ტექნოლოგიების განვითარება გავლენას ახდენს ყველა სფეროსა და მიმართულებაზე, ახალი ტელეფონებით გაცილებით ადვილია დოკუმენტების გაგზავნა და რედაქტირება, სკანერები პრაქტიკულად საერთოდ არ არის საჭირო. თუმცა, ეს მოწყობილობა კვლავ პოპულარულია დიდ ოფისებში. გაჯეტები მხოლოდ ინფორმაციის სწრაფად გაგზავნის საშუალებას გაძლევთ, ხოლო სკანერი მას სრულიად იდენტურს ხდის ორიგინალის ასლისთვის. 

სახლის ან ოფისის ეს მოწყობილობა გამოიყენება ობიექტის ფაილების ციფრულ ფორმაში გადასაყვანად. თანამედროვე მოდელები ჰგავს კომპიუტერის პერიფერიულ მოწყობილობას. ისინი ექვემდებარებიან წიგნებს, დოკუმენტაციას, ჟურნალებს, ფოტოსურათებს და ბევრ სხვა ტექსტურ და გრაფიკულ მონაცემს. მწარმოებლები ცდილობენ გააუმჯობესონ შემოქმედება და დაამატონ მათ სხვადასხვა ფუნქციები - ფაილის გაგზავნის შესაძლებლობა ელექტრონული ფოსტით ან ინტერნეტთან დაკავშირების შესაძლებლობა.

სკანერის კლასიფიკაცია

ძირითადი სისტემატიზაცია მოწყობილობას ორ ტიპად ყოფს - საშინაო და სამრეწველო. პირველი ტიპი განკუთვნილია იშვიათი ექსპლუატაციისთვის, შესაბამისად, მას არ აქვს ძალიან იდეალური შესრულება. ეს არის იაფი და არა ისეთი საიმედო, როგორც სამრეწველო. მეორე ტიპი გამოიყენება წარმოებაში და აქვს მაღალი შესრულება, მუშაობის სიჩქარე, გამძლეობა ტვირთის ქვეშ და საიმედოობა. თუმცა, ორივე ვარიანტი შესანიშნავად ასრულებს ამოცანას - დოკუმენტების სკანირებას a3 ფორმატში, 4 და ინდუსტრიულ პირობაზე კი შეუძლია მუშაობა a1.
მუშაობის პრინციპების მიხედვით, გამოირჩევა პროდუქციის შემდეგი ტიპები:
დოკუმენტების სკანერი. ისინი განკუთვნილია დიდი მოცულობის ფაილებისთვის და დატვირთვისთვის.
ტაბლეტი. მოწყობილობის ფუნქციონირების გასაზრდელად, მწარმოებლებმა დაამატეს მოდელი, ისე რომ შესაძლებელი იყოს მუშაობა როგორც შეკრული დოკუმენტებით, ასევე ცალკეული ფურცლებით.
დოკუმენტური. ისინი დიდი რაოდენობის ფურცლებს ასკანერებენ.შეუძლებელია მასში დაკავშირებული ფურცლების დამუშავება, ამიტომ პროდუქტის ფუნქციონალურობა და პროდუქტიულობა მცირდება.

ძირითადი მახასიათებლები

მოწყობილობის მთავარი მახასიათებელი, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული სწორი არჩევანის გაკეთების მიზნით, არის ოპტიკური გარჩევადობა. სკანერები არ მუშაობს მთლიანად გამოსახულებასთან, არამედ სტრიქონით. ბრტყელ ვერსიაში, ფოტომგრძნობიარე ელემენტებით ზოლი მოძრაობს ვერტიკალური სიბრტყის გასწვრივ. ის გარდაქმნის სურათს ციფრულ ფორმაში. ოპტიკური გარჩევადობა არის სინათლისადმი მგრძნობიარე წერტილების რაოდენობა და რაც უფრო მაღალია რიცხვი, მით უკეთესი იქნება სურათი. ტექნიკურ მახასიათებლებში ინდიკატორს ეწოდება dpi რეზოლუცია.

მოწყობილობების სიჩქარე დამოკიდებულია სკანირების გარჩევადობაზე და სიგნალის ზომაზე. როგორც წესი, ეს მნიშვნელობა შეესაბამება A4 ფორმატზე მუშაობას. მნიშვნელობა შეიძლება განსხვავდებოდეს წუთების რაოდენობისგან წუთში ან ერთ ფაილზე მუშაობის დროს. ზოგიერთი ინსტრუმენტი ამას ზომავს წამში დასკანირებული ხაზების რაოდენობის მიხედვით.

მოწყობილობის ფერის სიღრმე ორი ტიპისაა - შიდა და გარე. პირველი ტიპი მიუთითებს პროდუქტის ანალოგურ-ციფრულ გადამყვანზე. ის განსაზღვრავს რამდენი ფერის გარჩევა შეუძლია მოწყობილობას. გარე სიღრმე მიუთითებს იმ ჩრდილების რაოდენობაზე, რომელთა გადატანა შეუძლია მოწყობილობას კომპიუტერზე. სტანდარტული მუშაობისთვის საკმარისი იქნება 24-ბიტიანი მოწყობილობა, ხოლო უფრო სერიოზული და მრავალფუნქციური მუშაობისთვის, ღირს დიდი ინდიკატორის მქონე მოწყობილობის შეძენა.

 

 

 

 

teqnologiebis ganviTareba gavlenas axdens yvela sferosa da mimarTulebaze, axali telefonebiT gacilebiT advilia dokumentebis gagzavna da redaqtireba, skanerebi praqtikulad saerTod ar aris saWiro. Tumca, es mowyobiloba kvlav popularulia did ofisebSi. gajetebi mxolod informaciis swrafad gagzavnis saSualebas gaZlevT, xolo skaneri mas sruliad identurs xdis originalis aslisTvis. 
saxlis an ofisis es mowyobiloba gamoiyeneba obieqtis failebis cifrul formaSi gadasayvanad. Tanamedrove modelebi hgavs kompiuteris periferiul mowyobilobas. isini eqvemdebarebian wignebs, dokumentacias, Jurnalebs, fotosuraTebs da bevr sxva teqstur da grafikul monacems. mwarmoeblebi cdiloben gaaumjobeson Semoqmedeba da daamaton maT sxvadasxva funqciebi - failis gagzavnis SesaZlebloba eleqtronuli fostiT an internetTan dakavSirebis SesaZlebloba.
skaneris klasifikacia
ZiriTadi sistematizacia mowyobilobas or tipad yofs - saSinao da samrewvelo. pirveli tipi gankuTvnilia iSviaTi eqspluataciisTvis, Sesabamisad, mas ar aqvs Zalian idealuri Sesruleba. es aris iafi da ara iseTi saimedo, rogorc samrewvelo. meore tipi gamoiyeneba warmoebaSi da aqvs maRali Sesruleba, muSaobis siCqare, gamZleoba tvirTis qveS da saimedooba. Tumca, orive varianti SesaniSnavad asrulebs amocanas - dokumentebis skanirebas a3 formatSi, 4 da industriul pirobaze ki SeuZlia muSaoba a1.
muSaobis principebis mixedviT, gamoirCeva produqciis Semdegi tipebi:
dokumentebis skaneri. isini gankuTvnilia didi moculobis failebisTvis da datvirTvisTvis.
tableti. mowyobilobis funqcionirebis gasazrdelad, mwarmoeblebma daamates modeli, ise rom SesaZlebeli iyos muSaoba rogorc Sekruli dokumentebiT, aseve calkeuli furclebiT.
dokumenturi. isini didi raodenobis furclebs askanereben.SeuZlebelia masSi dakavSirebuli furclebis damuSaveba, amitom produqtis funqcionaluroba da produqtiuloba mcirdeba.
ZiriTadi maxasiaTeblebi
mowyobilobis mTavari maxasiaTebeli, romelic unda iqnas gaTvaliswinebuli swori arCevanis gakeTebis mizniT, aris optikuri garCevadoba. skanerebi ar muSaobs mTlianad gamosaxulebasTan, aramed striqoniT. brtyel versiaSi, fotomgrZnobiare elementebiT zoli moZraobs vertikaluri sibrtyis gaswvriv. is gardaqmnis suraTs cifrul formaSi. optikuri garCevadoba aris sinaTlisadmi mgrZnobiare wertilebis raodenoba da rac ufro maRalia ricxvi, miT ukeTesi iqneba suraTi. teqnikur maxasiaTeblebSi indikators ewodeba dpi rezolucia.
mowyobilobebis siCqare damokidebulia skanirebis garCevadobaze da signalis zomaze. rogorc wesi, es mniSvneloba Seesabameba A4 formatze muSaobas. mniSvneloba SeiZleba gansxvavdebodes wuTebis raodenobisgan wuTSi an erT failze muSaobis dros. zogierTi instrumenti amas zomavs wamSi daskanirebuli xazebis raodenobis mixedviT.
mowyobilobis feris siRrme ori tipisaa - Sida da gare. pirveli tipi miuTiTebs produqtis analogur-cifrul gadamyvanze. is gansazRvravs ramdeni feris garCeva SeuZlia mowyobilobas. gare siRrme miuTiTebs im Crdilebis raodenobaze, romelTa gadatana SeuZlia mowyobilobas kompiuterze. standartuli muSaobisTvis sakmarisi iqneba 24-bitiani mowyobiloba, xolo ufro seriozuli da mravalfunqciuri muSaobisTvis, Rirs didi indikatoris mqone mowyobilobis SeZena.

AT-99126
გაყიდვაშია
1428 
AT-120236
გაყიდვაშია
1685 
AT-64926
მარაგი ამოწურულია
1584 
AT-61240
მარაგი ამოწურულია
2381 
AT-62168
მარაგი ამოწურულია
333 
B11B231401
მარაგი ამოწურულია
318 
AT-58408
მარაგი ამოწურულია
1574 
B11B226401
მარაგი ამოწურულია
1310 
NT-1698W
მარაგი ამოწურულია
114 
AT-97487
მარაგი ამოწურულია
325 
AT-96719
მარაგი ამოწურულია
310 
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 110
  • 2390
ბრენდი
მარაგი
ფერი