რა არის აბაზანის სასწორი და რატომ გჭირდებათ იგი

თითქმის ყველა ადამიანს, მიუხედავად საზოგადოებაში არსებული სტატუსისა და პოზიციისა, სჭირდება ისეთი ნივთი, როგორიცაა აბაზანის სასწორი. ეს მოწყობილობა შექმნილია ადამიანის წონის დასადგენად, ხოლო ზოგიერთი ქვესახეობა შესაფერისია პროდუქტებისთვის და სხვა ნივთებისთვის.

აწონვა ყველა ადამიანის ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია, გამონაკლისის  სპორტსმენი, რომელიც ჯიუტად აკვირდება მის ფიზიკურ მდგომარეობას, უბრალოდ არ შეუძლია ამ ფაქტორის იგნორირება. ფუნტის დაკლებისას ან მომატებისას აუცილებელია სხეულის მდგომარეობის მონიტორინგი და ცვლილებები, რომლებიც თან ახლავს სპორტულ დატვირთვებს.

მოწყობილობა ასევე მნიშვნელოვანია ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებისთვის. ყველამ იცის ის ფაქტი, რომ როდესაც დაავადება პროგრესირებს, სხეული მიდრეკილია ამოწურვისკენ. თითქმის ყველა დაავადების გარე ნიშნები უხილავია, რადგან თავდაპირველად სხეული თავად განიცდის ზიანს. ამიტომ, ექიმები გვირჩევენ თვალყური ადევნოთ თქვენს ფიზიკურ მდგომარეობას, იწონოთ თავი ყოველდღე, განსაკუთრებით სამედიცინო ზედამხედველობით.

ძირითადი კლასიფიკაცია

საყოფაცხოვრებო. ეს კატეგორია პასუხისმგებელია უმარტივეს ვარიაციებზე. ასეთი სახლის დამხმარეებს არ აქვთ რაიმე განსაკუთრებული ფუნქციური თვისებები. ისინი ასრულებენ მხოლოდ მთავარ მიზანს. ისინი ითვლება ძალიან მარტივად გამოსაყენებლად და დასაყენებლად. წონა შეზღუდულია  160 კილოგრამამდე. მათ აქვთ სასიამოვნო საფასო პოლიტიკა. თანამედროვე ბაზარზე ძირითადად წარმოდგენილია ელექტრონული.
დიაგნოსტიკური. ითვლება, რომ შესაფერისია კერძო ჯანდაცვის დაწესებულებებში გამოსაყენებლად. გაზომვის გარდა, მათ შეუძლიათ გამოთვალონ ცხიმის პროცენტი, ეს საკმარისად მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც მიდრეკილია სიმსუქნისკენ. ისინი ადგენენ შინაგანი ცხიმის დონეს, რომელიც ფარავს სასიცოცხლო ორგანოებს, რაც ხელს უწყობს გულის ან სხვა ვეგეტატიურ-სისხლძარღვთა დაავადებებს. 

ახალშობილებისთვის. ასეთი გეგმის ტექნიკა უბრალოდ შეუცვლელია, თუ პატარა ბავშვი გამოჩნდა ოჯახში. არცერთ მშობელს არ სურს ბავშვის საფრთხე შეუქმნას. ყველაზე ხშირად, ბავშვებისთვის შეგიძლიათ იპოვოთ იატაკის სასწორები სპეციალური თასით. ეს არის ანატომიური და რაც შეიძლება მჭიდროდ ბაძავს ბავშვის სხეულის სტრუქტურას, რათა მისი მდებარეობა იყოს კომფორტული და უსაფრთხო.

როგორ გავაკეთოთ არჩევანი და არ დავუშვათ შეცდომა

როგორ ავირჩიოთ ასეთი საგანი მართლაც რთული უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გესმოდეთ დიზაინის მახასიათებლები და დაადგინოთ შეესაბამება თუ არა ისინი თქვენს მოთხოვნებს.
 

