახულება და ხმა საკმაოდ დაბალი ხარისხისაა.

ვიდეოს ხარისხი ასევე დამოკიდებულია ოპტიკაზე. გამოსახულება მოწყობილობაზე გადადის ობიექტივიდან. ოპტიკური ზუმი და მისი სიმრავლე ასევე პირდაპირ დამოკიდებულია ამ მაჩვენებელზე. კარგი პარამეტრები უზრუნველყოფს ხარისხიანი ვიდეოს გადაღებას შორი მანძილიდან.
 

 

 

kacobriobam  video kamerebi  sakmaod didi xnis win gaicno.  umetesi teqnikis msgavsad, Tavdapirvelad is Zalian didi iyo da SeeZlo mxolod patara videoebisa gadaReba, isic Sav-TeTri. dRes  ukve teqnologiebi ganviTarda,  cifruli kamerebi gaxda patara, mravalmxrivi, damatebiTi funqciebisa da SesaZleblobebis uzarmazari raodenobiT. es mowyobilobebi gvexmareba  samudamod aRbeWdos Cveni cxovrebis mniSvnelovani momentebi.
videokamerebis saxeobebi
Tanamedrove kamerebis umetesoba videos iRebs Full HD xarisxiT. es aris informaciis gadacemis umaRlesi formati. video da xma maRali xarisxisaa da yvela elementi kargad aris detalizebuli. saojaxo gamoyenebisTvis, arsebobs ramdenime tipis kamera - DVD, Blu-ray, HDD, Flash mowyobilobebi. Tanamedrove modelebi momxmareblebs optikur stabilizacias sTavazobs. is uzrunvelyofs ukeTesi videos gadaRebas. popularul modelebad iTvleba am Tvisebis mqone Semdegi mowyobilobebi:
eqSen-kamerebi. mravalferovani cifruli mowyobilobebi, romlebic gamoiyeneba agresiul, gadaudebel pirobebSi gadaRebis dros. igi xasiaTdeba mcire zomiT da wamyvan pozicias ikavebs mini kamerebs Soris. aqvs mcire wona. misi damagreba SesaZlebelia Tavze, mklavze, tansacmelze da nebismier aqsesuarze. kameras SeuZlia gauZlos nebismieri saxis WuWys, wyals da sxvadasxva dartymebs.
panoramuli. es aris instrumentis fiqsirebuli tipi, farTo xedvis kuTxiT. aseTi videokamerebis wyalobiT, SesaZlebelia SesaniSnavi panoramuli fotoebis gadaReba. Tqven SegiZliaT ubralod kamera daumiznoT erTi wertils  da saerTod aRar iqneba saWiro, rogorc adre, mowyobilobis moZraoba A wertilidan B wertilamde.
portatuli. mini kamerebis kidev erTi popularuli versia. isini praqtikuli, martivi da mosaxerxebelia. maT aqvT kargi xma da xarisxiani video. miuxedavad imisa, rom mowyobiloba mcirea, misi teqnikuri maxasiaTeblebi ar emTxveva did prototipebs, miT umetes, rom mas uamravi damatebiTi funqcia aqvs. misi gamoyeneba SesaZlebelia rogorc gareT, aseve SenobaSi da wyalqveSac ki.
kamkorderi. portatuli kamerebis tipi, romelic aerTianebs kameras da firze monacemTa Caweris meqanizms. maT aqvT uamravi mosaxerxebeli funqcia - kargi sensori, suraTis stabilizacia, optikuri masStabireba, xeliT kontroli.
rCevebi SerCevis Sesaxeb
Tanamedrove videokamerebis mwarmoeblebi sxvadasxva Tvisebebsa da SesaZleblobebs umateben mowyobilobebs. SegiZliaT ipovoT mowyobilobebi Wi-Fi, Bluetooth da mravali sxva danamatiT. es funqciebi dagexmarebaT informaciis ufro swrafad  gacvlaSi, an monacemebis Tqvens kompiuterSi gadatanaSi kabelis gareSe. amasTan, yidvisas mizanSewonilia gaecnoT mowyobilobis specifikaciebs da gamoitanoT daskvnebi momxmarebelTa mimoxilvebidan.
rogor unda airCioT produqti maTi mravalricxovani asortimentidan. yvela amJamindeli produqti miewodeba momxmarebels Full HD formatSi videoebis gadaRebisa da naxvis SesaZleblobiT. magram mainc SegiZliaT ipovoT SD formatis modelebi. is Sesaferisia CRT monitorebze da televizorebze informaciis sanaxavad. misi suraTis gamosaxuleba da xma sakmaod dabali xarisxisaa.
videos xarisxi aseve damokidebulia optikaze. gamosaxuleba mowyobilobaze gadadis obieqtividan. optikuri zumi da misi simravle aseve pirdapir damokidebulia am maCvenebelze. kargi parametrebi uzrunvelyofs xarisxiani videos gadaRebas Sori manZilidan.
 

1773  1418  / თვეში 79₾-დან
დანაზოგი: 355 ₾
9042  / თვეში 502₾-დან
175  / თვეში 10₾-დან
1382  / თვეში 77₾-დან
1143  / თვეში 64₾-დან
12566  / თვეში 698₾-დან
802  / თვეში 45₾-დან
1307  / თვეში 73₾-დან
10418  / თვეში 579₾-დან
1116  / თვეში 62₾-დან
1338  / თვეში 74₾-დან
216  / თვეში 12₾-დან
1648  / თვეში 92₾-დან
181  / თვეში 10₾-დან
მაჩვენე კიდევ 11 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 170
  • 12570
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
მატრიცის ტიპი
მატრიცის ზომა
ვიდეოს გაფართოება
ოპტიკური ზუმი
უსადენო კავშირი
დამატებითი მახასიათებლები
ინტერფეისი
ფერი