თითოეულ დიასახლისს სურს სადღესასწაულო მაგიდაზე უზრუნველყოს ხორცის, ყველის და სხვა პროდუქტების ლამაზი, სისუფთავე და თხელი ნაჭრების მოჭრა, რის საშუალებას გაძლევთ საჭრელი. მისი სრული ნაკრები შედგება რამდენიმე ელემენტისგან, მათ შორის ვაგონი, როგორც სამუშაო ზედაპირი, პალეტი ან უჯრა უკვე მოჭრილი ნაჭრებისთვის, წრიული დანა და ძირითადი კორპუსი. ასეთი ერთეული დაზოგავს დროს დილით სენდვიჩების დამზადებისთვის და ხელს შეუწყობს სხვა კულინარიულ პროცესებს.

სლაისერის სახეობები

დისკის საჭრელით, რომელიც მუშაობს ხერხის მსგავსად. დანა მოძრაობს მასში ელექტროძრავის მეშვეობით.  ასეთი სამზარეულოს მოწყობილობის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად გაჭრათ ყველი, ხორცი, ძეხვი, შებოლილი პროდუქტები იდეალურად თანაბარ ნაწილებად. მრავალ ფუნქციებს შორის შეგიძლიათ შეარჩიოთ სასურველი ჭრის მეთოდი, სისქე, დაარეგულიროთ ჩაშენებული დანის ბრუნვის სიჩქარე, სიმძლავრე და სხვა მაჩვენებლები.  ამრიგად, შესაძლებელია პურის დაჭრა  მისი გარეგანი დეფორმაციის გარეშე, ან უშუალო სიმკვეთრის გამო უფრო ერთგვაროვანი და მკვრივი პროდუქტების ნაჭრების მიღება.

Slicer-grater, რომელიც დროთა განმავლობაში მოდერნიზდა უფრო ფუნქციურ და ძლიერ ერთეულად. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ბოსტნეულის და ხილის ჭრისთვის და იქნება კარგი დამხმარე სალათებისა და ბოსტნეულის კერძების მოყვარულთათვის. დანართებიდან გამომდინარე, ის შეიძლება სასარგებლო იყოს თქვენი საყვარელი საკვები პროდუქტების გასახეხად.

როგორ ავირჩიოთ სლაისერი

მნიშვნელოვანი ფაქტორია მათი მუშაობის რეჟიმი, ადამიანების მონაწილეობის საჭიროება და ხარჯების ეფექტურობა. გამოყენებული რეჟიმიდან გამომდინარე, სლაისერი  იყოფა მექანიკურ და ელექტრო მოდელებად.
ელექტრო, რომელიც იკვებება ელექტროენერგიით და მისი კონტროლი შესაძლებელია გარკვეულ წერტილში. ნახევრად ავტომატური უფრო ხშირად გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში და შეძენილია სპეციალურად სახლისთვის, ხოლო ავტომატური - ინდუსტრიაში და მსხვილ საწარმოებში. მას აქვს უნარი პირადად განსაზღვროს გარკვეული პარამეტრები და შეცვალოს ისინი საჭიროების შემთხვევაში. პროფესიონალური საჭრელი საშუალებას გაძლევთ მოკლე დროში გაჭრათ სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქცია.

კარგი იქნება თუ არჩევანს გააკეთებთ ელექტრო მოდელზე. საკმაოდ მაღალი ღირებულების მიუხედავად, ისინი გამძლე, ძლიერი, საიმედოა და მუშაობენ მაქსიმალური სიჩქარით. 
 

 

 

 

TiToeul diasaxliss surs sadResaswaulo magidaze uzrunvelyos xorcis, yvelis da sxva produqtebis lamazi, sisufTave da Txeli naWrebis moWra, ris saSualebas gaZlevT saWreli. misi sruli nakrebi Sedgeba ramdenime elementisgan, maT Soris vagoni, rogorc samuSao zedapiri, paleti an ujra ukve moWrili naWrebisTvis, wriuli dana da ZiriTadi korpusi. aseTi erTeuli dazogavs dros diliT sendviCebis damzadebisTvis da xels Seuwyobs sxva kulinariul procesebs.
slaiseris saxeobebi
diskis saWreliT, romelic muSaobs xerxis msgavsad. dana moZraobs masSi eleqtroZravis meSveobiT.  aseTi samzareulos mowyobilobis daxmarebiT Tqven SegiZliaT swrafad gaWraT yveli, xorci, Zexvi, Sebolili produqtebi idealurad Tanabar nawilebad. mraval funqciebs Soris SegiZliaT SearCioT sasurveli Wris meTodi, sisqe, daareguliroT CaSenebuli danis brunvis siCqare, simZlavre da sxva maCveneblebi.  amrigad, SesaZlebelia puris daWra  misi garegani deformaciis gareSe, an uSualo simkveTris gamo ufro erTgvarovani da mkvrivi produqtebis naWrebis miReba.
Slicer-grater, romelic droTa ganmavlobaSi modernizda ufro funqciur da Zlier erTeulad. es aris mowyobiloba, romelic gankuTvnilia bostneulis da xilis WrisTvis da iqneba kargi damxmare salaTebisa da bostneulis kerZebis moyvarulTaTvis. danarTebidan gamomdinare, is SeiZleba sasargeblo iyos Tqveni sayvareli sakvebi produqtebis gasaxexad.
rogor avirCioT slaiseri
mniSvnelovani faqtoria maTi muSaobis reJimi, adamianebis monawileobis saWiroeba da xarjebis efeqturoba. gamoyenebuli reJimidan gamomdinare, slaiseri  iyofa meqanikur da eleqtro modelebad.
eleqtro, romelic ikvebeba eleqtroenergiiT da misi kontroli SesaZlebelia garkveul wertilSi. naxevrad avtomaturi ufro xSirad gamoiyeneba yoveldRiur cxovrebaSi da SeZenilia specialurad saxlisTvis, xolo avtomaturi - industriaSi da msxvil sawarmoebSi. mas aqvs unari piradad gansazRvros garkveuli parametrebi da Secvalos isini saWiroebis SemTxvevaSi. profesionaluri saWreli saSualebas gaZlevT mokle droSi gaWraT sxvadasxva kategoriis produqcia.
kargi iqneba Tu arCevans gaakeTebT eleqtro modelze. sakmaod maRali Rirebulebis miuxedavad, isini gamZle, Zlieri, saimedoa da muSaoben maqsimaluri siCqariT. 
 

ფასი

 – 

  • 130
  • 310
ბრენდი
მარაგი
სიმძლავრე
დაჭრის მაქსიმალური სისქე
საჭრელი დისკის დიამეტრი
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი