უამრავ მომხმარებელს აინტერესებს თუ რა კრიტერიუმების მიხედვით უნდა აირჩიოს ტოსტერი.
 ტოსტერების ძირითადი მახასიათებლები

ტოსტერები გამოიყენება პურის ნაჭრების მოსამზადებლად, ზოგიერთ მოდელში შესაძლებელია რამდენიმე ნაჭრის ერთდროულად მოთავსება. ამიტომ უმჯობესია წინასწარ განსაზღვროთ თუ როგორი მოდელის შეძენა გსურთ. 

მწარმოებლები გვთავაზობენ  პრემიუმ პროდუქტებს, რომლებიც აღჭურვილია ციფრული მაჩვენებლით, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ და გააკონტროლოთ დაბრაწვის ხარისხი. ისინი მუშაობს ინფრაწითელი გამოსხივების დახმარებით.  ჩამონტაჟებული მავთული, დამზადებულია ქრომისა და ნიკელის შენადნობისგან.

არსებობს სამი ძირითადი ტიპი: მექანიკური, ნახევრად ავტომატური და ავტომატური. პირველი მოდელის გამოყენების დროს, ხელით კონტროლირება ხდება პურის დაბრაწვის. მეორე ტიპი აღჭურვილია თერმოსტატული ჩამრთველით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ არ გადააბრუნოთ ხელით პურის ნაჭერი.  

ავტომატური მოდელების შემთხვევაში საერთოდ არ არის საჭირო  გადაბრუნება. ტოსტი თავისით რთავს როგორც კი მომზადდება. მისი მექანიზმი ავტომატურად აკონტროლებს დაბრაწვის დონეს.  ასეთი მოდელების ფართო არჩევანი არსებობს როგორც ზომის მიხედვით, ასევე განყოფილებების მიხედვითაც. 

არსებობს სენდვიჩის ტოსტერი, რომელსაც ერთდროულად ორი ან ოთხი პურის მომზადება შეუძლია. ასევე ზოგიერთი მოდელი აღჭურვილია  გრილის ფუნქციითაც და მათი მეშვეობით შესაძლებელია ღვეზელების მომზადებაც კი. 
ტოსტერების მრავალ ტიპს აქვს დამატებითი ფუნქციები: მოსახსნელი უჯრა, გრილის გასათბობად ფუნთუშა, ავტომატური ცენტრირება, დათბობა, გალღობის ფუნქცია, მცირე ნაჭრების აწევა, ელექტრონული მართვა. ეს დანამატები გაგიმარტივებთ მომზადებას და დაგიზოგავთ  დროს. 

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული წარმოების მასალა, რაც გავლენას ახდენს აღჭურვილობის მუშაობაზე და ხარისხზე. დამზადებულია უჟანგავი ფოლადის, ალუმინის შენადნობისა და პლასტმასისგან. ეს უკანასკნელი ტიპი არ არის ძალიან საიმედო, რადგან ის ხშირად თბება გამოყენების დროს და კარგად არ ინარჩუნებს მაღალ ტემპერატურას. უმჯობესია თერმულად უსაფრთხო პროდუქტის არჩევა, რათა თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები.
 

 

 

 

uamrav momxmarebels ainteresebs Tu ra kriteriumebis mixedviT unda airCios tosteri.
 tosterebis ZiriTadi maxasiaTeblebi
tosterebi gamoiyeneba puris naWrebis mosamzadeblad, zogierT modelSi SesaZlebelia ramdenime naWris erTdroulad moTavseba. amitom umjobesia winaswar gansazRvroT Tu rogori modelis SeZena gsurT. 

mwarmoeblebi gvTavazoben  premium produqtebs, romlebic aRWurvilia cifruli maCvenebliT, sadac SegiZliaT naxoT da gaakontroloT dabrawvis xarisxi. isini muSaobs infrawiTeli gamosxivebis daxmarebiT.  CamontaJebuli mavTuli, damzadebulia qromisa da nikelis Senadnobisgan.
arsebobs sami ZiriTadi tipi: meqanikuri, naxevrad avtomaturi da avtomaturi. pirveli modelis gamoyenebis dros, xeliT kontrolireba xdeba puris dabrawvis. meore tipi aRWurvilia Termostatuli CamrTveliT, romelic saSualebas gaZlevT ar gadaabrunoT xeliT puris naWeri.  
avtomaturi modelebis SemTxvevaSi saerTod ar aris saWiro  gadabruneba. tosti TavisiT rTavs rogorc ki momzaddeba. misi meqanizmi avtomaturad akontrolebs dabrawvis dones.  aseTi modelebis farTo arCevani arsebobs rogorc zomis mixedviT, aseve ganyofilebebis mixedviTac. 
arsebobs sendviCis tosteri, romelsac erTdroulad ori an oTxi puris momzadeba SeuZlia. aseve zogierTi modeli aRWurvilia  grilis funqciiTac da maTi meSveobiT SesaZlebelia Rvezelebis momzadebac ki. 
tosterebis mraval tips aqvs damatebiTi funqciebi: mosaxsneli ujra, grilis gasaTbobad funTuSa, avtomaturi centrireba, daTboba, galRobis funqcia, mcire naWrebis aweva, eleqtronuli marTva. es danamatebi gagimartivebT momzadebas da dagizogavT  dros. 
mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli warmoebis masala, rac gavlenas axdens aRWurvilobis muSaobaze da xarisxze. damzadebulia uJangavi foladis, aluminis Senadnobisa da plastmasisgan. es ukanaskneli tipi ar aris Zalian saimedo, radgan is xSirad Tbeba gamoyenebis dros da kargad ar inarCunebs maRal temperaturas. umjobesia Termulad usafrTxo produqtis arCeva, raTa Tavidan aiciloT arasasurveli Sedegebi.
 

208  / თვეში 12₾-დან
249  / თვეში 14₾-დან
269  / თვეში 15₾-დან
159  / თვეში 9₾-დან
99  / თვეში 6₾-დან
69  / თვეში 4₾-დან
69  / თვეში 4₾-დან
85  / თვეში 5₾-დან
239  / თვეში 13₾-დან
85  / თვეში 5₾-დან
121  / თვეში 7₾-დან
144  / თვეში 8₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 30
  • 400
ბრენდი
მარაგი
სიმძლავრე (ვტ)
ტოსტის განყოფილებების რაოდენობა
ფუნქციები
დამატებითი მახასიათებლები
კორპუსის მასალა
ფერი