მულტიმედიური პროექტორი არის ახალი თაობის მოწყობილობა. მართალია,  ოცი წლის წინ ასეთ ფუფუნებაზე არც ფიქრობდნენ, მაგრამ ახლა ისინი ხშირად შეგხვდებათ საცხოვრებელ სახლებსა თუ ბინებში.ისინი საჭიროა ფერადი გამოსახულების გადმოსაცემად. ისინი გამოიყენება სხვა ობიექტთან ერთად, რომელსაც გამოსახულება გადაეცემა. ყველაზე ხშირად, თეთრი ტილო გამოიყენება ამ მიზნით. თქვენ შეგიძლიათ მათზე გადაიტანოთ როგორც ჩვეულებრივი ფოტოები, ასევე ვიდეო.
პირველ რიგში, უნდა გავითვალისწინოთ მისი ნათურები.  ისინი ამ მოწყობილობების მთავარი სინათლის წყაროს წარმოადგენენ. მათი წყალობით, წარმოიქმნება განათება და ეკრანზე გადაცემული მონაცემები გამოიყურება ბევრად უკეთესი ხარისხითა და სიკაშკაშით.
ისინი გამოირჩევიან პარამეტრების მიხედვით. დამოკიდებულია ტიპზე. ყველაზე იაფ ვერსიებში ბოლქვები მიდრეკილია ცვეთისკენ და იწვის 1000 საათის შემდეგ. ხოლო, ყველაზე ძვირადღირებულებს შეუძლიათ 4000 -მდე ფუნქციონირება.
ყველა მათგანი იყოფა რამდენიმე ქვესახეობად. ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი არის UHP ჯიში. ამ ნათურების მთავარი უპირატესობაა სინათლის რადიაციის საკმაოდ მაღალი ინტენსივობა წყაროს საკმაოდ კომპაქტური ზომით, ასევე კარგი ფერის გამწევი მაჩვენებლები.
LED პროექტორი ცვლის ნათურის პროექტორებს. Led ტექნოლოგია წამყვანია ბაზარზე მისი დანერგვის დღიდან. ამასთან, ამ მექანიზმის უარყოფითი მხარეებიც არსებობს. მუშაობის პროცესში წარმოიქმნება ბევრი არასაჭირო ხმაური. ასევე არსებობს ცვლილებები 3D ტექნოლოგიებით. მისი წყალობით, გამოსახულება იქნება მოცულობითი და რაც შეიძლება ახლოს რეალობასთან.
როგორ გავაკეთოთ არჩევანი
გეიმერული. ეს ვარიაციები გამოიყენება თამაშის მაღალი გრაფიკის გადმოსაცემად. მხარს უჭერს სხვადასხვა ფორმატს. 
სახლის თეატრისთვის. ისინი შესანიშნავად ცვლის ძვირადღირებულ სახლის კინოთეატრებს. ამ გზით შესაძლებელია დიდი თანხის დაზოგვა.
სკოლებისა და უნივერსიტეტებისთვის. ასეთი მიზნებისათვის მზადდება უპრეტენზიო ნიმუშები, რომლებსაც შეუძლიათ გაუმკლავდნენ მარტივ დავალებებს. ისინი არ გამოირჩევიან მაღალი წარმოებითა და მრავალი ფორმატისა და რეჟიმის მხარდაჭერის უნარით.
ოფისის. ფართოდ წარმოდგენილი კატეგორია ბაზარზე. მიეკუთვნება საშუალო კლასის პროდუქტებს. ამ მოდელში მწარმოებლები ინარჩუნებენ ფასისა და ხარისხის კომბინაციას.
პორტატული. უპირატესობებში შედის წონა, საერთო ზომები და ფერის ხარისხი. ასევე პლიუსია ის, რომ არის უკაბელო.
პროფესიონალი. იგი განსხვავდება ანალოგებისგან მხოლოდ გაზრდილი სიკაშკაშით. დანარჩენი პარამეტრები არ განსხვავდება სხვა ქვესახეობებისგან.
ულტრა პორტატული. ყველაზე მსუბუქი და ყველაზე პატარა. მათი ტრანსპორტირება ადვილია და არ იკავებენ დიდ ადგილს მანქანაში ან თუნდაც ზურგჩანთაში.
არჩევის გაკეთებამდე მიზანშეწონილია გაეცნოთ პროდუქციის ხაზის ნიუანსებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პოტენციური მიზნის განსაზღვრა. მოწყობილობა დამოუკიდებელია და არ საჭიროებს დამატებით კავშირს ან დამხმარე მოწყობილობებს. 
 

 

 

multimediuri proeqtori aris axali Taobis mowyobiloba. marTalia,  oci wlis win aseT fufunebaze arc fiqrobdnen, magram axla isini xSirad SegxvdebaT sacxovrebel saxlebsa Tu binebSi.isini saWiroa feradi gamosaxulebis gadmosacemad. isini gamoiyeneba sxva obieqtTan erTad, romelsac gamosaxuleba gadaecema. yvelaze xSirad, TeTri tilo gamoiyeneba am mizniT. Tqven SegiZliaT maTze gadaitanoT rogorc Cveulebrivi fotoebi, aseve video.
pirvel rigSi, unda gaviTvaliswinoT misi naTurebi.  isini am mowyobilobebis mTavari sinaTlis wyaros warmoadgenen. maTi wyalobiT, warmoiqmneba ganaTeba da ekranze gadacemuli monacemebi gamoiyureba bevrad ukeTesi xarisxiTa da sikaSkaSiT.
isini gamoirCevian parametrebis mixedviT. damokidebulia tipze. yvelaze iaf versiebSi bolqvebi midrekilia cveTisken da iwvis 1000 saaTis Semdeg. xolo, yvelaze ZviradRirebulebs SeuZliaT 4000 -mde funqcionireba.
yvela maTgani iyofa ramdenime qvesaxeobad. yvelaze popularuli da moTxovnadi aris UHP jiSi. am naTurebis mTavari upiratesobaa sinaTlis radiaciis sakmaod maRali intensivoba wyaros sakmaod kompaqturi zomiT, aseve kargi feris gamwevi maCveneblebi.
LED proeqtori cvlis naTuris proeqtorebs. Led teqnologia wamyvania bazarze misi danergvis dRidan. amasTan, am meqanizmis uaryofiTi mxareebic arsebobs. muSaobis procesSi warmoiqmneba bevri arasaWiro xmauri. aseve arsebobs cvlilebebi 3D teqnologiebiT. misi wyalobiT, gamosaxuleba iqneba moculobiTi da rac SeiZleba axlos realobasTan.
rogor gavakeToT arCevani
geimeruli. es variaciebi gamoiyeneba TamaSis maRali grafikis gadmosacemad. mxars uWers sxvadasxva formats. 
saxlis TeatrisTvis. isini SesaniSnavad cvlis ZviradRirebul saxlis kinoTeatrebs. am gziT SesaZlebelia didi Tanxis dazogva.
skolebisa da universitetebisTvis. aseTi miznebisaTvis mzaddeba upretenzio nimuSebi, romlebsac SeuZliaT gaumklavdnen martiv davalebebs. isini ar gamoirCevian maRali warmoebiTa da mravali formatisa da reJimis mxardaWeris unariT.
ofisis. farTod warmodgenili kategoria bazarze. miekuTvneba saSualo klasis produqtebs. am modelSi mwarmoeblebi inarCuneben fasisa da xarisxis kombinacias.
portatuli. upiratesobebSi Sedis wona, saerTo zomebi da feris xarisxi. aseve pliusia is, rom aris ukabelo.
profesionali. igi gansxvavdeba analogebisgan mxolod gazrdili sikaSkaSiT. danarCeni parametrebi ar gansxvavdeba sxva qvesaxeobebisgan.
ultra portatuli. yvelaze msubuqi da yvelaze patara. maTi transportireba advilia da ar ikaveben did adgils manqanaSi an Tundac zurgCanTaSi.
arCevis gakeTebamde mizanSewonilia gaecnoT produqciis xazis niuansebs. aseve Zalian mniSvnelovania potenciuri miznis gansazRvra. mowyobiloba damoukidebelia da ar saWiroebs damatebiT kavSirs an damxmare mowyobilobebs. 
 

ALL-K7Update
გაყიდვაშია
516 
AT-77058
გაყიდვაშია
841 
ALL-DX273
გაყიდვაშია
1590 
ALL-P7
გაყიდვაშია
882 
ALL-V11H979040
გაყიდვაშია
2968 
AT-122396
გაყიდვაშია
532 
AT-122393
გაყიდვაშია
587 
9H.JDX77.13E
მარაგი ამოწურულია
1450 
AT-83590
მარაგი ამოწურულია
1110 
AT-64962
მარაგი ამოწურულია
2041 
AT-88472
მარაგი ამოწურულია
2775 
AT-83589
მარაგი ამოწურულია
1051 
AT-88467
მარაგი ამოწურულია
2220 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 200
  • 7350
ბრენდი
მარაგი
ტექნოლოგია
გაფართოება
სიკაშკაშე
კონტრასტულობა
გამოსახულების ფორმატი
დამატებითი მახასიათებლები
ნათურის ტიპია
ინტერფეისი
წონა
ფერი