ვიდეო სათვალთვალო კამერები

ვიდეო სათვალთვალო კამერების კლასიფიკაცია

ვიდეო კამერები გახდა თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემების ერთ -ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ისინი ხელს უწყობენ ყველაფრის ჩანაწერს, რაც ხდება გარკვეულ სივრცეში. ასეთი მოწყობილობები ხშირად გამოიყენება შიდა დანადგარებისთვის. ასევე არსებობს უფრო მძლავრი მოდელები, რომლებიც ჩვეულებრივ გარედან არის დამონტაჟებული.

ასეთი მოწყობილობები გახდა ერთ -ერთი ყველაზე ეფექტური გზა მნიშვნელოვანი შენობების ან ობიექტების უსაფრთხოების სათანადო პირობების შესაქმნელად. თანამედროვე მწარმოებლები აწარმოებენ ვიდეო კამერების ფართო არჩევანს. მათ კატალოგებს შორის შეგიძლიათ იპოვოთ საკმაოდ სტანდარტული მოდელები და მძლავრი მოწყობილობები, რომლებსაც შეუძლიათ გამოსახულების გადიდება ასჯერ.

იმისათვის, რომ პოტენციურ მყიდველს გაუადვილდეს ნავიგაცია არსებული მოდელების მრავალფეროვნებაში, შემუშავდა უნივერსალური კლასიფიკაცია. იგი ემყარება ასეთი ტექნიკის დიზაინის მახასიათებლებს:
Speed Dome. ასეთი კამერის მთავარი უპირატესობა არის სასურველ სივრცულ წერტილზე სწრაფად მობრუნების უნარი. მოწყობილობა სწრაფად აღიქვამს  უმცირეს მოძრაობას. ყველა მოვლენის გადაღება შესაძლებელია გადიდებით, რაც შესაძლებელს ხდის ყველაფრის დანახვას უმცირეს დეტალებში. სიჩქარე ასევე დადგენილია უმაღლეს დონეზე. ეს ქმედება წამის მეასედს იღებს. 

კორპუსი. ასეთი ვიდეოკამერები განიხილება ყველაზე გავრცელებული მათ სეგმენტში. იგი არ შეიცავს ლინზებსა და კვების ბლოკს. მომხმარებელი ირჩევს ამ ელემენტებს დამოუკიდებლად, მისი ინდივიდუალური მოთხოვნებისა და შეღავათების საფუძველზე. ამიტომ, ყუთის კამერა ითვლება ყველაზე გავრცელებულ ვიდეო სათვალთვალო სისტემად. ხელმისაწვდომია როგორც შიდა, ასევე გარე გამოყენებისთვის.

გუმბათოვანი. ამ ტიპის კამერები მზადდება სფეროს სახით - გუმბათი. ისინი მზადდება გამჭვირვალე შემთხვევაში, შიგნით ჩამონტაჟებული ლინზებით. ასეთი მოწყობილობები დამონტაჟებულია როგორც შენობის შიგნით, ისე მის გარეთ. დამზადებულია სხვადასხვა ტექნიკური მახასიათებლებით. მინა, რომლისგანაც სხეული მზადდება, ხასიათდება გაზრდილი სიმტკიცით და სტაბილურობით.

საქუჩო. ასეთი მოდელების წარმოებისას მთავარი აქცენტი კეთდება მათ სიძლიერეზე და სტაბილურობაზე. ისინი დამზადებულია გამძლე მასალებისგან. გარე კამერები მდგრადია მაღალი და დაბალი ტემპერატურის პირობებში. ისინი იტანენ მაღალ ტენიანობას და მსგავს არასტანდარტულ კლიმატურ პირობებს. ასევე, მოწყობილობას შეუძლია გაუძლოს ძალიან ინტენსიურ დატვირთვას.

ცილინდრული. ისინი გვხვდება  ცილინდრული ფორმებით. ასეთი მოწყობილობები ხშირად იწარმოება მინიატურულ ფორმატებში. ისინი იყიდება რაციონალურ ფასად, რაც იზიდავს პოტენციურ მყიდველებს.

როგორ ავირჩიოთ კამერა

ჯერ უნდა გადაწყვიტოთ მოდელის ტიპი. ამისათვის თქვენ უნდა შეისწავლოთ სათვალთვალო კამერების კლასიფიკაცია და აირჩიოთ თქვენთვის საუკეთესო ვარიანტი. რამდენიმე ფაქტორი უნდა იქნას გათვალისწინებული: მოწყობილობის სიმძლავრე, გამოსახულების მაქსიმალური გადიდება, სამონტაჟო სივრცე. ეს უკანასკნელი კრიტერიუმი მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული კამერის ოპტიმალური კორპუსის არჩევისას. გარე ინსტალაციისთვის, თქვენ უნდა აირჩიოთ უფრო გამძლე კამერა, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს გაზრდილი დატვირთვა.

