ნებისმიერ ოფისში, სახლსა თუ დიდ და მცირე საწარმოებში, ტელეფონი შეუცვლელია მოწყობილობაა. მისი  წყალობითაც შეგიძლიათ შეინარჩუნოთ კომუნიკაცია დიდ და მოკლე დისტანციებზე. სახლისთვის, სტაციონარული ტიპი უფრო შესაფერისია. არჩევანი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ხშირად იქნება გამოყენებული ტექნიკა და რა მიზნით.

როგორ ავირჩიოთ სწორად ტელეფონი?

ჩვეულებრივ, ბინებში ფიქსირებული ტელეფონები გამოიყენება. საფასო პოლიტიკა გავლენას ახდენს ფუნქციონირებაზე და განსაზღვრავს რამდენ ხანს გაძლებს პროდუქტი. შემდეგ თქვენ უნდა აირჩიოთ რომელი მოდელი არის შესაფერისი, გამოყენების მიზნიდან და გამოყენებიდან გამომდინარე.

სახლის პირობებისთვის მოწყობილობის შეძენისას, ღირს იმის დადგენა, თუ რამდენად ხშირად გამოიყენებთ მას. აბონენტის პირადობის მოწმობის, ფაქსის, კონფერენციის ან ავტომოპასუხის არსებობა გააფართოვებს პროდუქტის ფუნქციონირებას. არსებობს მოდელები, რომლებსაც შეუძლიათ შეცვალონ ძიძა და დაგეხმაროთ  ბავშვზე ზედამხედველობაში.

არსებობენ  სხვადასხვა მოდელები, განსხვავებული მახასიათებლებითა და ფუნქციებით. აღჭურვილობის ფერადი სქემა წარმოდგენილია ფართო ასორტიმენტით - ყველაზე ღია ფერიდან მუქ ტონებამდე, განსხვავებული დიზაინით, შაბლონებით, სტიკერებით, რაც შეავსებს ნებისმიერი ოთახის ინტერიერს და შეგიქმნით  კომფორტს. არსებობს შემდეგი ძირითადი ტიპები:

ციფრული ტელეფონები. მათ ასევე უწოდებენ IP ტელეფონებს. ისინი ცნობილია მაღალი ხარისხის კომუნიკაციით, საზღვარგარეთ ზარების დაბალი ღირებულებით და სხვა დამატებითი მახასიათებლებით. ინსტალაცია მოითხოვს ინტერნეტს. ხშირად ეს ტიპები გამოიყენება საოფისე შენობაში, საწარმოებსა და ა.შ.  ასეთი მოდელების განთავსება შესაძლებელია  ნებისმიერ მოსახერხებელ ადგილას. შესაძლებელია შეიძინოთ სპეციალური ყურსასმენი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ ისაუბროთ და დარჩეთ კონტაქტში და ამავდროულად იმუშაოთ თქვენს კომპიუტერზე. მათ შეიძლება ჰქონდეთ  ვიდეო ზარის განხორციელების ფუნქცია. 

ანალოგური ტელეფონები. განკუთვნილია ზოგადი მომხმარებლებისთვის. აღჭურვილია 10 ღილაკით - დარეკვის, პროგრამირების ღილაკებით, რეგულირებადი ხმის მოცულობით. აღჭურვილია შემომავალი ზარების მიღების რეჟიმით. ოპერაციისას ტელეფონები ძალიან მარტივი და მოსახერხებელია, ბავშვისთვისაც გასაგები. არის ღილაკები, რომლებიც ანათებენ და აფრთხილებენ, რომ აბონენტის ტელეფონი ამჟამად დაკავებულია. ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფერებსა და დიზაინში.

ტელეფონები გახლავთ როგორც სადენიანი, ისე უსადენო.  მდივნისათვის შესაფერისია სპეციალური ფუნქციით აღჭურვილი პროდუქტი, მაგალითად ფაქსით. ეს ფუნქცია გამოგადგებათ ყოველდღე წერილებისა და ზარების მიღებისა და გაგზავნისას.

ოფისისთვის, უმჯობესია იყოს დიდი, სადენიანი მოდელები, სტანდარტული ფუნქციების კომპლექტით. უკაბელო ტელეფონი სასარგებლოა მათთვის, ვინც მუდმივად მოძრაობს ოფისში. ფაქსის არსებობა კი ნამდვილად არ იქნება ზედმეტი.
 

 

nebismier ofisSi, saxlsa Tu did da mcire sawarmoebSi, telefoni Seucvlelia mowyobilobaa. misi  wyalobiTac SegiZliaT SeinarCunoT komunikacia did da mokle distanciebze. saxlisTvis, stacionaruli tipi ufro Sesaferisia. arCevani damokidebulia imaze, Tu ramdenad xSirad iqneba gamoyenebuli teqnika da ra mizniT.
rogor avirCioT sworad telefoni?
Cveulebriv, binebSi fiqsirebuli telefonebi gamoiyeneba. safaso politika gavlenas axdens funqcionirebaze da gansazRvravs ramden xans gaZlebs produqti. Semdeg Tqven unda airCioT romeli modeli aris Sesaferisi, gamoyenebis miznidan da gamoyenebidan gamomdinare.
saxlis pirobebisTvis mowyobilobis SeZenisas, Rirs imis dadgena, Tu ramdenad xSirad gamoiyenebT mas. abonentis piradobis mowmobis, faqsis, konferenciis an avtomopasuxis arseboba gaafarTovebs produqtis funqcionirebas. arsebobs modelebi, romlebsac SeuZliaT Secvalon ZiZa da dagexmaroT  bavSvze zedamxedvelobaSi.
arseboben  sxvadasxva modelebi, gansxvavebuli maxasiaTeblebiTa da funqciebiT. aRWurvilobis feradi sqema warmodgenilia farTo asortimentiT - yvelaze Ria feridan muq tonebamde, gansxvavebuli dizainiT, SablonebiT, stikerebiT, rac Seavsebs nebismieri oTaxis interiers da SegiqmniT  komforts. arsebobs Semdegi ZiriTadi tipebi:
cifruli telefonebi. maT aseve uwodeben IP telefonebs. isini cnobilia maRali xarisxis komunikaciiT, sazRvargareT zarebis dabali RirebulebiT da sxva damatebiTi maxasiaTeblebiT. instalacia moiTxovs internets. xSirad es tipebi gamoiyeneba saofise SenobaSi, sawarmoebsa da a.S.  aseTi modelebis ganTavseba SesaZlebelia  nebismier mosaxerxebel adgilas. SesaZlebelia SeiZinoT specialuri yursasmeni, romelic saSualebas mogcemT isaubroT da darCeT kontaqtSi da amavdroulad imuSaoT Tqvens kompiuterze. maT SeiZleba hqondeT  video zaris ganxorcielebis funqcia. 
analoguri telefonebi. gankuTvnilia zogadi momxmareblebisTvis. aRWurvilia 10 RilakiT - darekvis, programirebis RilakebiT, regulirebadi xmis moculobiT. aRWurvilia Semomavali zarebis miRebis reJimiT. operaciisas telefonebi Zalian martivi da mosaxerxebelia, bavSvisTvisac gasagebi. aris Rilakebi, romlebic anaTeben da afrTxileben, rom abonentis telefoni amJamad dakavebulia. xelmisawvdomia sxvadasxva ferebsa da dizainSi.
telefonebi gaxlavT rogorc sadeniani, ise usadeno.  mdivnisaTvis Sesaferisia specialuri funqciiT aRWurvili produqti, magaliTad faqsiT. es funqcia gamogadgebaT yoveldRe werilebisa da zarebis miRebisa da gagzavnisas.
ofisisTvis, umjobesia iyos didi, sadeniani modelebi, standartuli funqciebis kompleqtiT. ukabelo telefoni sasargebloa maTTvis, vinc mudmivad moZraobs ofisSi. faqsis arseboba ki namdvilad ar iqneba zedmeti.
 

S30852-H2762-R121
გაყიდვაშია
439 
S30852-H2752-R122
გაყიდვაშია
439 
S30853-H4007-R101
გაყიდვაშია
569 
S30852-H2665-R121
გაყიდვაშია
320 
S30853-H4008-R101
გაყიდვაშია
464 
S30853-H4003-R101
გაყიდვაშია
596 
S30853-H4061-R101
გაყიდვაშია
380 
GT-51064188
გაყიდვაშია
129 
KXTG-3711
მარაგი ამოწურულია
152 
KXTG-6511
მარაგი ამოწურულია
148 
KXTG-3611
მარაგი ამოწურულია
122 
PS1200
მარაგი ამოწურულია
162 
AT-88729
მარაგი ამოწურულია
149 
AT-102596
მარაგი ამოწურულია
185 
AT-102600
მარაგი ამოწურულია
143 
მაჩვენე კიდევ 8 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 100
  • 600
ბრენდი
მარაგი
კავშირი
სატელეფონო წიგნაკი
მახასიათებლები
ფერი