რა არის ფენი და რატომ არის საჭირო?

თმის საშრობი არის მოწყობილობა, რომელიც გჭირდებათ თმის გასაშრობად. ის  შეუცვლელი დამხმარეა სტილის საკითხებში. მოწყობილობა სასარგებლოა როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის.

უპირველეს ყოვლისა, პროფესიონალურ სალონებს ეს ინსტრუმენტი აუცილებლად  სჭირდებათ. უფრო მძალვრი მოდელები შეგიძლიათ იხილოთ აკვაპარკების გამოსაცვლელ ოთახებში. მაგრამ მაინც, ყველაზე ხშირად, მოწყობილობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვხვდება.

ფენი საჭიროა პირველ რიგში თმის გასაშრობად. ეს მოწყობილობა დაგეხმარებათ ნებისმიერი სიგრძის თმის გაშრობაში. გარკვეულ სიტუაციებში ეს გამოწვეულია განსაკუთრებული საჭიროებით. პირველ რიგში, არავის უნდა ცივ ამინდში სველი თავით გარეთ. მოწყობილობა ასევე სასარგებლოა თმის სტილისთვის. 

ინსტრუმენტის მუშაობის პრინციპი რაც შეიძლება მარტივია. მოდელების უმეტესობა მუშაობს გათბობის პრინციპზე. თუმცა, სანამ გამოიყენებ, ღირს თმის ხაზის თავისებურებების გათვალისწინება. ამ ფაქტორიდან გამომდინარე, თქვენ უნდა აირჩიოთ ტემპერატურის რეჟიმი. მომხმარებელთა უმეტესობას ურჩევნია საშუალო, ის კარგად აშრობს და არ აზიანებს თმას.

განსხვავებები

კედლის. ეს ვარიანტი აღიარებულია დიდი საპარიკმახერო და სილამაზის სალონების მიერ. სახელზე დაყრდნობით, ცხადი ხდება ამ ელექტრო მოწყობილობის ადგილმდებარეობა. ამ ტიპის ყველა სახეობა იყოფა ორ ტიპად. პირველი მოიცავს პისტოლეტის ვარიაციებს. სტანდარტებისგან განსხვავება ისაა, რომ ისინი მიმაგრებულია სპეციალურ სტენდზე. ეს ნიუანსი უზრუნველყოფს გამოყენების და შენახვის სიმარტივეს. ავტომატური ვარიაციები ასევე მოთხოვნადია კომერციულ სფეროში. ისინი განლაგებულია საზოგადოებრივ ადგილებში, როგორიცაა საუნა და საზოგადოებრივი საშხაპე.

სახლის. პროდუქციის ხაზის ტრადიციული წარმომადგენელი. მათ აქვთ სტანდარტული განზომილებიანი მაჩვენებლები. ამ საშრობების უმეტესობას აქვს ცივი ჰაერის რეჟიმი. ასევე, ზოგიერთ მოდელს აქვს იონიზაციის ფუნქცია. ის უზრუნველყოფს ზრუნვას პრობლემურ თმაზე, მათ შორის გაყოფილი ბოლოებზე.
პროფესიონალი. ახალი თაობის პროდუქტი. იგი ანალოგებისგან გამოირჩევა ფუტურისტული დიზაინითა და არაჩვეულებრივი ფორმით. შეიცავს უამრავ დანართს სხვადასხვა მიზნებისათვის. მას აქვს გადახურებისგან დაცვის ფუნქცია.

თმის საშრობი + გასასწორებელი. ეს არის კომპაქტური ნაკრები, რომელიც შედგება იმავე სერიის ორი ნაწილისგან. უპირატესობა ფულის დაზოგვაშია. 

როგორ გავაკეთოთ სწორი არჩევანი

არჩევის დაწყებამდე ღირს ტექნიკური პუნქტების გადაწყვეტა. უპირველეს თუ პოტენციურ მფლობელს უყვარს მოგზაურობა,  უმჯობესია აირჩიოთ მინი თმის საშრობი. თქვენ ასევე უნდა გაითვალისწინოთ თმის სტრუქტურა. მყიფე და დაზიანებულისთვის  სამ რეჟიმიანი ვარიაციები იდეალურია.

თუ თქვენ ვერ აკეთებთ არჩევანს სჯობს შეიძინოთ ჩვეულებრივ მოდელი. ისინი პრაქტიკულია. მიეკუთვნებიან საშუალო ფასის სეგმენტს და აკმაყოფილებენ თითქმის ყველა მოთხოვნას, გაშრობიდან დაწყებული სტილით დამთავრებული.
 

 

 

 

ra aris feni da ratom aris saWiro?
Tmis saSrobi aris mowyobiloba, romelic gWirdebaT Tmis gasaSrobad. is  Seucvleli damxmarea stilis sakiTxebSi. mowyobiloba sasargebloa rogorc qalebisTvis, aseve mamakacebisTvis.
upirveles yovlisa, profesionalur salonebs es instrumenti aucileblad  sWirdebaT. ufro mZalvri modelebi SegiZliaT ixiloT akvaparkebis gamosacvlel oTaxebSi. magram mainc, yvelaze xSirad, mowyobiloba yoveldRiur cxovrebaSi gvxvdeba.
feni saWiroa pirvel rigSi Tmis gasaSrobad. es mowyobiloba dagexmarebaT nebismieri sigrZis Tmis gaSrobaSi. garkveul situaciebSi es gamowveulia gansakuTrebuli saWiroebiT. pirvel rigSi, aravis unda civ amindSi sveli TaviT gareT. mowyobiloba aseve sasargebloa Tmis stilisTvis. 
instrumentis muSaobis principi rac SeiZleba martivia. modelebis umetesoba muSaobs gaTbobis principze. Tumca, sanam gamoiyeneb, Rirs Tmis xazis Taviseburebebis gaTvaliswineba. am faqtoridan gamomdinare, Tqven unda airCioT temperaturis reJimi. momxmarebelTa umetesobas urCevnia saSualo, is kargad aSrobs da ar azianebs Tmas.
gansxvavebebi
kedlis. es varianti aRiarebulia didi saparikmaxero da silamazis salonebis mier. saxelze dayrdnobiT, cxadi xdeba am eleqtro mowyobilobis adgilmdebareoba. am tipis yvela saxeoba iyofa or tipad. pirveli moicavs pistoletis variaciebs. standartebisgan gansxvaveba isaa, rom isini mimagrebulia specialur stendze. es niuansi uzrunvelyofs gamoyenebis da Senaxvis simartives. avtomaturi variaciebi aseve moTxovnadia komerciul sferoSi. isini ganlagebulia sazogadoebriv adgilebSi, rogoricaa sauna da sazogadoebrivi saSxape.
saxlis. produqciis xazis tradiciuli warmomadgeneli. maT aqvT standartuli ganzomilebiani maCveneblebi. am saSrobebis umetesobas aqvs civi haeris reJimi. aseve, zogierT models aqvs ionizaciis funqcia. is uzrunvelyofs zrunvas problemur Tmaze, maT Soris gayofili boloebze.
profesionali. axali Taobis produqti. igi analogebisgan gamoirCeva futuristuli dizainiTa da araCveulebrivi formiT. Seicavs uamrav danarTs sxvadasxva miznebisaTvis. mas aqvs gadaxurebisgan dacvis funqcia.
Tmis saSrobi + gasasworebeli. es aris kompaqturi nakrebi, romelic Sedgeba imave seriis ori nawilisgan. upiratesoba fulis dazogvaSia. 
rogor gavakeToT swori arCevani
arCevis dawyebamde Rirs teqnikuri punqtebis gadawyveta. upirveles Tu potenciur mflobels uyvars mogzauroba,  umjobesia airCioT mini Tmis saSrobi. Tqven aseve unda gaiTvaliswinoT Tmis struqtura. myife da dazianebulisTvis  sam reJimiani variaciebi idealuria.
Tu Tqven ver akeTebT arCevans sjobs SeiZinoT Cveulebriv modeli. isini praqtikulia. miekuTvnebian saSualo fasis segments da akmayofileben TiTqmis yvela moTxovnas, gaSrobidan dawyebuli stiliT damTavrebuli.
 

HP8662/00
გაყიდვაშია
165 
FHD-1053
გაყიდვაშია
95 
HP8656/00
გაყიდვაშია
399 
BHD004/00
გაყიდვაშია
99 
FHD-1052
გაყიდვაშია
79 
AT-98880
გაყიდვაშია
147 
HP8664/00
გაყიდვაშია
357 
HD 2509
გაყიდვაშია
53 
HPS920/00
გაყიდვაშია
440 
BHD030/00
გაყიდვაშია
136 
HP8657/00
გაყიდვაშია
259 
RL-HT-2200.16
გაყიდვაშია
46 
BHD002/00
გაყიდვაშია
129 
FHD-1147
გაყიდვაშია
99 
FHD-1161
გაყიდვაშია
60 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 0
  • 440
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
სიმძლავრე (ვტ)
სიჩქარეების რაოდენობა
ძირითადი საცმები
დამატებითი მახასიათებლები