დილის ყავა ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო რიტუალია. ამის გარეშე ბევრ ჩვენგანს უბრალოდ ვერ წარმოუდგენია ახალი დღის დასაწყისი. ამასთან, დროის სიმცირე ყოველთვის არ გაძლევთ საშუალებას მოამზადოთ მაღალი ხარისხის ყავა.  ყავის აპარატების  დახმარებით შეგიძლიათ გააკეთოთ ნამდვილად მაღალი ხარისხის არომატული ყავა, დიდი ძალისხმევისა და დროის დახარჯვის გარეშე.

ყავის მადუღარა აუცილებელია როგორც სახლში, ასევე ოფისში. თანამედროვე ყავის აპარატების წყალობით შეგიძლიათ მოამზადოთ უგემრიელესი ყავა უმოკლეს დროში, ისე რომ არ დაკარგოთ ყავის ამრცვლების არომატი.  ზოგიერთ მოდელს აქვს ცაის მომზადების ფუნქციაც. ასე რომ ასეთი ტიპის აპარატები მრავალფუნქციურობითაც გამოირჩევა. 

ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში ყავის აპარატების ფართო არჩევანია. მათი მეშვეობით შეგიძლიათ მოამზადოთ ესპრესოს ტიპის ყავა, ამერიკანო ან კაპუჩინო. ზოგიერთი მოდელი იძლევა ერთდროულად 2 ფინჯანი ყავის მომზადების შესაძლებლობასაც. 

სანამ აპარატს შეიძენთ, სასურველია განსაზღვროთ კაფსულიანი მოდელი გსურთ, თუ დაპრესილი ყავის. 
შეიძინეთ ყავის აპარატები imart.ge-ზე და ჩვენ მას მოგაწვდით საქართველოს ნებისმიერ წერტილში.


 

dilis yava erT-erTi yvelaze sasiamovno ritualia. amis gareSe bevr Cvengans ubralod ver warmoudgenia axali dRis dasawyisi. amasTan, drois simcire yovelTvis ar gaZlevT saSualebas moamzadoT maRali xarisxis yava.  yavis aparatebis  daxmarebiT SegiZliaT gaakeToT namdvilad maRali xarisxis aromatuli yava, didi Zalisxmevisa da drois daxarjvis gareSe.
yavis maduRara aucilebelia rogorc saxlSi, aseve ofisSi. Tanamedrove yavis aparatebis wyalobiT SegiZliaT moamzadoT ugemrielesi yava umokles droSi, ise rom ar dakargoT yavis amrcvlebis aromati.  zogierT models aqvs cais momzadebis funqciac. ase rom aseTi tipis aparatebi mravalfunqciurobiTac gamoirCeva. 
Cvens onlain maRaziaSi yavis aparatebis farTo arCevania. maTi meSveobiT SegiZliaT moamzadoT espresos tipis yava, amerikano an kapuCino. zogierTi modeli iZleva erTdroulad 2 finjani yavis momzadebis SesaZleblobasac. 
sanam aparats SeiZenT, sasurvelia gansazRvroT kafsuliani modeli gsurT, Tu dapresili yavis. 
SeiZineT yavis aparatebi imart.ge-ze da Cven mas mogawvdiT saqarTvelos nebismier wertilSi.


 

აქცია
SF-3528
გაყიდვაშია
435  327 
დანაზოგი: 108 ₾
SM7580/00
გაყიდვაშია
5879 
EP3519/00
გაყიდვაშია
2044 
ECM-E10B
გაყიდვაშია
380  268 
დანაზოგი: 112 ₾
HD7431/00
გაყიდვაშია
146 
AT-104449
გაყიდვაშია
189 
HD7459/20
გაყიდვაშია
269 
0X13211006
გაყიდვაშია
309 
SM5570/10
გაყიდვაშია
4503 
HD8654/59
გაყიდვაშია
2299 
0X13211005
გაყიდვაშია
259 
HD8919/59
გაყიდვაშია
4139 
აქცია
SK-0131
გაყიდვაშია
200  118 
დანაზოგი: 82 ₾
EP1220/00
გაყიდვაშია
1672 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 40
  • 8500
ბრენდი
მარაგი
მოხმარების სფერო
ტიპი
წყლის რეზერვუარის მოცულობა
რძის რეზერვუარი
ფუნქციები
ყავის გამოყენება
ფერი