წვენსაწური თანამედროვე სამზარეულოს შეუცვლელი ელემენტია. მათი კლასიფიკაცია და გამოყენების მეთოდები საკმაოდ განსხვავებული და ვრცელია. ისინი იყოფა არა მხოლოდ გარე მახასიათებლებით ან სხეულის მასალებით, არამედ უფრო არსებითი კრიტერიუმებით. ეს მაჩვენებლები მოიცავს ოპერაციის სფეროს, სხვადასხვა ხილთან მუშაობის უნარს, მოქმედების პრინციპს და სხვა.

წვენსაწურების სახეობები

პირველ რიგში, პროდუქტები იყოფა პროფესიონალურ და საშინაო პროდუქტად. პირველი ტიპი პოპულარულია რესტორნების და საზოგადოებრივი დაწესებულებების სამზარეულოებში. მეორე არის სამოყვარულო გამოყენებისთვის. ოპერაციის პრინციპი ასევე შეიძლება მიეკუთვნებოდეს იმავე მაჩვენებელს - სახელმძღვანელო, მექანიკური ან ელექტრო. პროფესიონალური მუშაობისთვის, ეს არის ბოლო ტიპი, რომელიც შესაფერისია, რადგან ის ასრულებს მოცემულ სამუშაოს სწრაფად, ეფექტურად და დამატებითი ძალისხმევის გარეშე. მას შეუძლია დაწუროს ნებისმიერი კენკრა, ხილი და ბოსტნეული. მისი ეფექტურობა მნიშვნელოვნად აღემატება ყველა სხვა ტიპს, რის გამოც ინგრედიენტებისგან მიღებული წვენის პროცენტი გაცილებით მაღალია.

მოწყობილობის ყველა სახეობა შეიძლება დაიყოს სამ მთავარ ტიპად:

ციტრუსის პრესი. ეს არის უაღრესად სპეციალიზებული ტიპი, რომელიც გამოიყენება ექსკლუზიურად ციტრუსის ხილის - ფორთოხლის, მანდარინის, გრეიფრუტის დასამუშავებლად. მას აქვს სპეციალური დახრილი დანა. მომხმარებელს არ სჭირდება ბევრი ძალა, რადგან ნაყოფი საკმარისად რბილია და წვენი ადვილად იწურება  მათგან.

ცენტრიდანული წვენსაწური (ცენტრიფუგა). ისინი განკუთვნილია ბოსტნეულის და ხილის დაჭრისთვის. დიზაინი მოიცავს გამანადგურებელ დანებს, მაქსიმალური სიჩქარით 3600 rpm– მდე. ყველა ინგრედიენტი ჯერ იჭრება მოწყობილობაში, შემდეგ კი, ცენტრიდანული ძალის გამო, წვენი მიიღება მათგან.

აუგერის წვენსაწური. ეს არის ბიუჯეტის ვარიანტი და ეხება სახელმძღვანელო მოდელებს. აგერი პრესაა, ასე ვთქვათ. მანქანა მუშაობს მომხმარებლის ფიზიკური ძალისხმევით, წვენი გამოდის პროდუქტიდან და ჩადის ჭიქაში. 

შერჩევის რჩევები

ღირებულება ასევე იქნება დამოკიდებული აპარატის ფუნქციონირებასა და შესაძლებლობებზე, ამიტომ რეკომენდებულია, რომ მომხმარებელმა ჯერ წაიკითხოს მიმოხილვები ინტერნეტში, შეაფასოს ყველა პარამეტრი და შემდეგ წავიდეს საყიდლებზე. ნორმალური ტექნიკის შესარჩევად, გირჩევთ ყურადღება გაამახვილოთ რამდენიმე პარამეტრზე - სიმძლავრეზე, ნარჩენებისა და წვენის სხვადასხვა ავზების არსებობაზე, ჭურჭლის კვების ინგრედიენტებზე, კორექტირებაზე, მუშაობის ხანგრძლივობაზე და სხვა აქსესუარებზე.

