რა არის წყლის დისპენსერი

წყლის დისპენსერი არის სპეციალური მოწყობილობა  რომელიც  გამოიყენება წყლის გასავრცელებლად და გასაგრილებლად. ასეთი ტექნიკა ფართოდ გამოიყენება საოფისე შენობაში, სამთავრობო და საბანკო სტრუქტურების მიმღებ ოფისებში, აგრეთვე კლიენტთა დიდი ნაკადის სხვა ადგილებში. ეს ტექნიკა ასევე გამოიყენება სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში, რათა პაციენტებს დაუყოვნებლივ მიაწოდონ სუფთა სასმელი წყალი. გარდა ამისა, ხშირად ყიდულობენ სახლისთვის, რადგან ასეთი მოწყობილობის გამოყენება მაქსიმალურ კომფორტს უქმნის ოჯახის ყველა წევრს.

უფრო იშვიათი და არასტანდარტული მოდელებია წყლის გამაგრილებლები გათბობით. ასეთი აღჭურვილობის დიზაინი მოიცავს სპეციალურ ტექნიკურ ელემენტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ წყლის გათბობას სასურველ რეჟიმამდე. ასეთი მოწყობილობები არ არის გათვლილი წყლის  ასადუღებლად მაგრამ მათ საკმაოდ შეუძლიათ წყლის ტემპერატურის გაცხელება.

ქულერები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან  მათი მონტაჟის ტიპით. ამ პრინციპის მიხედვით, ისინი შემდეგი ტიპისაა:
იატაკზე დასადგამი მოდელი -  ეს ტექნიკა საუკეთესოდ შეეფერება იმ ადგილებს, სადაც წყალი განსაკუთრებით მოთხოვნადია. ამ მოწყობილობების მთავარი უპირატესობა მათი გაზრდილი ტევადობაა. გარდა ამისა, უფრო ძლიერი გათბობის ან გაგრილების ელემენტები შეიძლება დამონტაჟდეს ასეთ მძლავრ მოდელებზე. მათი წყალობით, ტექნიკოსი გაცილებით სწრაფად უმკლავდება შესაბამის პროცესებს.

სამუშაო მაგიდის ზომის - ითვლება საუკეთესო ვარიანტად სახლისთვის ან ვიწრო გამოყენებისათვის საოფისე გარემოში. ეს მოდელი  ნაკლებად პროდუქტიულია, ვიდრე იატაკის მოდელები.

მათი კონტროლის ტიპის მიხედვით, ასეთი მოწყობილობები იყოფა ელექტრო და მექანიკურებად. ელექტროკონტროლი ხორციელდება სენსორული ღილაკების შეხებით. მექანიკური მოდელები გულისხმობს ჩვეულებრივი ღილაკებზე  დაჭერას. ორივე ვარიანტის მართვა საკმაოდ მოსახერხებელი და კომფორტულია.

როგორ ავირჩიოთ წყლის გამაგრილებელი

წყლის გამაგრილებლის არჩევანი პოტენციურ მყიდველებს გარკვეულ სირთულეებს უქმნის. ეს აიხსნება იმით, რომ ეს ტექნიკა ოფისის თანამშრომლებისთვის ნაცნობია, მაგრამ არც ისე გავრცელებულია სახლის მოხმარებაში. ყველაზე ეფექტური რჩევა იქნება, შეიძინოთ სანდო მწარმოებლის მიერ წარმოებული მოდელი.
ასევე, წინასწარ განსაზღვრეთ თუ რისთვის გჭირდებათ, ოფისისთვის, თუ საოჯახოდანიშნულებისთვის 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ra aris wylis dispenseri
wylis dispenseri aris specialuri mowyobiloba  romelic  gamoiyeneba wylis gasavrceleblad da gasagrileblad. aseTi teqnika farTod gamoiyeneba saofise SenobaSi, samTavrobo da sabanko struqturebis mimReb ofisebSi, agreTve klientTa didi nakadis sxva adgilebSi. es teqnika aseve gamoiyeneba sxvadasxva samedicino dawesebulebebSi, raTa pacientebs dauyovnebliv miawodon sufTa sasmeli wyali. garda amisa, xSirad yiduloben saxlisTvis, radgan aseTi mowyobilobis gamoyeneba maqsimalur komforts uqmnis ojaxis yvela wevrs.
ufro iSviaTi da arastandartuli modelebia wylis gamagrileblebi gaTbobiT. aseTi aRWurvilobis dizaini moicavs specialur teqnikur elementebs, romlebic xels uwyoben wylis gaTbobas sasurvel reJimamde. aseTi mowyobilobebi ar aris gaTvlili wylis  asaduReblad magram maT sakmaod SeuZliaT wylis temperaturis gacxeleba.
qulerebi gansxvavdebian erTmaneTisagan  maTi montaJis tipiT. am principis mixedviT, isini Semdegi tipisaa:
iatakze dasadgami modeli -  es teqnika saukeTesod Seefereba im adgilebs, sadac wyali gansakuTrebiT moTxovnadia. am mowyobilobebis mTavari upiratesoba maTi gazrdili tevadobaa. garda amisa, ufro Zlieri gaTbobis an gagrilebis elementebi SeiZleba damontaJdes aseT mZlavr modelebze. maTi wyalobiT, teqnikosi gacilebiT swrafad umklavdeba Sesabamis procesebs.
samuSao magidis zomis - iTvleba saukeTeso variantad saxlisTvis an viwro gamoyenebisaTvis saofise garemoSi. es modeli  naklebad produqtiulia, vidre iatakis modelebi.
maTi kontrolis tipis mixedviT, aseTi mowyobilobebi iyofa eleqtro da meqanikurebad. eleqtrokontroli xorcieldeba sensoruli Rilakebis SexebiT. meqanikuri modelebi gulisxmobs Cveulebrivi Rilakebze  daWeras. orive variantis marTva sakmaod mosaxerxebeli da komfortulia.
rogor avirCioT wylis gamagrilebeli
wylis gamagrileblis arCevani potenciur myidvelebs garkveul sirTuleebs uqmnis. es aixsneba imiT, rom es teqnika ofisis TanamSromlebisTvis nacnobia, magram arc ise gavrcelebulia saxlis moxmarebaSi. yvelaze efeqturi rCeva iqneba, SeiZinoT sando mwarmoeblis mier warmoebuli modeli.
aseve, winaswar gansazRvreT Tu risTvis gWirdebaT, ofisisTvis, Tu saojaxodaniSnulebisTvis 
 

BSS 2210 set
გაყიდვაშია
459 
BSS 4600 TT Set
გაყიდვაშია
519 
12610
მარაგი ამოწურულია
345 
BSS 2300 TT Set
მარაგი ამოწურულია
384 
WD18 1831
მარაგი ამოწურულია
529 
I25076
მარაგი ამოწურულია
360 
BSS 4600 HIDDEN
მარაგი ამოწურულია
596 
BSS 2203 TT set
მარაგი ამოწურულია
362 
14500
მარაგი ამოწურულია
383 
I25075
მარაგი ამოწურულია
384 
BSS 4600 TT
მარაგი ამოწურულია
596 
NL-WD-71
მარაგი ამოწურულია
421 
BSS 4600
მარაგი ამოწურულია
596 
MYL712S-W
მარაგი ამოწურულია
320 
BSS 2203 TT set
მარაგი ამოწურულია
362 
BSS 2201 TT set
მარაგი ამოწურულია
479 
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 320
  • 600
ბრენდი
მარაგი
კონსტრუქცია
გაგრილების ტიპი
წყლის გაცხელების მწარმოებლობა
წყლის გაგრილების მწარმოებლობა
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი