სინქრონიზაციის კაბელი არის მონაცემთა გადაცემის მოსახერხებელი მოწყობილობა. ძნელი წარმოსადგენია ცხოვრება პლანშეტების,  ტელეფონებისა და სხვადასხვა გაჯეტების გარეშე. სოციალურ ქსელებში კომუნიკაცია, ათასობით სელფი, უზარმაზარი ფლეილისტები და უამრავი ვიდეო თანამედროვე ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ამასთან, ყველა მასალა არ ინახება ასეთ პორტატულ მოწყობილობებზე. სწორედ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად გამიყენება კაბელები. მათი მთავარი ფუნქციაა ფაილების PC- ზე გადატანა. მათი წყალობით, მობილური ტელეფონი და ტაბლეტი იტენება ლეპტოპის ან კომპიუტერის USB პორტით. უფრო მეტიც, მისი საშუალებით შეგვიძლია გადავწეროთ  სრულიად განსხვავებული ფაილები: ფოტოები, ვიდეოები, მუსიკა და ა.შ.

რჩევები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ სინქრონიზაციის კაბელის არჩევისას

ეს მოწყობილობა ჰგავს ჩვეულებრივ კაბელს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს გაჯეტსა და კომპიუტერს. იგი უზრუნველყოფს ინფორმაციის სწრაფ გადაცემას, შესაძლებელს ხდის პორტატული გაჯეტის კონტროლს კომპიუტერის საშუალებით. მყიდველებს ხშირად აქვთ კითხვა, თუ როგორ უნდა აირჩიონ სინქრონიზაციის კაბელი. ბევრს ჰგონია, რომ ასეთი სადენები ყველა ერთიდაიგივეა. თუმცა, ეს ასე სულაც არ არის. შესაძლოა, უნვერსალური სადენიც არ მოერგოს თქვენს მოწყობილობას.  სწორედ ამიტომ, ყურადღებით უნდა გაეცნოთ მონაცემებს ამ აქსესუარის შეძენისას.
ამ მოწყობილობების უმეტესობა უნივერსალურად ითვლება და შესაფერისია მრავალი გაჯეტისთვის. მაგრამ ასევე აწარმოებენ ისეთ კაბელებს, რომლებიც შესაფერისია მხოლოდ გარკვეული მოდელებისათვის. მაგალითად, Apple– ის მსგავსად. ცოტა ხნის წინ, Lightning cord გამოჩნდა გაყიდვაში. მათი თავისებურება იმაშია, რომ მათ აქვთ ორმხრივი USB კონექტორი და არ აქვს მნიშვნელობა რომელი მხრიდან იქნება ის დაკავშირებული PC- სთან. რაც შეეხება მიკრო USB პროდუქტს, ის სტანდარტული იყო და რჩება. ეს არის ტელეფონის დამტენების ერთ-ერთი საუკეთესო პროდუქტი. მსგავსი პროდუქტის კიდევ ერთი სახეობაა სამსუნგის კაბელი. ისინი ასევე მრავალფეროვანია და ყველას შეუძლია იპოვოს ზუსტად ის, რაც სჭირდება. მაგრამ შეძენისას უნდა  გაითვალისწინოთ სიგრძე, მოქნილობა, დამატებითი ფუნქციები, საიმედოობა და მთავარია შეამოწმოთ, არის თუ არა თქვენი გაჯეტისთვის შესაფერისი.

არსებობს რამდენიმე ტიპის მოწყობილობა, რომლის წყალობითაც ინფორმაცია ნებისმიერი გაჯეტიდან გადადის კომპიუტერში.

სინქრონიზაციის კაბელები. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც გადასცემს ფაილებს პორტატული გაჯეტიდან ლეპტოპზე ან პერსონალურ კომპიუტერზე. ასეთი პროდუქცია ბაზარზე უამრავია. სხვადასხვა მწარმოებლები, სიგრძე, ფერი, ფუნქცია - ეს ყველაფერი საშუალებას აძლევს მყიდველს, აირჩიოს შესაბამისი მოდელი.

ადაპტერები. ეს არის მოწყობილობები, რომელთა ამოცანაა ფაილების გადაცემა აღჭურვილობას შორის, რომელსაც კავშირი არ აქვს. ადაპტერი გარკვეულწილად ცვლის დამტენის ტიპს ან ემსახურება მის დატენვას.

სპლიტერები. მათ ასევე უწოდებენ გამყოფებს. ასეთი პროდუქტები სასარგებლოა, თუ ერთდროულად რამდენიმე გაჯეტი უკავშირდება კომპიუტერს ან ლეპტოპს. ასეთი გამყოფის არჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ სადენის ხარისხს, უფრო სწორად კი მის სიძლიერეს. ასევე არსებობს გამყოფები, რომლებიც შექმნილია სატელევიზიო ანტენისთვის.
დამაგრძელებელი კაბელები. ეს არის მარტივი მოწყობილობა, მაგრამ მისი არჩევისას სასურველია გაითვალისწინოთ რამდენიმე ნიუანსი. მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია სიგრძე. უნდა აირჩიოთ საშუალო სიგრძის კაბელი. თუ ისინი გრძელია, შეიძლება პრობლემები შეიქმნას მონაცემთა ტრანსპორტირებისას. ასევე არსებობს ეგრეთ წოდებული აქტიური USB დამაგრძელებელი კაბელი. მას აქვს ჩაშენებული სენსორი, რომელიც აკონტროლებს ინფორმაციის ჩამოტვირთვის სიჩქარეს.

აქვე უნდა აღინიშნოს "მშობლიური" დამტენების უპირატესობა შეძენილთან შედარებით. მართლაც, ამ შემთხვევაში, 100% -იანი თავსებადობაა კაბელსა და გაჯეტს შორის. მწარმოებლებმა დარწმუნდნენ, რომ წარმოდგენილი მოწყობილობების უმეტესობა უნივერსალურია. გაჯეტების ადრეული მოდელებისთვის ასევე გათვალისწინებულია აღჭურვილობის ფართო სპექტრი. ინტერნეტში ბევრი ფორუმია, სადაც განხილულია სინქრონიზაციის რომელი კაბელი არის ოპტიმალური. მიმოხილვები ინტერნეტში მრავალფეროვანია შეძენილი პროდუქტების შესახებ. ამის მიუხედავად, უმჯობესია ასეთი პროდუქტის არჩევანი პროფესიონალს მიანდოთ.

 

sinqronizaciis kabeli aris monacemTa gadacemis mosaxerxebeli mowyobiloba. Zneli warmosadgenia cxovreba planSetebis,  telefonebisa da sxvadasxva gajetebis gareSe. socialur qselebSi komunikacia, aTasobiT selfi, uzarmazari fleilistebi da uamravi video Tanamedrove adamianis cxovrebis ganuyofeli nawilia. amasTan, yvela masala ar inaxeba aseT portatul mowyobilobebze. swored am problemis mosagvareblad gamiyeneba kabelebi. maTi mTavari funqciaa failebis PC- ze gadatana. maTi wyalobiT, mobiluri telefoni da tableti iteneba leptopis an kompiuteris USB portiT. ufro metic, misi saSualebiT SegviZlia gadavweroT  sruliad gansxvavebuli failebi: fotoebi, videoebi, musika da a.S.
rCevebi, romlebic unda gaiTvaliswinoT sinqronizaciis kabelis arCevisas
es mowyobiloba hgavs Cveulebriv kabels, romelic erTmaneTTan akavSirebs gajetsa da kompiuters. igi uzrunvelyofs informaciis swraf gadacemas, SesaZlebels xdis portatuli gajetis kontrols kompiuteris saSualebiT. myidvelebs xSirad aqvT kiTxva, Tu rogor unda airCion sinqronizaciis kabeli. bevrs hgonia, rom aseTi sadenebi yvela erTidaigivea. Tumca, es ase sulac ar aris. SesaZloa, unversaluri sadenic ar moergos Tqvens mowyobilobas.  swored amitom, yuradRebiT unda gaecnoT monacemebs am aqsesuaris SeZenisas.
am mowyobilobebis umetesoba universalurad iTvleba da Sesaferisia mravali gajetisTvis. magram aseve awarmoeben iseT kabelebs, romlebic Sesaferisia mxolod garkveuli modelebisaTvis. magaliTad, Apple– is msgavsad. cota xnis win, Lightning cord gamoCnda gayidvaSi. maTi Tavisebureba imaSia, rom maT aqvT ormxrivi USB koneqtori da ar aqvs mniSvneloba romeli mxridan iqneba is dakavSirebuli PC- sTan. rac Seexeba mikro USB produqts, is standartuli iyo da rCeba. es aris telefonis damtenebis erT-erTi saukeTeso produqti. msgavsi produqtis kidev erTi saxeobaa samsungis kabeli. isini aseve mravalferovania da yvelas SeuZlia ipovos zustad is, rac sWirdeba. magram SeZenisas unda  gaiTvaliswinoT sigrZe, moqniloba, damatebiTi funqciebi, saimedooba da mTavaria SeamowmoT, aris Tu ara Tqveni gajetisTvis Sesaferisi.
arsebobs ramdenime tipis mowyobiloba, romlis wyalobiTac informacia nebismieri gajetidan gadadis kompiuterSi.
sinqronizaciis kabelebi. es aris mowyobiloba, romelic gadascems failebs portatuli gajetidan leptopze an personalur kompiuterze. aseTi produqcia bazarze uamravia. sxvadasxva mwarmoeblebi, sigrZe, feri, funqcia - es yvelaferi saSualebas aZlevs myidvels, airCios Sesabamisi modeli.
adapterebi. es aris mowyobilobebi, romelTa amocanaa failebis gadacema aRWurvilobas Soris, romelsac kavSiri ar aqvs. adapteri garkveulwilad cvlis damtenis tips an emsaxureba mis datenvas.
spliterebi. maT aseve uwodeben gamyofebs. aseTi produqtebi sasargebloa, Tu erTdroulad ramdenime gajeti ukavSirdeba kompiuters an leptops. aseTi gamyofis arCevisas yuradReba unda miaqcioT sadenis xarisxs, ufro sworad ki mis siZlieres. aseve arsebobs gamyofebi, romlebic Seqmnilia satelevizio antenisTvis.
damagrZelebeli kabelebi. es aris martivi mowyobiloba, magram misi arCevisas sasurvelia gaiTvaliswinoT ramdenime niuansi. mniSvnelovani kriteriumia sigrZe. unda airCioT saSualo sigrZis kabeli. Tu isini grZelia, SeiZleba problemebi Seiqmnas monacemTa transportirebisas. aseve arsebobs egreT wodebuli aqtiuri USB damagrZelebeli kabeli. mas aqvs CaSenebuli sensori, romelic akontrolebs informaciis CamotvirTvis siCqares.
aqve unda aRiniSnos "mSobliuri" damtenebis upiratesoba SeZenilTan SedarebiT. marTlac, am SemTxvevaSi, 100% -iani Tavsebadobaa kabelsa da gajets Soris. mwarmoeblebma darwmundnen, rom warmodgenili mowyobilobebis umetesoba universaluria. gajetebis adreuli modelebisTvis aseve gaTvaliswinebulia aRWurvilobis farTo speqtri. internetSi bevri forumia, sadac ganxilulia sinqronizaciis romeli kabeli aris optimaluri. mimoxilvebi internetSi mravalferovania SeZenili produqtebis Sesaxeb. amis miuxedavad, umjobesia aseTi produqtis arCevani profesionals miandoT.
 

5  / თვეში 0₾-დან
35  33  / თვეში 2₾-დან
დანაზოგი: 2 ₾
15  / თვეში 1₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 480
ბრენდი
მარაგი
ფერი