მიქსერი  საყოფაცხოვრებო ტექნიკაა, რომელთა გარეშე დღეს ვერცერთ დიასახლისს ვერ  წარმოუდგენია მომზადება.  ალბათ, ყველამ იცის, რომ ეს არის კერძების მოსამზადებელი მოწყობილობა ინგრედიენტების საფუძვლიანი შერევისთვის. მიქსერის საშუალებით შეგიძლიათ ათქვიფოთ კვერცხი, ნაღები, გამოიყენოთ იგი სხვადასხვა კოქტეილის, მუსის, გემრიელი ომლეტის, კარტოფილის პიურეს, სოუსებისა  და ასევე ცომის მოსაზელად. იგი ბაზარზე  გამოჩნდა მეოცე საუკუნეში.

მიქსერის ტიპები

მუშაობის მეთოდიდან გამომდინარე, განასხვავებენ შემდეგს:
ხელის მიქსერები, როგორც წესი, მცირე ზომისაა, ადვილად იწმინდება ჭუჭყისაგან, მაგრამ ვერ მუშაობს თქვენი მონაწილეობის გარეშე. ასეთი მოდელის ყიდვისას ყურადღება მიაქციეთ სახელურს კომფორტული დაჭერის უზრუნველსაყოფად.

სტაციონარული. სადგამი დამონაჟებულია და მოწყობილობა არ საჭიროებს მუდმივ მონიტორინგს. ზოგიერთ მოდელში მოწყობილობა მოსახსნელია, თქვენ შეგიძლათ გამოიყენოთ იგი როგორც  ხელის მოწყობილობა. ეს პრინციპი მოსახერხებელია, თუ საჭიროა კრემის მომზადება ერთდროულად სხვადასხვა კერძებში. ზოგიერთი სტაციონარული მიქსერის გამორჩეული თვისებაა არა მხოლოდ დარტყმების, არამედ თავად თასის როტაცია. ეს ხელს უწყობს პროდუქტების უფრო საფუძვლიან შერევას.

სტაციონარული მიქსერების თასი განსხვავდება მოცულობით, თქვენ ყურადღება უნდა მიაქციოთ ამ პარამეტრს პროდუქტის ყიდვისას.

ამ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სიმძლავრის პარამეტრი, ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ეს პარამეტრი განსაზღვრავს უწყვეტი მუშაობის ხანგრძლივობას, მკვრივი ცომის მომზადების შესაძლებლობას თანმიმდევრულობაში. ხელის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სიმძლავრე, როგორც წესი, ნაკლებია, მათი უმეტესობა მოითხოვს თქვეფის პროცესისას შესვენებას. სტაციონარული უფრო მოსახერხებელია ამ მხრივ, ისინი არ შემოიფარგლება დროის პარამეტრებით, რადგან მათ უფრო მეტი ძალა აქვთ.

მიქსერის ფასი ასევე დამოკიდებულია სამუაო რეჟიმებზეც.

მწარმოებლების მიერ შემოთავაზებული სიჩქარის რაოდენობა განსხვავდება და შეიძლება იყოს 2-დან 7-მდე. განსაკუთრებით ძლიერი სტაციონარული მოდელებისათვის ეს მაჩვენებელი 12-ს აღწევს.

ტურბო რეჟიმი საშუალებას გაძლევთ მნიშვნელოვნად გაზარდოთ მუშაობის სიჩქარე რამდენიმე წამით. ამ ფუნქციას იყენებენ ცომის საზელად.

იმპულსური რეჟიმი ხელს უწყობს საქშენების როტაციის სიჩქარის თანდათან გაზრდას, სიჩქარე რეგულირდება ღილაკიზე დაჭერით.

შერევის მექანიკა

პლანეტარული. მათში არსებული თავაკები ბრუნავს არა მხოლოდ ღერძის გარშემო, არამედ გარკვეული ტრაექტორიის გასწვრივ.

რხევითი მექანიზმით. თავაკები ასრულებენ რყევის მოძრაობებს გლუვი ამპლიტუდით.

მიქსერის შეძენამდე თქვენ უნდა გაეცნოთ მის ფუნქციურობას, მოწყობილობის მახასიათებლებს, გამოყენების მეთოდს, პარამეტრებს, გაითვალისწინეთ სხვადასხვა მწარმოებლის წინადადებები. პროდუქტის აღწერილობის შესწავლა დაგეხმარებათ სწორი არჩევანის გაკეთებაში. ჩვენს საიტზე ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ მომხმარებელთა მიმოხილვებს.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

miqseri  sayofacxovrebo teqnikaa, romelTa gareSe dRes vercerT diasaxliss ver  warmoudgenia momzadeba.  albaT, yvelam icis, rom es aris kerZebis mosamzadebeli mowyobiloba ingredientebis safuZvliani SerevisTvis. miqseris saSualebiT SegiZliaT aTqvifoT kvercxi, naRebi, gamoiyenoT igi sxvadasxva koqteilis, musis, gemrieli omletis, kartofilis piures, sousebisa  da aseve comis mosazelad. igi bazarze  gamoCnda meoce saukuneSi.
miqseris tipebi
muSaobis meTodidan gamomdinare, ganasxvaveben Semdegs:
xelis miqserebi, rogorc wesi, mcire zomisaa, advilad iwmindeba WuWyisagan, magram ver muSaobs Tqveni monawileobis gareSe. aseTi modelis yidvisas yuradReba miaqcieT saxelurs komfortuli daWeris uzrunvelsayofad.
stacionaruli. sadgami damonaJebulia da mowyobiloba ar saWiroebs mudmiv monitorings. zogierT modelSi mowyobiloba mosaxsnelia, Tqven SegiZlaT gamoiyenoT igi rogorc  xelis mowyobiloba. es principi mosaxerxebelia, Tu saWiroa kremis momzadeba erTdroulad sxvadasxva kerZebSi. zogierTi stacionaruli miqseris gamorCeuli Tvisebaa ara mxolod dartymebis, aramed Tavad Tasis rotacia. es xels uwyobs produqtebis ufro safuZvlian Serevas.
stacionaruli miqserebis Tasi gansxvavdeba moculobiT, Tqven yuradReba unda miaqcioT am parametrs produqtis yidvisas.
am sayofacxovrebo teqnikis simZlavris parametri, aseve mniSvnelovan rols asrulebs. es parametri gansazRvravs uwyveti muSaobis xangrZlivobas, mkvrivi comis momzadebis SesaZleblobas TanmimdevrulobaSi. xelis sayofacxovrebo teqnikis simZlavre, rogorc wesi, naklebia, maTi umetesoba moiTxovs Tqvefis procesisas Sesvenebas. stacionaruli ufro mosaxerxebelia am mxriv, isini ar Semoifargleba drois parametrebiT, radgan maT ufro meti Zala aqvT.
miqseris fasi aseve damokidebulia samuao reJimebzec.
mwarmoeblebis mier SemoTavazebuli siCqaris raodenoba gansxvavdeba da SeiZleba iyos 2-dan 7-mde. gansakuTrebiT Zlieri stacionaruli modelebisaTvis es maCvenebeli 12-s aRwevs.
turbo reJimi saSualebas gaZlevT mniSvnelovnad gazardoT muSaobis siCqare ramdenime wamiT. am funqcias iyeneben comis sazelad.
impulsuri reJimi xels uwyobs saqSenebis rotaciis siCqaris TandaTan gazrdas, siCqare regulirdeba Rilakize daWeriT.
Serevis meqanika
planetaruli. maTSi arsebuli Tavakebi brunavs ara mxolod RerZis garSemo, aramed garkveuli traeqtoriis gaswvriv.
rxeviTi meqanizmiT. Tavakebi asruleben ryevis moZraobebs gluvi amplitudiT.
miqseris SeZenamde Tqven unda gaecnoT mis funqciurobas, mowyobilobis maxasiaTeblebs, gamoyenebis meTods, parametrebs, gaiTvaliswineT sxvadasxva mwarmoeblis winadadebebi. produqtis aRwerilobis Seswavla dagexmarebaT swori arCevanis gakeTebaSi. Cvens saitze aseve SegiZliaT gaecnoT momxmarebelTa mimoxilvebs.
 

აქცია
700  519  / თვეში 29₾-დან
დანაზოგი: 181 ₾
აქცია
700  559  / თვეში 31₾-დან
დანაზოგი: 141 ₾
აქცია
550  429  / თვეში 24₾-დან
დანაზოგი: 121 ₾
120  / თვეში 7₾-დან
465  / თვეში 26₾-დან
225  / თვეში 13₾-დან
179  / თვეში 10₾-დან
109  / თვეში 6₾-დან
162  / თვეში 9₾-დან
116  / თვეში 6₾-დან
109  / თვეში 6₾-დან
750  589  / თვეში 33₾-დან
დანაზოგი: 161 ₾
279  / თვეში 16₾-დან
129  / თვეში 7₾-დან
700  560  / თვეში 31₾-დან
დანაზოგი: 140 ₾
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 3190
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
სიმძლავრე (ვტ)
ჯამის მოცულობა (ლ)
მახასიათებლები
ფერი