სამზარეულოს სასწორები

სამზარეულოს სასწორი განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ყველა სახლში, რადგან ზუსტად იქნეს განსაზღვრული  ინგრედიენტების ან სხვა პროდუქტების რაოდენობა. ყველა დიასახლისი იყენებს მას სახლში, განსაკუთრებით კერძების მომზადების დროს. ასეთი საგნების გამოყენება შეიძლება არამარტო კულინარიაში, არამედ სამკაულების, მედიკამენტების, მცირე აქსესუარებისა და ქსოვის მასალების გაზომვისას.

სამზარეულოს სასწორების კლასიფიკაცია

მექანიკური. მუშაობს ისრის პოზიციის შეცვლით, რომელიც მიუთითებს კონკრეტულ რიცხვს. ეს არის ყველაზე მარტივი ტიპის სასწორი და ასევე იაფი. მუშაობისთვის მას არ სჭირდება დამატებითი ელემენტები ან დატენვის ელემენტები. მათი ცდომილება რამდენიმე ათეული გრამია. ისინი ფუნქციონირებით მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდებიან შემდეგ ტიპს, მაგრამ დიასახლისებისთვის მაინც აქტუალური მოდელია .

ელექტრონული. წონის შედეგი ნაჩვენებია ეკრანზე. ისინი ბევრად უკეთესია, ვიდრე წინა ტიპი და მოწყობილობის უპირატესობები აშკარად შეიმჩნევა. იგი აღჭურვილია თხევადკრისტალური დისპლეით და მინი კომპიუტერით, რაც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად განსაზღვროთ წონა, შეადაროთ მონაცემები და მრავალი სხვა. მასზე შეგიძლიათ გაიგოთ წონა ბოლო გრამამდე. მათი მთავარი უპირატესობა მექანიკურთან შედარებით არის ავტომატური გამორთვა და გააქტიურება მსუბუქი მოძრაობით, თანმიმდევრული გაზომვა. გაზომვა შესაძლებელია არა მხოლოდ კილოგრამებსა და გრამებში, არამედ სხვა ერთეულებშიც. ამასთან, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ასეთ მოწყობილობებს განსაკუთრებული მოვლა სჭირდება. საჭიროა ბატარეების ან აკუმულატორის დატენვის მონიტორინგი მოწყობილობის უწყვეტი გამოყენებისათვის.

ასევე შეგიძლიათ დაყოთ მოწყობილობები დიზაინის ტიპის მიხედვით. ყოველი ზემოთ ჩამოთვლილი ნივთი იყიდება თასის ან ბრტყელი პლატფორმით. მეორე ტიპი ბევრად უფრო მოსახერხებელია, რადგან უფრო პროფესიონალურია. მოსახერხებელია მასში მყარი და თხევადი ნივთიერებების გაზომვა. მომხმარებლების მოხერხებულობისთვის, თასი შეიძლება ამოღებულ იქნას ზედაპირზე და ასევე ადვილად დამონტაჟდეს. მოსახსნელი ნაწილის გამო, მოწყობილობა მოსახერხებელია გასარეცხად და შესანახად.

რჩევები შერჩევამდე

წონის საზომ მოწყობილობებს აქვს მრავალი უპირატესობა და უარყოფითი მხარე. ნებისმიერი კომპანია, Saturn, Scarlett, Polaris და ა.შ., მომხმარებლებს პროდუქციის უზარმაზარ არჩევანს სთავაზობენ. სამზარეულოს სწორი სასწორის  შესაძენად, თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ აირჩიოთ პროდუქტი. ამისათვის რეკომენდებულია მისი დაყოფის მნიშვნელობის შეფასება, გაზომვის ერთეულები, მეხსიერების ხელმისაწვდომობა, ავტომატური გამორთვა, თუ ეს არის ელექტრონული ვერსია, დატვირთვის მითითება, კალორიების დათვლა.

ელექტრონულ მოდელებში უნდა გაითვალისწინოთ კვების ტიპი - ბატარეებით არის თუ ელემენტებით. ეს მაჩვენებელი არ დაგეხმარებათ უკეთესად გაზომვაში, მაგრამ მიუთითებს მოწყობილობის მუშაობის ვადაზე. ბატარიის დაცლისას  შეგიძლიათ მარტივად შეცვალოთ აკუმულატორი ან დააკავშიროთ მოწყობილობა დამტენ მოწყობილობას.

 

 

 

 

samzareulos saswori gansakuTrebul rols TamaSobs yvela saxlSi, radgan zustad iqnes gansazRvruli  ingredientebis an sxva produqtebis raodenoba. yvela diasaxlisi iyenebs mas saxlSi, gansakuTrebiT kerZebis momzadebis dros. aseTi sagnebis gamoyeneba SeiZleba aramarto kulinariaSi, aramed samkaulebis, medikamentebis, mcire aqsesuarebisa da qsovis masalebis gazomvisas.
samzareulos sasworebis klasifikacia
meqanikuri. muSaobs isris poziciis SecvliT, romelic miuTiTebs konkretul ricxvs. es aris yvelaze martivi tipis saswori da aseve iafi. muSaobisTvis mas ar sWirdeba damatebiTi elementebi an datenvis elementebi. maTi cdomileba ramdenime aTeuli gramia. isini funqcionirebiT mniSvnelovnad Camouvardebian Semdeg tips, magram diasaxlisebisTvis mainc aqtualuri modelia .
eleqtronuli. wonis Sedegi naCvenebia ekranze. isini bevrad ukeTesia, vidre wina tipi da mowyobilobis upiratesobebi aSkarad SeimCneva. igi aRWurvilia Txevadkristaluri displeiT da mini kompiuteriT, rac saSualebas gaZlevT swrafad gansazRvroT wona, SeadaroT monacemebi da mravali sxva. masze SegiZliaT gaigoT wona bolo gramamde. maTi mTavari upiratesoba meqanikurTan SedarebiT aris avtomaturi gamorTva da gaaqtiureba msubuqi moZraobiT, Tanmimdevruli gazomva. gazomva SesaZlebelia ara mxolod kilogramebsa da gramebSi, aramed sxva erTeulebSic. amasTan, ar unda dagvaviwydes, rom aseT mowyobilobebs gansakuTrebuli movla sWirdeba. saWiroa batareebis an akumulatoris datenvis monitoringi mowyobilobis uwyveti gamoyenebisaTvis.
aseve SegiZliaT dayoT mowyobilobebi dizainis tipis mixedviT. yoveli zemoT CamoTvlili nivTi iyideba Tasis an brtyeli platformiT. meore tipi bevrad ufro mosaxerxebelia, radgan ufro profesionaluria. mosaxerxebelia masSi myari da Txevadi nivTierebebis gazomva. momxmareblebis moxerxebulobisTvis, Tasi SeiZleba amoRebul iqnas zedapirze da aseve advilad damontaJdes. mosaxsneli nawilis gamo, mowyobiloba mosaxerxebelia gasarecxad da Sesanaxad.
rCevebi SerCevamde
wonis sazom mowyobilobebs aqvs mravali upiratesoba da uaryofiTi mxare. nebismieri kompania, Saturn, Scarlett, Polaris da a.S., momxmareblebs produqciis uzarmazar arCevans sTavazoben. samzareulos swori sasworis  SesaZenad, Tqven unda icodeT rogor airCioT produqti. amisaTvis rekomendebulia misi dayofis mniSvnelobis Sefaseba, gazomvis erTeulebi, mexsierebis xelmisawvdomoba, avtomaturi gamorTva, Tu es aris eleqtronuli versia, datvirTvis miTiTeba, kaloriebis daTvla.
eleqtronul modelebSi unda gaiTvaliswinoT kvebis tipi - batareebiT aris Tu elementebiT. es maCvenebeli ar dagexmarebaT ukeTesad gazomvaSi, magram miuTiTebs mowyobilobis muSaobis vadaze. batariis daclisas  SegiZliaT martivad SecvaloT akumulatori an daakavSiroT mowyobiloba damten mowyobilobas.

AT-98858
გაყიდვაშია
94 
0WDS401001
გაყიდვაშია
69 
IL 9851
გაყიდვაშია
45 
RL-KS-5
გაყიდვაშია
41 
VOX KW 0201 საკვების სასწორი
გაყიდვაშია
61 
AT-104050
გაყიდვაშია
54 
AT-106195
გაყიდვაშია
94 
AT-106194
გაყიდვაშია
94 
AT-108880
გაყიდვაშია
94 
AT-108879
გაყიდვაშია
94 
SCK-893LEMON
გაყიდვაშია
24 
SCK-893PASTA
გაყიდვაშია
24 
VOX KW03-01DB სამზარეულოს სასწორი
გაყიდვაშია
61 
SCK-839B
გაყიდვაშია
28 
Vox KW1900 საკვების სასწორი
გაყიდვაშია
53 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 10
  • 140
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
კონსტრუქცია
მაქსიმალური წონა
სამზ.სასწორის მასალა
ფერი