სენდვიჩერები და გრილები

 

მრავალი ადამიანი საყვარელი კერძია შემწვარი ხორცი, რომლის მომზადებაშიც დაგეხმარებათ გრილის აპარატი. თუ კლასიკური მწვადის შესაწვავად საჭიროა შეშა და გექმნებათ გარკვეული დისკომფორტი, ამ პრობელმას გრილის აპარატები სრულიად მოგიგვარებთ. ასევე ისინი გამოგადგებათ წვიმიან ამინდში და მაში, როცა ბუნებში გასვლას ვერ ახერხებთ.

მუშაობის მეთოდი    

მოწყობილობის შიგნით არის სპეციალური გამათბობელი ელემენტი სახლისთვის, გათბობის ეფექტით. ის საშუალებას აძლევს ხორცს შეიწვას. ასევე, გათბობის მექანიზმი არის კვარცის მილის ან კერამიკის სახით. პროდუქტები წვნიანი და გემრიელია. თანამედროვე ელექტრო BBQ ცხაურებში ბევრი დამატებითი ფუნქციაა - ტაიმერით, შამფურის გადაბრუნებით და ა.შ.  თქვენ არ გჭირდებათ ხორცის მუდმივი კონტროლი, შეგიძლიათ დრო დაუთმოთ მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს.

ელექტრო გრილების კლასიფიკაცია

უპირველეს ყოვლისა, ტექნიკა განსხვავდება გარე მაჩვენებლებით, კერძოდ, დიზაინის მახასიათებლებით. მწარმოებლები განასხვავებენ ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ მოდელებს. პირველი ტიპი ცილინდრის სახით არის. პროდუქტები უნდა დაიხუროს ვერტიკალურად დაშორებულ შამფურებზე.  სტრუქტურა შედგება გათბობის ნაწილისგან. შედეგად მიღებული სითბო აისახება მოწყობილობის კედლებიდან და საკვები თანაბრად თბება ყველა მხრიდან.

ტიპის მიხედვით, მოწყობილობები იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:

რაკლეტნიცა. ეს არის მარტივი ელექტრომოწყობილობა ყველისა და მის გარეშე საჭმლის მოსამზადებლად. იგი შედგება ორი ნაწილისაგან - ძირითადი პროდუქტები მოთავსებულია ზედაში. მისი გამოყენება შესაძლებელია ყოველდღიურად მრავალფეროვანი კერძების მოსამზადებლად.

ტაჯინი. სპეციალური ჭურჭელი ხორცის მოსამზადებლად. იგი შედგება მასიური კერამიკული ქვაბისა და სახურავისგან. საჭმელი ასეთ თასში კარგად ორთქლდება და წვნიანი რჩება.

შამფური. კლასიკური ტიპის ელექტრო BBQ გრილი ვერტიკალურად განლაგებული შამფურებით.

რჩევები შერჩევამდე

მწარმოებლები მომხმარებლებს სთავაზობენ როგორც ელექტრო, ასევე მექანიკურ შესაძლებლობებს, მაგრამ ექსპერტები ურჩევენ აირჩიონ პირველი ტიპი, რადგან გაცილებით ნაკლებია ადამიანის შრომა გამოყენებული და უფრო მეტი დრო ჩნდება საყვარელ ადამიანებთან ურთიერთობისთვის. ხარისხიანი პროდუქტის ასარჩევად რეკომენდებულია ყურადღება მიაქციოთ ისეთ ფუნქციებსა და მახასიათებლებს - შამფურის, ტაიმერის, აღჭურვილობის სიმძლავრის ავტომატური როტაცია. რაც უფრო მაღალია ბოლო მაჩვენებელი, მით უფრო სწრაფად მოხდება პროდუქტის მომზადება, მაგრამ ელექტროენერგიის მოხმარებაც გაიზრდება.

 

 

 

mravali adamiani sayvareli kerZia Semwvari xorci, romlis momzadebaSic dagexmarebaT grilis aparati. Tu klasikuri mwvadis Sesawvavad saWiroa SeSa da geqmnebaT garkveuli diskomforti, am probelmas grilis aparatebi sruliad mogigvarebT. aseve isini gamogadgebaT wvimian amindSi da maSi, roca bunebSi gasvlas ver axerxebT.
muSaobis meTodi    
mowyobilobis SigniT aris specialuri gamaTbobeli elementi saxlisTvis, gaTbobis efeqtiT. is saSualebas aZlevs xorcs Seiwvas. aseve, gaTbobis meqanizmi aris kvarcis milis an keramikis saxiT. produqtebi wvniani da gemrielia. Tanamedrove eleqtro BBQ cxaurebSi bevri damatebiTi funqciaa - taimeriT, Samfuris gadabrunebiT da a.S.  Tqven ar gWirdebaT xorcis mudmivi kontroli, SegiZliaT dro dauTmoT megobrebsa da ojaxis wevrebs.
eleqtro grilebis klasifikacia
upirveles yovlisa, teqnika gansxvavdeba gare maCveneblebiT, kerZod, dizainis maxasiaTeblebiT. mwarmoeblebi ganasxvaveben vertikalur da horizontalur modelebs. pirveli tipi cilindris saxiT aris. produqtebi unda daixuros vertikalurad daSorebul Samfurebze.  struqtura Sedgeba gaTbobis nawilisgan. Sedegad miRebuli siTbo aisaxeba mowyobilobis kedlebidan da sakvebi Tanabrad Tbeba yvela mxridan.
tipis mixedviT, mowyobilobebi iyofa Semdeg kategoriebad:
rakletnica. es aris martivi eleqtromowyobiloba yvelisa da mis gareSe saWmlis mosamzadeblad. igi Sedgeba ori nawilisagan - ZiriTadi produqtebi moTavsebulia zedaSi. misi gamoyeneba SesaZlebelia yoveldRiurad mravalferovani kerZebis mosamzadeblad.
tajini. specialuri WurWeli xorcis mosamzadeblad. igi Sedgeba masiuri keramikuli qvabisa da saxuravisgan. saWmeli aseT TasSi kargad orTqldeba da wvniani rCeba.
Samfuri. klasikuri tipis eleqtro BBQ grili vertikalurad ganlagebuli SamfurebiT.
rCevebi SerCevamde
mwarmoeblebi momxmareblebs sTavazoben rogorc eleqtro, aseve meqanikur SesaZleblobebs, magram eqspertebi urCeven airCion pirveli tipi, radgan gacilebiT naklebia adamianis Sroma gamoyenebuli da ufro meti dro Cndeba sayvarel adamianebTan urTierTobisTvis. xarisxiani produqtis asarCevad rekomendebulia yuradReba miaqcioT iseT funqciebsa da maxasiaTeblebs - Samfuris, taimeris, aRWurvilobis simZlavris avtomaturi rotacia. rac ufro maRalia bolo maCvenebeli, miT ufro swrafad moxdeba produqtis momzadeba, magram eleqtroenergiis moxmarebac gaizrdeba.

90  79  / თვეში 4₾-დან
დანაზოგი: 11 ₾
აქცია
100  79  / თვეში 4₾-დან
დანაზოგი: 21 ₾
90  79  / თვეში 4₾-დან
დანაზოგი: 11 ₾
90  79  / თვეში 4₾-დან
დანაზოგი: 11 ₾
100  79  / თვეში 4₾-დან
დანაზოგი: 21 ₾
94  / თვეში 5₾-დან
100  / თვეში 6₾-დან
700  / თვეში 39₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 40
  • 1500
ბრენდი
მარაგი
სიმძლავრე
განყოფილებების რაოდენობა
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი