დღეს ბაზარზე არის ჭავლური და ლაზერული მოდელები. მაგრამ კონკრეტული პასუხი იმაზე, თუ რომელი ტიპი უკეთესია არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, თითოეული ტიპი ცალკე უნდა იქნას განხილული. 

ჭავლური მრავალფუნქციური მოწყობილობები ბეჭდავს თხევადი მელნის გამოყენებით და შეუძლიათ ნათლად აღადგინონ ყველა ფერი. მწარმოებლები აუმჯობესებენ თითოეულ მოწყობილობას, რომელიც განსხვავდება ბეჭდვის მეთოდით და წვეთების მინიმალური ზომით. ამ ტიპის მთავარი უპირატესობაა დაბალი ღირებულება, სრულყოფილი ფერადი ბეჭდვა და სახარჯო მასალების დაბალი ღირებულება. ასეთი მოწყობილობები ხშირად გამოიყენება ფოტოების დასაბეჭდად. მაგრამ ისინი საკმაოდ ნელა მუშაობენ და მოიხმარენ დიდი რაოდენობით მასალას.

ლაზერული მოდელები ხელმისაწვდომია შავი და თეთრი და ფერადი. პირველი ვარიანტი ჩვეულებრივ ირჩევა ტექსტთან მუშაობისთვის, მეორე კი ბუკლეტებისა და ფოტოსურათებისთვის. ასეთი პროდუქტების უპირატესობა მათი დაბეჭდვის მაღალი სიჩქარე და დატვირთვაა. მაგრამ, როგორც წესი, მათი ფასი მაღალია  და ზომითაც დიდია. უარყოფითი შედეგების თავიდან ასაცილებლად, სპეციალური ფხვნილის გამოყენების გამო, საკმაოდ ხშირად მოგიწევთ ოთახის ვენტილაცია.

როგორ ავირჩიოთ პრინტერი?

ახლა გაყიდვაში არის მრავალი განსხვავებული მოწყობილობა, რომელიც განსხვავდება არა მხოლოდ ბეჭდვის ტექნოლოგიით, არამედ სხვა მახასიათებლებით. სახლისთვის საჭიროა ნაკლებად მძლავრი მოდელი,  მაგრამ ოფისისთვის უფრო ძლიერი მოდელის  შეძენა მოგიწევთ. ამიტომ, ექსპერტები გვირჩევენ:
•    უპირველეს ყოვლისა, ყურადღება მიაქციეთ ბეჭდვისა და კოპირების სიჩქარეს. ეს მაჩვენებელი გავლენას მოახდენს წუთში იმ გვერდების რაოდენობაზე, რომლითაც მანქანას შეუძლია მუშაობა. საშინაო მოხმარებისთვის, ეს კრიტერიუმი ნამდვილად არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ დატვირთულ ოფისში ის მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს თანამშრომლების მუშაობას.
•    მუშაობის დაწყებამდე ზოგიერთი მოდელი თბება. ეს პროცედურა შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე წამი და გაგრძელდეს რამდენიმე წუთი.
•    ქაღალდის მიწოდება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია. სასურველია, რომ ცარიელი ფურცლების რაოდენობა საკმარისი რაოდენობით იყოს მინიმუმ ერთი სამუშაო დღის მანძილზე.
•    ორმხრივი ბეჭდვა გამორიცხავს ფურცლების გადაბრუნების აუცილებლობას, რაც მნიშვნელოვნად დაზოგავს თანამშრომლების დროს.
•    გაითვალისწინეთ, რომ პრონტერი ხმაურიანი აპარატია, რამაც შეიძლება დისკომფორტი შეუქმნას გარშემომყოფებს.
გარდა ამისა, პრინტერები შეიძლება აღჭურვილი იყოს სპეციალური პარამეტრებით. მაგალითად, მასშტაბის შეცვლა საშუალებას მოგცემთ გაადიდოთ გვერდი 25% -დან 400% -მდე. "ფაქსის" ფუნქციის არსებობის გამო აღარ დაგჭირდებათ ფაქსის აპარატის შეძენა. შეამოწმეთ Wi-Fi, USB, Bluetooth ინტერფეისების ხელმისაწვდომობა. კამერებიდან ან მეხსიერების ბარათებიდან დაბეჭდვა ყოველთვის არ არის, მაგრამ ეს იქნება შესანიშნავი გამოსავალი ფოტოგრაფებისთვის ან ასლის ცენტრებისთვის. CISS პრინტერებს ასევე შეუძლიათ ხელი შეუწყონ ოპერაციის პროცესს.

 

 

dRes bazarze aris Wavluri da lazeruli modelebi. magram konkretuli pasuxi imaze, Tu romeli tipi ukeTesia ar arsebobs. aqedan gamomdinare, TiToeuli tipi calke unda iqnas ganxiluli. 
Wavluri mravalfunqciuri mowyobilobebi beWdavs Txevadi melnis gamoyenebiT da SeuZliaT naTlad aRadginon yvela feri. mwarmoeblebi aumjobeseben TiToeul mowyobilobas, romelic gansxvavdeba beWdvis meTodiT da wveTebis minimaluri zomiT. am tipis mTavari upiratesobaa dabali Rirebuleba, srulyofili feradi beWdva da saxarjo masalebis dabali Rirebuleba. aseTi mowyobilobebi xSirad gamoiyeneba fotoebis dasabeWdad. magram isini sakmaod nela muSaoben da moixmaren didi raodenobiT masalas.
lazeruli modelebi xelmisawvdomia Savi da TeTri da feradi. pirveli varianti Cveulebriv irCeva teqstTan muSaobisTvis, meore ki bukletebisa da fotosuraTebisTvis. aseTi produqtebis upiratesoba maTi dabeWdvis maRali siCqare da datvirTvaa. magram, rogorc wesi, maTi fasi maRalia  da zomiTac didia. uaryofiTi Sedegebis Tavidan asacileblad, specialuri fxvnilis gamoyenebis gamo, sakmaod xSirad mogiwevT oTaxis ventilacia.
rogor avirCioT printeri?
axla gayidvaSi aris mravali gansxvavebuli mowyobiloba, romelic gansxvavdeba ara mxolod beWdvis teqnologiiT, aramed sxva maxasiaTeblebiT. saxlisTvis saWiroa naklebad mZlavri modeli,  magram ofisisTvis ufro Zlieri modelis  SeZena mogiwevT. amitom, eqspertebi gvirCeven:
•    upirveles yovlisa, yuradReba miaqcieT beWdvisa da kopirebis siCqares. es maCvenebeli gavlenas moaxdens wuTSi im gverdebis raodenobaze, romliTac manqanas SeuZlia muSaoba. saSinao moxmarebisTvis, es kriteriumi namdvilad ar aris mniSvnelovani, magram datvirTul ofisSi is mniSvnelovnad aumjobesebs TanamSromlebis muSaobas.
•    muSaobis dawyebamde zogierTi modeli Tbeba. es procedura SeiZleba gagrZeldes ramdenime wami da gagrZeldes ramdenime wuTi.
•    qaRaldis miwodeba kidev erTi mniSvnelovani kriteriumia. sasurvelia, rom carieli furclebis raodenoba sakmarisi raodenobiT iyos minimum erTi samuSao dRis manZilze.
•    ormxrivi beWdva gamoricxavs furclebis gadabrunebis aucileblobas, rac mniSvnelovnad dazogavs TanamSromlebis dros.
•    gaiTvaliswineT, rom pronteri xmauriani aparatia, ramac SeiZleba diskomforti Seuqmnas garSemomyofebs.
garda amisa, printerebi SeiZleba aRWurvili iyos specialuri parametrebiT. magaliTad, masStabis Secvla saSualebas mogcemT gaadidoT gverdi 25% -dan 400% -mde. "faqsis" funqciis arsebobis gamo aRar dagWirdebaT faqsis aparatis SeZena. SeamowmeT Wi-Fi, USB, Bluetooth interfeisebis xelmisawvdomoba. kamerebidan an mexsierebis baraTebidan dabeWdva yovelTvis ar aris, magram es iqneba SesaniSnavi gamosavali fotografebisTvis an aslis centrebisTvis. CISS printerebs aseve SeuZliaT xeli Seuwyon operaciis process.

AT-90531
გაყიდვაშია
834 
AT-82039
გაყიდვაშია
6749 
AT-104968
გაყიდვაშია
940 
AT-110449
გაყიდვაშია
311 
MR-P2500W
გაყიდვაშია
330 
MR-P3010DW
გაყიდვაშია
520 
ALL-W1A32A
გაყიდვაშია
1646 
ALL-C11CG86409
გაყიდვაშია
835 
ALL-C11CG88401
გაყიდვაშია
777 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 140
  • 19180
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
ბეჭდვის ტექნოლოგია
ბეჭდვის ტიპი
ფერთა სისტემა
ფაქსი
ქაღალდის ფორმატის მხარდაჭერა
ინტერფეისი
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი