მეხსიერების ბარათები(ჩიპები)

 

თითქმის ყველა თანამედროვე გაჯეტი იყენებს სხვადასხვა ტიპის და მოდელის მეხსიერების ბარათებს. თავად სახელი ცხადყოფს, რომ ისინი გამოიყენება ინფორმაციის შესანახად.  მათი წყალობით, მოწყობილობების ფუნქციონირება ფართოვდება, ხოლო  გამოყენება უფრო მოსახერხებელი და საინტერესოა. საუკეთესო მეხსიერების ბარათის არჩევა არ არის მარტივი, იმისთვის, რომ იცოდეთ, თუ როგორ აირჩიოთ პროდუქტი, უნდა გესმოდეთ ტექნიკური მახასიათებლები და იცოდეთ უახლესი ინოვაციების შესახებ.

ბარათების მახასიათებლები

როგორც ნებისმიერი ჩამწერი მოწყობილობა, მყიფე პროდუქტები არ უნდა მოექცეს მაგნიტური ველის ქვეშ. აეროპორტში ბარგის რენტგენმაც კი შეიძება  გააფუჭოს ბარათი. დაუშვებელია მეხსიერების ბარათის წყლით დასველება , ძალიან მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ქვეშ მოთავსება. ასევე არ არის რეკომენდებული მოწყობილობის ვარდნა და დარტყმა. ტექნოლოგიის მწარმოებლები მუდმივად ვითარდებიან და უკვე არსებობს გარკვეული მოდელები, რომლებიც ზემოთჩამოთვლილი ზეგავლენით არ ზიანდებიან.

გაჯეტებისთვის არსებობს შემდეგი მეხსიერების ბარათების ძირითადი ტიპები:
•    Compact Flash- აღნიშნული ბარათები ძირითადად გამოიყენება ფოტოკამერებში. ფოტოგრაფებს უყვართ მათი ტევადობა და სიჩქარე.
•    MicroSD - ეს საშუალება ასევე გამოიყენება პორტატულ ტექნოლოგიაში, მაგრამ მისი გამოყენება უკვე შესაძლებელია სმარტფონებთან და ტაბლეტებთან. მისი ზომები არ აღემატება 20x21.5x1.4 მმ-ს, ხოლო წონა 1 გრამს.
•    SD - ყველაზე პოპულარული მეხსიერების ბარათია. ის თითქმის უნივერსალურია და თავსდება ყველა პორტატულ მოწყობილობასა და გაჯეტში.

ბარათის მთავარი ტექნიკური მახასიათებელია მეხსიერების მოცულობა. არ უნდა იჩქაროთ და  დაუყოვნებლივ არ უნდა შეიძინოთ 16 გბაიტიანი მოდელი. ზოგიერთი პროდუქტი უბრალოდ არ არის შექმნილი ასეთი მოცულობისთვის. არჩევანის გაკეთებამდე უნდა წაიკითხოთ ინსტრუქციები. მწარმოებლები ყოველთვის მიუთითებენ რეკომენდებულ აქსესუარებს.

არსებობს SD მოდელის ოთხი თაობა. უმარტივესი - 2 გბ-მდე, ცოტათი უფრო მეტი - 4 გბ-მდე, უფრო სერიოზული - 32 გბ-მდე და ყველაზე მოცულობითი - 2 ტბ. შენახული ინფორმაციის რაოდენობის გარდა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრია ინდიკატორების გაცვლის სიჩქარე მთავარ მოწყობილობასა და დრაივს შორის. იგი იზომება MB / s- ით და მითითებულია, როგორც კლასის ნომერი. მაგალითად, SD კლასი 4 არის 4 მბ / წმ, ხოლო SD კლასი 10 არის 10 მბ / წმ.

ტელეფონებისა და ფოტოაპარატებისთვის განკუთვნილი მოდელები

სმარტფონების ყველა მფლობელმა იცის, რომ მოწყობილობის მეხსიერება  არ არის საკმარისი მისი სრულფასოვანი მუშაობისთვის. ვიდეოების, ფოტოების და ზოგიერთი აპლიკაცია  შეიძლება დაინსტალირდეს  microSD– ზე. ისინი პირობითად იყოფა სამ ტიპად: 4 გბ-მდე, 32 გბ-მდე (microSDHC), 32 გბ-ზე მეტი (microSDXC). თუ ტელეფონი გათვლილია მცირე მოცულობის ბარათზე, მაშინ უფრო დიდი ტევადობის მეხსიერების ბარათის შეძენა მას არ დაეხმარება.

