ტრიმერის ტიპები და ძირითადი უპირატესობები

ტრიმერები  განსხვავდება ჩვეულებრივი საკრეჭისაგან  ზომითა და იმით, რომ იგი გამოიყენება მხოლოდ სახის თმის გასასწორებლად და წვერისა და  ულვაშის შესაჭრელად.

მუშაობის მეთოდის მიხედვით, არსებობს ორი სახის ტრიმერი:

ვიბრაციული. ეს მოწყობილობები მუშაობენ ელექტრომაგნიტური ველით. ისინი გამოირჩევიან დაბალი სიმძლავრით და მათი უწყვეტი მუშაობის ხანგრძლივობა არ აღემატება 20-30 წუთს. უარყოფითი მხარე- ხმაური.

მბრუნავი. ეს არის პროფესიონალური საპარსები, რომლებიც გამოიყენება საპარიკმახერო და სილამაზის სალონებში. ისინი შესაფერისია ნესტიანი და გრძელი თმის შესაჭრელად. ექსპლუატაციის დროს ისინი გამოირჩევიან  ხმაურისა და ვიბრაციის მინიმალური დონით. მოვლის სიმარტივისთვის ისინი აღჭურვილია მოსახსნელი პირებით.

დანიშნულების მიხედვით, არსებობს შემდეგი ტიპის მოდელები:

თავისთვის. პროფესიონალური ტრიმერები, რომლებიც გამოიყენება თმის ვარცხნილობის გასაკეთებლად და გასასწორებლად.

წვერისა და ულვაშის. სპეციფიკური ელექტრო მოდელები ვიწრო პირებითა და კბილებით. ისინი ხელს უწყობენ წვერისა და ულვაშის ელეგანტურ იერს და სიგრძის მორგებას. რამდენიმე სავარცხელი მიმაგრებულია მოწყობილობებთან.
წარბებისთვის. კომპაქტური მოწყობილობები, რომლებიც ჰგავს ბურთულიან კალამს. ისინი მუშაობენ ბატარეებზე. ისინი გამოიყენება წარბების ფორმის გასასწორებლად, კისერზე თმის შეჭრისა და გვერდითი ნაწიბურების მოსაშორებლად. ვარგისია როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალებისთვის.

ცხვირისთვის. მოწყობილობები ვიწრო საქშენებით და პირებზე სილიკონის დაცვით, რაც ხელს უშლის კანის დაზიანებას.
ინტიმური ადგილებისთვის. გამოიყენება თმის შეჭრისთვის ბიკინის ზონაში და სხვა დელიკატურ ზონებში.
როგორ ავირჩიოთ თმის ტრიმერი?

საიტზე განთავსებული ინფორმაციული ფილტრები დაგეხმარებათ აირჩიოთ მოწყობილობა შემდეგი მახასიათებლების გათვალისწინებით.

ქსელი. ძლიერი და ეფექტური მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება სალონებში და საპარიკმახერო 
აკუმულატორით. მოწყობილობების უკაბელო მოდელები მოგზაურობისა და მოგზაურობის საუკეთესო ვარიანტად ითვლება. მუშაობის დრო 40-60 წუთია, ხოლო ბატარეის დატენვას 8-10 საათი სჭირდება.

კომბინირებული. საუკეთესო ვარიანტია, რადგან ეს მოწყობილობები აერთიანებს ორი სახის ელექტრომომარაგებას. ამის წყალობით, მათი გამოყენება შესაძლებელია დიდი ხნის განმავლობაში შეფერხების გარეშე.

დანის მასალა. ტიტანის, უჟანგავი ფოლადის და კერამიკის დანებით. ტიტანი ითვლება ყველაზე გამძლე ვარიანტად, რადგან ის მდგრადია კოროზიის მიმართ.

კერამიკა გამოიყენება პროფესიონალურ მოდელებში. კერამიკული პირები არ არის მოსაწყენი, არ საჭიროებს შეზეთვას და შესაძლებელია მისი გარეცხვა.
 

 

 

 

 

trimeris tipebi da ZiriTadi upiratesobebi
trimerebi  gansxvavdeba Cveulebrivi sakreWisagan  zomiTa da imiT, rom igi gamoiyeneba mxolod saxis Tmis gasasworeblad da wverisa da  ulvaSis SesaWrelad.
muSaobis meTodis mixedviT, arsebobs ori saxis trimeri:
vibraciuli. es mowyobilobebi muSaoben eleqtromagnituri veliT. isini gamoirCevian dabali simZlavriT da maTi uwyveti muSaobis xangrZlivoba ar aRemateba 20-30 wuTs. uaryofiTi mxare- xmauri.
mbrunavi. es aris profesionaluri saparsebi, romlebic gamoiyeneba saparikmaxero da silamazis salonebSi. isini Sesaferisia nestiani da grZeli Tmis SesaWrelad. eqspluataciis dros isini gamoirCevian  xmaurisa da vibraciis minimaluri doniT. movlis simartivisTvis isini aRWurvilia mosaxsneli pirebiT.
daniSnulebis mixedviT, arsebobs Semdegi tipis modelebi:
TavisTvis. profesionaluri trimerebi, romlebic gamoiyeneba Tmis varcxnilobis gasakeTeblad da gasasworeblad.
wverisa da ulvaSis. specifikuri eleqtro modelebi viwro pirebiTa da kbilebiT. isini xels uwyoben wverisa da ulvaSis elegantur iers da sigrZis morgebas. ramdenime savarcxeli mimagrebulia mowyobilobebTan.
warbebisTvis. kompaqturi mowyobilobebi, romlebic hgavs burTulian kalams. isini muSaoben batareebze. isini gamoiyeneba warbebis formis gasasworeblad, kiserze Tmis SeWrisa da gverdiTi nawiburebis mosaSoreblad. vargisia rogorc mamakacebisTvis, aseve qalebisTvis.
cxvirisTvis. mowyobilobebi viwro saqSenebiT da pirebze silikonis dacviT, rac xels uSlis kanis dazianebas.
intimuri adgilebisTvis. gamoiyeneba Tmis SeWrisTvis bikinis zonaSi da sxva delikatur zonebSi.
rogor avirCioT Tmis trimeri?
saitze ganTavsebuli informaciuli filtrebi dagexmarebaT airCioT mowyobiloba Semdegi maxasiaTeblebis gaTvaliswinebiT.
qseli. Zlieri da efeqturi mowyobilobebi, romlebic gamoiyeneba salonebSi da saparikmaxero 
akumulatoriT. mowyobilobebis ukabelo modelebi mogzaurobisa da mogzaurobis saukeTeso variantad iTvleba. muSaobis dro 40-60 wuTia, xolo batareis datenvas 8-10 saaTi sWirdeba.
kombinirebuli. saukeTeso variantia, radgan es mowyobilobebi aerTianebs ori saxis eleqtromomaragebas. amis wyalobiT, maTi gamoyeneba SesaZlebelia didi xnis ganmavlobaSi Seferxebis gareSe.
danis masala. titanis, uJangavi foladis da keramikis danebiT. titani iTvleba yvelaze gamZle variantad, radgan is mdgradia koroziis mimarT.
keramika gamoiyeneba profesionalur modelebSi. keramikuli pirebi ar aris mosawyeni, ar saWiroebs SezeTvas da SesaZlebelia misi garecxva.
 

აქცია
70  35  / თვეში 2₾-დან
დანაზოგი: 35 ₾
25  / თვეში 1₾-დან
159  / თვეში 9₾-დან
28  / თვეში 2₾-დან
45  / თვეში 3₾-დან
101  / თვეში 6₾-დან
119  / თვეში 7₾-დან
14  / თვეში 1₾-დან
43  / თვეში 2₾-დან
54  / თვეში 3₾-დან
19  / თვეში 1₾-დან
47  / თვეში 3₾-დან
14  / თვეში 1₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 320
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
შეჭრის დონეების რაოდენობა
საცმების რაოდენობა
მუშაობა
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი