ხილისა და ბოსტნეულის საშრობები

საშრობი პროდუქტებისთვის გამოიყენება ხილისა და ბოსტნეულის საშრობები, რომელთა გამოყენება მოსახერხებელია და პრაქტიკული. ადრე ამ შედეგის მისაღწევად იყენებდნენ მზის სხივებსა და ღუმელს, რასაც დიდი დრო სჭირდებოდა.  დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიებით ხდება საკვების უფრო სწრაფად და უკეთ გამოშრობა.

საშრობი ბოსტნეულისა და ხილისთვის - რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება

როგორ ავირჩიოთ ნამდვილად მაღალი ხარისხის და გამძლე პროდუქტი, პოპულარული კითხვაა მყიდველებს შორის. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს გაშრობის მოცულობას. მრავალი უჯრის მქონე პროდუქტის არჩევისას უნდა აირჩიოთ 4-5 პალეტის არსებობა 350 ვატიანი სიმძლავრით. უფრო მაღალი სიმძლავრით - 2-3 პლატა. ბევრ ამ ელემენტს არ ექნება დრო, რომ გამოშრეს ერთდროულად. ძრავა მოწყობილობის ქვედა ნაწილში მდებარეობს, ამიტომ ქვედა უჯრებზე ნედლეული გაცილებით სწრაფად შრება, ვიდრე ზედაზე.

ძირითადი ტიპები და მახასიათებლები

საშრობი ბოსტნეულისა და ხილისთვის ავტომატური გამორთვით. ამ ტიპის გამოყენება ძალიან მარტივია. საშუალებას აძლევს სისტემას დამოუკიდებლად განსაზღვროს მზა დრო და გათიშოს სასურველ დროს.

საშრობი ბოსტნეულისა და ხილისთვის ტაიმერით. მთავარი მოხერხებულობა ის არის, რომ იგი საშუალებას აძლევს დიასახლისს, აირჩიოს საშრობისთვის საჭირო რაოდენობის საათები და შემდეგ შეაჩეროს მომზადების პროცესი ადამიანის დახმარების გარეშე. 

საშრობი ბოსტნეულისა და ხილისთვის ეკრანით. თანამედროვე და პოპულარული მომხმარებლებში. შესაძლებელია მონიტორინგი ჩამონტაჟებული სენსორების წყალობით.

საშრობი ბოსტნეულისა და ხილისთვის, გადახურებისგან დაცვით. მარტივი გამოსაყენებელია. ვარგისია ხანდაზმული ადამიანებისთვის. მთავარი უპირატესობა: სისტემაში დაზიანების შემთხვევაში ითიშება იმ დრომდე, სანამ პლასტმასის მოწყობილობები დაიწყებს დაწვას ან დნობას.

ინდიკატორის ჩართვით. საშრობების ეს რეჟიმი ბოსტნეულისა და ხილისთვის საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ გაშრობის პროცესი. იცოდეთ ტემპერატურა, მითითებული პარამეტრები და მომზადების  ხანგრძლივობა.
არსებობს ელექტრონული და მექანიკური. პირველ მოწყობილობებს აქვთ მნიშვნელოვანი ნაკლი: ელექტროენერგიის მიუწვდომლობის შემთხვევაში, მუშაობა შეუძლებელია და პარამეტრები იკარგება. მექანიკური კონტროლით, ისინი უფრო საიმედოა, რადგან მათ ელექტროენერგია არ სჭირდებათ.

მუშაობის  პრინციპის მიხედვით, არსებობს: ინფრაწითელი და კონვექციური. პირველი ტიპი მუშაობს შემდეგი სქემის მიხედვით: გამოსხივება შემოდის ნედლეულში და შეიწოვება მასში შემავალი ტენიანობით, მაგრამ არა ქსოვილებით. დაბალ ტემპერატურაზე წყალი ორთქლდება და ვიტამინები და საკვები ნივთიერებები რჩება, გემოვნური მახასიათებლები იგივე რჩება.

მეორე ტიპი უფრო ხელმისაწვდომი და გავრცელებულია მყიდველებს შორის. ჩამონტაჟებული ვენტილაციის წყალობით ტენიანობა იფანტება და ორთქლდება. ბოსტნეულისა და ხილის საშრობების არჩევისას, ღირს  გამოცდილი ადამიანების რჩევების წაკითხვა, ან იმ ადამიანების მოსმენა, რომლებიც უკვე იყენებენ ამ ტექნიკას.

 

 

 

saSrobi produqtebisTvis gamoiyeneba xilisa da bostneulis saSrobebi, romelTa gamoyeneba mosaxerxebelia da praqtikuli. adre am Sedegis misaRwevad iyenebdnen mzis sxivebsa da Rumels, rasac didi dro sWirdeboda.  dRes Tanamedrove teqnologiebiT xdeba sakvebis ufro swrafad da ukeT gamoSroba.
saSrobi bostneulisa da xilisTvis - ras unda miaqcioT yuradReba
rogor avirCioT namdvilad maRali xarisxis da gamZle produqti, popularuli kiTxvaa myidvelebs Soris. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces gaSrobis moculobas. mravali ujris mqone produqtis arCevisas unda airCioT 4-5 paletis arseboba 350 vatiani simZlavriT. ufro maRali simZlavriT - 2-3 plata. bevr am elements ar eqneba dro, rom gamoSres erTdroulad. Zrava mowyobilobis qveda nawilSi mdebareobs, amitom qveda ujrebze nedleuli gacilebiT swrafad Sreba, vidre zedaze.
ZiriTadi tipebi da maxasiaTeblebi
saSrobi bostneulisa da xilisTvis avtomaturi gamorTviT. am tipis gamoyeneba Zalian martivia. saSualebas aZlevs sistemas damoukideblad gansazRvros mza dro da gaTiSos sasurvel dros.
saSrobi bostneulisa da xilisTvis taimeriT. mTavari moxerxebuloba is aris, rom igi saSualebas aZlevs diasaxliss, airCios saSrobisTvis saWiro raodenobis saaTebi da Semdeg SeaCeros momzadebis procesi adamianis daxmarebis gareSe. 
saSrobi bostneulisa da xilisTvis ekraniT. Tanamedrove da popularuli momxmareblebSi. SesaZlebelia monitoringi CamontaJebuli sensorebis wyalobiT.
saSrobi bostneulisa da xilisTvis, gadaxurebisgan dacviT. martivi gamosayenebelia. vargisia xandazmuli adamianebisTvis. mTavari upiratesoba: sistemaSi dazianebis SemTxvevaSi iTiSeba im dromde, sanam plastmasis mowyobilobebi daiwyebs dawvas an dnobas.
indikatoris CarTviT. saSrobebis es reJimi bostneulisa da xilisTvis saSualebas gaZlevT gaakontroloT gaSrobis procesi. icodeT temperatura, miTiTebuli parametrebi da momzadebis  xangrZlivoba.
arsebobs eleqtronuli da meqanikuri. pirvel mowyobilobebs aqvT mniSvnelovani nakli: eleqtroenergiis miuwvdomlobis SemTxvevaSi, muSaoba SeuZlebelia da parametrebi ikargeba. meqanikuri kontroliT, isini ufro saimedoa, radgan maT eleqtroenergia ar sWirdebaT.
muSaobis  principis mixedviT, arsebobs: infrawiTeli da konveqciuri. pirveli tipi muSaobs Semdegi sqemis mixedviT: gamosxiveba Semodis nedleulSi da Seiwoveba masSi Semavali tenianobiT, magram ara qsovilebiT. dabal temperaturaze wyali orTqldeba da vitaminebi da sakvebi nivTierebebi rCeba, gemovnuri maxasiaTeblebi igive rCeba.
meore tipi ufro xelmisawvdomi da gavrcelebulia myidvelebs Soris. CamontaJebuli ventilaciis wyalobiT tenianoba ifanteba da orTqldeba. bostneulisa da xilis saSrobebis arCevisas, Rirs  gamocdili adamianebis rCevebis wakiTxva, an im adamianebis mosmena, romlebic ukve iyeneben am teqnikas.
 

235  / თვეში 13₾-დან
180  139  / თვეში 8₾-დან
დანაზოგი: 41 ₾
200  149  / თვეში 8₾-დან
დანაზოგი: 51 ₾
150  119  / თვეში 7₾-დან
დანაზოგი: 31 ₾
165  / თვეში 9₾-დან
210  / თვეში 12₾-დან
160  / თვეში 9₾-დან
171  / თვეში 9₾-დან
მაჩვენე კიდევ 5 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 110
  • 400
მარაგი
ბრენდი
მართვის სისტემა
სიმძლავრე (ვტ)
სექციების რაოდენობა
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი