სხვადასხვა დანიშნულების და კონფიგურაციის დამშლელი ხელს შეუწყობს ნებისმიერი მნიშვნელობის ინფორმაციის დაცვას. ბევრისთვის ეს სიტყვა შეიძლება გაუგებარი იყოს. მოდით აგიხსნით, რომ ის უბრალოდ გამანადგურებელია. ყველაზე ხშირად, ასეთი მოწყობილობა გამოიყენება ქაღალდის გასანადგურებლად, მაგრამ ასევე არსებობს ტექნიკა განსხვავებული მიზნით. მოქმედების პრინციპი ემყარება დოკუმენტების მექანიკურ დაზიანებას ისე, რომ ინფორმაცია მათზე წაუკითხავი ხდება. ეს არის საიმედო დაცვა კონკურენტებისგან. ახლა უფრო მეტი ამ საოფისე აღჭურვილობის ტიპებისა და დანიშნულების შესახებ.

რა არის შრედები?

მათი დანიშნულების მიხედვით, შრედერი პირობითად შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ჯგუფად. კლასიფიკაცია დაგეხმარებათ განსაზღვროთ იმ მოწყობილობის არჩევანი, რომელიც გჭირდებათ თქვენი ოფისისთვის. დანიშნულებისამებრ, ისინი იყოფა:
შრედერი CD- ების გასანადგურებლად. მოწყობილობა იჭერს დისკს ისე, რომ მოგვიანებით შეუძლებელია მისგან ინფორმაციის წაკითხვა. ამავდროულად, ნაკაწრები გამოიყენება ულამაზესი გეომეტრიული ფორმების სახით და ეს აძლევს დისკს საკმაოდ ესთეტიკურ იერს. 

შრედერი  საკრედიტო ბარათების გასანადგურებლად. მოწყობილობის მუშაობის პრინციპი ემყარება ერთდროულად დიდი რაოდენობით პლასტმასის მუშაობას. რამდენიმე ათასი ბარათის განადგურება შესაძლებელია ერთ საათში. ისინი დაუყოვნებლივ იტვირთება სპეციალურ უჯრაში.

შრედერი ქაღალდის დასაჭრელად კავებით. მოწყობილობა ქაღალდს იჭერს ქაღალდის სამაგრებთან ერთად.
ქაღალდისთვის. ყველაზე გავრცელებული ტიპის მოწყობილობა, რომელიც ქაღალდს ჭრის ნაწილებად, რაც შეუძლებელს ხდის დოკუმენტის აღდგენას.

საიდუმლოების დონე

მოწყობილობა დაცვის პირველი დონით ამსხვრევს დოკუმენტს ზოლებად, 12 მმ სისქით, რაც შესაძლებელს ხდის მათ აღდგენას. ასეთი მანქანები უფრო შესაფერისია ნარჩენების და ქაღალდის არქივების გადამუშავებისთვის. დაცვის მეორე დონე ნიშნავს, რომ ფურცელი დახეული იქნება ზოლებად, არაუმეტეს 6 მმ, ხოლო მესამე - არაუმეტეს 4 მმ. ამ ხარისხის დაცვის მოწყობილობები შეძენილია კონფიდენციალური დოკუმენტების საბოლოო განადგურების მიზნით.
შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა სახის ქაღალდის ჭრა, დამშლელის უსაფრთხოების დონიდან გამომდინარე. არც თუ ისე მნიშვნელოვანი დოკუმენტებისათვის შეარჩიეთ ჭრის ტიპი სხვადასხვა სიგანის ზოლებად. გრძივი ფირები ქმნიან მოწყობილობებს ინფორმაციის უსაფრთხოების საშუალო და მაღალი კლასისგან. მოდელები, რომლებიც იყენებენ ჯვარედინ ჭრას, კლასიფიცირდება როგორც მაღალი დაცვა. პროდუქტიულობის თვალსაზრისით, გრძივი მეთოდი აშკარად იმარჯვებს.
 

 

 

sxvadasxva daniSnulebis da konfiguraciis damSleli xels Seuwyobs nebismieri mniSvnelobis informaciis dacvas. bevrisTvis es sityva SeiZleba gaugebari iyos. modiT agixsniT, rom is ubralod gamanadgurebelia. yvelaze xSirad, aseTi mowyobiloba gamoiyeneba qaRaldis gasanadgureblad, magram aseve arsebobs teqnika gansxvavebuli mizniT. moqmedebis principi emyareba dokumentebis meqanikur dazianebas ise, rom informacia maTze waukiTxavi xdeba. es aris saimedo dacva konkurentebisgan. axla ufro meti am saofise aRWurvilobis tipebisa da daniSnulebis Sesaxeb.
ra aris Sredebi?
maTi daniSnulebis mixedviT, Srederi pirobiTad SeiZleba daiyos ramdenime jgufad. klasifikacia dagexmarebaT gansazRvroT im mowyobilobis arCevani, romelic gWirdebaT Tqveni ofisisTvis. daniSnulebisamebr, isini iyofa:
Srederi CD- ebis gasanadgureblad. mowyobiloba iWers disks ise, rom mogvianebiT SeuZlebelia misgan informaciis wakiTxva. amavdroulad, nakawrebi gamoiyeneba ulamazesi geometriuli formebis saxiT da es aZlevs disks sakmaod esTetikur iers. 
Srederi  sakredito baraTebis gasanadgureblad. mowyobilobis muSaobis principi emyareba erTdroulad didi raodenobiT plastmasis muSaobas. ramdenime aTasi baraTis ganadgureba SesaZlebelia erT saaTSi. isini dauyovnebliv itvirTeba specialur ujraSi.
Srederi qaRaldis dasaWrelad kavebiT. mowyobiloba qaRalds iWers qaRaldis samagrebTan erTad.
qaRaldisTvis. yvelaze gavrcelebuli tipis mowyobiloba, romelic qaRalds Wris nawilebad, rac SeuZlebels xdis dokumentis aRdgenas.
saidumloebis done
mowyobiloba dacvis pirveli doniT amsxvrevs dokuments zolebad, 12 mm sisqiT, rac SesaZlebels xdis maT aRdgenas. aseTi manqanebi ufro Sesaferisia narCenebis da qaRaldis arqivebis gadamuSavebisTvis. dacvis meore done niSnavs, rom furceli daxeuli iqneba zolebad, araumetes 6 mm, xolo mesame - araumetes 4 mm. am xarisxis dacvis mowyobilobebi SeZenilia konfidencialuri dokumentebis saboloo ganadgurebis mizniT.
SeiZleba arsebobdes sxvadasxva saxis qaRaldis Wra, damSlelis usafrTxoebis donidan gamomdinare. arc Tu ise mniSvnelovani dokumentebisaTvis SearCieT Wris tipi sxvadasxva siganis zolebad. grZivi firebi qmnian mowyobilobebs informaciis usafrTxoebis saSualo da maRali klasisgan. modelebi, romlebic iyeneben jvaredin Wras, klasificirdeba rogorc maRali dacva. produqtiulobis TvalsazrisiT, grZivi meTodi aSkarad imarjvebs.
 

მიმოხილვები

ინფორმაცია არ არის

შეაფასე
ფასი

 – 

  • 110
  • 250
მარაგი
ბრენდი
ფერი