რა არის დამტენი მოწყობილობა?

ყველასთვის ცნობილია, რომ დამტენი არის მოწყობილობა, რომელიც ელექტროენერგიას აწვდის ნებისმიერ გაჯეტს, მაგალითად სმარტფონს და ა.შ.  არ დაგავიწყდეთ,  რომ 21-ე საუკუნეში ტექნოლოგია გაცილებით უფრო წინ წავიდა, ვიდრე თქვენ წარმოიდგინეთ. ამ ერთი შეხედვით მარტივ პროდუქტსაც შეუძლია გააკვირვოთ მომხმარებელი თავისი მრავალფუნქციურობით.

ამ ტიპის პირველი მოწყობილობა  მობილურ ტელეფონზე ცოტა უფრო ადრეც კი გამოჩნდა. ეს განპირობებული იყო იმით, რომ მას  გამოიყენებდნენ  სხვადასხვა სფეროში. ელექტრული მუხტის გადაცემა ხორციელდება ალტერნატიული დენის გამოყენებით. მოწყობილობის პრინციპი მარტივია. ის ერთის მხრივ უკავშირდება ელექტროენერგიის წყაროს და მეორეს მხრივ, თვითონ დასატენ ობიექტს.

მთავარი უპირატესობა არის კომპაქტურობა და სიმსუბუქე. ეს აადვილებს ტრანსპორტირებას. იგი დიდ ადგილს არ დაიკავებს ზურგჩანთში ან თუნდაც ქალბატონების ხელჩანთაში.

თანამედროვე გაჯეტებს მეტი დატვირთვა არ აქვთ. ბევრი ვერ ინარჩუნებს  ბატარეას ერთი დღის განმავლობაშიც კი. დღეს რთულია შეხვდე ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ისეთი გაჯეტი რომელსაც არ სჭირდება დატენვა. ამიტომ დამტენების გამოყენება გაორმაგებულია.

მთავარ ტექნიკურ პარამეტრს ეწოდება თავსებადობა. საიდუმლო არ არის, რომ ისინი არ არის შესაფერისი ყველა გაჯეტისთვის. რამდენიმე მოწყობილობა შესაფერისია ყველა ტიპის კონექტორისთვის, რომლებსაც ხშირად აქვთ მკაფიოდ მითითებული მონაცემები. ისინი სტანდარტულია თითქმის ყველა ტელეფონისთვის.

განსხვავებები:

ქსელური.  ეს არის სტანდარტული და ნაცნობი ელექტრო ქსელის ვარიაცია. არსებობს ორი ტიპი - იმპულსი და ტრანსფორმატორი. პირველი დამტენები არ არის მდგრადი ძაბვის ტალღების მიმართ, ხოლო სატრანსფორმატორო, პირიქით, მზადდება ისე, რომ ისინი წარმოქმნიან დაცვას და სათადარიგო დენს. თუ ტელეფონისთვის გამოიყენება Ni-MH და Ni-Cd ბატარეა, მაშინ უმჯობესია შეიძინოთ მეორე ქვესახეობა.

ავტომობილებისთვის. ასეთი მოდელები მხოლოდ მანქანებში არის გამოსაყენებელი. დაკავშირება  არ იქნება რთული. მანქანის დაფაზე აქვს გამოყოფილი სიგარეტის განყოფილება.  ასეთი დამტენის არჩევამდე რეკომენდებულია მწარმოებლისა და ხარისხის დადგენა. 

უკაბელო. მნიშვნელოვნად განსხვავდება სხვა ანალოგებისგან. ასეთი მოდელები გამოირჩევა კომპაქტურობით და კომფორტულობით. მათ არ აქვთ კაბელი რაც დამატებითი კომფორტია. დატენვა შესაძლებელია მოწყობილობის ზედაპირზე გაჯეტის მოთავსებით. 

 

 

ra aris damteni mowyobiloba?
yvelasTvis cnobilia, rom damteni aris mowyobiloba, romelic eleqtroenergias awvdis nebismier gajets, magaliTad smartfons da a.S.  ar dagaviwydeT,  rom 21-e saukuneSi teqnologia gacilebiT ufro win wavida, vidre Tqven warmoidgineT. am erTi SexedviT martiv produqtsac SeuZlia gaakvirvoT momxmarebeli Tavisi mravalfunqciurobiT.
am tipis pirveli mowyobiloba  mobilur telefonze cota ufro adrec ki gamoCnda. es ganpirobebuli iyo imiT, rom mas  gamoiyenebdnen  sxvadasxva sferoSi. eleqtruli muxtis gadacema xorcieldeba alternatiuli denis gamoyenebiT. mowyobilobis principi martivia. is erTis mxriv ukavSirdeba eleqtroenergiis wyaros da meores mxriv, TviTon dasaten obieqts.
mTavari upiratesoba aris kompaqturoba da simsubuqe. es aadvilebs transportirebas. igi did adgils ar daikavebs zurgCanTSi an Tundac qalbatonebis xelCanTaSi.
Tanamedrove gajetebs meti datvirTva ar aqvT. bevri ver inarCunebs  batareas erTi dRis ganmavlobaSic ki. dRes rTulia Sexvde adamians, romelsac ar aqvs iseTi gajeti romelsac ar sWirdeba datenva. amitom damtenebis gamoyeneba gaormagebulia.
mTavar teqnikur parametrs ewodeba Tavsebadoba. saidumlo ar aris, rom isini ar aris Sesaferisi yvela gajetisTvis. ramdenime mowyobiloba Sesaferisia yvela tipis koneqtorisTvis, romlebsac xSirad aqvT mkafiod miTiTebuli monacemebi. isini standartulia TiTqmis yvela telefonisTvis.
gansxvavebebi:
qseluri.  es aris standartuli da nacnobi eleqtro qselis variacia. arsebobs ori tipi - impulsi da transformatori. pirveli damtenebi ar aris mdgradi Zabvis talRebis mimarT, xolo satransformatoro, piriqiT, mzaddeba ise, rom isini warmoqmnian dacvas da saTadarigo dens. Tu telefonisTvis gamoiyeneba Ni-MH da Ni-Cd batarea, maSin umjobesia SeiZinoT meore qvesaxeoba.
avtomobilebisTvis. aseTi modelebi mxolod manqanebSi aris gamosayenebeli. dakavSireba  ar iqneba rTuli. manqanis dafaze aqvs gamoyofili sigaretis ganyofileba.  aseTi damtenis arCevamde rekomendebulia mwarmoeblisa da xarisxis dadgena. 
ukabelo. mniSvnelovnad gansxvavdeba sxva analogebisgan. aseTi modelebi gamoirCeva kompaqturobiT da komfortulobiT. maT ar aqvT kabeli rac damatebiTi komfortia. datenva SesaZlebelia mowyobilobis zedapirze gajetis moTavsebiT. 

16  / თვეში 1₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 1190
მარაგი
ბრენდი
ფერი