დრონი არის ინოვაციური გამოგონება. მისი დახმარებით ისინი სწავლობენ უბედური შემთხვევების ან კატასტროფების ადგილებს რთულ რელიეფში. ჩვეულებრივი მომხმარებლები იღებენ კლიპებს, ვიდეოებს არქივებისთვის. ზოგიერთ  ადამიანს, ამ ობიექტის დანახვისთანავე უჩნდება კითხვა, თუ რა არის ეს. ეს არის წარმოუდგენლად სწრაფი, მაგრამ თითქმის ჩუმი და მარტივი ტექნიკა. აღჭურვილია ოთხი პროპელერით, არსებობს მოდელები უფრო მეტი პროპელერით, ისინი უფრო ძლიერები არიან. მას შეუძლია აეროფოტოგრაფია ორი კილომეტრის სიმაღლეზე. დრონი დაფრინავს დისტანციური მართვის საშუალებით, მუშაობს ბატარეაზე. პროდუქტი შეიძლება დაუკავშირდეს სმარტფონს, რაც საშუალებას გაძლევთ დაუყოვნებლივ მიიღოთ მაღალი ხარისხის სურათები.

დრონების სახეები:

VPF ინსტალაციით. არის კამერა, ეკრანი, სურათი გადადის რეალურ დროში. ვიდეოს ჩაწერა ან ნახვა შესაძლებელია ონლაინაც. კარგ დრონებზე გადაცემა ჩანს HD რეჟიმში, 2 კილომეტრის სიმაღლეზე აფრენის უნარით. თავისებურება ისაა, რომ შენ შეგიძლია იგრძნო თავი ჩიტად ვირტუალური რეალობის სპეციალური სათვალეების ტარებით
აფრენის წერტილში დაბრუნების ფუნქციით. მნიშვნელოვანი ფუნქცია ოთხკუთხედთან მუშაობისას. თუ თქვენ დაკარგავთ მას მხედველობიდან ან თუ ბატარეა დამუხტული არ არის, პროგრამა საშუალებას მოგცემთ დააბრუნოთ მოწყობილობა საწყის პოზიციაზე.

კამერის ინსტალაციით. პლიუსი ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ საჭირო ხარისხის კამერა, სპეციალური სამონტაჟოების საშუალებით ის ადვილად შეიძლება მიმაგრდეს დრონზე და უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის გადაღება.

დრონის პოპულარული მოდელები:

ბაზარი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და ახლა ტექნოლოგია უფრო და უფრო სწრაფად უმჯობესდება. ხშირად გამოყენებული დრონები მოიცავს Syma X5C- ს, საკმაოდ დიდ კვადროკუპტერს, რომელსაც მუდმივად აუმჯობესებენ  მწარმოებელი. Hubsan X4 H107L არის სწრაფი, იაფი და მკვეთრი. მარტივი ფუნქციონირებით, რამაც მიიზიდა მყიდველები. Parrot AR.Drone 2.0 არის იაფი, ფუნქციონალური, არ საჭიროებს განსაკუთრებულ ძალისხმევასა და უნარებს. არის 1280 × 720 კამერა, ვიდეო პირდაპირ გადადის თქვენი გაჯეტის ეკრანზე. Walkera QR X350 Pro იდეალურია GoPro კამერებისთვის, ამორტიზატორები და გიმბალი შეიძლება დამონტაჟდეს, საჭიროა კამერის დასაცავად და სტაბილიზაციისთვის, ეს აისახება საბოლოო ვიდეოს ხარისხზე.

რჩევები ყიდვამდე

არსებობს პოპულარული ბრენდები, რომლებიც რამოდენიმე წელია აწარმოებენ დრონებს: DJI, UDI RC Syma, 3D Robotics (3DR), Aeryon Systems, Align, Blade და ა.შ. ფირმების უმეტესობა ამერიკულია, გამოირჩევა მაღალი ხარისხით. ინტერნეტში და სოციალურ ქსელში, მათზე იწერება კარგი მიმოხილვები, რადგან წარმოებაში გამოიყენება მაღალი ხარისხის მასალები და თანამედროვე ტექნოლოგიები. რომელი მოდელია უმჯობესი და რომელ  მწარმოებელს უნდა მიანიჭოთ უპირატესობა, ჩვენი კვალიფიციური კონსულტანტები  უფრო დეტალურად შეგატყობინებენ, ან შეგიძლიათ თავად შეარჩიოთ სასურველი მოდელი მონაცემებსა და მიმოხილვებზე დაყრდნობით.
 

 

 

 

 

droni aris inovaciuri gamogoneba. misi daxmarebiT isini swavloben ubeduri SemTxvevebis an katastrofebis adgilebs rTul reliefSi. Cveulebrivi momxmareblebi iReben klipebs, videoebs arqivebisTvis. zogierT  adamians, am obieqtis danaxvisTanave uCndeba kiTxva, Tu ra aris es. es aris warmoudgenlad swrafi, magram TiTqmis Cumi da martivi teqnika. aRWurvilia oTxi propeleriT, arsebobs modelebi ufro meti propeleriT, isini ufro Zlierebi arian. mas SeuZlia aerofotografia ori kilometris simaRleze. droni dafrinavs distanciuri marTvis saSualebiT, muSaobs batareaze. produqti SeiZleba daukavSirdes smartfons, rac saSualebas gaZlevT dauyovnebliv miiRoT maRali xarisxis suraTebi.
dronebis saxeebi:
VPF instalaciiT. aris kamera, ekrani, suraTi gadadis realur droSi. videos Cawera an naxva SesaZlebelia onlainac. karg dronebze gadacema Cans HD reJimSi, 2 kilometris simaRleze afrenis unariT. Tavisebureba isaa, rom Sen SegiZlia igrZno Tavi Citad virtualuri realobis specialuri saTvaleebis tarebiT
afrenis wertilSi dabrunebis funqciiT. mniSvnelovani funqcia oTxkuTxedTan muSaobisas. Tu Tqven dakargavT mas mxedvelobidan an Tu batarea damuxtuli ar aris, programa saSualebas mogcemT daabrunoT mowyobiloba sawyis poziciaze.
kameris instalaciiT. pliusi is aris, rom Tqven SegiZliaT daainstaliroT saWiro xarisxis kamera, specialuri samontaJoebis saSualebiT is advilad SeiZleba mimagrdes dronze da uzrunvelyofs maRali xarisxis gadaReba.
dronis popularuli modelebi:
bazari mniSvnelovnad gafarTovda da axla teqnologia ufro da ufro swrafad umjobesdeba. xSirad gamoyenebuli dronebi moicavs Syma X5C- s, sakmaod did kvadrokupters, romelsac mudmivad aumjobeseben  mwarmoebeli. Hubsan X4 H107L aris swrafi, iafi da mkveTri. martivi funqcionirebiT, ramac miizida myidvelebi. Parrot AR.Drone 2.0 aris iafi, funqcionaluri, ar saWiroebs gansakuTrebul Zalisxmevasa da unarebs. aris 1280 × 720 kamera, video pirdapir gadadis Tqveni gajetis ekranze. Walkera QR X350 Pro idealuria GoPro kamerebisTvis, amortizatorebi da gimbali SeiZleba damontaJdes, saWiroa kameris dasacavad da stabilizaciisTvis, es aisaxeba saboloo videos xarisxze.
rCevebi yidvamde
arsebobs popularuli brendebi, romlebic ramodenime welia awarmoeben dronebs: DJI, UDI RC Syma, 3D Robotics (3DR), Aeryon Systems, Align, Blade da a.S. firmebis umetesoba amerikulia, gamoirCeva maRali xarisxiT. internetSi da socialur qselSi, maTze iwereba kargi mimoxilvebi, radgan warmoebaSi gamoiyeneba maRali xarisxis masalebi da Tanamedrove teqnologiebi. romeli modelia umjobesi da romel  mwarmoebels unda mianiWoT upiratesoba, Cveni kvalificiuri konsultantebi  ufro detalurad Segatyobineben, an SegiZliaT Tavad SearCioT sasurveli modeli monacemebsa da mimoxilvebze dayrdnobiT.
 

2749  / თვეში 153₾-დან
599  / თვეში 33₾-დან
2239  / თვეში 124₾-დან
450  299  / თვეში 17₾-დან
დანაზოგი: 151 ₾
52  / თვეში 3₾-დან
300  219  / თვეში 12₾-დან
დანაზოგი: 81 ₾
300  199  / თვეში 11₾-დან
დანაზოგი: 101 ₾
299  / თვეში 17₾-დან
102  / თვეში 6₾-დან
538  / თვეში 30₾-დან
150  / თვეში 8₾-დან
387  / თვეში 22₾-დან
300  / თვეში 17₾-დან
245  / თვეში 14₾-დან
143  / თვეში 8₾-დან
220  / თვეში 12₾-დან
195  / თვეში 11₾-დან
190  / თვეში 11₾-დან
მაჩვენე კიდევ 5 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 50
  • 2750
ბრენდი
მარაგი
სიგნალის გადაცემა
კამერა
ფრენის დრო
ვიდეო გადაღების მაქსიმალური გაფართოება
გიმბალი
გადაცემის მანძილი
პროპელერების რაოდენობა
მახასიათებლები
ფერი