ასევე მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ მწარმოებელს. დამოწმებული კომპანიები, რომლებიც კარგად დაიმკვიდრეს თავი საერთაშორისო ბაზარზე, აწარმოებენ მაღალი ხარისხის მოწყობილობებს. იმის გასაგებად, თუ როგორ ვლინდება კონკრეტული მოდელი ოპერაციის დროს, თქვენ უნდა გადახედოთ მყიდველების მიმოხილვებს.
 

 

video saTvalTvalo kamerebis klasifikacia
video kamerebi gaxda Tanamedrove usafrTxoebis sistemebis erT -erTi yvelaze mniSvnelovani komponenti. isini xels uwyoben yvelafris Canawers, rac xdeba garkveul sivrceSi. aseTi mowyobilobebi xSirad gamoiyeneba Sida danadgarebisTvis. aseve arsebobs ufro mZlavri modelebi, romlebic Cveulebriv garedan aris damontaJebuli.
aseTi mowyobilobebi gaxda erT -erTi yvelaze efeqturi gza mniSvnelovani Senobebis an obieqtebis usafrTxoebis saTanado pirobebis Sesaqmnelad. Tanamedrove mwarmoeblebi awarmoeben video kamerebis farTo arCevans. maT katalogebs Soris SegiZliaT ipovoT sakmaod standartuli modelebi da mZlavri mowyobilobebi, romlebsac SeuZliaT gamosaxulebis gadideba asjer.
imisaTvis, rom potenciur myidvels gauadvildes navigacia arsebuli modelebis mravalferovnebaSi, SemuSavda universaluri klasifikacia. igi emyareba aseTi teqnikis dizainis maxasiaTeblebs:
Speed Dome. aseTi kameris mTavari upiratesoba aris sasurvel sivrcul wertilze swrafad mobrunebis unari. mowyobiloba swrafad aRiqvams  umcires moZraobas. yvela movlenis gadaReba SesaZlebelia gadidebiT, rac SesaZlebels xdis yvelafris danaxvas umcires detalebSi. siCqare aseve dadgenilia umaRles doneze. es qmedeba wamis measeds iRebs. 
korpusi. aseTi videokamerebi ganixileba yvelaze gavrcelebuli maT segmentSi. igi ar Seicavs linzebsa da kvebis bloks. momxmarebeli irCevs am elementebs damoukideblad, misi individualuri moTxovnebisa da SeRavaTebis safuZvelze. amitom, yuTis kamera iTvleba yvelaze gavrcelebul video saTvalTvalo sistemad. xelmisawvdomia rogorc Sida, aseve gare gamoyenebisTvis.
gumbaTovani. am tipis kamerebi mzaddeba sferos saxiT - gumbaTi. isini mzaddeba gamWvirvale SemTxvevaSi, SigniT CamontaJebuli linzebiT. aseTi mowyobilobebi damontaJebulia rogorc Senobis SigniT, ise mis gareT. damzadebulia sxvadasxva teqnikuri maxasiaTeblebiT. mina, romlisganac sxeuli mzaddeba, xasiaTdeba gazrdili simtkiciT da stabilurobiT.
saquCo. aseTi modelebis warmoebisas mTavari aqcenti keTdeba maT siZliereze da stabilurobaze. isini damzadebulia gamZle masalebisgan. gare kamerebi mdgradia maRali da dabali temperaturis pirobebSi. isini itanen maRal tenianobas da msgavs arastandartul klimatur pirobebs. aseve, mowyobilobas SeuZlia gauZlos Zalian intensiur datvirTvas.
cilindruli. isini gvxvdeba  cilindruli formebiT. aseTi mowyobilobebi xSirad iwarmoeba miniaturul formatebSi. isini iyideba racionalur fasad, rac izidavs potenciur myidvelebs.
rogor avirCioT kamera
jer unda gadawyvitoT modelis tipi. amisaTvis Tqven unda SeiswavloT saTvalTvalo kamerebis klasifikacia da airCioT TqvenTvis saukeTeso varianti. ramdenime faqtori unda iqnas gaTvaliswinebuli: mowyobilobis simZlavre, gamosaxulebis maqsimaluri gadideba, samontaJo sivrce. es ukanaskneli kriteriumi mxedvelobaSi unda iqnas miRebuli kameris optimaluri korpusis arCevisas. gare instalaciisTvis, Tqven unda airCioT ufro gamZle kamera, romelsac SeuZlia gauZlos gazrdili datvirTva.
aseve mniSvnelovania yuradReba miaqcioT mwarmoebels. damowmebuli kompaniebi, romlebic kargad daimkvidres Tavi saerTaSoriso bazarze, awarmoeben maRali xarisxis mowyobilobebs. imis gasagebad, Tu rogor vlindeba konkretuli modeli operaciis dros, Tqven unda gadaxedoT myidvelebis mimoxilvebs.
 

180  155  / თვეში 9₾-დან
დანაზოგი: 25 ₾
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 80
  • 480
ბრენდი
მარაგი
ფერი