კბილის ჯაგრისები 

კბილის ჯაგრისი არის შეუცვლელი პირადი ჰიგიენის პროდუქტი, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ადამიანს სჭირდება. ისინი ხელს უწყობენ პირის ღრუს მოვლას, ინარჩუნებენ მას იდეალურ მდგომარეობაში. ასეთი აქსესუარები ჯანსაღი კბილების მთავარი გასაღებია.

დღეს, უამრავი მწარმოებელი მთელი მსოფლიოდან დაკავებულია კბილის ჯაგრისების წარმოებით. ყველა მათგანი ცდილობს მათი პროდუქცია გახადოს რაც შეიძლება მაღალი ხარისხის და მოსახერხებელი გამოსაყენებლად. ამისათვის ისინი ითვალისწინებენ წამყვანი სტომატოლოგების რეკომენდაციებს. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ჯაგრისების ოპტიმალური მოწყობის შემუშავებას. სწორედ ამ პარამეტრზეა საკვების ნარჩენებისგან გაწმენდის ხარისხი დამოკიდებული. 

კბილის ჯაგრისები შეიძლება დაიყოს სამ დიდ კატეგორიად. წარმოდგენილი კლასიფიკაცია ემყარება პირადი ჰიგიენის აქსესუარების ინდივიდუალურ დიზაინის მახასიათებლებს:

კბილის ჯაგრისი. ეს მოდელი არის ყველაზე გავრცელებული. არის კომპაქტური პროდუქტი, რომელიც ადვილად ჯდება მომხმარებლის ხელში. ეხმარება სწრაფად და ეფექტურად მოაშოროს საკვების ნარჩენები. გარდა ამისა, ეს მოდელები ხშირად აღჭურვილია სპეციალური ზედაპირებით ენისა და ლოყის შიდა წმენდისთვის. ეს შესაძლებელს ხდის სწრაფად მოიცილოთ ბაქტერიები და მავნე მიკრობები. ასეთი მოწყობილობის გამოყენების ეფექტურობა ყველაზე ხშირად პირდაპირ დამოკიდებულია ჯაგრისების განთავსებაზე და მის სიმტკიცეზე.

სტომატოლოგიური ცენტრი. ეს არის აღჭურვილობის მთელი კომპლექსი პირის ღრუს მოვლისთვის. ეს მოწყობილობები შექმნილია სტომატოლოგიის უახლესი მიღწევების გათვალისწინებით. მათი დიზაინის თავისებურებების გამო პაციენტებს შეუძლიათ იზრუნონ კბილებზე, ღრძილებზე, ენაზე. იგი  ხელმძღვანელობს არა მხოლოდ პირის ღრუს გასაწმენდად, არამედ მისი ჯანსაღი მდგომარეობის შესანარჩუნებლად. ყველაზე ხშირად, სტომატოლოგიური ცენტრის სრული ნაკრები მოიცავს ელექტრო კბილის ჯაგრისს და ირიგატორს.

ირიგატორი.  წყლის მიმართული ნაკადის წყალობით, ამ მოწყობილობას შეუძლია კბილების და ღრძილების გაწმენდა მნიშვნელოვანი რაოდენობის ნადებისგან. ეს აღჭურვილობა საშუალებას გაძლევთ მოიცილოთ მავნე ბაქტერიები, რომლებიც აზიანებენ კბილებს. ირიგატორები შექმნილია პროფესიონალების რეკომენდაციების შესაბამისად.
ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, კბილის ჯაგრისები იყოფა ბავშვთა და მოზარდთა მოდელებად. მათი განვითარებისას მხედველობაში მიიღება სხვადასხვა ასაკის ადამიანების ინდივიდუალური მახასიათებლები. მაგალითად, ჯაგრისები ბავშვებისთვის ხასიათდება რბილი ჯაგრით, რომლებსაც აქვთ სასარგებლო გავლენა კბილების გახეხვის პროცესზე. ისინი ასევე ხშირად მზადდება ნათელი და ორიგინალური დიზაინით, რათა ყოველდღიური ჰიგიენის პროცედურა გაცილებით სახალისო და საინტერესო იყოს.

როგორ ავირჩიოთ კბილის ჯაგრისი

კბილის ჯაგრისის არჩევა არც ისე ადვილი საქმეა, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. დასაწყისისთვის, თქვენ უნდა გაიაროთ კონსულტაცია თქვენს სტომატოლოგთან. ეს არის საქმიანობის სამედიცინო სფეროს სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს რეკომენდაცია გაუწიოს ასეთი პირადი ჰიგიენის ნივთის ოპტიმალურ მოდელს. ის გეტყვით ჯაგრის ოპტიმალურ სიმტკიცეს, რაც არ დააზიანებს ღრძილების მდგომარეობას.


 

 

kbilis jagrisebi 
kbilis jagrisi aris Seucvleli piradi higienis produqti, romelic absoluturad yvela adamians sWirdeba. isini xels uwyoben piris Rrus movlas, inarCuneben mas idealur mdgomareobaSi. aseTi aqsesuarebi jansaRi kbilebis mTavari gasaRebia.
dRes, uamravi mwarmoebeli mTeli msofliodan dakavebulia kbilis jagrisebis warmoebiT. yvela maTgani cdilobs maTi produqcia gaxados rac SeiZleba maRali xarisxis da mosaxerxebeli gamosayeneblad. amisaTvis isini iTvaliswineben wamyvani stomatologebis rekomendaciebs. gansakuTrebuli yuradReba eqceva jagrisebis optimaluri mowyobis SemuSavebas. swored am parametrzea sakvebis narCenebisgan gawmendis xarisxi damokidebuli. 
kbilis jagrisebi SeiZleba daiyos sam did kategoriad. warmodgenili klasifikacia emyareba piradi higienis aqsesuarebis individualur dizainis maxasiaTeblebs:
kbilis jagrisi. es modeli aris yvelaze gavrcelebuli. aris kompaqturi produqti, romelic advilad jdeba momxmareblis xelSi. exmareba swrafad da efeqturad moaSoros sakvebis narCenebi. garda amisa, es modelebi xSirad aRWurvilia specialuri zedapirebiT enisa da loyis Sida wmendisTvis. es SesaZlebels xdis swrafad moiciloT baqteriebi da mavne mikrobebi. aseTi mowyobilobis gamoyenebis efeqturoba yvelaze xSirad pirdapir damokidebulia jagrisebis ganTavsebaze da mis simtkiceze.
stomatologiuri centri. es aris aRWurvilobis mTeli kompleqsi piris Rrus movlisTvis. es mowyobilobebi Seqmnilia stomatologiis uaxlesi miRwevebis gaTvaliswinebiT. maTi dizainis Taviseburebebis gamo pacientebs SeuZliaT izrunon kbilebze, RrZilebze, enaze. igi  xelmZRvanelobs ara mxolod piris Rrus gasawmendad, aramed misi jansaRi mdgomareobis SesanarCuneblad. yvelaze xSirad, stomatologiuri centris sruli nakrebi moicavs eleqtro kbilis jagriss da irigators.
irigatori.  wylis mimarTuli nakadis wyalobiT, am mowyobilobas SeuZlia kbilebis da RrZilebis gawmenda mniSvnelovani raodenobis nadebisgan. es aRWurviloba saSualebas gaZlevT moiciloT mavne baqteriebi, romlebic azianeben kbilebs. irigatorebi Seqmnilia profesionalebis rekomendaciebis Sesabamisad.
asakobrivi kategoriis mixedviT, kbilis jagrisebi iyofa bavSvTa da mozardTa modelebad. maTi ganviTarebisas mxedvelobaSi miiReba sxvadasxva asakis adamianebis individualuri maxasiaTeblebi. magaliTad, jagrisebi bavSvebisTvis xasiaTdeba rbili jagriT, romlebsac aqvT sasargeblo gavlena kbilebis gaxexvis procesze. isini aseve xSirad mzaddeba naTeli da originaluri dizainiT, raTa yoveldRiuri higienis procedura gacilebiT saxaliso da saintereso iyos.
rogor avirCioT kbilis jagrisi
kbilis jagrisis arCeva arc ise advili saqmea, rogorc erTi SexedviT Cans. dasawyisisTvis, Tqven unda gaiaroT konsultacia Tqvens stomatologTan. es aris saqmianobis samedicino sferos specialisti, romelic SeZlebs rekomendacia gauwios aseTi piradi higienis nivTis optimalur models. is getyviT jagris optimalur simtkices, rac ar daazianebs RrZilebis mdgomareobas.


 

167  / თვეში 9₾-დან
მაჩვენე კიდევ 9 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 330
ბრენდი
მარაგი
ფერი