თმის უთოები და სახვევები

ასეთი მოწყობილობები გამოიყენება როგორც პროფესიონალური, ასევე სამოყვარულო მიზნებისთვის. ისინი აუცილებელია დაწესებულებებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ თმის შეჭრისა და სტილის მომსახურებას, ასევე სახლში მსგავსი  პროცესების შესრულებისას.

მსოფლიოს მასშტაბით თმის სახვევების უამრავ მოდელს აწარმოებენ. ისინი ყველა განსხვავდებიან სიმძლავრით. პროცესის სიჩქარე, რომლისთვისაც ისინი შეიქმნა, დამოკიდებულია აპარატის ან ტალღოვანი რკინის სიმძლავრეზე. გარდა ამისა, არსებობს განსხვავებები რეჟიმების რაოდენობაში. ამ ტიპის ზოგიერთ ელექტრო მოწყობილობას შეუძლია ერთდროულად შეასრულოს რამდენიმე დაკავშირებული ფუნქცია, ზოგი კი განკუთვნილია ერთი პროცედურისთვის.
არსებობს ექვსი საერთო სტილის ინსტრუმენტი:

ტალღოვანი უთოები. ასეთი მოწყობილობები განკუთვნილია ტალღოვანი ხვეულებისთვის. ისინი ხელს უწყობენ მცირე ან დიდი ტალღოვანი ეფექტის შექმნას, რითაც ქმნიან თმის ვარცხნილობის ორიგინალურ დამატებას. ასეთი მოწყობილობები მთლიანად ელექტროა. ისინი ფუნქციონირებენ აქტიური ელემენტის ერთგვაროვანი გათბობით. 

თმის მაშები თითქმის იგივე მოწყობილობაა, როგორც ზემოთ მოყვანილი უთოები. მათი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ ორივე დაისწოროთ თმა და გაასწოროთ უკვე დახვეული ხვეულები. ასეთი მოწყობილობა ასევე ელექტროა და მუშაობს გათბობით.

სტილერები მრავალფუნქციურია მათი ტექნიკური მახასიათებლებით, ასეთ მოწყობილობებს აქვთ მრავალი რეჟიმი. ასეთი მოდელები გახლავთ  გამოცდილი სტილისტების ერთ -ერთი მთავარი ინსტრუმენტები.

სპეციალური ელექტრო ტექნიკა, რომელიც ქმნის დახვეწილ და ლამაზ ხვეულებს. ისინი უფრო სწრაფად ახვევენ თმას, ვიდრე სტანდარტული მოდელები. ასეთი მოწყობილობები ძირითადად გამოიყენება პროფესიონალი სტილისტების მიერ.
თმის ფენ-ჯაგრისები. არის ორიგინალური ელექტრო ტექნიკა, რომელიც ეხმარება არა მხოლოდ თმის გაშრობას დაბანის შემდეგ, არამედ პარალელურად ვარცხნის თმას. ამრიგად, ეს მოწყობილობები გაშრობის პროცესს ბევრად მოსახერხებელსა და სწრაფს ხდის.

ე.წ. ბიგუტები არის სპეციალური მოწყობილობები, რომლებიც გარკვეული დროის განმავლობაში უკეთიათ. მათ  ყველაზე ხშირად იყენებენ  სახლში გამოყენებისთვის. მათ ახასიათებთ გამოყენების სიმარტივე.

როგორ ავირჩიოთ თმის სახვევი

ასეთი მოწყობილობების არჩევისას თქვენ უნდა გაამახვილოთ ყურადღება რამდენიმე ძირითად კრიტერიუმზე. კერძოდ, გაითვალისწნეთ თუ რამდენად ხშირად უნდა გამოიყენოთ, რა სიმძლავრის მოდელი გამოგადგებათ და როგორი სახის ვარცხნილობის მიღება გსურთ
 

 

 

 

 

aseTi mowyobilobebi gamoiyeneba rogorc profesionaluri, aseve samoyvarulo miznebisTvis. isini aucilebelia dawesebulebebSi, romlebic uzrunvelyofen Tmis SeWrisa da stilis momsaxurebas, aseve saxlSi msgavsi  procesebis Sesrulebisas.
msoflios masStabiT Tmis saxvevebis uamrav models awarmoeben. isini yvela gansxvavdebian simZlavriT. procesis siCqare, romlisTvisac isini Seiqmna, damokidebulia aparatis an talRovani rkinis simZlavreze. garda amisa, arsebobs gansxvavebebi reJimebis raodenobaSi. am tipis zogierT eleqtro mowyobilobas SeuZlia erTdroulad Seasrulos ramdenime dakavSirebuli funqcia, zogi ki gankuTvnilia erTi procedurisTvis.
arsebobs eqvsi saerTo stilis instrumenti:
talRovani uToebi. aseTi mowyobilobebi gankuTvnilia talRovani xveulebisTvis. isini xels uwyoben mcire an didi talRovani efeqtis Seqmnas, riTac qmnian Tmis varcxnilobis originalur damatebas. aseTi mowyobilobebi mTlianad eleqtroa. isini funqcionireben aqtiuri elementis erTgvarovani gaTbobiT. 
Tmis maSebi TiTqmis igive mowyobilobaa, rogorc zemoT moyvanili uToebi. maTi daxmarebiT Tqven SegiZliaT orive daisworoT Tma da gaasworoT ukve daxveuli xveulebi. aseTi mowyobiloba aseve eleqtroa da muSaobs gaTbobiT.
stilerebi mravalfunqciuria maTi teqnikuri maxasiaTeblebiT, aseT mowyobilobebs aqvT mravali reJimi. aseTi modelebi gaxlavT  gamocdili stilistebis erT -erTi mTavari instrumentebi.
specialuri eleqtro teqnika, romelic qmnis daxvewil da lamaz xveulebs. isini ufro swrafad axveven Tmas, vidre standartuli modelebi. aseTi mowyobilobebi ZiriTadad gamoiyeneba profesionali stilistebis mier.
Tmis fen-jagrisebi. aris originaluri eleqtro teqnika, romelic exmareba ara mxolod Tmis gaSrobas dabanis Semdeg, aramed paralelurad varcxnis Tmas. amrigad, es mowyobilobebi gaSrobis process bevrad mosaxerxebelsa da swrafs xdis.
e.w. bigutebi aris specialuri mowyobilobebi, romlebic garkveuli drois ganmavlobaSi ukeTiaT. maT  yvelaze xSirad iyeneben  saxlSi gamoyenebisTvis. maT axasiaTebT gamoyenebis simartive.
rogor avirCioT Tmis saxvevi
aseTi mowyobilobebis arCevisas Tqven unda gaamaxviloT yuradReba ramdenime ZiriTad kriteriumze. kerZod, gaiTvaliswneT Tu ramdenad xSirad unda gamoiyenoT, ra simZlavris modeli gamogadgebaT da rogori saxis varcxnilobis miReba gsurT
 

BHB876/00
გაყიდვაშია
614 
FSB-1115
გაყიდვაშია
105 
HP8321/00
გაყიდვაშია
114 
AT-98886
გაყიდვაშია
37 
HPS930/00
გაყიდვაშია
389 
MAC MC-11
გაყიდვაშია
100  82 
დანაზოგი: 18 ₾
AT-102524
გაყიდვაშია
95 
AT-106187
გაყიდვაშია
174 
BHS675/00
გაყიდვაშია
380 
BHB871/00
გაყიდვაშია
218 
BHS674/00
გაყიდვაშია
218 
BHB862/00
გაყიდვაშია
114 
BHB868/00
გაყიდვაშია
218 
FFI-1131
გაყიდვაშია
85 
BHS377/00
გაყიდვაშია
250 
FCI-1132
გაყიდვაშია
85 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 20
  • 620
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
ტემპერატურის დიაპაზონი (°C)
ფირფიტების საფარი