ქეისები, ეკრანისა და კამერის დამცავები

 

მობილური მოწყობილობების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს ეკრანის დამცავები. გამჭვირვალე პოლიმერული საფარი წებოვანი ნაწილით ეკვრის გაჯეტის ეკრანს და იცავს მას ნაკაწრებისა და მექანიკური დაზიანებებისაგან. ზოგიერთ შემთხვევაში, იგი იცავს ეკრანს გაბზარვისაგან როდესაც გაჯეტი მყარ ზედაპირზე ეცემა.
დამცავი ეკრანები მობილურებისა და პლანშეტებისთვის. თანამედროვე გაჯეტების ეკრანები დიდია, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის დაზიანების რისკს. IMART.GE-ზე ეკრანის დამცავების ფართო არჩევანია.

პრიალა. საფარის ზედაპირი უკიდურესად გლუვი და სასიამოვნოა შეხებისას, აბსოლუტურად გამჭვირვალე მასალა არ ამახინჯებს სურათებს, მთლიანად ინარჩუნებს კონტრასტს და ფერთა გადაცემას.

მქრქალი. მას აქვს ძალიან სასიამოვნო შეხების ტექსტურა, არ ანათებს კაშკაშა შუქზე, რაც შესაძლებელს ხდის მოწყობილობის გამოყენებას მზიან ამინდში. ისინი მზადდება თერმოპოლიურეთანისა და მსგავსი თვისებების მქონე სხვა პოლიმერებისგან.

დარტყმის მიმართ მდგრადი. ასეთი დამცავი ეკრანები თითქმის სრულიად იცავენ გაჯეტის ეკრანებს ძლიერი დარტყმისას.

ჰიდროგელი. იგი დამზადებულია პოლიმერისგან, რომელსაც შეუძლია ატმოსფეროდან ტენიანობის შთანთქმა და შენარჩუნება. მასალის გამორჩეული თვისებაა ზედაპირის თვითგანკურნების შესაძლებლობა, მცირე და საშუალო ნაკაწრები ,,იკურნება“ 24 საათის განმავლობაში.

პოლიმერული დამცავების ტექნიკური მახასიათებლები

მობილური LCD ეკრანის დამცველები შესაძლებელია შეგვხვდეს ორი  ფორმის ფაქტორით: ბრტყელი და სრული ზომის 3D. ეს უკანასკნელი ზუსტად იმეორებს წინა პანელის ფორმას და მთლიანად ფარავს მას, მომრგვალებული კიდეების ჩათვლით. შემოთავაზებულ საფარს აქვს შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლები:
•    დიაგონალი: 0,95-დან 10,3 ინჩამდე.
•    სისქე: 0,1-დან 0,33 მმ-მდე.
•    სიძლიერის ინდექსი 9H მდე.

დამცავი ეკრანების უპირატესობები

ეკრანის მოდულის დაზიანებისგან დასაცავად მაღალი ხარისხის ეკრანის დამცველები მრავალფეროვანი და იაფია. 
•    ჩვენების ფუნქციონირების სრული დაცვა.
•    ფერის დამახინჯების ნაკლებობა და სურათების კონტრასტი.
•    სრულად შეესაბამება ეკრანის ფორმას.

როგორ უნდა აირჩიოთ  ეკრანის დამცავი თქვენი მობილური მოწყობილობისთვის?

აქსესუარის არჩევის მთავარი კრიტერიუმია სმარტფონის ან ტაბლეტის ბრენდი. აქედან გამომდინარეობს  დამცავი ეკრანის ფასი, რომელიც განსაზღვრავს ხარისხსა და სისქეს. ასევე: 
•    ზედაპირის ტიპი: მქრქალი თუ პრიალა.
•    ანტი-მბზინავი ან ოლეოფობიური ეფექტი.
•    ფორმატი: ეკრანის ზედაპირის სრული ან ნაწილობრივი დაფარვა.
 

mobiluri mowyobilobebis usafrTxoebas uzrunvelyofs ekranis damcavebi. gamWvirvale polimeruli safari webovani nawiliT ekvris gajetis ekrans da icavs mas nakawrebisa da meqanikuri dazianebebisagan. zogierT SemTxvevaSi, igi icavs ekrans gabzarvisagan rodesac gajeti myar zedapirze ecema.
damcavi ekranebi mobilurebisa da planSetebisTvis
Tanamedrove gajetebis ekranebi didia, rac mniSvnelovnad zrdis dazianebis risks. IMART.GE-ze ekranis damcavebis farTo arCevania.
priala. safaris zedapiri ukiduresad gluvi da sasiamovnoa Sexebisas, absoluturad gamWvirvale masala ar amaxinjebs suraTebs, mTlianad inarCunebs kontrasts da ferTa gadacemas.
mqrqali. mas aqvs Zalian sasiamovno Sexebis teqstura, ar anaTebs kaSkaSa Suqze, rac SesaZlebels xdis mowyobilobis gamoyenebas mzian amindSi. isini mzaddeba TermopoliureTanisa da msgavsi Tvisebebis mqone sxva polimerebisgan.
dartymis mimarT mdgradi. aseTi damcavi ekranebi TiTqmis sruliad icaven gajetis ekranebs Zlieri dartymisas.
hidrogeli. igi damzadebulia polimerisgan, romelsac SeuZlia atmosferodan tenianobis STanTqma da SenarCuneba. masalis gamorCeuli Tvisebaa zedapiris TviTgankurnebis SesaZlebloba, mcire da saSualo nakawrebi ,,ikurneba“ 24 saaTis ganmavlobaSi.
polimeruli damcavebis teqnikuri maxasiaTeblebi
mobiluri LCD ekranis damcvelebi SesaZlebelia Segvxvdes ori  formis faqtoriT: brtyeli da sruli zomis 3D. es ukanaskneli zustad imeorebs wina panelis formas da mTlianad faravs mas, momrgvalebuli kideebis CaTvliT. SemoTavazebul safars aqvs Semdegi teqnikuri maxasiaTeblebi:
•    diagonali: 0,95-dan 10,3 inCamde.
•    sisqe: 0,1-dan 0,33 mm-mde.
•    siZlieris indeqsi 9H mde.
damcavi ekranebis upiratesobebi
ekranis modulis dazianebisgan dasacavad maRali xarisxis ekranis damcvelebi mravalferovani da iafia. 
•    Cvenebis funqcionirebis sruli dacva.
•    feris damaxinjebis nakleboba da suraTebis kontrasti.
•    srulad Seesabameba ekranis formas.
rogor unda airCioT  ekranis damcavi Tqveni mobiluri mowyobilobisTvis?
aqsesuaris arCevis mTavari kriteriumia smartfonis an tabletis brendi. aqedan gamomdinareobs  damcavi ekranis fasi, romelic gansazRvravs xarisxsa da sisqes. aseve: 
•    zedapiris tipi: mqrqali Tu priala.
•    anti-mbzinavi an oleofobiuri efeqti.
•    formati: ekranis zedapiris sruli an nawilobrivi dafarva.
 

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 1130
მარაგი
ბრენდი
ფერი