ორთქლსახარში არის საყოფაცხოვრებო მოწყობილობა, რომელიც  ორთქლით ამზადებს საჭმელს. მიღებულ კერძს აქვს ბუნებრივი გემო და არომატი, არ შეიცავს დამატებით ცხიმებს და გამოირჩევა საკვები ნივთიერებების მაქსიმალური რაოდენობით . არნიშნული ტექნიკის  წინამორბედი იყო ჭურჭელში მეორე ჭურჭლის მოთავსება, რამაც შესაძლებელი გახადა დიეტური საკვების მიღება. დღეს ბაზარზე მისი ელექტრონული მემკვიდრე მრავლად გვხვდება.

ორთქლსახარში მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი

ორთქლსახარშს აქვს პლასტმასის, მეტალის ან მეტალოპლასტმასის კორპუსი. ქვედა ნაწილში წყლის რეზერვუარია, რომელიც ორთქლს ადუღებს. მის ზემოთ არის ორთქლის კალათები, რომელთა ბოლოში ხვრელებია, რომლებიც ორთქლის გავლის საშუალებას იძლევა. იარუსის რაოდენობა იცვლება ერთიდან სამამდე, რაც დამოკიდებულია მოდელზე. მოწყობილობის ზედა მხარე მჭიდროდ არის დახურული სახურავით. მოცემულია უჯრა პროდუქტების მიერ გამოყოფილი კონდენსატისა და სითხის შესაგროვებლად. მოსახერხებელი დამატებაა მასში სახელურების არსებობა, ასევე მწარმოებლების მიერ შემოთავაზებული დასაკეცი ფსკერი.

ბაზარზე არსებულ პროდუქტებს ორი ტიპის კონტროლი აქვთ:

•    მექანიკური 
•    ელექტრონული

მოწყობილობის ფუნქციონირება არ არის დამოკიდებული კონტროლის მეთოდებზე და თუ ინოვაციების მოყვარული არ ხართ, მაშინ პირველი ვარიანტი საკმაოდ შესაფერისია.

მოდელები გთავაზობთ დამატებით ფუნქციებს:

ავტო გამორთვა. ორთქლსახარში ავტომატურად გაითიშება, თუ ავზში საკმარისი წყალი არ არის.
ორთქლის სწრაფი წარმოება - ეს ფუნქცია საშუალებას მისცემს მოწყობილობას გახურდეს საკვების ჩატვირთვამდეც კი.
ხმოვანი შეტყობინება გაცნობებთ, რომ მომზადების  პროცესი დასრულებულია.

ტემპერატურის შენარჩუნება საჭმელი სითბოს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეინარჩუნებს.ორმაგ საქვაბეში შეგიძლიათ არა მხოლოდ საჭმლის მომზადება, არამედ მისი გამოყენება კერძების სტერილიზაციისთვის, საკვების გალღობისთვის. ტექნიკა არ არის პრეტენზიული მოვლის დროს, საკმარისია მისი გარეცხვა და გაწმენდა ყოველი გამოყენების შემდეგ.

ორთქლსახარშის ყიდვა ნიშნავს თქვენი ოჯახის სათანადო კვების უზრუნველყოფას. ყიდვამდე  ყურადღება უნდა მიაქციოთ კალათების, აღჭურვილობის მოცულობასა და რაოდენობას, ასევე აქვს თუ არა ბრინჯის, კვერცხის, კონდენსატის წვეთების შეგროვების უჯრები.
 

 

 

 

 

 

orTqlsaxarSi aris sayofacxovrebo mowyobiloba, romelic  orTqliT amzadebs saWmels. miRebul kerZs aqvs bunebrivi gemo da aromati, ar Seicavs damatebiT cximebs da gamoirCeva sakvebi nivTierebebis maqsimaluri raodenobiT . arniSnuli teqnikis  winamorbedi iyo WurWelSi meore WurWlis moTavseba, ramac SesaZlebeli gaxada dieturi sakvebis miReba. dRes bazarze misi eleqtronuli memkvidre mravlad gvxvdeba.
orTqlsaxarSi mowyobiloba da muSaobis principi
orTqlsaxarSs aqvs plastmasis, metalis an metaloplastmasis korpusi. qveda nawilSi wylis rezervuaria, romelic orTqls aduRebs. mis zemoT aris orTqlis kalaTebi, romelTa boloSi xvrelebia, romlebic orTqlis gavlis saSualebas iZleva. iarusis raodenoba icvleba erTidan samamde, rac damokidebulia modelze. mowyobilobis zeda mxare mWidrod aris daxuruli saxuraviT. mocemulia ujra produqtebis mier gamoyofili kondensatisa da siTxis Sesagroveblad. mosaxerxebeli damatebaa masSi saxelurebis arseboba, aseve mwarmoeblebis mier SemoTavazebuli dasakeci fskeri.
bazarze arsebul produqtebs ori tipis kontroli aqvT:
•    meqanikuri 
•    eleqtronuli
mowyobilobis funqcionireba ar aris damokidebuli kontrolis meTodebze da Tu inovaciebis moyvaruli ar xarT, maSin pirveli varianti sakmaod Sesaferisia.
modelebi gTavazobT damatebiT funqciebs:
avto gamorTva. orTqlsaxarSi avtomaturad gaiTiSeba, Tu avzSi sakmarisi wyali ar aris.
orTqlis swrafi warmoeba - es funqcia saSualebas miscems mowyobilobas gaxurdes sakvebis CatvirTvamdec ki.
xmovani Setyobineba gacnobebT, rom momzadebis  procesi dasrulebulia.
temperaturis SenarCuneba saWmeli siTbos garkveuli periodis ganmavlobaSi SeinarCunebs.
ormag saqvabeSi SegiZliaT ara mxolod saWmlis momzadeba, aramed misi gamoyeneba kerZebis sterilizaciisTvis, sakvebis galRobisTvis. teqnika ar aris pretenziuli movlis dros, sakmarisia misi garecxva da gawmenda yoveli gamoyenebis Semdeg.
orTqlsaxarSis yidva niSnavs Tqveni ojaxis saTanado kvebis uzrunvelyofas. yidvamde  yuradReba unda miaqcioT kalaTebis, aRWurvilobis moculobasa da raodenobas, aseve aqvs Tu ara brinjis, kvercxis, kondensatis wveTebis Segrovebis ujrebi.
 

ფასი

 – 

  • 50
  • 800
ბრენდი
მარაგი
სიმძლავრე (ვტ)
მართვის ტიპი
იარუსების რაოდენობა
საერთო ტევადობა
ფერი