 

 

 

ra aris abazanis saswori da ratom gWirdebaT igi
TiTqmis yvela adamians, miuxedavad sazogadoebaSi arsebuli statusisa da poziciisa, sWirdeba iseTi nivTi, rogoricaa abazanis saswori. es mowyobiloba Seqmnilia adamianis wonis dasadgenad, xolo zogierTi qvesaxeoba Sesaferisia produqtebisTvis da sxva nivTebisTvis.
awonva yvela adamianis cxovrebis mniSvnelovani nawilia, gamonaklisis  sportsmeni, romelic jiutad akvirdeba mis fizikur mdgomareobas, ubralod ar SeuZlia am faqtoris ignorireba. funtis daklebisas an momatebisas aucilebelia sxeulis mdgomareobis monitoringi da cvlilebebi, romlebic Tan axlavs sportul datvirTvebs.
mowyobiloba aseve mniSvnelovania qronikuli daavadebebis mqone adamianebisTvis. yvelam icis is faqti, rom rodesac daavadeba progresirebs, sxeuli midrekilia amowurvisken. TiTqmis yvela daavadebis gare niSnebi uxilavia, radgan Tavdapirvelad sxeuli Tavad ganicdis zians. amitom, eqimebi gvirCeven Tvalyuri adevnoT Tqvens fizikur mdgomareobas, iwonoT Tavi yoveldRe, gansakuTrebiT samedicino zedamxedvelobiT.
ZiriTadi klasifikacia
sayofacxovrebo. es kategoria pasuxismgebelia umartives variaciebze. aseTi saxlis damxmareebs ar aqvT raime gansakuTrebuli funqciuri Tvisebebi. isini asruleben mxolod mTavar mizans. isini iTvleba Zalian martivad gamosayeneblad da dasayeneblad. wona SezRudulia  160 kilogramamde. maT aqvT sasiamovno safaso politika. Tanamedrove bazarze ZiriTadad warmodgenilia eleqtronuli.
diagnostikuri. iTvleba, rom Sesaferisia kerZo jandacvis dawesebulebebSi gamosayeneblad. gazomvis garda, maT SeuZliaT gamoTvalon cximis procenti, es sakmarisad mniSvnelovania maTTvis, vinc midrekilia simsuqnisken. isini adgenen Sinagani cximis dones, romelic faravs sasicocxlo organoebs, rac xels uwyobs gulis an sxva vegetatiur-sisxlZarRvTa daavadebebs. 
axalSobilebisTvis. aseTi gegmis teqnika ubralod Seucvlelia, Tu patara bavSvi gamoCnda ojaxSi. arcerT mSobels ar surs bavSvis safrTxe Seuqmnas. yvelaze xSirad, bavSvebisTvis SegiZliaT ipovoT iatakis sasworebi specialuri TasiT. es aris anatomiuri da rac SeiZleba mWidrod baZavs bavSvis sxeulis struqturas, raTa misi mdebareoba iyos komfortuli da usafrTxo.
rogor gavakeToT arCevani da ar davuSvaT Secdoma
rogor avirCioT aseTi sagani marTlac rTuli upirveles yovlisa, Tqven unda gesmodeT dizainis maxasiaTeblebi da daadginoT Seesabameba Tu ara isini Tqvens moTxovnebs.
 

129  / თვეში 7₾-დან
79  / თვეში 4₾-დან
89  / თვეში 5₾-დან
105  / თვეში 6₾-დან
61  / თვეში 3₾-დან
54  / თვეში 3₾-დან
88  / თვეში 5₾-დან
61  / თვეში 3₾-დან
74  / თვეში 4₾-დან
70  / თვეში 4₾-დან
61  / თვეში 3₾-დან
47  / თვეში 3₾-დან
34  / თვეში 2₾-დან
86  / თვეში 5₾-დან
35  / თვეში 2₾-დან
34  / თვეში 2₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 280
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
მაქსიმალური წონა
ფუნციები
პლატფორმის მასალა
დამატებითი მახასიათებლები