ვანილის ნაყინი, არაქისის ნაყინი, ფისტას ნაყინი - ბავშვობის დაუვიწყარი გემო. მაგრამ რა შეიძლება იმალებოდეს მაღაზიის პროდუქტებში, რომელთა შენახვის ვადაა 6 თვეა, ისინი შეიცავს არომატის გამაძლიერებლებს, ფერებს და სხვა კანცეროგენებს. როგორ ისიამოვნოთ საკვებით ისე, რომ  არ ავნოთ თქვენს ჯანმრთელობას? გლობალური კომპანიები გვთავაზობენ თავიანთ პროდუქციას.

მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი

ნაყინის აპარატის კორპუსი დამზადებულია გამძლე პლასტმასის ან მეტალისგან. მოწყობილობა მუდმივად დაფიქსირებულია. მზა პროდუქტებს ათავსებენ სპეციალურ ჭურჭელში. ნაყინისთვის რეკომენდებულია მათი წინასწარ მიქსერით გათქვეფა. პირების მოძრაობა ხდება მოწყობილობის ჩართვის შემდეგ. ისინი მასას ურევენ, რათა უზრუნველყონ მისი ერთგვაროვანი კონსისტენცია, ყინულის ნატეხებისა და ცხიმის ჩანართების გარეშე, ამავე დროს პროდუქტები ცივდება. გარკვეული დროის შემდეგ, შეგიძლიათ ისიამოვნოთ თქვენი საყვარელი დესერტით.

ნაყინის აპარატის ტიპები

ნახევრად ავტომატური, აქვს მოსახსნელი თასი, მის კედლებს შორის არის სპეციალური გამაგრილებელი. მომზადებამდე კონტეინერი უნდა განთავსდეს საყინულეში 8-12 საათის განმავლობაში, ტემპერატურა მინუს 18 გრადუსით. კერძის მეორე ნაწილი მოითხოვს ოპერაციების გამეორებას. დამატებითი სამუშაო მოწყობილობის მოსამზადებლად ანაზღაურდება მისი დაბალი ღირებულებით. ნახევრად ავტომატური მოდელების მუშაობის მაქსიმალური დროა 30 წუთი.

ავტომატური არ საჭიროებს წინასწარ მომზადებას. ისინი შექმნილია გაგრილების კომპრესორით. ამ ტიპის მოწყობილობები ერთდროულად ურევს და ყინავს მასას. მათი ძალა შესაბამისად მეტია. ოპერაციული დრო უზრუნველყოფილია პროგრამით და სტანდარტულად არის 60 წუთი, ხმოვანი სიგნალი შეგაყტობინებთ პროცესის დასრულებას.

როგორ გავაკეთოთ არჩევანი?


განსაზღვრეთ რომელი მოწყობილობა გსურთ, ავტომატური თუ ნახევრად ავტომატური.
შეისწავლეთ ტექნიკური მახასიათებლები.

ყურადღება მიაქციეთ თასის მოცულობას, მასალას, საიდანაც მზადდება მისი შიდა ზედაპირი, ჩვეულებრივ, ამ მიზნით გამოიყენება ალუმინის. ნახევრად ავტომატური მოდელის არჩევისას საჭიროა კონტეინერის ზომის შედარება მაცივრის ნაწილთან, სადაც დაგეგმილია მისი გაგრილება. გაითვალისწინეთ, რომ კონტეინერი ინგრედიენტებით ივსება ერთი მესამედით, რადგან მასა იზრდება მომზადების პროცესში.

შეისწავლეთ სავაჭრო ფირმების, პროდუქციის მწარმოებლების შეთავაზებები, საგარანტიო ვალდებულებების ხელმისაწვდომობა.
 

 

 

 

 

 

vanilis nayini, araqisis nayini, fistas nayini - bavSvobis dauviwyari gemo. magram ra SeiZleba imalebodes maRaziis produqtebSi, romelTa Senaxvis vadaa 6 Tvea, isini Seicavs aromatis gamaZliereblebs, ferebs da sxva kancerogenebs. rogor isiamovnoT sakvebiT ise, rom  ar avnoT Tqvens janmrTelobas? globaluri kompaniebi gvTavazoben TavianT produqcias.
mowyobiloba da muSaobis principi
nayinis aparatis korpusi damzadebulia gamZle plastmasis an metalisgan. mowyobiloba mudmivad dafiqsirebulia. mza produqtebs aTavseben specialur WurWelSi. nayinisTvis rekomendebulia maTi winaswar miqseriT gaTqvefa. pirebis moZraoba xdeba mowyobilobis CarTvis Semdeg. isini masas ureven, raTa uzrunvelyon misi erTgvarovani konsistencia, yinulis natexebisa da cximis CanarTebis gareSe, amave dros produqtebi civdeba. garkveuli drois Semdeg, SegiZliaT isiamovnoT Tqveni sayvareli desertiT.
nayinis aparatis tipebi
naxevrad avtomaturi, aqvs mosaxsneli Tasi, mis kedlebs Soris aris specialuri gamagrilebeli. momzadebamde konteineri unda ganTavsdes sayinuleSi 8-12 saaTis ganmavlobaSi, temperatura minus 18 gradusiT. kerZis meore nawili moiTxovs operaciebis gameorebas. damatebiTi samuSao mowyobilobis mosamzadeblad anazRaurdeba misi dabali RirebulebiT. naxevrad avtomaturi modelebis muSaobis maqsimaluri droa 30 wuTi.
avtomaturi ar saWiroebs winaswar momzadebas. isini Seqmnilia gagrilebis kompresoriT. am tipis mowyobilobebi erTdroulad urevs da yinavs masas. maTi Zala Sesabamisad metia. operaciuli dro uzrunvelyofilia programiT da standartulad aris 60 wuTi, xmovani signali SegaytobinebT procesis dasrulebas.
rogor gavakeToT arCevani?
gansazRvreT romeli mowyobiloba gsurT, avtomaturi Tu naxevrad avtomaturi.
SeiswavleT teqnikuri maxasiaTeblebi.
yuradReba miaqcieT Tasis moculobas, masalas, saidanac mzaddeba misi Sida zedapiri, Cveulebriv, am mizniT gamoiyeneba aluminis. naxevrad avtomaturi modelis arCevisas saWiroa konteineris zomis Sedareba macivris nawilTan, sadac dagegmilia misi gagrileba. gaiTvaliswineT, rom konteineri ingredientebiT ivseba erTi mesamediT, radgan masa izrdeba momzadebis procesSi.
SeiswavleT savaWro firmebis, produqciis mwarmoeblebis SeTavazebebi, sagarantio valdebulebebis xelmisawvdomoba.
 

ფასი

 – 

  • 30
  • 520
ბრენდი
მარაგი
მოცულობა (ლ)
ფერი