ფრიტურნიცების ყიდვისა და არჩევისას, თითოეული მახასიათებელი უნდა იქნას გათვალისწინებული. გაყიდვების ბაზარზე პროდუქცია წარმოდგენილია ფართო ასორტიმენტით. პროდუქციის ფერთა არჩევანი საკმაოდ მრავალფეროვანია - ყველაზე ღია ტონებიდან მუქამდე, სხვადასხვა დიზაინითა და ნიმუშებით. აღნიშნული პროდუქტი ყოველდღიურად გამოიყენება ღვეზელების, კარტოფილის და სხვა პროდუქტების შესაწვავად.

როგორ გავაკეთოთ სწორი არჩევანი?

როგორ ავირჩიოთ მართლაც მაღალი ხარისხის და გამძლე პროდუქტი პოპულარული კითხვაა მყიდველებისთვის. განვიხილოთ თასის ტიპი. ხელმისაწვდომია ალუმინის ან უჟანგავი ფოლადის. სახლისთვის უკეთესია პროდუქტის შეძენა არაწებოვანი საფარით, ისე რომ საკვები არ გამყარდეს, ან დარჩეს კედლებზე. ღირს მოცულობის გათვალისწინება. მცირე პროდუქტებში, მოცულობა 0.5-0.7 ლიტრია, რაც საკმარისია ერთი ნაწილის მოსამზადებლად.
უფრო დიდი ზომისთვის გათვალისწინებულია 1.5-2 ლიტრი მოცულობა. ზეთის პროპორციები შეირჩევა ინდივიდუალურად თითოეული მოდელისთვის. აუცილებელია გავითვალისწინოთ რამდენი საკვები შეიძლება მოთავსდეს მოწყობილობაში. მცირე ტიპებისთვის, ტევადობაა 0.25 კილოგრამი. მაქსიმალური პარამეტრები 1.6 კილოგრამია. პროფესიონალურ პროდუქტებს აქვთ უდიდესი ტევადობა.

ფრიტურნიცების ძირითადი ტიპები და მახასიათებლები

ფონდიუშნიცა. ორი ძირითადი გათბობის ელემენტია ექსპლუატაციაში: სანთელი და სანთურა. პირველი ვარიანტი შესანიშნავია მცირე რაოდენობით შოკოლადის დასამზადებლად. სხვა პროდუქტების მომზადებისთვის უპირატესობა უნდა მიანიჭოთ მეორე ვარიანტს. მას შეუძლია იმოქმედოს კაფსულებზე აალებადი ნარევით ან სპეციალურ გელზე. ეს კაფსულა საკმარისია 40 წუთის განმავლობაში. ეს მოწყობილობები არ ასხივებენ უსიამოვნო სუნს და სრულიად უსაფრთხოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. აღჭურვილია სპეციალური გრძელი ჩანგლებით. ზოგიერთ მოდელში შესაძლებელია სიგრძის მორგება. დამზადებულია კერამიკის, ფოლადისა და თუჯისგან. მომზადება ხდება კონკრეტულ თასში, რომელსაც ასევე უწოდებენ კაკელონს. კერამიკული პროდუქტები შესაფერისია ყველისა და შოკოლადის პროდუქტებისთვის. ის არ ცხელდება, რაც ხელს უშლის საკვების დაწვას. თუჯის თასი იწარმოება სქელი კედლებით და არა-წებოვანი საფარით. საშუალებას გაძლევთ მოამზადოთ ნებისმიერი სირთულის კერძები. თასის ზომას დიდი მნიშვნელობა აქვს. შოკოლადის პროდუქტებისთვის 300-350 მილილიტრი მოცულობა საკმარისი იქნება. ყველის, თევზისა და ხორცისათვის საჭიროა უფრო დიდი ზომები - 1,7 ლიტრიდან. 

ფრიტურნიცები. მისი  გათბობის ელემენტი შეიძლება იყოს დახურული და ღია ტიპის. სახლის პირობებისთვის, სასურველია შეიძინოთ დახურულთან ერთად, ანუ ფირფიტა მდებარეობს სახურავის ქვეშ. ამ ტიპის გაწმენდა უფრო მოსახერხებელია, ვიდრე სპირალურის. მოწოდებულია სხვადასხვა ფილტრებით. მისი გარეცხვა არანაირ სირთუსეს არ წარმოადგენს თუმცა საკმაოდ მაღალი ფასითაც გამოირჩევა.

ზეთის ფილტრები ცალკე უნდა შეიძინოთ. ისინი შეიძლება იყოს მოსახსნელი დამატებითი ნაწილებით, რაც გაადვილებს პროდუქტის გაწმენდას. არსებობს "ცივი ქვედა" რეჟიმი, რომელიც უზრუნველყოფს მომზადების მონიტორინგის შესაძლებლობას ისე, რომ საკვები არ დაიწვას. არსებობს ელექტრონული და მექანიკური კონტროლის ტიპები. 4 ლიტრიანი მოცულობის მოდელები გამოიყენება მსხვილ საწარმოებში.
 

 

 

 

friturnicebis yidvisa da arCevisas, TiToeuli maxasiaTebeli unda iqnas gaTvaliswinebuli. gayidvebis bazarze produqcia warmodgenilia farTo asortimentiT. produqciis ferTa arCevani sakmaod mravalferovania - yvelaze Ria tonebidan muqamde, sxvadasxva dizainiTa da nimuSebiT. aRniSnuli produqti yoveldRiurad gamoiyeneba Rvezelebis, kartofilis da sxva produqtebis Sesawvavad.
rogor gavakeToT swori arCevani?
rogor avirCioT marTlac maRali xarisxis da gamZle produqti popularuli kiTxvaa myidvelebisTvis. ganvixiloT Tasis tipi. xelmisawvdomia aluminis an uJangavi foladis. saxlisTvis ukeTesia produqtis SeZena arawebovani safariT, ise rom sakvebi ar gamyardes, an darCes kedlebze. Rirs moculobis gaTvaliswineba. mcire produqtebSi, moculoba 0.5-0.7 litria, rac sakmarisia erTi nawilis mosamzadeblad.
ufro didi zomisTvis gaTvaliswinebulia 1.5-2 litri moculoba. zeTis proporciebi SeirCeva individualurad TiToeuli modelisTvis. aucilebelia gaviTvaliswinoT ramdeni sakvebi SeiZleba moTavsdes mowyobilobaSi. mcire tipebisTvis, tevadobaa 0.25 kilogrami. maqsimaluri parametrebi 1.6 kilogramia. profesionalur produqtebs aqvT udidesi tevadoba.
friturnicebis ZiriTadi tipebi da maxasiaTeblebi
fondiuSnica. ori ZiriTadi gaTbobis elementia eqspluataciaSi: sanTeli da sanTura. pirveli varianti SesaniSnavia mcire raodenobiT Sokoladis dasamzadeblad. sxva produqtebis momzadebisTvis upiratesoba unda mianiWoT meore variants. mas SeuZlia imoqmedos kafsulebze aalebadi nareviT an specialur gelze. es kafsula sakmarisia 40 wuTis ganmavlobaSi. es mowyobilobebi ar asxiveben usiamovno suns da sruliad usafrTxoa adamianis janmrTelobisTvis. aRWurvilia specialuri grZeli CanglebiT. zogierT modelSi SesaZlebelia sigrZis morgeba. damzadebulia keramikis, foladisa da Tujisgan. momzadeba xdeba konkretul TasSi, romelsac aseve uwodeben kakelons. keramikuli produqtebi Sesaferisia yvelisa da Sokoladis produqtebisTvis. is ar cxeldeba, rac xels uSlis sakvebis dawvas. Tujis Tasi iwarmoeba sqeli kedlebiT da ara-webovani safariT. saSualebas gaZlevT moamzadoT nebismieri sirTulis kerZebi. Tasis zomas didi mniSvneloba aqvs. Sokoladis produqtebisTvis 300-350 mililitri moculoba sakmarisi iqneba. yvelis, Tevzisa da xorcisaTvis saWiroa ufro didi zomebi - 1,7 litridan. 
friturnicebi. misi  gaTbobis elementi SeiZleba iyos daxuruli da Ria tipis. saxlis pirobebisTvis, sasurvelia SeiZinoT daxurulTan erTad, anu firfita mdebareobs saxuravis qveS. am tipis gawmenda ufro mosaxerxebelia, vidre spiraluris. mowodebulia sxvadasxva filtrebiT. misi garecxva aranair sirTuses ar warmoadgens Tumca sakmaod maRali fasiTac gamoirCeva.
zeTis filtrebi calke unda SeiZinoT. isini SeiZleba iyos mosaxsneli damatebiTi nawilebiT, rac gaadvilebs produqtis gawmendas. arsebobs "civi qveda" reJimi, romelic uzrunvelyofs momzadebis monitoringis SesaZleblobas ise, rom sakvebi ar daiwvas. arsebobs eleqtronuli da meqanikuri kontrolis tipebi. 4 litriani moculobis modelebi gamoiyeneba msxvil sawarmoebSi.
 

RL-EFT2000
გაყიდვაშია
132 
აქცია
WJ-800
გაყიდვაშია
160  129 
დანაზოგი: 31 ₾
FDF-1133
გაყიდვაშია
229 
FDF-1134
გაყიდვაშია
319 
A17908
გაყიდვაშია
549 
A17907
გაყიდვაშია
399 
RL-DF 23
გაყიდვაშია
161 
Arzum AR272 ფრის აპარატი
გაყიდვაშია
198 
HD3501
გაყიდვაშია
200  168 
დანაზოგი: 32 ₾
SF-1003
გაყიდვაშია
200  168 
დანაზოგი: 32 ₾
VS-GALA
გაყიდვაშია
164 
SAACHI NL-DF-4750
მარაგი ამოწურულია
112 
12660
მარაგი ამოწურულია
175 
13645
მარაგი ამოწურულია
230 
მაჩვენე კიდევ 12 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 40
  • 550
ბრენდი
მარაგი
სიმძლავრის დიაპაზონი
ზეთის ლიტრაჟი (ლ)
ტევადობა
ფერი