Wi-Fi და Bluetooth ადაპტერები

ადაპტერების კლასიფიკაცია

ქსელის მოწყობილობები არის აქსესუარი, რომელიც  დაკავშირებულია ქსელის ნებისმიერ სეგმენტთან. ისინი იყოფა ორ კლასად - მომხმარებლის მოწყობილობები, ანუ კომპიუტერები, პრინტერები, სკანერები და ა. ისინი ასრულებენ მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილ ფუნქციებს. მეორე ჯგუფი არის ქსელური მოწყობილობები. ისინი საშუალებას გაძლევთ დაუკავშირდეთ ამ კლასის სხვა მოწყობილობებს ან მომხმარებლის აღჭურვილობას. ქსელის მოწყობილობების მრავალი ტიპი არსებობს და ბევრი მათგანია. მათგან მთავარია ქსელის ბარათები, მარშრუტიზატორები, ჰაბები, კონცენტრატორები და ა.შ.

ადაპტერები კომპიუტერსთვის იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:

WI-FI. გამოიყენება მოწყობილობებზე უკაბელო ქსელის ფუნქციების გასაუმჯობესებლად. ის ეხმარება კომპიუტერს მიიღოს სიგნალი უკაბელო ქსელიდან.

FAST  Ethernet. კაბელი შეიძლება დაუკავშირდეს ადაპტერს გადამცემის გარეშე.

Gigabit Ethernet. გამოიყენება სერვერზე და მძლავრ ქსელურ კომპიუტერებზე ინსტალაციისთვის. ისინი მხარს უჭერენ სრულ დუპლექს კომუნიკაციას.

Wi-Fi და Bluetooth 4.0. მასთან ერთად, თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინტერნეტში, დაუკავშიროთ თქვენი ტელეფონი ზარებსა და შეტყობინებებს.

როგორ ავირჩიოთ?

იმისათვის, რომ ქსელის ადაპტერი დიდხანს მუშაობდეს, ის სწორად უნდა იყოს შერჩეული. ამისათვის სჯობს წინასწარ  განსაზღვროთ თუ რა სამუშაოსთვის გჭირდებათ იგი. თანამედროვე მწარმოებლები TP-LINK, D-Link, Asus და მრავალი სხვა მოწყობილობებს  აწარმოებენ კომპიუტერებს შორის მონაცემების გაცვლისთვის. დღეს ბევრი კომპანია აყალიბებს თავის სისტემას კომპიუტერის დედაპლატაში, ამიტომ მომხმარებელს არ სჭირდება დამატებითი მოწყობილობები. 
ასევე მიზანშეწონილია აირჩიოთ ბარათი კომპიუტერის შესაბამისად. თუ თქვენ გჭირდებათ მოწყობილობა ლეპტოპისთვის, მაშინ გირჩევთ არ გამოიყენოთ ჩაშენებული გადამყვანები. ასეთი კითხვით, უმჯობესია დაუკავშირდეთ სპეციალისტს და ის გირჩევთ შესაბამის მოდელს. არასწორი მოდელის მონტაჟმა  შეიძლება ზიანი მიაყენოს ტექნიკას. 
ყველა მოდელის განხილვის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ USB მოდული შესაფერისია მობილობისა და მარტივი გამოყენებისთვის, ხოლო PCI შესაფერისია რეგულარული და ხშირი გამოყენებისთვის. ორივე გადამყვანს აქვს კარგი შესრულება და სწრაფად გადასცემს ინფორმაციას ერთი მოწყობილობიდან მეორეზე.
 

 

 

 

 

adapterebis klasifikacia
qselis mowyobilobebi aris aqsesuari, romelic  dakavSirebulia qselis nebismier segmentTan. isini iyofa or klasad - momxmareblis mowyobilobebi, anu kompiuterebi, printerebi, skanerebi da a. isini asruleben momxmareblis mier moTxovnil funqciebs. meore jgufi aris qseluri mowyobilobebi. isini saSualebas gaZlevT daukavSirdeT am klasis sxva mowyobilobebs an momxmareblis aRWurvilobas. qselis mowyobilobebis mravali tipi arsebobs da bevri maTgania. maTgan mTavaria qselis baraTebi, marSrutizatorebi, habebi, koncentratorebi da a.S.
adapterebi kompiutersTvis iyofa Semdeg kategoriebad:
WI-FI. gamoiyeneba mowyobilobebze ukabelo qselis funqciebis gasaumjobeseblad. is exmareba kompiuters miiRos signali ukabelo qselidan.
FAST  Ethernet. kabeli SeiZleba daukavSirdes adapters gadamcemis gareSe.
Gigabit Ethernet. gamoiyeneba serverze da mZlavr qselur kompiuterebze instalaciisTvis. isini mxars uWeren srul dupleqs komunikacias.
Wi-Fi da Bluetooth 4.0. masTan erTad, Tqven SegiZliaT SexvideT internetSi, daukavSiroT Tqveni telefoni zarebsa da Setyobinebebs.
rogor avirCioT?
imisaTvis, rom qselis adapteri didxans muSaobdes, is sworad unda iyos SerCeuli. amisaTvis sjobs winaswar  gansazRvroT Tu ra samuSaosTvis gWirdebaT igi. Tanamedrove mwarmoeblebi TP-LINK, D-Link, Asus da mravali sxva mowyobilobebs  awarmoeben kompiuterebs Soris monacemebis gacvlisTvis. dRes bevri kompania ayalibebs Tavis sistemas kompiuteris dedaplataSi, amitom momxmarebels ar sWirdeba damatebiTi mowyobilobebi. 
aseve mizanSewonilia airCioT baraTi kompiuteris Sesabamisad. Tu Tqven gWirdebaT mowyobiloba leptopisTvis, maSin girCevT ar gamoiyenoT CaSenebuli gadamyvanebi. aseTi kiTxviT, umjobesia daukavSirdeT specialists da is girCevT Sesabamis models. araswori modelis montaJma  SeiZleba ziani miayenos teqnikas. 
yvela modelis ganxilvis Sedegad, SegviZlia davaskvnaT, rom USB moduli Sesaferisia mobilobisa da martivi gamoyenebisTvis, xolo PCI Sesaferisia regularuli da xSiri gamoyenebisTvis. orive gadamyvans aqvs kargi Sesruleba da swrafad gadascems informacias erTi mowyobilobidan meoreze.
 

28  / თვეში 2₾-დან
23  / თვეში 1₾-დან
113  / თვეში 6₾-დან
35  / თვეში 2₾-დან
283  / თვეში 16₾-დან
მაჩვენე კიდევ 12 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 410
ბრენდი
მარაგი
ფერი