მულტისახარში არის საყოფაცხოვრებო მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია შეასრულოს რამდენიმე ფუნქცია და ჰქონდეს პროგრამული უზრუნველყოფის კონტროლი. ისინი ევროპულ ბაზრებზე გამოჩნდნენ XXI საუკუნის დასაწყისიდან, როგორც წნევის გაზქურების დამხმარე საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. მულტისახარშის შეძენა ნიშნავს თანამედროვე ჩქაროსნულ სამყაროში დიასახლისის ცხოვრების გამარტივებას.

მულტისახარშის უპირატესობები:

•    სხვადასხვა კერძების მომზადება ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე, ამავე დროს მუდმივი კონტროლის არარსებობა;
•    საჭიროების შემთხვევაში საკვების გარკვეული ტემპერატურის გრძელვადიანი შენარჩუნება;
•    დაპროგრამებული კონტროლი მუშაობის პროცესში, შესრულებული ავტომატურ ან ნახევრად ავტომატურ რეჟიმში;
•    პროგრამების არსებობა, რომელშიც მომზადების დრო ავტომატურად დგინდება;
•    საკვები პრაქტიკულად არ იწვის, რადგან სპეციალური ფენა გამოიყენება კონტეინერის დასაფარავად; ნაკლები ზეთი გამოიყენება და ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია დიეტურ კვებაში;

მოლტსახარშის მოწყობილობა

ცეცხლგამძლე პლასტმასის ან უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული კორპუსი. ზოგ მოდელს აქვს ამ ორის კომბინაცია.
კორპუსში დამონტაჟებულია გათბობის ელემენტი, რომლის გათბობის ტემპერატურაც მერყეობს 40-დან 180 გრადუსამდე. ზოგიერთი მულტიკუკერი აღჭურვილია 3D გათბობის ვარიანტით, რაც მომძადების პროცესს აჩქარებს ერთი მესამედით. პროდუქტები თბება სამი მხრიდან, ამ ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკას აქვს დამატებითი დაცვა; ცარიელი თასით, მოწყობილობა არ ჩაირთვება და ავტომატურად გამოირთვება თუ გადახურდება. როდესაც მულტიკუკერი მუშაობს ცხობის რეჟიმში, 3D გათბობამ შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს.

პროდუქტისთვის განკუთვნილი თასი განლაგებულია სხეულის შიგნით. ის, როგორც წესი, მოსახსნელია და აქვს წებოვანი ტეფლონის ან კერამიკული საფარი. ზოგიერთი მოდელი გთავაზობთ სრულად კერამიკულ თასებს, რომლებიც უფრო ძვირია, მაგრამ მასალა უფრო გამძლეა. შემოთავაზებული თასის მოცულობა, მოდელიდან გამომდინარე, 1,6 ლიტრიდან - 6,4 ლიტრამდე მერყეობს.

კორპუსში ჩაშენებულია ბლოკი, რომელიც შედგება ჩვენების და მართვის ღილაკებისგან - მექანიკური, სენსორული ან მბრუნავი ჩამრთველებით.

არსებობს საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გარკვეული ტიპები:

მრავალცხობიანი წნევის გაზქურები, რომელშიც საკვები მზადდება გაზრდილი წნევით, რაც ამცირებს კერძების მოსამზადებელ  დროს;

ბრინჯის სახარშები სადაც ბრინჯის მომზადების პროცესი ავტომატიზირებულია და დიასახლისს მხოლოდ საჭირო ინგრედიენტები სჭირდება;

სუ-სახეობები, სადაც გამოიყენება უნიკალური ინოვაციური ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეინარჩუნოთ პროდუქტების სასარგებლო ნივთიერებები, რადგან მომზადება ხდება ჰაერთან კონტაქტის გარეშე, საკუთარ წვენში და 50-80 გრადუს ტემპერატურაზე;

სანამ  გადაწყვეტთ მულტიკუკერის შეძენას, განსაზღვრეთ რა ტიპის კერძების მომზადება გსურთ. გაეცანით ამ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ფუნქციურ მახასიათებლებს და ასევე აღწერას ჩვენს ვებ – გვერდზე, წაიკითხეთ მომხმარებელთა მიმოხილვები.