 

 

 

 

wvensawuri Tanamedrove samzareulos Seucvleli elementia. maTi klasifikacia da gamoyenebis meTodebi sakmaod gansxvavebuli da vrcelia. isini iyofa ara mxolod gare maxasiaTeblebiT an sxeulis masalebiT, aramed ufro arsebiTi kriteriumebiT. es maCveneblebi moicavs operaciis sferos, sxvadasxva xilTan muSaobis unars, moqmedebis princips da sxva.
wvensawurebis saxeobebi
pirvel rigSi, produqtebi iyofa profesionalur da saSinao produqtad. pirveli tipi popularulia restornebis da sazogadoebrivi dawesebulebebis samzareuloebSi. meore aris samoyvarulo gamoyenebisTvis. operaciis principi aseve SeiZleba miekuTvnebodes imave maCvenebels - saxelmZRvanelo, meqanikuri an eleqtro. profesionaluri muSaobisTvis, es aris bolo tipi, romelic Sesaferisia, radgan is asrulebs mocemul samuSaos swrafad, efeqturad da damatebiTi Zalisxmevis gareSe. mas SeuZlia dawuros nebismieri kenkra, xili da bostneuli. misi efeqturoba mniSvnelovnad aRemateba yvela sxva tips, ris gamoc ingredientebisgan miRebuli wvenis procenti gacilebiT maRalia.
mowyobilobis yvela saxeoba SeiZleba daiyos sam mTavar tipad:
citrusis presi. es aris uaRresad specializebuli tipi, romelic gamoiyeneba eqskluziurad citrusis xilis - forToxlis, mandarinis, greifrutis dasamuSaveblad. mas aqvs specialuri daxrili dana. momxmarebels ar sWirdeba bevri Zala, radgan nayofi sakmarisad rbilia da wveni advilad iwureba  maTgan.
centridanuli wvensawuri (centrifuga). isini gankuTvnilia bostneulis da xilis daWrisTvis. dizaini moicavs gamanadgurebel danebs, maqsimaluri siCqariT 3600 rpm– mde. yvela ingredienti jer iWreba mowyobilobaSi, Semdeg ki, centridanuli Zalis gamo, wveni miiReba maTgan.
augeris wvensawuri. es aris biujetis varianti da exeba saxelmZRvanelo modelebs. ageri presaa, ase vTqvaT. manqana muSaobs momxmareblis fizikuri ZalisxmeviT, wveni gamodis produqtidan da Cadis WiqaSi. 
SerCevis rCevebi
Rirebuleba aseve iqneba damokidebuli aparatis funqcionirebasa da SesaZleblobebze, amitom rekomendebulia, rom momxmarebelma jer waikiTxos mimoxilvebi internetSi, Seafasos yvela parametri da Semdeg wavides sayidlebze. normaluri teqnikis SesarCevad, girCevT yuradReba gaamaxviloT ramdenime parametrze - simZlavreze, narCenebisa da wvenis sxvadasxva avzebis arsebobaze, WurWlis kvebis ingredientebze, koreqtirebaze, muSaobis xangrZlivobaze da sxva aqsesuarebze.

175  / თვეში 10₾-დან
211  / თვეში 12₾-დან
418  / თვეში 23₾-დან
239  / თვეში 13₾-დან
259  / თვეში 14₾-დან
195  / თვეში 11₾-დან
299  / თვეში 17₾-დან
1969  / თვეში 109₾-დან
1169  / თვეში 65₾-დან
1049  / თვეში 58₾-დან
654  / თვეში 36₾-დან
45  / თვეში 3₾-დან
198  / თვეში 11₾-დან
220  / თვეში 12₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 30
  • 20200
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
სიმძლავრე (ვტ)
სიჩქარეების რაოდენობა
ჭიქის მოცულობა (ლ)
მოცულობა რბილეულისთვის (ლ)
კორპუსი
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი