როგორ გახადოთ თქვენი კანი გლუვი

ფოტოეპილატორი დაგეხმარებათ თვალსაჩინო შედეგის მიღწევაში. გლუვი კანი პლანეტაზე უამრავი ადამიანის ოცნებაა. თმის მოცილების მრავალი გზა არსებობს, მაგრამ ყველა მათგანი არ არის ხანგრძლივი და უმტკივნეულო. ყველაზე ხშირად, გაპარსვის ან ეპილაციის შედეგად მიღებული ეფექტი, ყველაზე პოპულარული მეთოდები, გრძელდება რამდენიმე კვირა ან თუნდაც დღე, რაც დამოკიდებულია თმის ზრდის ტემპზე და სხვა ბიოლოგიურ მახასიათებლებზე. ამიტომ, თანამედროვე საზოგადოება მიმართავს ამ მეთოდს, რომელსაც შეუძლია სამუდამოდ მოიცილოს არასასურველი თმა და ცდილობს გაიგოს, თუ როგორ მუშაობს აპარატი.

ფოტოეპილაცია თმის მოცილების თითქმის უმტკივნეულო მეთოდია, რომელიც ემყარება გაძლიერებული პულსირებული სინათლის ნაკადის თვისებებს. ადრე, ასეთი პროცედურა ტარდებოდა მხოლოდ სილამაზის სალონებში, მაგრამ ახლა კი უკვე შესაძლებელია ფოტოეპილატორის გამოყენება სახლშიც.

როგორ მუშაობს ფოტოეპილატორი?

მოქმედების პრინციპი მარტივია - მოწყობილობა აგზავნის მაღალი პულსის სინათლის სხივს, რომელიც აღწევს თმის ფოლიკულებს, ღერძსა და, კერძოდ, მელანინს - ეგრეთ წოდებულ თმის პიგმენტს, რომელიც შთანთქავს სინათლის ტალღებს. შედეგად, მიღებული სინათლისგან კანის ქსოვილი თბება, ფოლიკული კვდება და არასასურველი თმები ცვივა. ფოტოეპილატორი მოქმედებს მხოლოდ იმ თმებზე, რომლებიც აქტიური ზრდის სტადიაშია. აქედან გამომდინარე, შეუძლებელი იქნება კანის საჭირო უბნების დამუშავება მხოლოდ ერთხელ - პროცედურა უნდა განმეორდეს იმისათვის, რომ დაიხოცოს ის თმა, რომლებიც ძილის მდგომარეობაში იყვნენ.
თანამედროვე სახლის ფოტოეპილატორებს აქვთ სპეციალური დანართები კონკრეტული სფეროებისთვის:
სახისთვის. ითვალისწინებს კანის სხვადასხვა ტიპს, უმტკივნეულოდ წყვეტს სახის ჭარბი თმის პრობლემას.
სხეულისთვის. ასეთ საქშენს აქვს ყველაზე დიდი ფანჯარა, რის გამოც დიდი ფართობია დაფარული.
ბიკინის ზონისთვის. დელიკატური რეჟიმი საშუალებას გაძლევთ ამოიღოთ თმა თუნდაც ძნელად მისაწვდომ ადგილებში.
როგორ ავირჩიოთ?

მოწყობილობის ფორმა ერთ -ერთი გადამწყვეტი მახასიათებელია - განსაკუთრებით ქალი წარმომადგენლებისთვის, რაზეც პროდუქტებია ორიენტირებული. არსებობს ფოტოეპილატორები, რომლებიც თავიანთი ფორმით ჰგავს ფენს, ძველ ტელეფონს ან კვების პროცესორს. მოდელი, რომელიც ფენს წააგავს მუშაობს ბატარეაზე. ეს არის მოწყობილობები, რომლებიც მოსახერხებელია ტრანსპორტირებისთვის, კომპაქტური, რომელსაც შეუძლია ელექტროენერგიის გარეშე არსებობა. დანარჩენი მუშაობს ქსელიდან - ეს ფაქტი არ გააუარესებს მათ მუშაობას პირველთან შედარებით. 
ფასების დიაპაზონი პირდაპირ დამოკიდებულია პროდუქტის სინათლის ნათურის მოხმარებაზე: არის ის ფოტოეპილატორები, რომლებშიც ნათურის მოხმარება არის 750 იმპულსი, და არის ისეთებიც, რომელთა რესურსია 40,000 იმპულსი. უფრო მეტიც, უნდა გვახსოვდეს, რომ ფოტოეპილაციის ერთ სესიაზე სახეზეა 6 იმპულსი დაახლოებით 150 ფეხზე, 4 მკლავში და 25-27 სინათლის მუხტი ბიკინის ზონაში. ამიტომ, თქვენ უნდა მოძებნოთ ვარიანტი, რომელიც ოპტიმალურია ნათურის მოდულის ფასისა და რესურსის თვალსაზრისით.

როდესაც ეძებთ ფოტოეპილატორს, მიზანშეწონილია ფოკუსირება მოახდინოთ პროდუქტის სისრულეზე - კერძოდ, გამაგრილებელ გელზე, სათვალეზე და მოწყობილობის გამწმენდზე. ასევე მიზანშეწონილია გავითვალისწინოთ საქონლის მწარმოებელი: Philips, Remington ბრენდების მოდელები პოპულარული და მოთხოვნადია - ისინი ყველაზე ხშირად მომხმარებელთა მიმოხილვის საგანია.
 

