პურის საცხობი:  მინიმალური ძალისხმევა და მაქსიმალური მოხერხებულობა!

თანამედროვე სამზარეულოს ერთ -ერთი შეუცვლელი დამხმარეა პურის საცხობი:  რომელიც სტაბილურად იძენს პოპულარობას.  ის საშუალებას გაძლევთ სრულიად განსხვავებული თვალით შეხედოთ სახლში პურის გამოცხობის რთულ და შრომატევად პროცესს. კომპაქტური ელექტრო მოწყობილობა აერთიანებს ღუმელს მიქსერით და დამოუკიდებლად ასრულებს ყველა სამუშაოს ჩარევის გარეშე. თქვენ უბრალოდ უნდა ჩაყაროთ ინგრედიენტები რეცეპტის შესაბამისად, შეარჩიოთ პროგრამა და დააყენოთ პარამეტრები. საფქვავის ფუნქციის მქონე სპეციალური დიზაინი პასუხისმგებელია კომპონენტების შერევაზე და შემდეგ გამოცხვება 1-6 საათის განმავლობაში დადგენილი რეჟიმის მიხედვით. ამ ტიპის უნიკალური საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წყალობით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად მოამზადოთ საცხობი პროდუქტები ყველა გემოვნებისთვის, გაახაროთ თქვენი საყვარელი ადამიანები და სასიამოვნოდ გააოცოთ თქვენი სტუმრები.

ელექტრო პურის საცხობის თითოეული პროგრამა მოიცავს ტექნოლოგიურ ოპერაციებს, რომლებიც განსხვავდება ინტენსივობითა და ხანგრძლივობით. ძირითადი მოიცავს სხვადასხვა სახის პურის მომზადებას, მათ შორის:
ხორბალი - ერთ -ერთი ყველაზე პოპულარული და გემრიელია, მას აქვს ხრაშუნა ღია ყავისფერი ქერქი, მრგვალი ან კვადრატული ფორმა და დაბალანსებული ვიტამინ-მინერალური შემადგენლობით;

ჭვავი - დიდი ხანია ცნობილია როგორც "შავი", დამზადებულია ჭვავის ფქვილის სპეციალური ტექნოლოგიების გამოყენებით, მდიდარია ვიტამინებით და მიკროელემენტებით, ნახშირწყლებით, ცხიმოვანი და აუცილებელი ამინომჟავებით,ხორბალთან შედარებით  აქვს უფრო მუქი ფერი და ძლიერი, განსაკუთრებული გემო.

ბოროდინსკი - ჩვეულებრივი ჭვავის ჯიში, რომელიც კომპოზიტორ ალექსანდრე ბოროდინს გამო დაერქვა, მან იტალიიდან ისესხა მომზადების მეთოდი, გამოირჩევა სპეციფიკური სუნით და ფერით სპეციალური სანელებლების დამატების გამო, ერთ -ერთი ყველაზე სასარგებლოა და ითვლება დელიკატესად;

მთლიანი მარცვლეული - რეცეპტი ემყარება არარაფინირებულ ფქვილს (მარცვლები არ იწმინდება გარე მყარი ფენისგან დაფქვამდე, მაგრამ იჭრება მასთან ერთად), რაც ძალიან ჯანსაღია, ამიტომ ცომეული უფრო მკვრივი და მძიმეა;
ფრანგული - გამომცხვარი მხოლოდ პრემიუმ ფქვილისგან, ახასიათებს ჰაეროვნება და თხელი, ხრაშუნა, საოცარი ქერქი.
ზოგიერთ მოდელს შეუძლია გამოაცხოს არა მხოლოდ პური, არამედ ფუნთუშა, მაფინები, ღვეზელი, ცომი, მაგალითად, ასევე მოამზადოს სხვადასხვა სახის იოგურტი, ჯემი და კონსერვები. უახლესი ტექნოლოგია უახლესი შესაძლებლობებით ქმნის კულინარიულ ექსპერიმენტებს.

სტანდარტული აღჭურვილობა ჩვეულებრივ აღჭურვილია მართკუთხა კონტეინერით, აქვს 10-15 პროგრამა, აცხობს ერთ პროდუქტს ერთ ციკლში, იდეალურია პატარა ოჯახისთვის. ცვლილებები ორ პურში გაცილებით დიდი ზომისაა, ორი საცხობი კერძით ან ერთით, დაყოფილია თანაბარ ნაწილებად და აცხობთ ერთდროულად ორ პურს. ასევე, იწარმოება მოწყობილობები მრგვალი კონტეინერით, რომლებიც შესანიშნავია ღვეზელებისთვის, პურისთვის და სხვა. ზოგი ორსართულიანია, სპეციალურად განკუთვნილია რულეტებისთვის და ბაგეტებისთვის.

თითქმის ყველა დიზაინი, ბიუჯეტის ვარიანტების გარდა, ითვალისწინებს ისეთ მოსახერხებელ პროგრამებს, როგორიცაა სწრაფი და სწრაფი გამოცხობა - შესაბამისად 2 -დან 3 -მდე და 1 საათამდე. ბევრი ადამიანი გაძლევთ საშუალებას აირჩიოთ პურის ზომა და ქერქის ხრაშუნა - დაარეგულიროთ რამდენად შემწვარი და ხრაშუნა უნდა იყოს. სასარგებლო დამატებით ვარიანტებს შორის არის ტაიმერი (გადადებს ნებისმიერი პროგრამის დაწყებას), რეჟიმის დამახსოვრება, დაცვა ბავშვებისგან და გადახურებისგან.

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ყიდვისას?

რაც უფრო მაღალია სიმძლავრე, მით უფრო სწრაფია მომზადების  პროცესი და უფრო მაღალია მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობა. საშუალოდ, მაჩვენებელი არის 600-800 ვტ, რაც საკმარისია გამოსაცხობად და ამავდროულად დაზოგავს კილოვატს. გამომცხვრის მაქსიმალური წონა შეიძლება იყოს 0.76 -მდე, 1 -დან 1.2 -მდე, 0.75 -დან 0.99 -მდე და 1.2 კგ -ზე მეტი, ინდივიდუალური საჭიროებების მიხედვით.

არსებობს მოდელები დისპენსერით - კონტეინერი თხილის, ქიშმიშისა და სხვა დანამატებისთვის, რომლებიც იტვირთება რეჟიმის დაყენებამდე. თუ ასეთი კონტეინერი არ არის, ხმოვანი სიგნალი გაცნობებს ინგრედიენტების დამატების აუცილებლობას. მენეჯმენტი შეიძლება იყოს ტრადიციული ღილაკი, შეხება და კომბინირებული. ელექტრო ტექნიკის უმეტესობა აღჭურვილია შუქდიოდური LCD დისპლეით და თითოეული ნაბიჯის ვიზუალიზაციით. ნაკრები ჩვეულებრივ მოყვება დამატებით აქსესუარებს, მათ შორის საზომი და კოვზები. დეტალური აღწერა და  ფოტოები დაგეხმარებათ სწორი არჩევანის გაკეთებაში.
 

 

 

 

 

