ხორცსაკეპი მანქანები

რა არის ხორცსაკეპი მანქანა

ხორცსაკეპი მანქანა არის სამზარეულო ტექნიკა, რომელიც უკვე დიდი ხანია გახდა აუცილებლობა. მათი დახმარებით, რამდენიმე წუთში შეგიძლიათ დაფქვათ ბოსტნეული, ხილი, კენკრა, გაატაროთ ხორცი. ელექტრულმა მოდელმა  დიდი ხანია შეცვალა  სტანდარტული მექანიკური მოდელი. ეს ტექნიკა ხასიათდება გაზრდილი ფუნქციონირებით. იგი მუშაობს დაჩქარებული, ინტენსიური ტემპით, ბევრად უფრო სწრაფად ამუშავებს დიდი რაოდენობით საკვებს. გარდა ამისა, მოწყობილობის მფლობელი არავითარ ძალისხმევას არ გამოიყენებს ამგვარი აღჭურვილობის გამოყენებისას.

ხორცსაკეპ მანქანას მოყვება სხვადასხვა თავაკები:

გახეხვისა და დამქუცმაცების თავაკები. ისინი საშუალებას მოგცემთ არა მხოლოდ გახეხოთ და დააქუცმაცოთ საჭმელი, ასევე  დაჭყლიტოთ და დაჭრათ. ამ შეფუთვას ახასიათებს გამოყენების ფართო სპექტრი. იგი ძირითადად გამოიყენება ბოსტნეულისთვის. ზოგჯერ, ასეთ საქშენს იყენებენ ხილისთვისაც.

საქშენები პომიდვრისა და კენკრისთვის. იქედან გამომდიანრე, რომ  კენკრა და პომიდორი საკმაოდ სპეციფიკური სტრუქტურის პროდუქტებია, მათთვის საჭიროა სპეციალური თავაკი. უპირველეს ყოვლისა, ისინი ხელს უწყობენ კანის, მერქნის და მცირე მარცვლების გამოყოფას, აცლიან მათ რბილობიდან და წვენიდან. ასეთი მიმაგრება მნიშვნელოვნად ითვლება სახლში დამზადებული კენკრისა და ტომატის წვენების წარმოებისთვის.

როგორ ავირჩიოთ კარგი ხორცსაკეპი მანქანა

ხორცსაკეპ მანქანა არის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ხანგრძლივ მუშაობას. ამიტომ რეკომენდებულია აირჩიოთ მაღალი ხარისხის და საიმედო მოდელები, რომლებიც წარმოებულია პოპულარული ბრენდების მიერ. 

უმაღლესი ხარისხის მოდელებს აუცილებლად აქვთ რევერსის ფუნქცია. ხშირად, ცხიმიანი ხორცისა და ყველა სახის მყარი ნაწილაკების გატარებისას ხორცსაკეპ მანქანაში შეიძლება ჩაიკეტოს და შეწყვიტოს მუშაობა. რევერსის  მოდელები უზრუნველყოფს შტეკერის საპირისპირო მიმართულებით გადატრიალების შესაძლებლობას, რის შემდეგაც მოწყობილობა დააბრუნებს ნაწილაკებს, რომლებიც მას ახშობს.

 

 

ra aris xorcsakepi manqana
xorcsakepi manqana aris samzareulo teqnika, romelic ukve didi xania gaxda aucilebloba. maTi daxmarebiT, ramdenime wuTSi SegiZliaT dafqvaT bostneuli, xili, kenkra, gaataroT xorci. eleqtrulma modelma  didi xania Secvala  standartuli meqanikuri modeli. es teqnika xasiaTdeba gazrdili funqcionirebiT. igi muSaobs daCqarebuli, intensiuri tempiT, bevrad ufro swrafad amuSavebs didi raodenobiT sakvebs. garda amisa, mowyobilobis mflobeli araviTar Zalisxmevas ar gamoiyenebs amgvari aRWurvilobis gamoyenebisas.
xorcsakep manqanas moyveba sxvadasxva Tavakebi:
gaxexvisa da damqucmacebis Tavakebi. isini saSualebas mogcemT ara mxolod gaxexoT da daaqucmacoT saWmeli, aseve  daWylitoT da daWraT. am SefuTvas axasiaTebs gamoyenebis farTo speqtri. igi ZiriTadad gamoiyeneba bostneulisTvis. zogjer, aseT saqSens iyeneben xilisTvisac.
saqSenebi pomidvrisa da kenkrisTvis. iqedan gamomdianre, rom  kenkra da pomidori sakmaod specifikuri struqturis produqtebia, maTTvis saWiroa specialuri Tavaki. upirveles yovlisa, isini xels uwyoben kanis, merqnis da mcire marcvlebis gamoyofas, aclian maT rbilobidan da wvenidan. aseTi mimagreba mniSvnelovnad iTvleba saxlSi damzadebuli kenkrisa da tomatis wvenebis warmoebisTvis.
rogor avirCioT kargi xorcsakepi manqana
xorcsakep manqana aris mowyobiloba, romelsac SeuZlia gauZlos xangrZliv muSaobas. amitom rekomendebulia airCioT maRali xarisxis da saimedo modelebi, romlebic warmoebulia popularuli brendebis mier. 
umaRlesi xarisxis modelebs aucileblad aqvT reversis funqcia. xSirad, cximiani xorcisa da yvela saxis myari nawilakebis gatarebisas xorcsakep manqanaSi SeiZleba Caiketos da Sewyvitos muSaoba. reversis  modelebi uzrunvelyofs Stekeris sapirispiro mimarTulebiT gadatrialebis SesaZleblobas, ris Semdegac mowyobiloba daabrunebs nawilakebs, romlebic mas axSobs.

4260672110179
გაყიდვაშია
300  245 
დანაზოგი: 55 ₾
4260672110209
გაყიდვაშია
340  295 
დანაზოგი: 45 ₾
აქცია
22536
გაყიდვაშია
220  169 
დანაზოგი: 51 ₾
FMG-1113
გაყიდვაშია
455 
FMG-1051
გაყიდვაშია
339 
FMG-1023
გაყიდვაშია
449 
FMG-1024
გაყიდვაშია
389 
FMG-1025
გაყიდვაშია
265 
4260672110193
გაყიდვაშია
500  435 
დანაზოგი: 65 ₾
FMG-1050
გაყიდვაშია
255 
HR2723/20
გაყიდვაშია
679 
4260672110186
გაყიდვაშია
350  275 
დანაზოგი: 75 ₾
აქცია
MGL-1730R
გაყიდვაშია
300  134 
დანაზოგი: 166 ₾
0WMG510002
გაყიდვაშია
529 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქტის ფილტრები
ფასი

 – 

  • 120
  • 1400
ბრენდი
მაქსიმალური სიმძლავრე (ვტ)
ღერძი
რევერსის ფუნქცია
საცმები
ფერი