ხორცსაკეპი მანქანები

რა არის ხორცსაკეპი მანქანა

ხორცსაკეპი მანქანა არის სამზარეულო ტექნიკა, რომელიც უკვე დიდი ხანია გახდა აუცილებლობა. მათი დახმარებით, რამდენიმე წუთში შეგიძლიათ დაფქვათ ბოსტნეული, ხილი, კენკრა, გაატაროთ ხორცი. ელექტრულმა მოდელმა  დიდი ხანია შეცვალა  სტანდარტული მექანიკური მოდელი. ეს ტექნიკა ხასიათდება გაზრდილი ფუნქციონირებით. იგი მუშაობს დაჩქარებული, ინტენსიური ტემპით, ბევრად უფრო სწრაფად ამუშავებს დიდი რაოდენობით საკვებს. გარდა ამისა, მოწყობილობის მფლობელი არავითარ ძალისხმევას არ გამოიყენებს ამგვარი აღჭურვილობის გამოყენებისას.

ხორცსაკეპ მანქანას მოყვება სხვადასხვა თავაკები:

გახეხვისა და დამქუცმაცების თავაკები. ისინი საშუალებას მოგცემთ არა მხოლოდ გახეხოთ და დააქუცმაცოთ საჭმელი, ასევე  დაჭყლიტოთ და დაჭრათ. ამ შეფუთვას ახასიათებს გამოყენების ფართო სპექტრი. იგი ძირითადად გამოიყენება ბოსტნეულისთვის. ზოგჯერ, ასეთ საქშენს იყენებენ ხილისთვისაც.

საქშენები პომიდვრისა და კენკრისთვის. იქედან გამომდიანრე, რომ  კენკრა და პომიდორი საკმაოდ სპეციფიკური სტრუქტურის პროდუქტებია, მათთვის საჭიროა სპეციალური თავაკი. უპირველეს ყოვლისა, ისინი ხელს უწყობენ კანის, მერქნის და მცირე მარცვლების გამოყოფას, აცლიან მათ რბილობიდან და წვენიდან. ასეთი მიმაგრება მნიშვნელოვნად ითვლება სახლში დამზადებული კენკრისა და ტომატის წვენების წარმოებისთვის.

როგორ ავირჩიოთ კარგი ხორცსაკეპი მანქანა

ხორცსაკეპ მანქანა არის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ხანგრძლივ მუშაობას. ამიტომ რეკომენდებულია აირჩიოთ მაღალი ხარისხის და საიმედო მოდელები, რომლებიც წარმოებულია პოპულარული ბრენდების მიერ. 

უმაღლესი ხარისხის მოდელებს აუცილებლად აქვთ რევერსის ფუნქცია. ხშირად, ცხიმიანი ხორცისა და ყველა სახის მყარი ნაწილაკების გატარებისას ხორცსაკეპ მანქანაში შეიძლება ჩაიკეტოს და შეწყვიტოს მუშაობა. რევერსის  მოდელები უზრუნველყოფს შტეკერის საპირისპირო მიმართულებით გადატრიალების შესაძლებლობას, რის შემდეგაც მოწყობილობა დააბრუნებს ნაწილაკებს, რომლებიც მას ახშობს.

 

 

ra aris xorcsakepi manqana
xorcsakepi manqana aris samzareulo teqnika, romelic ukve didi xania gaxda aucilebloba. maTi daxmarebiT, ramdenime wuTSi SegiZliaT dafqvaT bostneuli, xili, kenkra, gaataroT xorci. eleqtrulma modelma  didi xania Secvala  standartuli meqanikuri modeli. es teqnika xasiaTdeba gazrdili funqcionirebiT. igi muSaobs daCqarebuli, intensiuri tempiT, bevrad ufro swrafad amuSavebs didi raodenobiT sakvebs. garda amisa, mowyobilobis mflobeli araviTar Zalisxmevas ar gamoiyenebs amgvari aRWurvilobis gamoyenebisas.
xorcsakep manqanas moyveba sxvadasxva Tavakebi:
gaxexvisa da damqucmacebis Tavakebi. isini saSualebas mogcemT ara mxolod gaxexoT da daaqucmacoT saWmeli, aseve  daWylitoT da daWraT. am SefuTvas axasiaTebs gamoyenebis farTo speqtri. igi ZiriTadad gamoiyeneba bostneulisTvis. zogjer, aseT saqSens iyeneben xilisTvisac.
saqSenebi pomidvrisa da kenkrisTvis. iqedan gamomdianre, rom  kenkra da pomidori sakmaod specifikuri struqturis produqtebia, maTTvis saWiroa specialuri Tavaki. upirveles yovlisa, isini xels uwyoben kanis, merqnis da mcire marcvlebis gamoyofas, aclian maT rbilobidan da wvenidan. aseTi mimagreba mniSvnelovnad iTvleba saxlSi damzadebuli kenkrisa da tomatis wvenebis warmoebisTvis.
rogor avirCioT kargi xorcsakepi manqana
xorcsakep manqana aris mowyobiloba, romelsac SeuZlia gauZlos xangrZliv muSaobas. amitom rekomendebulia airCioT maRali xarisxis da saimedo modelebi, romlebic warmoebulia popularuli brendebis mier. 
umaRlesi xarisxis modelebs aucileblad aqvT reversis funqcia. xSirad, cximiani xorcisa da yvela saxis myari nawilakebis gatarebisas xorcsakep manqanaSi SeiZleba Caiketos da Sewyvitos muSaoba. reversis  modelebi uzrunvelyofs Stekeris sapirispiro mimarTulebiT gadatrialebis SesaZleblobas, ris Semdegac mowyobiloba daabrunebs nawilakebs, romlebic mas axSobs.

აქცია
585  480  / თვეში 27₾-დან
დანაზოგი: 105 ₾
აქცია
360  280  / თვეში 16₾-დან
დანაზოგი: 80 ₾
აქცია
326  250  / თვეში 14₾-დან
დანაზოგი: 76 ₾
აქცია
725  550  / თვეში 31₾-დან
დანაზოგი: 175 ₾
აქცია
581  420  / თვეში 23₾-დან
დანაზოგი: 161 ₾
329  / თვეში 18₾-დან
425  / თვეში 24₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 120
  • 1400
ბრენდი
მარაგი
მაქსიმალური სიმძლავრე (ვტ)
ღერძი
რევერსის ფუნქცია
საცმები
ფერი