 

rogor gaxadoT Tqveni kani gluvi
fotoepilatori dagexmarebaT TvalsaCino Sedegis miRwevaSi. gluvi kani planetaze uamravi adamianis ocnebaa. Tmis mocilebis mravali gza arsebobs, magram yvela maTgani ar aris xangrZlivi da umtkivneulo. yvelaze xSirad, gaparsvis an epilaciis Sedegad miRebuli efeqti, yvelaze popularuli meTodebi, grZeldeba ramdenime kvira an Tundac dRe, rac damokidebulia Tmis zrdis tempze da sxva biologiur maxasiaTeblebze. amitom, Tanamedrove sazogadoeba mimarTavs am meTods, romelsac SeuZlia samudamod moicilos arasasurveli Tma da cdilobs gaigos, Tu rogor muSaobs aparati.
fotoepilacia Tmis mocilebis TiTqmis umtkivneulo meTodia, romelic emyareba gaZlierebuli pulsirebuli sinaTlis nakadis Tvisebebs. adre, aseTi procedura tardeboda mxolod silamazis salonebSi, magram axla ki ukve SesaZlebelia fotoepilatoris gamoyeneba saxlSic.
rogor muSaobs fotoepilatori?
moqmedebis principi martivia - mowyobiloba agzavnis maRali pulsis sinaTlis sxivs, romelic aRwevs Tmis folikulebs, RerZsa da, kerZod, melanins - egreT wodebul Tmis pigments, romelic STanTqavs sinaTlis talRebs. Sedegad, miRebuli sinaTlisgan kanis qsovili Tbeba, folikuli kvdeba da arasasurveli Tmebi cviva. fotoepilatori moqmedebs mxolod im Tmebze, romlebic aqtiuri zrdis stadiaSia. aqedan gamomdinare, SeuZlebeli iqneba kanis saWiro ubnebis damuSaveba mxolod erTxel - procedura unda ganmeordes imisaTvis, rom daixocos is Tma, romlebic Zilis mdgomareobaSi iyvnen.
Tanamedrove saxlis fotoepilatorebs aqvT specialuri danarTebi konkretuli sferoebisTvis:
saxisTvis. iTvaliswinebs kanis sxvadasxva tips, umtkivneulod wyvets saxis Warbi Tmis problemas.
sxeulisTvis. aseT saqSens aqvs yvelaze didi fanjara, ris gamoc didi farTobia dafaruli.
bikinis zonisTvis. delikaturi reJimi saSualebas gaZlevT amoiRoT Tma Tundac Znelad misawvdom adgilebSi.
rogor avirCioT?
mowyobilobis forma erT -erTi gadamwyveti maxasiaTebelia - gansakuTrebiT qali warmomadgenlebisTvis, razec produqtebia orientirebuli. arsebobs fotoepilatorebi, romlebic TavianTi formiT hgavs fens, Zvel telefons an kvebis procesors. modeli, romelic fens waagavs muSaobs batareaze. es aris mowyobilobebi, romlebic mosaxerxebelia transportirebisTvis, kompaqturi, romelsac SeuZlia eleqtroenergiis gareSe arseboba. danarCeni muSaobs qselidan - es faqti ar gaauaresebs maT muSaobas pirvelTan SedarebiT. 
fasebis diapazoni pirdapir damokidebulia produqtis sinaTlis naTuris moxmarebaze: aris is fotoepilatorebi, romlebSic naTuris moxmareba aris 750 impulsi, da aris iseTebic, romelTa resursia 40,000 impulsi. ufro metic, unda gvaxsovdes, rom fotoepilaciis erT sesiaze saxezea 6 impulsi daaxloebiT 150 fexze, 4 mklavSi da 25-27 sinaTlis muxti bikinis zonaSi. amitom, Tqven unda moZebnoT varianti, romelic optimaluria naTuris modulis fasisa da resursis TvalsazrisiT.
rodesac eZebT fotoepilators, mizanSewonilia fokusireba moaxdinoT produqtis sisruleze - kerZod, gamagrilebel gelze, saTvaleze da mowyobilobis gamwmendze. aseve mizanSewonilia gaviTvaliswinoT saqonlis mwarmoebeli: Philips, Remington brendebis modelebi popularuli da moTxovnadia - isini yvelaze xSirad momxmarebelTa mimoxilvis sagania.
 

აქცია
GM-7003
გაყიდვაშია
200  119 
დანაზოგი: 81 ₾
SE3170
გაყიდვაშია
155 
BRE640/00
გაყიდვაშია
461 
BRE620/00
გაყიდვაშია
381 
HP6549/00
გაყიდვაშია
259 
HP6428/00
გაყიდვაშია
209 
BRE650/00
გაყიდვაშია
554 
HP6548/00
გაყიდვაშია
230 
BRE275/00
გაყიდვაშია
218 
BRE285/00
გაყიდვაშია
272 
BRE225/00
გაყიდვაშია
185 
HP6520/01
გაყიდვაშია
374 
HP6425/02
გაყიდვაშია
237 
AT-81349
გაყიდვაშია
300 
BRE611/00
გაყიდვაშია
333 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 20
  • 2420
ბრენდი
მარაგი
ეპილაციის ტიპი
მუშაობა
სიჩქარეების რაოდენობა
საცმები
დამატებითი აქსესუარები
მახასიათებლები
ფერი