სელფის ჯოხები პოპულარობას სწრაფად იძენს. ეს მარტივი მოწყობილობა საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ სურათები გაშლილი ხელით პანორამის ფონზე. ცოტამ თუ იცის, მაგრამ პირველი ტელესკოპური დამაგრძელებლები კამერებისთვის 1985 წელს გამოჩნდა და ამის შემდეგ მათ არაერთხელ უწოდეს იაპონელების უსარგებლო გამოგონება. დღეს ეს მოწყობილობა შესანიშნავი გამოსავალია მარტო მოგზაურობის მოყვარულთათვის და ასევე  წყვილებისთვის, რომლებიც ერთად იღებენ სურათს.

როგორ ავირჩიოთ სელფის ჯოხი?

დღეს ბაზარზე 15 მილიონზე მეტი სხვადასხვა სახის ასეთი მოწყობილობაა, რომლებიც განსხვავდება ფასით, ვიზუალისა და მახასიათებლების მიხედვით. ზოგიერთმა მწარმოებელმა იმუშავა სელფის ჯოხის არაჩვეულებრივ ფორმაზე და გამოუშვა პროდუქტები მულტფილმის პერსონაჟების ან საუზმის კოვზის ფორმით.
ცალკე გამოიყოფა:

•    განათებები სმარტფონებისთვის
•    სელფის მონოპოდები
•    მონოპოდები ექშენ კამერებისთვის
•    სელფის რგოლები
•    დისტანციური მართვა სელფისთვის
•    სტედიკამები
•    სამფეხები სმარტფონებისთვის

ამიტომ, ასეთი მოწყობილობის შეძენამდე უნდა განსაზღვროთ მისი გამოყენების მიზანი. ამის შემდეგ, ექსპერტები რეკომენდაციას იძლევიან ყურადღება მიაქციონ შემდეგ პარამეტრებს:
კამერის ჩამკეტი ღილაკი. განასხვავეთ სადენიანი და უსადენო გაშვება. სამაგრების მქონე მოდელები იყენებენ სადენებს, რომლებსაც სმარტფონს ყურსასმენის პორტში უერთდება. თავად ღილაკი ჯოხის სახელურში მდებარეობს და მისი დაჭერისას, ფოტო ავტომატურად იღება. უსადენო ტიპი იყენებს Bluetooth ღილაკს ან დისტანციურ კონტროლს. ის ჩვეულებრივ მუშაობს მონეტის უჯრედის ბატარეებზე ან დატენვის აკუმულატორზე. პროდუქტის გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა გადმოწეროთ პროგრამა, რომელიც არამარტო საშუალებას მოგცემთ გადაიღოთ სურათები, ასევე შეძლებთ ფოკუსის შეცვლას, კადრის მოახლოებას,  კამერების შერჩევასა და ვიდეოს ჩართვას.

დამაგრება. რაც მეტი რეზინის ჩანართები აქვს სელფის ჯოხს, მით უფრო საიმედოდ არის დაფიქსირებული სმარტფონი. ჩავარდნის თავიდან ასაცილებლად, ხშირად გაჯეტს სპეციალურად ათავსებენ სილიკონის კორპუსს.
მილის ხარისხი. ტელესკოპურ მექანიზმზე არ უნდა იმოქმედოს ტელეფონის წონამ . წყალში გადაღების შემთხვევაში, უნდა შეიძინოთ ტენიანობის მიმართ რეზისტენტული მოდელი.

ზომა. მონოპოდი თავისუფლად უნდა მოთავსდეს ნებისმიერ ჩანთაში, ამიტომ  უარი უნდა თქვათ ძალიან დიდ მოდლებზე. სახელური უნდა იყოს რბილი პლასტმასისგან და ჰქონდეს რეზინის დამთავრება. 
დახრის კუთხე. ყველაზე პოპულარულია 2D და 3D თავები. მთელი რიგი პროდუქტები აღჭურვილია ბურთულიანი მექანიზმით, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ფოტო აპარატების შტატივში.

სექციების რაოდენობა. თითქმის ყველა მოწყობილობას აქვს ტელესკოპური დასაკეცი პრინციპი. იაფი პროდუქტების  სექციები სწრაფად იშლება. როგორც წესი, მწარმოებლები სიცოცხლის ხანგრძლივობის გასაზრდელად უმატებენ სიგრძის კლიპებსა და ღარებს. ბაზარი გთავაზობთ პროდუქტებს 5, 6 და 7 განყოფილებებით.

ახლა ყველა მწარმოებელი ცდილობს შექმნას ყველაზე კონკურენტუნარიანი მოწყობილობა, ამიტომ, გარეგნობის გარდა, ისინი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ დამატებით დეტალებს. თქვენ შეხვდებით  სარკიან და ღილაკიან მოდელებს. ისინი საშუალებას გაძლევთ უკეთესად დაინახოთ საკუთარი თავი და სწრაფად გადაიღოთ მაღალი ხარისხის სელფი. მათ, ვისაც წონის ტარება არ გიყვართ, გირჩევთ შეიძინოთ მინი-მონოპოდები, რომლებიც დიდ ადგილს არ დაიკავებს და სრულყოფილად შეასრულებს მათ მთავარ ფუნქციას.

სელფის ჯოხების პოპულარული მწარმოებლები

კომპანიის არჩევანი საბოლოო შედეგზეც მოქმედებს. დადასტურებული ბრენდები გთავაზობთ საიმედო და გამძლე, მაღალი ხარისხის  პროდუქტებს, შესაბამისად, ისინი მრავალი მომხმარებლის ყურადღებას იპყრობს.
ფოტოგრაფიის მოყვარულთათვის რეკომენდებულია Ckeyin– ის ხელმისაწვდომი ტელესკოპური სელფის ჯოხები. მათი სიგრძეა 1 მეტრი და შესაფერისია სმარტფონისა და კამერის მიმაგრებისთვის. პროდუქტი აღჭურვილია Bluetooth მოდულით და დისტანციური მართვის სისტემით.

XCSOURCE გთავაზობთ მოდელს, რომელიც შესაფერისია Go-Pro- ს და სხვა გადასაღები მოწყობილობებისთვის. Supremery-მ გამოუშვა 85 სმ სიგრძის ჯოხი, რომელსაც აქვს მოძრავი დასაკიდი და საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ კომფორტული ხედვის კუთხე. დაჭერის ღილაკები გაძლევთ დაზუმების შესაძლებლობას.

selfis joxebi popularobas swrafad iZens. es martivi mowyobiloba saSualebas gaZlevT gadaiRoT suraTebi gaSlili xeliT panoramis fonze. cotam Tu icis, magram pirveli teleskopuri damagrZeleblebi kamerebisTvis 1985 wels gamoCnda da amis Semdeg maT araerTxel uwodes iaponelebis usargeblo gamogoneba. dRes es mowyobiloba SesaniSnavi gamosavalia marto mogzaurobis moyvarulTaTvis da aseve  wyvilebisTvis, romlebic erTad iReben suraTs.
rogor avirCioT selfis joxi?
dRes bazarze 15 milionze meti sxvadasxva saxis aseTi mowyobilobaa, romlebic gansxvavdeba fasiT, vizualisa da maxasiaTeblebis mixedviT. zogierTma mwarmoebelma imuSava selfis joxis araCveulebriv formaze da gamouSva produqtebi multfilmis personaJebis an sauzmis kovzis formiT.
calke gamoiyofa:
•    ganaTebebi smartfonebisTvis
•    selfis monopodebi
•    monopodebi eqSen kamerebisTvis
•    selfis rgolebi
•    distanciuri marTva selfisTvis
•    stedikamebi
•    samfexebi smartfonebisTvis
amitom, aseTi mowyobilobis SeZenamde unda gansazRvroT misi gamoyenebis mizani. amis Semdeg, eqspertebi rekomendacias iZlevian yuradReba miaqcion Semdeg parametrebs:
kameris Camketi Rilaki. ganasxvaveT sadeniani da usadeno gaSveba. samagrebis mqone modelebi iyeneben sadenebs, romlebsac smartfons yursasmenis portSi uerTdeba. Tavad Rilaki joxis saxelurSi mdebareobs da misi daWerisas, foto avtomaturad iReba. usadeno tipi iyenebs Bluetooth Rilaks an distanciur kontrols. is Cveulebriv muSaobs monetis ujredis batareebze an datenvis akumulatorze. produqtis gamosayeneblad, Tqven unda gadmoweroT programa, romelic aramarto saSualebas mogcemT gadaiRoT suraTebi, aseve SeZlebT fokusis Secvlas, kadris moaxloebas,  kamerebis SerCevasa da videos CarTvas.
damagreba. rac meti rezinis CanarTebi aqvs selfis joxs, miT ufro saimedod aris dafiqsirebuli smartfoni. Cavardnis Tavidan asacileblad, xSirad gajets specialurad aTavseben silikonis korpuss.
milis xarisxi. teleskopur meqanizmze ar unda imoqmedos telefonis wonam . wyalSi gadaRebis SemTxvevaSi, unda SeiZinoT tenianobis mimarT rezistentuli modeli.
zoma. monopodi Tavisuflad unda moTavsdes nebismier CanTaSi, amitom  uari unda TqvaT Zalian did modlebze. saxeluri unda iyos rbili plastmasisgan da hqondes rezinis damTavreba. 
daxris kuTxe. yvelaze popularulia 2D da 3D Tavebi. mTeli rigi produqtebi aRWurvilia burTuliani meqanizmiT, romelic Cveulebriv gamoiyeneba foto aparatebis StativSi.
seqciebis raodenoba. TiTqmis yvela mowyobilobas aqvs teleskopuri dasakeci principi. iafi produqtebis  seqciebi swrafad iSleba. rogorc wesi, mwarmoeblebi sicocxlis xangrZlivobis gasazrdelad umateben sigrZis klipebsa da Rarebs. bazari gTavazobT produqtebs 5, 6 da 7 ganyofilebebiT.
axla yvela mwarmoebeli cdilobs Seqmnas yvelaze konkurentunariani mowyobiloba, amitom, garegnobis garda, isini gansakuTrebul yuradRebas uTmoben damatebiT detalebs. Tqven SexvdebiT  sarkian da Rilakian modelebs. isini saSualebas gaZlevT ukeTesad dainaxoT sakuTari Tavi da swrafad gadaiRoT maRali xarisxis selfi. maT, visac wonis tareba ar giyvarT, girCevT SeiZinoT mini-monopodebi, romlebic did adgils ar daikavebs da srulyofilad Seasrulebs maT mTavar funqcias.
selfis joxebis popularuli mwarmoeblebi
kompaniis arCevani saboloo Sedegzec moqmedebs. dadasturebuli brendebi gTavazobT saimedo da gamZle, maRali xarisxis  produqtebs, Sesabamisad, isini mravali momxmareblis yuradRebas ipyrobs.
fotografiis moyvarulTaTvis rekomendebulia Ckeyin– is xelmisawvdomi teleskopuri selfis joxebi. maTi sigrZea 1 metri da Sesaferisia smartfonisa da kameris mimagrebisTvis. produqti aRWurvilia Bluetooth moduliT da distanciuri marTvis sistemiT.
XCSOURCE gTavazobT models, romelic Sesaferisia Go-Pro- s da sxva gadasaRebi mowyobilobebisTvis. Supremery-m gamouSva 85 sm sigrZis joxi, romelsac aqvs moZravi dasakidi da saSualebas gaZlevT airCioT komfortuli xedvis kuTxe. daWeris Rilakebi gaZlevT dazumebis SesaZleblobas.
 

ALL-FBA4087TY
გაყიდვაშია
69 
MR-X16084
გაყიდვაშია
76 
MH09
მარაგი ამოწურულია
20 
AT-85089
მარაგი ამოწურულია
494 
XMZPG01YM
მარაგი ამოწურულია
76 
XMZPG01YM GREY
მარაგი ამოწურულია
76 
LYZPG01YM
მარაგი ამოწურულია
63 
FBA4088TY LYZPG01YM
მარაგი ამოწურულია
62 
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 20
  • 500
ბრენდი
მარაგი
ფერი