ბარათების ღირებულება დამოკიდებულია მათ ტექნიკურ მონაცემებზე. რაც უფრო ნაკლებია მეხსიერება და მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე, მით უფრო იაფია მოწყობილობა. უკეთესია აღჭურვილობის შეძენა ცნობილი ბრენდებიდან. საჭიროა გვესმოდეს მარკირების ყველა რთული და ტექნიკური ნიუანსი სმარტფონის სწორად მუშაობისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი რეკომენდაცია გამოდგება მეხსიერების მოცულობის გასაზრდელად ტაბლეტებზე.
ფოტო აღჭურვილობისთვის გამოიყენება SD მეხსიერების ბარათები. მათ გააჩნიათ მაღალი სიმძლავრე და ძალიან დიდი ტევადობა. თქვენ უნდა შეიძინოთ მოწყობილობის ტექნიკური მაჩვენებლების გათვალისწინებით. SDXC და SDHC ვარიანტები ერთმანეთს არ ცვლის. ასევე არსებობს შინაარსის წერისა და კითხვის სიჩქარის კონცეფცია მედიასა და კამერას შორის. ეს ორი განსხვავებული პარამეტრია, მაგრამ მწარმოებლები, როგორც წესი, მიუთითებენ მხოლოდ წაკითხვის სიჩქარეს, რადგან ის ყოველთვის უფრო მაღალია.

მოცულობითა და ხარისხით ლიდერობენ CF ბარათები. მათ შეუძლიათ მონაცემთა გადაცემა მაღალი სიჩქარით. კამერას ასევე უნდა ჰქონდეს პირდაპირი მეხსიერების ფუნქციის მხარდაჭერა (UDMA).

ბარათის მოცულობა თითოეული მომხმარებლის პირადი საკითხია. მიმოხილვების თანახმად, ოპტიმალური ზომაა 16-32 გბ. რეკომენდებულია, გაითვალისწინოთ არა მხოლოდ დაგეგმილი ფოტოების ან ვიდეოების რაოდენობა, ასევე მათი შენახვის ფორმატისაც. ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს ინფორმაციის რაოდენობაზე და ბარათის შევსების სიჩქარეზე.
 

 

TiTqmis yvela Tanamedrove gajeti iyenebs sxvadasxva tipis da modelis mexsierebis baraTebs. Tavad saxeli cxadyofs, rom isini gamoiyeneba informaciis Sesanaxad.  maTi wyalobiT, mowyobilobebis funqcionireba farTovdeba, xolo  gamoyeneba ufro mosaxerxebeli da sainteresoa. saukeTeso mexsierebis baraTis arCeva ar aris martivi, imisTvis, rom icodeT, Tu rogor airCioT produqti, unda gesmodeT teqnikuri maxasiaTeblebi da icodeT uaxlesi inovaciebis Sesaxeb.
baraTebis maxasiaTeblebi
rogorc nebismieri Camweri mowyobiloba, myife produqtebi ar unda moeqces magnituri velis qveS. aeroportSi bargis rentgenmac ki SeiZeba  gaafuWos baraTi. dauSvebelia mexsierebis baraTis wyliT dasveleba , Zalian maRali an dabali temperaturis qveS moTavseba. aseve ar aris rekomendebuli mowyobilobis vardna da dartyma. teqnologiis mwarmoeblebi mudmivad viTardebian da ukve arsebobs garkveuli modelebi, romlebic zemoTCamoTvlili zegavleniT ar ziandebian.
gajetebisTvis arsebobs Semdegi mexsierebis baraTebis ZiriTadi tipebi:
•    Compact Flash- aRniSnuli baraTebi ZiriTadad gamoiyeneba fotokamerebSi. fotografebs uyvarT maTi tevadoba da siCqare.
•    MicroSD - es saSualeba aseve gamoiyeneba portatul teqnologiaSi, magram misi gamoyeneba ukve SesaZlebelia smartfonebTan da tabletebTan. misi zomebi ar aRemateba 20x21.5x1.4 mm-s, xolo wona 1 grams.
•    SD - yvelaze popularuli mexsierebis baraTia. is TiTqmis universaluria da Tavsdeba yvela portatul mowyobilobasa da gajetSi.
baraTis mTavari teqnikuri maxasiaTebelia mexsierebis moculoba. ar unda iCqaroT da  dauyovnebliv ar unda SeiZinoT 16 gbaitiani modeli. zogierTi produqti ubralod ar aris Seqmnili aseTi moculobisTvis. arCevanis gakeTebamde unda waikiTxoT instruqciebi. mwarmoeblebi yovelTvis miuTiTeben rekomendebul aqsesuarebs.
arsebobs SD modelis oTxi Taoba. umartivesi - 2 gb-mde, cotaTi ufro meti - 4 gb-mde, ufro seriozuli - 32 gb-mde da yvelaze moculobiTi - 2 tb. Senaxuli informaciis raodenobis garda, kidev erTi mniSvnelovani parametria indikatorebis gacvlis siCqare mTavar mowyobilobasa da draivs Soris. igi izomeba MB / s- iT da miTiTebulia, rogorc klasis nomeri. magaliTad, SD klasi 4 aris 4 mb / wm, xolo SD klasi 10 aris 10 mb / wm.
telefonebisa da fotoaparatebisTvis gankuTvnili modelebi
smartfonebis yvela mflobelma icis, rom mowyobilobis mexsiereba  ar aris sakmarisi misi srulfasovani muSaobisTvis. videoebis, fotoebis da zogierTi aplikacia  SeiZleba dainstalirdes  microSD– ze. isini pirobiTad iyofa sam tipad: 4 gb-mde, 32 gb-mde (microSDHC), 32 gb-ze meti (microSDXC). Tu telefoni gaTvlilia mcire moculobis baraTze, maSin ufro didi tevadobis mexsierebis baraTis SeZena mas ar daexmareba.
baraTebis Rirebuleba damokidebulia maT teqnikur monacemebze. rac ufro naklebia mexsiereba da monacemTa gadacemis siCqare, miT ufro iafia mowyobiloba. ukeTesia aRWurvilobis SeZena cnobili brendebidan. saWiroa gvesmodes markirebis yvela rTuli da teqnikuri niuansi smartfonis sworad muSaobisTvis. unda aRiniSnos, rom yvela zemoT CamoTvlili rekomendacia gamodgeba mexsierebis moculobis gasazrdelad tabletebze.
foto aRWurvilobisTvis gamoiyeneba SD mexsierebis baraTebi. maT gaaCniaT maRali simZlavre da Zalian didi tevadoba. Tqven unda SeiZinoT mowyobilobis teqnikuri maCveneblebis gaTvaliswinebiT. SDXC da SDHC variantebi erTmaneTs ar cvlis. aseve arsebobs Sinaarsis werisa da kiTxvis siCqaris koncefcia mediasa da kameras Soris. es ori gansxvavebuli parametria, magram mwarmoeblebi, rogorc wesi, miuTiTeben mxolod wakiTxvis siCqares, radgan is yovelTvis ufro maRalia.
moculobiTa da xarisxiT lideroben CF baraTebi. maT SeuZliaT monacemTa gadacema maRali siCqariT. kameras aseve unda hqondes pirdapiri mexsierebis funqciis mxardaWera (UDMA).
baraTis moculoba TiToeuli momxmareblis piradi sakiTxia. mimoxilvebis Tanaxmad, optimaluri zomaa 16-32 gb. rekomendebulia, gaiTvaliswinoT ara mxolod dagegmili fotoebis an videoebis raodenoba, aseve maTi Senaxvis formatisac. es yvelaferi gavlenas axdens informaciis raodenobaze da baraTis Sevsebis siCqareze.
 

AT-110179
გაყიდვაშია
31 
AP64GSDXC10U1-R
გაყიდვაშია
44 
AP64GMCSX10U1-R
გაყიდვაშია
34 
AP16GMCSH10U5-R
გაყიდვაშია
21 
AP64GMCSX10U7-R
გაყიდვაშია
42 
AP16GMCSH10U1-R
გაყიდვაშია
21 
AP32GMCSH10U1-R
გაყიდვაშია
22 
AT-81697
მარაგი ამოწურულია
35 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 10
  • 510
ბრენდი
მარაგი
ფერი