 

 

 

 

multisaxarSi aris sayofacxovrebo mowyobiloba, romelsac SeuZlia Seasrulos ramdenime funqcia da hqondes programuli uzrunvelyofis kontroli. isini evropul bazrebze gamoCndnen XXI saukunis dasawyisidan, rogorc wnevis gazqurebis damxmare sayofacxovrebo teqnika. multisaxarSis SeZena niSnavs Tanamedrove Cqarosnul samyaroSi diasaxlisis cxovrebis gamartivebas.
multisaxarSis upiratesobebi:
•    sxvadasxva kerZebis momzadeba zedmeti Zalisxmevis gareSe, amave dros mudmivi kontrolis ararseboba;
•    saWiroebis SemTxvevaSi sakvebis garkveuli temperaturis grZelvadiani SenarCuneba;
•    daprogramebuli kontroli muSaobis procesSi, Sesrulebuli avtomatur an naxevrad avtomatur reJimSi;
•    programebis arseboba, romelSic momzadebis dro avtomaturad dgindeba;
•    sakvebi praqtikulad ar iwvis, radgan specialuri fena gamoiyeneba konteineris dasafaravad; naklebi zeTi gamoiyeneba da es mniSvnelovani nawilia dietur kvebaSi;
moltsaxarSis mowyobiloba
cecxlgamZle plastmasis an uJangavi foladisgan damzadebuli korpusi. zog models aqvs am oris kombinacia.
korpusSi damontaJebulia gaTbobis elementi, romlis gaTbobis temperaturac meryeobs 40-dan 180 gradusamde. zogierTi multikukeri aRWurvilia 3D gaTbobis variantiT, rac momZadebis process aCqarebs erTi mesamediT. produqtebi Tbeba sami mxridan, am tipis sayofacxovrebo teqnikas aqvs damatebiTi dacva; carieli TasiT, mowyobiloba ar CairTveba da avtomaturad gamoirTveba Tu gadaxurdeba. rodesac multikukeri muSaobs cxobis reJimSi, 3D gaTbobam SeiZleba mniSvnelovani roli Seasrulos.
produqtisTvis gankuTvnili Tasi ganlagebulia sxeulis SigniT. is, rogorc wesi, mosaxsnelia da aqvs webovani teflonis an keramikuli safari. zogierTi modeli gTavazobT srulad keramikul Tasebs, romlebic ufro Zviria, magram masala ufro gamZlea. SemoTavazebuli Tasis moculoba, modelidan gamomdinare, 1,6 litridan - 6,4 litramde meryeobs.
korpusSi CaSenebulia bloki, romelic Sedgeba Cvenebis da marTvis Rilakebisgan - meqanikuri, sensoruli an mbrunavi CamrTvelebiT.
arsebobs sayofacxovrebo teqnikis garkveuli tipebi:
mravalcxobiani wnevis gazqurebi, romelSic sakvebi mzaddeba gazrdili wneviT, rac amcirebs kerZebis mosamzadebel  dros;
brinjis saxarSebi sadac brinjis momzadebis procesi avtomatizirebulia da diasaxliss mxolod saWiro ingredientebi sWirdeba;
su-saxeobebi, sadac gamoiyeneba unikaluri inovaciuri teqnologia, romelic saSualebas gaZlevT SeinarCunoT produqtebis sasargeblo nivTierebebi, radgan momzadeba xdeba haerTan kontaqtis gareSe, sakuTar wvenSi da 50-80 gradus temperaturaze;
sanam  gadawyvetT multikukeris SeZenas, gansazRvreT ra tipis kerZebis momzadeba gsurT. gaecaniT am sayofacxovrebo teqnikis funqciur maxasiaTeblebs da aseve aRweras Cvens veb – gverdze, waikiTxeT momxmarebelTa mimoxilvebi.

SR-TMH10
გაყიდვაშია
365  317 
დანაზოგი: 48 ₾
MC-X45CH
გაყიდვაშია
164 
OP300EU
გაყიდვაშია
999 
OP500EU
გაყიდვაშია
1150 
AT-99828
მარაგი ამოწურულია
448 
AT-86841
მარაგი ამოწურულია
615 
AT-82974
მარაგი ამოწურულია
528 
AT-86843
მარაგი ამოწურულია
240 
AT-68452
მარაგი ამოწურულია
360 
AU252
მარაგი ამოწურულია
160 
AT-75962
მარაგი ამოწურულია
350 
'125394009
მარაგი ამოწურულია
887 
22368
მარაგი ამოწურულია
175  155 
დანაზოგი: 20 ₾
22367
მარაგი ამოწურულია
184 
SR-TMH181
მარაგი ამოწურულია
440  384 
დანაზოგი: 56 ₾
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 90
  • 1150
ბრენდი
მარაგი
სიმძლავრე (ვტ)
მოცულობა (ლ)
პროგრამების რაოდენობა
ფერი