puris sacxobi:  minimaluri Zalisxmeva da maqsimaluri moxerxebuloba!
Tanamedrove samzareulos erT -erTi Seucvleli damxmarea puris sacxobi:  romelic stabilurad iZens popularobas.  is saSualebas gaZlevT sruliad gansxvavebuli TvaliT SexedoT saxlSi puris gamocxobis rTul da Sromatevad process. kompaqturi eleqtro mowyobiloba aerTianebs Rumels miqseriT da damoukideblad asrulebs yvela samuSaos Carevis gareSe. Tqven ubralod unda CayaroT ingredientebi receptis Sesabamisad, SearCioT programa da daayenoT parametrebi. safqvavis funqciis mqone specialuri dizaini pasuxismgebelia komponentebis Serevaze da Semdeg gamocxveba 1-6 saaTis ganmavlobaSi dadgenili reJimis mixedviT. am tipis unikaluri sayofacxovrebo teqnikis wyalobiT, Tqven SegiZliaT martivad moamzadoT sacxobi produqtebi yvela gemovnebisTvis, gaaxaroT Tqveni sayvareli adamianebi da sasiamovnod gaaocoT Tqveni stumrebi.
eleqtro puris sacxobis TiToeuli programa moicavs teqnologiur operaciebs, romlebic gansxvavdeba intensivobiTa da xangrZlivobiT. ZiriTadi moicavs sxvadasxva saxis puris momzadebas, maT Soris:
xorbali - erT -erTi yvelaze popularuli da gemrielia, mas aqvs xraSuna Ria yavisferi qerqi, mrgvali an kvadratuli forma da dabalansebuli vitamin-mineraluri SemadgenlobiT;
Wvavi - didi xania cnobilia rogorc "Savi", damzadebulia Wvavis fqvilis specialuri teqnologiebis gamoyenebiT, mdidaria vitaminebiT da mikroelementebiT, naxSirwylebiT, cximovani da aucilebeli aminomJavebiT,xorbalTan SedarebiT  aqvs ufro muqi feri da Zlieri, gansakuTrebuli gemo.
 borodinski - Cveulebrivi Wvavis jiSi, romelic kompozitor aleqsandre borodins gamo daerqva, man italiidan isesxa momzadebis meTodi, gamoirCeva specifikuri suniT da feriT specialuri saneleblebis damatebis gamo, erT -erTi yvelaze sasargebloa da iTvleba delikatesad;
mTliani marcvleuli - recepti emyareba ararafinirebul fqvils (marcvlebi ar iwmindeba gare myari fenisgan dafqvamde, magram iWreba masTan erTad), rac Zalian jansaRia, amitom comeuli ufro mkvrivi da mZimea;
franguli - gamomcxvari mxolod premium fqvilisgan, axasiaTebs haerovneba da Txeli, xraSuna, saocari qerqi.
zogierT models SeuZlia gamoacxos ara mxolod puri, aramed funTuSa, mafinebi, Rvezeli, comi, magaliTad, aseve moamzados sxvadasxva saxis iogurti, jemi da konservebi. uaxlesi teqnologia uaxlesi SesaZleblobebiT qmnis kulinariul eqsperimentebs.
standartuli aRWurviloba Cveulebriv aRWurvilia marTkuTxa konteineriT, aqvs 10-15 programa, acxobs erT produqts erT ciklSi, idealuria patara ojaxisTvis. cvlilebebi or purSi gacilebiT didi zomisaa, ori sacxobi kerZiT an erTiT, dayofilia Tanabar nawilebad da acxobT erTdroulad or purs. aseve, iwarmoeba mowyobilobebi mrgvali konteineriT, romlebic SesaniSnavia RvezelebisTvis, purisTvis da sxva. zogi orsarTuliania, specialurad gankuTvnilia ruletebisTvis da bagetebisTvis.
TiTqmis yvela dizaini, biujetis variantebis garda, iTvaliswinebs iseT mosaxerxebel programebs, rogoricaa swrafi da swrafi gamocxoba - Sesabamisad 2 -dan 3 -mde da 1 saaTamde. bevri adamiani gaZlevT saSualebas airCioT puris zoma da qerqis xraSuna - daareguliroT ramdenad Semwvari da xraSuna unda iyos. sasargeblo damatebiT variantebs Soris aris taimeri (gadadebs nebismieri programis dawyebas), reJimis damaxsovreba, dacva bavSvebisgan da gadaxurebisgan.
ras unda mivaqcioT yuradReba yidvisas?
rac ufro maRalia simZlavre, miT ufro swrafia momzadebis  procesi da ufro maRalia moxmarebuli eleqtroenergiis raodenoba. saSualod, maCvenebeli aris 600-800 vt, rac sakmarisia gamosacxobad da amavdroulad dazogavs kilovats. gamomcxvris maqsimaluri wona SeiZleba iyos 0.76 -mde, 1 -dan 1.2 -mde, 0.75 -dan 0.99 -mde da 1.2 kg -ze meti, individualuri saWiroebebis mixedviT.
arsebobs modelebi dispenseriT - konteineri Txilis, qiSmiSisa da sxva danamatebisTvis, romlebic itvirTeba reJimis dayenebamde. Tu aseTi konteineri ar aris, xmovani signali gacnobebs ingredientebis damatebis aucileblobas. menejmenti SeiZleba iyos tradiciuli Rilaki, Sexeba da kombinirebuli. eleqtro teqnikis umetesoba aRWurvilia Suqdioduri LCD displeiT da TiToeuli nabijis vizualizaciiT. nakrebi Cveulebriv moyveba damatebiT aqsesuarebs, maT Soris sazomi da kovzebi. detaluri aRwera da  fotoebi dagexmarebaT swori arCevanis gakeTebaSi.
 

499  / თვეში 28₾-დან
785  / თვეში 44₾-დან
532  / თვეში 30₾-დან
283  / თვეში 16₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 140
  • 840
მარაგი
სიმძლავრე (ვტ)
პროგრამების რაოდენობა
ცხობის მაქსიმალური წონა (გრ)
ბრენდი
ფერი