ყავის საფქვავი არის სპეციალიზებული მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია მთლიანი ყავის მარცვლების დასაფქვავად. ეს ტექნიკა არის აბსოლუტურად შეუცვლელი აღჭურვილობა იმ დაწესებულებებისათვის, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან ამ სასმელის მომზადებაში. მათი ყიდვა სახლისთვისაც არის შესაძლებელი, რადგან ყავის ჭეშმარიტმა მოყვარულებმა იციან, რომ დილით გემრიელი, არომატული და გამამხნევებელი ყავის მოსამზადებლად საჭიროა მარცვლების დაფქვა გამოყენებამდე, რადგან ახლად დაფქული ყავის გემო მნიშვნელოვნად განსხვავდება სხვა ყავის გემოსაგან.

ყავის საფქვავების ტიპები და უპირატესობები

მუშაობის პრონციპის მიხედვით არსებობს ორი სახის ყავის საფქვავი:

მექანიკური საფქვავები. მექანიკური საფქვავები მოსახერხებელი მუშაობით და დაბალი ფასით გამოირჩევა. მომხმარებლები არეგულირებენ ჩახშობის ხარისხს ხრახნით. 20 წუთი დასჭირდება ერთგვაროვანი დაფქული მასის მისაღებად. ხელის მოწყობილობის არჩევისას, რეკომენდირებულია ყურადღება მიაქციოთ სახელურის სიმტკიცეს და კომპონენტის ნაწილების ხარისხს.

ელექტრო. თანამედროვე ავტომატიზირებული მოწყობილობები, მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი მარცვლეულს კონტეინერში ჩატვირთავს ირჩევს შესაბამის სიჩქარეს და რეჟიმს. მოწყობილობა კი ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე დაფქვავს ყავის მარცვლებს.

მბრუნავი. მოწყობილობები ლითონის ან პლასტმასის შემთხვევაში ელექტროძრავით. სხეულის ზედა ნაწილი აღჭურვილია კონტეინერით გამჭვირვალე სახურავით ნედლეულის დასატვირთად, რომელიც ინახავს 20 -დან 150 გრამ პროდუქტს. დაქუცმაცება ხორციელდება სპეციალური დისკებით, რომლებიც მოთავსებულია კონტეინერის ბოლოში. შესაფერისია სახლის გამოყენებისთვის, რადგან ისინი ხასიათდებიან მცირე ტევადობით.

როგორ ავირჩიოთ ყავის საფქვავი?

სიმძლავრე. დანის მოდელებში სიმძლავრის მაჩვენებელი მერყეობს 100 -დან 200 ვტ -მდე, წისქვილის ქვებში - 200-800 ვტ. დანის ბრუნვის სიჩქარე დამოკიდებულია ძალაზე.

ბრუნვის სიჩქარე. არჩევისას ეს ფაქტორი უნდა იქნას გათვალისწინებული, რადგან ის განსაზღვრავს რამდენ დროს ხარჯავთ ყავის საფქვავზე. თუ ის დაბალია, პროცესის დასრულებას მეტი დრო დაგჭირდებათ, მაგრამ თუ ძალიან მაღალია, დაფქული ნედლეული შეიძლება გაცხელდეს, რაც უარყოფითად აისახება სასმელის გემოზე. ბრუნვის ოპტიმალური სიჩქარეა 900-1100 rpm.

სიჩქარეების რაოდენობა. ელექტრო მოდელები საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს შეცვალონ და დამოუკიდებლად შეარჩიონ ბრუნვის სიჩქარე. მოწყობილობები აღჭურვილია სამი განსხვავებული სიჩქარით: მაღალი, საშუალო და დაბალი.
სახეხი ხარისხები. მოწყობილობები, რომლებსაც აქვთ უნარი გააკონტროლონ დაფქვის ხარისხი, აღჭურვილია 10-20 გრადაციით. ისინი მზადდება შემდეგი სახის დაფქვით:

დიდი. გრანულების ზომები აღწევს 0,8 მილიმეტრამდე. ისინი შესაფერისია ყავის დასაყენებლად, რომელიც აღჭურვილია ბადე ნედლეულისა და სასმელის გამოსაყოფად.

საშუალო აფქვევს მასალას 0.3-0.6 მმ ზომის. იგი გამოიყენება კარობ ყავის მადუღარებში და წვეთოვან მოდელებში.
პატარა. შესაფერისია თურქული ყავისა და ყავის მადუღარებში წვრილი ფილტრებით, ამზადებს პროდუქტს 0,1-0,2 მმ ზომის.

მოცულობა ყავის მარცვლების თასი. დანა დანადგარები აღჭურვილია კონტეინერებით 30 -დან 100 გრამამდე მოცულობით. 

პარამეტრები. უფრო უსაფრთხო და ფუნქციონალური გამოყენებისთვის, ისინი აღჭურვილია შემდეგი პარამეტრებით:
ჩართვის ჩაკეტვის ფუნქცია, როდესაც საფარი ღიაა. მანქანა არ იწყებს მუშაობას, თუ წყალსაცავის სახურავი არ არის დახურული.

პულსის რეჟიმი. იძლევა შესაძლებლობას პროდუქტის დაფქვა ციკლებად და უზრუნველყოფს უფრო საფუძვლიან და თანაბრად დაფქვას.

გადახურებისგან დაცვა. ავტომატურად გამორთავს მოწყობილობას, თუ არსებობს ძრავის გადახურების რისკი.
ტაიმერი. ადგენს ტექნიკას მუშაობის გარკვეული დროისათვის.
სხეულის მასალა. მოწყობილობები დამზადებულია პლასტმასის ან ლითონისგან. პლასტიკური უფრო იაფია, მაგრამ მყიფე და ლითონი ხასიათდება დიდი წონით და ითვლება გამძლეობით შოკისა და დაზიანების მიმართ. თასი დამზადებულია სილიკატური ან ორგანული მინისგან.
 

 

 

 

yavis safqvavi aris specializebuli mowyobiloba, romelic Seqmnilia mTliani yavis marcvlebis dasafqvavad. es teqnika aris absoluturad Seucvleli aRWurviloba im dawesebulebebisaTvis, romlebic specializirebulni arian am sasmelis momzadebaSi. maTi yidva saxlisTvisac aris SesaZlebeli, radgan yavis WeSmaritma moyvarulebma ician, rom diliT gemrieli, aromatuli da gamamxnevebeli yavis mosamzadeblad saWiroa marcvlebis dafqva gamoyenebamde, radgan axlad dafquli yavis gemo mniSvnelovnad gansxvavdeba sxva yavis gemosagan.
yavis safqvavebis tipebi da upiratesobebi
muSaobis proncipis mixedviT arsebobs ori saxis yavis safqvavi:
meqanikuri safqvavebi. meqanikuri safqvavebi mosaxerxebeli muSaobiT da dabali fasiT gamoirCeva. momxmareblebi aregulireben CaxSobis xarisxs xraxniT. 20 wuTi dasWirdeba erTgvarovani dafquli masis misaRebad. xelis mowyobilobis arCevisas, rekomendirebulia yuradReba miaqcioT saxeluris simtkices da komponentis nawilebis xarisxs.
eleqtro. Tanamedrove avtomatizirebuli mowyobilobebi, mas Semdeg, rac momxmarebeli marcvleuls konteinerSi CatvirTavs irCevs Sesabamis siCqares da reJims. mowyobiloba ki zedmeti Zalisxmevis gareSe dafqvavs yavis marcvlebs.
mbrunavi. mowyobilobebi liTonis an plastmasis SemTxvevaSi eleqtroZraviT. sxeulis zeda nawili aRWurvilia konteineriT gamWvirvale saxuraviT nedleulis dasatvirTad, romelic inaxavs 20 -dan 150 gram produqts. daqucmaceba xorcieldeba specialuri diskebiT, romlebic moTavsebulia konteineris boloSi. Sesaferisia saxlis gamoyenebisTvis, radgan isini xasiaTdebian mcire tevadobiT.
rogor avirCioT yavis safqvavi?
simZlavre. danis modelebSi simZlavris maCvenebeli meryeobs 100 -dan 200 vt -mde, wisqvilis qvebSi - 200-800 vt. danis brunvis siCqare damokidebulia Zalaze.
brunvis siCqare. arCevisas es faqtori unda iqnas gaTvaliswinebuli, radgan is gansazRvravs ramden dros xarjavT yavis safqvavze. Tu is dabalia, procesis dasrulebas meti dro dagWirdebaT, magram Tu Zalian maRalia, dafquli nedleuli SeiZleba gacxeldes, rac uaryofiTad aisaxeba sasmelis gemoze. brunvis optimaluri siCqarea 900-1100 rpm.
siCqareebis raodenoba. eleqtro modelebi saSualebas aZlevs momxmareblebs Secvalon da damoukideblad SearCion brunvis siCqare. mowyobilobebi aRWurvilia sami gansxvavebuli siCqariT: maRali, saSualo da dabali.
saxexi xarisxebi. mowyobilobebi, romlebsac aqvT unari gaakontrolon dafqvis xarisxi, aRWurvilia 10-20 gradaciiT. isini mzaddeba Semdegi saxis dafqviT:
didi. granulebis zomebi aRwevs 0,8 milimetramde. isini Sesaferisia yavis dasayeneblad, romelic aRWurvilia bade nedleulisa da sasmelis gamosayofad.
saSualo afqvevs masalas 0.3-0.6 mm zomis. igi gamoiyeneba karob yavis maduRarebSi da wveTovan modelebSi.
patara. Sesaferisia Turquli yavisa da yavis maduRarebSi wvrili filtrebiT, amzadebs produqts 0,1-0,2 mm zomis.
moculoba yavis marcvlebis Tasi. dana danadgarebi aRWurvilia konteinerebiT 30 -dan 100 gramamde moculobiT. 
parametrebi. ufro usafrTxo da funqcionaluri gamoyenebisTvis, isini aRWurvilia Semdegi parametrebiT:
CarTvis Caketvis funqcia, rodesac safari Riaa. manqana ar iwyebs muSaobas, Tu wyalsacavis saxuravi ar aris daxuruli.
pulsis reJimi. iZleva SesaZleblobas produqtis dafqva ciklebad da uzrunvelyofs ufro safuZvlian da Tanabrad dafqvas.
gadaxurebisgan dacva. avtomaturad gamorTavs mowyobilobas, Tu arsebobs Zravis gadaxurebis riski.
taimeri. adgens teqnikas muSaobis garkveuli droisaTvis.
sxeulis masala. mowyobilobebi damzadebulia plastmasis an liTonisgan. plastikuri ufro iafia, magram myife da liToni xasiaTdeba didi woniT da iTvleba gamZleobiT Sokisa da dazianebis mimarT. Tasi damzadebulia silikaturi an organuli minisgan.
 

AT-98871
გაყიდვაშია
71 
RL-CG-150.1
გაყიდვაშია
46 
RL-CGE-200.1
გაყიდვაშია
57 
Arzum AR151 ყავის საფქვავი
გაყიდვაშია
47 
Arzum AR1034 ყავის საფქვავი
გაყიდვაშია
86 
AT-86310
გაყიდვაშია
70 
AT-106188
გაყიდვაშია
67 
SF-3546
გაყიდვაშია
320  249 
დანაზოგი: 71 ₾
MW 1703
გაყიდვაშია
68 
MR-SC-CG44506
გაყიდვაშია
58 
KCG-8805
გაყიდვაშია
57 
MR-SL-1545
გაყიდვაშია
70 
AT-69097
გაყიდვაშია
84 
Zilan ZLN7993 საფქვავი Black
გაყიდვაშია
66 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 20
  • 440
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
დაფქვის მექანიზმი
სიმძლავრე (ვტ)
ტევადო
კორპუსის მასალა
დამატებითი მახასიათებელი
ფერი