თმისა და წვერის საკრეჭები

თანამედროვე თმის შეჭრა მრავალფუნქციური თანაშემწეა ელეგანტური და სისუფთავე ვარცხნილობის შესაქმნელად. ისინი ასრულებენ როგორც მთავარი ინსტრუმენტის, ასევე დამატებითი ინსტრუმენტის როლს, როდესაც სამუშაოს ძირითადი ნაწილი უკვე შესრულებულია მაკრატლით. მაღალი ხარისხის საპარიკმახერო ინსტრუმენტის დახმარებით შესაძლებელია სრულიად განსხვავებული ვარცხნილობის შექმნა. სპეციალური დანართები აფართოებს თავის დამჭერის ფუნქციონირებას. მაგალითად, ისინი გადაიქცევიან ელეგანტურ საპარსად, რომელიც ოსტატურად პარსავენ წვერს და ულვაშებს.

თმის საკრეჭის  თანამედროვე მოდელების მახასიათებლები და სარგებელი

თმის საკრეჭი  კომპაქტური და ერგონომიულია. ისინი მაქსიმალურად მოსახერხებელია გამოსაყენებლად, საშუალებას გაძლევთ მარტივად მიიღოთ სასურველი შედეგი, უზრუნველყოთ კომფორტი და უსაფრთხოება საპარიკმახერო ხელოვნების თუნდაც შედევრების შექმნისას. ისინი გამოირჩევიან მიმზიდველი დიზაინით, სპეციალური რეჟიმების არსებობით, მაგალითად, ტურბო სიჩქარით, ასევე მაღალი ხარისხით, საიმედოობითა და გამძლეობით. 

პროდუქტის სხეული ჩვეულებრივ შედგება ორი ნაწილისგან - ქვედა საფარი და ზედა საფარი. მისი წარმოებისთვის გამოიყენება გამძლე პლასტიკური, ნაკლებად ხშირად გამოიყენება ლითონი. პირების უმეტესობა ფოლადისაა, აქვს შესანიშნავი ჭრილი, კარგი კიდეების შენახვა და რჩება მკვეთრი დიდი ხნის განმავლობაში. ასევე არსებობს კერამიკული ქსოვილის ჯიშები. ისინი მშვენივრად იჭრიან თუნდაც უმოკლეს თმას, არ ათბობენ მუშაობის დროს. ნაკლებად გავრცელებული ტიპები ტიტანის პირებით, რომელთა სიძლიერეა მაღალი კოროზიის წინააღმდეგობა და ექსტრემალური აცვიათ წინააღმდეგობა. ზოგიერთ მოდელს აქვს დამატებითი საფარი, ჩვეულებრივ ბრილიანტი ან კერამიკა. პირველი იდეალურია სქელ და უხეშ თმასთან მუშაობისთვის, ვარიანტები კერამიკული პირებით - როგორც სველი, ისე მშრალი თმის შესაჭრელად.

დღევანდელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისა და კონკურენტების დასაძლევად, მწარმოებლები აწარმოებენ სხვადასხვა მოდელებს საკუთარი გამორჩეული თვისებებით. გამძლე შესყიდვისთვის შეგიძლიათ აირჩიოთ საჭრელი მანქანა თვითგამჭვირვალე პირებით. ზოგიერთს აქვს მოსახსნელი დანა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ დანართები და მნიშვნელოვნად შეუწყოთ ხელი შემდგომ გამოყენებას. სხვა საინტერესოა უკანა განათებით, სწრაფი დატენვით და დატენვის მაჩვენებლით. მოთხოვნილ მოდელებს შორის - სველი წმენდის ფუნქციით. წყალგაუმტარი კორპუსის წყალობით, მათი საქშენები ადვილად ირეცხება წყლის ქვეშ მოხსნის გარეშე. კლიპები ნესტიანი თმისთვის ასევე პოპულარულია. ეს არის მოსახერხებელი ვარიანტი, როდესაც, მაგალითად, ჯერ ლოყებს იპარსავ, შემდეგ კი ულვაში და წვერის სიგრძეს ასწორებ.

რა დამატებითი მახასიათებლები უნდა გავითვალისწინოთ არჩევისას

რჩევისას მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ თმის შეჭრის შესაძლო სიგრძე, რომელიც ჩვეულებრივ მერყეობს 1 -დან 10 მმ -მდე და 10 მმ -ზე მეტს, ასევე სიგრძის პარამეტრების ტიპს. საქშენები მოსახსნელი და ტელესკოპურია (ამოსაღები, უზრუნველყოფს კომპაქტურობას და მარტივად გამოყენებას). გარდა ამისა, ყურადღება უნდა მიაქციოთ პაკეტს. მოწყობილობებს ხშირად ავსებენ მაკრატლით, საწმენდი ჯაგრისით და ზეთებით საპოხი მასალისთვის. ჩვენს საიტზე ასეთი მოდელების ფართო არჩევანია. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში კი შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს კვალიფიციურ კონსულტანტებს.
 

 

 

Tanamedrove Tmis SeWra mravalfunqciuri TanaSemwea eleganturi da sisufTave varcxnilobis Sesaqmnelad. isini asruleben rogorc mTavari instrumentis, aseve damatebiTi instrumentis rols, rodesac samuSaos ZiriTadi nawili ukve Sesrulebulia makratliT. maRali xarisxis saparikmaxero instrumentis daxmarebiT SesaZlebelia sruliad gansxvavebuli varcxnilobis Seqmna. specialuri danarTebi afarToebs Tavis damWeris funqcionirebas. magaliTad, isini gadaiqcevian elegantur saparsad, romelic ostaturad parsaven wvers da ulvaSebs.
Tmis sakreWis  Tanamedrove modelebis maxasiaTeblebi da sargebeli
Tmis sakreWi  kompaqturi da ergonomiulia. isini maqsimalurad mosaxerxebelia gamosayeneblad, saSualebas gaZlevT martivad miiRoT sasurveli Sedegi, uzrunvelyoT komforti da usafrTxoeba saparikmaxero xelovnebis Tundac Sedevrebis Seqmnisas. isini gamoirCevian mimzidveli dizainiT, specialuri reJimebis arsebobiT, magaliTad, turbo siCqariT, aseve maRali xarisxiT, saimedoobiTa da gamZleobiT. 
produqtis sxeuli Cveulebriv Sedgeba ori nawilisgan - qveda safari da zeda safari. misi warmoebisTvis gamoiyeneba gamZle plastikuri, naklebad xSirad gamoiyeneba liToni. pirebis umetesoba foladisaa, aqvs SesaniSnavi Wrili, kargi kideebis Senaxva da rCeba mkveTri didi xnis ganmavlobaSi. aseve arsebobs keramikuli qsovilis jiSebi. isini mSvenivrad iWrian Tundac umokles Tmas, ar aTboben muSaobis dros. naklebad gavrcelebuli tipebi titanis pirebiT, romelTa siZlierea maRali koroziis winaaRmdegoba da eqstremaluri acviaT winaaRmdegoba. zogierT models aqvs damatebiTi safari, Cveulebriv brilianti an keramika. pirveli idealuria sqel da uxeS TmasTan muSaobisTvis, variantebi keramikuli pirebiT - rogorc sveli, ise mSrali Tmis SesaWrelad.
dRevandeli moTxovnilebebis dakmayofilebisa da konkurentebis dasaZlevad, mwarmoeblebi awarmoeben sxvadasxva modelebs sakuTari gamorCeuli TvisebebiT. gamZle SesyidvisTvis SegiZliaT airCioT saWreli manqana TviTgamWvirvale pirebiT. zogierTs aqvs mosaxsneli dana, romelic saSualebas gaZlevT SecvaloT danarTebi da mniSvnelovnad SeuwyoT xeli Semdgom gamoyenebas. sxva sainteresoa ukana ganaTebiT, swrafi datenviT da datenvis maCvenebliT. moTxovnil modelebs Soris - sveli wmendis funqciiT. wyalgaumtari korpusis wyalobiT, maTi saqSenebi advilad irecxeba wylis qveS moxsnis gareSe. klipebi nestiani TmisTvis aseve popularulia. es aris mosaxerxebeli varianti, rodesac, magaliTad, jer loyebs iparsav, Semdeg ki ulvaSi da wveris sigrZes asworeb.
ra damatebiTi maxasiaTeblebi unda gaviTvaliswinoT arCevisas
rCevisas mniSvnelovania gaviTvaliswinoT Tmis SeWris SesaZlo sigrZe, romelic Cveulebriv meryeobs 1 -dan 10 mm -mde da 10 mm -ze mets, aseve sigrZis parametrebis tips. saqSenebi mosaxsneli da teleskopuria (amosaRebi, uzrunvelyofs kompaqturobas da martivad gamoyenebas). garda amisa, yuradReba unda miaqcioT pakets. mowyobilobebs xSirad avseben makratliT, sawmendi jagrisiT da zeTebiT sapoxi masalisTvis. Cvens saitze aseTi modelebis farTo arCevania. damatebiTi kiTxvebis SemTxvevaSi ki SegiZliaT daukavSirdeT Cvens kvalificiur konsultantebs.
 

აქცია
80  58  / თვეში 3₾-დან
დანაზოგი: 22 ₾
119  / თვეში 7₾-დან
197  / თვეში 11₾-დან
აქცია
280  177  / თვეში 10₾-დან
დანაზოგი: 103 ₾
275  / თვეში 15₾-დან
65  / თვეში 4₾-დან
90  / თვეში 5₾-დან
279  / თვეში 16₾-დან
229  / თვეში 13₾-დან
139  / თვეში 8₾-დან
188  / თვეში 10₾-დან
აქცია
160  109  / თვეში 6₾-დან
დანაზოგი: 51 ₾
93  / თვეში 5₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 1000
ბრენდი
მარაგი
კვება
პირების მასალა
ფერი