რა არის აკუსტიკური სისტემები?

სხვადასხვა აკუსტიკური სისტემა - მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია მელოდიების ან სიმღერების დასაკრავად. მართლაც, ისინი საჭიროა ხმის რეპროდუცირებისთვის. ისინი მუშაობენ სხვა მოწყობილობებთან ურთიერთობისას. ყველაზე ხშირად გამოიყენება კომპიუტერისთვის ან ტელევიზიისათვის. ამრიგად, სიგნალი გადის წყაროდან და აისახება ამ აღჭურვილობის საშუალებით.

პროდუქტი დასრულებულია რამდენიმე დინამიკით, კავშირის კაბელებით. ზოგიერთ შემთხვევაში, დისტანციური მართვა არის გათვალისწინებული. იგი გამოიყენება ყველა მიმდინარე პროცესის გასაკონტროლებლად. კერძოდ, ეს არის მოცულობა ან მასთან დაკავშირებული რეჟიმები. ამ ინსტრუმენტის არარსებობის შემთხვევაში, კონტროლი ხორციელდება ხელით, რაც არ იწვევს რაიმე განსაკუთრებულ დისკომფორტს. ამ სიტუაციებში არის პატარა ეკრანი, რომლის წყალობითაც მომხმარებელი არეგულირებს ყველა საჭირო პარამეტრს. 

მისი  უპირატესობა ასოცირდება ხმასთან. ტალღებს შეუძლიათ მთლიანად დაფარონ  ოთახი, შექმნან იმერსიული შთაბეჭდილება.  ეს გამოწვეულია ტექნიკური პარამეტრებით, როგორიცაა სიმძლავრე. მაჩვენებელი მერყეობს 2 -დან 100 ვატამდე. მოწინავე მოდელები უფრო ძლიერია. თითქმის ყველაფერი დამოკიდებულია რეპროდუქციულ დიაპაზონზე, ხმიდან ბგერებამდე. თუ მოწყობილობა დაბალი ხარისხისაა, ჩნდება ტალღები ან წყვეტილები.  ამგვარი დამახინჯება უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის სმენაზე.
სახეობები:

პორტატული. ეს ჯიში ხასიათდება მარტივი გადაადგილების შესაძლებლობით. მცირე ზომა ითვლება პლუსად. ამის წყალობით, მათი ტრანსპორტირება შესაძლებელია დიდ დისტანციებზე. ამოცანა ასევე გამარტივებულია საფარის არსებობით, რომელიც ხშირად შედის ნაკრებში. ამ დაცვით, მექანიკური დაზიანების რისკი, როგორიცაა ნაკაწრები და ჩიპები, მცირდება. ასევე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დააზიანოს მთავარი სპიკერი

სტაციონარული. ამ ტიპის ხმამაღალი სისტემა ძირითადად სტაციონარულია და იშვიათად ცვლის ადგილს. ისინი განსხვავდებიან ზომით და მაღალი ტექნიკური პარამეტრებით. ისინი ითვლება მრავალფუნქციურად და შეუძლიათ გაუმკლავდნენ გაზრდილი სირთულის ამოცანებს.

როგორ გავაკეთოთ სწორი არჩევანი

არჩევის დაწყებამდე თქვენ უნდა გაეცნოთ პროდუქტის ყველა ნიუანსს და განსაზღვროთ ნივთის პოტენციური მიზანი. თუ დაგჭირდებათ მცირე დავალებების შესასრულებლად, აზრი აქვს ფოკუსირდეთ იაფი სეგმენტის მოდიფიკაციაზე.
ასევე მნიშვნელოვანია მწარმოებელი. თანამედროვე ბაზარი წარმოდგენილია დიდი რაოდენობით ბრენდებით ან ნაკლებად ცნობილი ფირმებით. Sven ითვლება ლიდერად ამ სფეროში.

თუ მოწყობილობა იყიდება სახლისთვის, უპირატესობა ენიჭება სტაციონარულ ვარიანტებს. თუ, პირიქით, პორტატულს.


 

 

 

ra aris akustikuri sistemebi?
sxvadasxva akustikuri sistema - mowyobiloba, romelic Seqmnilia melodiebis an simRerebis dasakravad. marTlac, isini saWiroa xmis reproducirebisTvis. isini muSaoben sxva mowyobilobebTan urTierTobisas. yvelaze xSirad gamoiyeneba kompiuterisTvis an televiziisaTvis. amrigad, signali gadis wyarodan da aisaxeba am aRWurvilobis saSualebiT.
produqti dasrulebulia ramdenime dinamikiT, kavSiris kabelebiT. zogierT SemTxvevaSi, distanciuri marTva aris gaTvaliswinebuli. igi gamoiyeneba yvela mimdinare procesis gasakontroleblad. kerZod, es aris moculoba an masTan dakavSirebuli reJimebi. am instrumentis ararsebobis SemTxvevaSi, kontroli xorcieldeba xeliT, rac ar iwvevs raime gansakuTrebul diskomforts. am situaciebSi aris patara ekrani, romlis wyalobiTac momxmarebeli aregulirebs yvela saWiro parametrs. 
misi  upiratesoba asocirdeba xmasTan. talRebs SeuZliaT mTlianad dafaron  oTaxi, Seqmnan imersiuli STabeWdileba.  es gamowveulia teqnikuri parametrebiT, rogoricaa simZlavre. maCvenebeli meryeobs 2 -dan 100 vatamde. mowinave modelebi ufro Zlieria. TiTqmis yvelaferi damokidebulia reproduqciul diapazonze, xmidan bgerebamde. Tu mowyobiloba dabali xarisxisaa, Cndeba talRebi an wyvetilebi.  amgvari damaxinjeba uaryofiTad moqmedebs adamianis smenaze.
saxeobebi:
portatuli. es jiSi xasiaTdeba martivi gadaadgilebis SesaZleblobiT. mcire zoma iTvleba plusad. amis wyalobiT, maTi transportireba SesaZlebelia did distanciebze. amocana aseve gamartivebulia safaris arsebobiT, romelic xSirad Sedis nakrebSi. am dacviT, meqanikuri dazianebis riski, rogoricaa nakawrebi da Cipebi, mcirdeba. aseve naklebad savaraudoa, rom daazianos mTavari spikeri
. stacionaruli. am tipis xmamaRali sistema ZiriTadad stacionarulia da iSviaTad cvlis adgils. isini gansxvavdebian zomiT da maRali teqnikuri parametrebiT. isini iTvleba mravalfunqciurad da SeuZliaT gaumklavdnen gazrdili sirTulis amocanebs.
rogor gavakeToT swori arCevani
arCevis dawyebamde Tqven unda gaecnoT produqtis yvela niuanss da gansazRvroT nivTis potenciuri mizani. Tu dagWirdebaT mcire davalebebis Sesasruleblad, azri aqvs fokusirdeT iafi segmentis modifikaciaze.
aseve mniSvnelovania mwarmoebeli. Tanamedrove bazari warmodgenilia didi raodenobiT brendebiT an naklebad cnobili firmebiT. Sven iTvleba liderad am sferoSi.
Tu mowyobiloba iyideba saxlisTvis, upiratesoba eniWeba stacionarul variantebs. Tu, piriqiT, portatuls.


 

აქცია
LIGE-1711
გაყიდვაშია
250  172 
დანაზოგი: 78 ₾
აქცია
USBFM-F35DC-DT/2.1
გაყიდვაშია
180  136 
დანაზოგი: 44 ₾
აქცია
NHT5000BTN
გაყიდვაშია
550  399 
დანაზოგი: 151 ₾
აქცია
KOLAV-C601
გაყიდვაშია
180  128 
დანაზოგი: 52 ₾
აქცია
KOLAV-E70
გაყიდვაშია
150  92 
დანაზოგი: 58 ₾
აქცია
UF-1531-DT
გაყიდვაშია
1400  1115 
დანაზოგი: 285 ₾
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 10
  • 3480
ბრენდი
მარაგი
აკუმულატორი
მიკროფონი კომპლექტაციაში
გამომავალი სიმძლავრე
ინტერფეისი