როუტერი არის მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ უზრუნველყოთ უწყვეტი წვდომა კონკრეტულ ქსელში რამდენიმე გაჯეტიდან. კომპაქტური როუტერები აერთებენ ყველა ტექნიკას ერთ ქსელში და აღმოფხვრიან უამრავ სადენს. ასეთი მოწყობილობები პოპულარულია არა მხოლოდ საოფისე შენობაში, არამედ ჩვეულებრივ საცხოვრებელ სივრცეებში.

როგორ ავირჩიოთ როუტერი?

ოპტიმალური როუტერის შერჩევის დაწყებამდე აუცილებელია გადაწყვიტოთ რა მიზნები და ამოცანები უნდა შეასრულოს მოწყობილობამ. რეგულარული გადმოტვირთვის, მედია სერვისების ორგანიზებისა და ქსელის შენახვისთვის დაგჭირდებათ უფრო ძვირადღირებული მოწყობილობები.

Wi-Fi მოდული. გადაყარეთ პროდუქტები შიდა ანტენით, რადგან მათ აქვთ დაბალი კოეფიციენტი. ეს ვარიანტი განკუთვნილია მხოლოდ პატარა ერთოთახიანი ბინისთვის. დაზიანების შემთხვევაში, ასეთი ანტენის შეცვლა შეუძლებელია. ამიტომ, უმჯობესია შეიძინოთ როუტერი ორი ანტენით, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემთა გადაცემის მაღალ მაჩვენებლებს. თანაბრად მნიშვნელოვანი წერტილი არის მხარდაჭერილი Wi-Fi სტანდარტები.

ტექნიკის შევსება. რაც უფრო მაღალია ეს მაჩვენებელი, უფრო მეტი ინფორმაციის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია მოკლე დროში. ძალიან იაფი მოდელები არ შეესაბამება სატარიფო გეგმას 100 მბიტ / წმ სიჩქარით.
პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქციონირება. ინტერნეტზე წვდომის პროტოკოლები შეიძლება განსხვავდებოდეს. თანამედროვე მოწყობილობებს აქვთ PPTP, L2TP, PPPoE, დინამიური და სტატიკური IP. IPTV მხარდაჭერა იქნება დამატებითი სარგებელი.

დამატებითი ფუნქციები. ეს პარამეტრი მოიცავს USB პორტების, ბეჭდვის სერვისისა და ტორენტის კლიენტის არსებობას. ასეთი მრავალფუნქციური მოწყობილობა შესაფერისია მათთვის, ვინც აუცილებლად აპირებს ამ თვისებების გამოყენებას. 
ბრენდი. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კომპანიაა TP-Link, მაგრამ Asus და D-Link– ის პროდუქცია ასევე მოთხოვნადია. უმჯობესია უარი თქვან ჩინელ კოლეგებზე, თუნდაც მახასიათებლების თვალსაზრისით ისინი მნიშვნელოვნად აღემატებოდეს ცნობილი ბრენდების მოდელებს.

როგორ დავაყენო როუტერი?

როუტერის შეძენის შემდეგ, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ის სწორად არის კონფიგურირებული. მოდელების უმეტესობას გააჩნია ინსტრუქციის სახელმძღვანელო ან ინსტალაციის დისკი. ასევე არსებობს პერსონალიზაციის ერთი სქემა.
უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ინტერნეტ კაბელი მოწყობილობას WAN პორტის გამოყენებით. თუ ყველაფერი სწორად გაკეთდა, მაშინ რამდენიმე LED განათდება.
შემდეგი, სადენის გამოყენებით, თქვენ უნდა დაუკავშიროთ იგი კომპიუტერებს. უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად, თქვენ უნდა დააყენოთ თქვენი საკუთარი ალფანუმერული პაროლი. შედით თქვენს ბრაუზერში და შეიყვანეთ 192.168.0.1. შეცვალეთ პარამეტრები ფანჯარაში, რომელიც იხსნება. ახალი მონაცემების შეყვანის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს ,,შევსება“.
 

 

 

 

routeri aris mowyobiloba, romelic saSualebas gaZlevT uzrunvelyoT uwyveti wvdoma konkretul qselSi ramdenime gajetidan. kompaqturi routerebi aerTeben yvela teqnikas erT qselSi da aRmofxvrian uamrav sadens. aseTi mowyobilobebi popularulia ara mxolod saofise SenobaSi, aramed Cveulebriv sacxovrebel sivrceebSi.
rogor avirCioT routeri?
optimaluri routeris SerCevis dawyebamde aucilebelia gadawyvitoT ra miznebi da amocanebi unda Seasrulos mowyobilobam. regularuli gadmotvirTvis, media servisebis organizebisa da qselis SenaxvisTvis dagWirdebaT ufro ZviradRirebuli mowyobilobebi.
Wi-Fi moduli. gadayareT produqtebi Sida anteniT, radgan maT aqvT dabali koeficienti. es varianti gankuTvnilia mxolod patara erToTaxiani binisTvis. dazianebis SemTxvevaSi, aseTi antenis Secvla SeuZlebelia. amitom, umjobesia SeiZinoT routeri ori anteniT, romelic uzrunvelyofs monacemTa gadacemis maRal maCveneblebs. Tanabrad mniSvnelovani wertili aris mxardaWerili Wi-Fi standartebi.
teqnikis Sevseba. rac ufro maRalia es maCvenebeli, ufro meti informaciis CamotvirTva SesaZlebelia mokle droSi. Zalian iafi modelebi ar Seesabameba satarifo gegmas 100 mbit / wm siCqariT.
programuli uzrunvelyofis funqcionireba. internetze wvdomis protokolebi SeiZleba gansxvavdebodes. Tanamedrove mowyobilobebs aqvT PPTP, L2TP, PPPoE, dinamiuri da statikuri IP. IPTV mxardaWera iqneba damatebiTi sargebeli.
damatebiTi funqciebi. es parametri moicavs USB portebis, beWdvis servisisa da torentis klientis arsebobas. aseTi mravalfunqciuri mowyobiloba Sesaferisia maTTvis, vinc aucileblad apirebs am Tvisebebis gamoyenebas. 
brendi. erT-erTi yvelaze popularuli kompaniaa TP-Link, magram Asus da D-Link– is produqcia aseve moTxovnadia. umjobesia uari Tqvan Cinel kolegebze, Tundac maxasiaTeblebis TvalsazrisiT isini mniSvnelovnad aRematebodes cnobili brendebis modelebs.
rogor davayeno routeri?
routeris SeZenis Semdeg, Tqven unda darwmundeT, rom is sworad aris konfigurirebuli. modelebis umetesobas gaaCnia instruqciis saxelmZRvanelo an instalaciis diski. aseve arsebobs personalizaciis erTi sqema.
upirveles yovlisa, Tqven unda daakavSiroT internet kabeli mowyobilobas WAN portis gamoyenebiT. Tu yvelaferi sworad gakeTda, maSin ramdenime LED ganaTdeba.
Semdegi, sadenis gamoyenebiT, Tqven unda daukavSiroT igi kompiuterebs. usafrTxoebis gasaumjobeseblad, Tqven unda daayenoT Tqveni sakuTari alfanumeruli paroli. SediT Tqvens brauzerSi da SeiyvaneT 192.168.0.1. SecvaleT parametrebi fanjaraSi, romelic ixsneba. axali monacemebis Seyvanis Semdeg daaWireT Rilaks ,,Sevseba“.
 

177  / თვეში 10₾-დან
212  / თვეში 12₾-დან
99  / თვეში 6₾-დან
99  / თვეში 6₾-დან
57  / თვეში 3₾-დან
425  / თვეში 24₾-დან
157  / თვეში 9₾-დან
87  / თვეში 5₾-დან
119  / თვეში 7₾-დან
81  / თვეში 5₾-დან
107  / თვეში 6₾-დან
41  / თვეში 2₾-დან
89  / თვეში 5₾-დან
70  / თვეში 4₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 5760
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
უსადენო ქსელის სტანდარტები
მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე
ინტერფეისი
ანტენების რაოდენობა
ანტენის კონსტრუქცია
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი