მიკროტალღური ღუმელები

თანამედროვე მიკროტალღური ღუმელები - უსაფრთხოება და ახალი შესაძლებლობები

მაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების გამო მოქმედი მიკროტალღური ღუმელები შეუცვლელი სამზარეულოს დამხმარეები გახდნენ. მიკროტალღური რხევები წარმოიქმნება მაგნეტრონის მიერ - ძირითადი ნაწილი ვაკუუმური ელექტრული ნათურის სახით. მოქმედების ამ პრინციპის გამო, გავრცელდა ჭორები ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანის შესახებ, მაგრამ მათი უსაფუძვლობა დადასტურდა ჯანმო -ს კვლევებით. 

მიკროტალღური ღუმელების ყველა არსებული მოდელი იყოფა ოთხ ტიპად:

ჩვეულებრივი (სოლო) - მიკროტალღური ღუმელის უმარტივესი და ყველაზე ბიუჯეტური ვერსია დამატებითი პროგრამების გარეშე, რომელიც მხოლოდ ათბობს მზა საკვებს და ალღობს. მისი მთავარი უპირატესობაა დაბალი ფასი, უმნიშვნელო მოვლა, მხოლოდ აუცილებელი ვარიანტების მინიმალური ნაკრები და გამოყენების აბსოლუტური სიმარტივე;

გრილით - შეუცვლელი არომატული ხრაშუნა ქერქის მოყვარულთათვის, მათ გააჩნიათ გამათბობელი ელემენტი (სპირალური გათბობის ელემენტი ძირითად კამერაში) ან კერამიკული (კვარცის) გრილი კორპუსის ზედა ნაწილში. (დაფარული ლითონის ბადე, არ ამცირებს სასარგებლო მოცულობას, არ ართულებს გაწმენდას);

კონვექციით - უკანა კედელში დამონტაჟებულია ერთგვარი ვენტილატორი, რომელიც წრიულად ავრცელებს სითბოს ერთგვაროვანი დამუშავებისათვის, ასეთ მიკროტალღურ ღუმელში შეგიძლიათ მარტივად მოამზადოთ სუპები, გამოაცხოთ თევზი და ხორცი, ღვეზელები, ნამცხვრები და მოხარშოთ კიდევ ბევრი ტკბილეული, ზოგს აქვს  რამდენიმე ვენტილატორი ერთდროულად, რაც განაპირობებს მომზადების განსაკუთრებით მაღალ ხარისხს;

გრილით და კონვექციით - მრავალფუნქციური ძირითადი ფუნქციონალური კომბინაციის გამო ორი დამატებითი რეჟიმი და უფრო ძვირი, ორიენტირებულია მომთხოვნი მომხმარებლებისთვის და გაძლევთ უფრო ფართო შესაძლებლობებს.
საიტზე გახლავთ უამრავი მოდელი, რომელთა შორის შეგიძლიათ იპოვოთ გამოსავალი ყველა თანამედროვე სამზარეულოსთვის. მიკროტალღური ღუმელების უმეტესობა დამზადებულია ტრადიციულ თეთრ, შავ და ნაცრისფერ ფერებში, არის უნივერსალური და ჰარმონიულად ჯდება ნებისმიერ ინტერიერში. თუ გსურთ დაამატოთ ნათელი ფერები ნაცრისფერ ყოველდღიურ ცხოვრებას, მწვანე, ლურჯი, ნარინჯისფერი ან, მაგალითად, წითელი ვერსია დაგეხმარებათ კლასიკისგან თავის დაღწევაში. ფორმა ძირითადად მართკუთხაა, მაგრამ ასევე არის კვადრატული ცვლილებები, მომრგვალებული კუთხეებით და მომრგვალებული ზედა ზედაპირით. მართვის პანელი მდებარეობს ყველაზე ხშირად გვერდზე, ნაკლებად ხშირად ზედა ან ქვედა. კარის ცენტრალური ნაწილი ჩვეულებრივ გამჭვირვალე, მართკუთხა ან ოვალურია. 

პარამეტრების ფრთხილად შერჩევა საშუალებას მოგცემთ შეიძინოთ მიკროტალღური ღუმელი ზუსტად თქვენი საჭიროებების შესაბამისად. ზომები (სიგანე, სიღრმე და სიმაღლე) პირდაპირ დამოკიდებულია ტევადობაზე, ასევე იმაზე, თუ რამდენი ნაწილი იქნება გაცხელებული ან მოხარშული ერთდროულად. ითვლება, რომ ერთი ადამიანისთვის მინიმუმ 10-15 ლიტრი საკმარისია, პატარა ოჯახისთვის - 20-23 ლიტრამდე, სამი ან ოთხი ადამიანისთვის - 25 -დან 28 ლიტრამდე. დიდი ჯიშები 28 ლიტრზე მეტი მოცულობით ხშირად დამონტაჟებულია კვების ობიექტებში. შერჩევის კიდევ ერთი მთავარი კრიტერიუმია სიმძლავრე, რომელიც მერყეობს 450-1680 ვატს შორის. რაც უფრო მძლავრია დანაყოფები, მით უფრო სწრაფად უმკლავდებიან ისინი ამოცანას, მაგრამ მოიხმარენ მეტ ელექტროენერგიას. 

სხვადასხვა მიკროტალღურ ღუმელს აქვს საკუთარი მახასიათებლები. მაგალითად, მათ გააჩნიათ ეკრანი და უკანა განათება, სწრაფი დაწყება, გამყარებული საფარი და ბრტყელი უჯრა, ღუმელისა და ორთქლის გაწმენდის ფუნქციით. პაკეტი შეიძლება შეიცავდეს აქსესუარებს, როგორიცაა ცხიმის უჯრა, ბადე ფირფიტებისთვის, პლასტმასის სახურავი ნაკაწრებისგან დასაცავად. დეტალური აღწერა, ფოტოები და მიმოხილვები დაგეხმარებათ აირჩიოთ საუკეთესო მიკროტალღური ღუმელი, რომელიც შესაფერისია ყველა თვალსაზრისით. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს კონსულტანტებს.
 

 

 

Tanamedrove mikrotalRuri Rumelebi - usafrTxoeba da axali SesaZleblobebi
maRali sixSiris eleqtromagnituri gamosxivebis gamo moqmedi mikrotalRuri Rumelebi Seucvleli samzareulos damxmareebi gaxdnen. mikrotalRuri rxevebi warmoiqmneba magnetronis mier - ZiriTadi nawili vakuumuri eleqtruli naTuris saxiT. moqmedebis am principis gamo, gavrcelda Worebi janmrTelobisTvis miyenebuli zianis Sesaxeb, magram maTi usafuZvloba dadasturda janmo -s kvlevebiT. 
mikrotalRuri Rumelebis yvela arsebuli modeli iyofa oTx tipad:
Cveulebrivi (solo) - mikrotalRuri Rumelis umartivesi da yvelaze biujeturi versia damatebiTi programebis gareSe, romelic mxolod aTbobs mza sakvebs da alRobs. misi mTavari upiratesobaa dabali fasi, umniSvnelo movla, mxolod aucilebeli variantebis minimaluri nakrebi da gamoyenebis absoluturi simartive;
griliT - Seucvleli aromatuli xraSuna qerqis moyvarulTaTvis, maT gaaCniaT gamaTbobeli elementi (spiraluri gaTbobis elementi ZiriTad kameraSi) an keramikuli (kvarcis) grili korpusis zeda nawilSi. (dafaruli liTonis bade, ar amcirebs sasargeblo moculobas, ar arTulebs gawmendas);
konveqciiT - ukana kedelSi damontaJebulia erTgvari ventilatori, romelic wriulad avrcelebs siTbos erTgvarovani damuSavebisaTvis, aseT mikrotalRur RumelSi SegiZliaT martivad moamzadoT supebi, gamoacxoT Tevzi da xorci, Rvezelebi, namcxvrebi da moxarSoT kidev bevri tkbileuli, zogs aqvs  ramdenime ventilatori erTdroulad, rac ganapirobebs momzadebis gansakuTrebiT maRal xarisxs;
griliT da konveqciiT - mravalfunqciuri ZiriTadi funqcionaluri kombinaciis gamo ori damatebiTi reJimi da ufro Zviri, orientirebulia momTxovni momxmareblebisTvis da gaZlevT ufro farTo SesaZleblobebs.
saitze gaxlavT uamravi modeli, romelTa Soris SegiZliaT ipovoT gamosavali yvela Tanamedrove samzareulosTvis. mikrotalRuri Rumelebis umetesoba damzadebulia tradiciul TeTr, Sav da nacrisfer ferebSi, aris universaluri da harmoniulad jdeba nebismier interierSi. Tu gsurT daamatoT naTeli ferebi nacrisfer yoveldRiur cxovrebas, mwvane, lurji, narinjisferi an, magaliTad, wiTeli versia dagexmarebaT klasikisgan Tavis daRwevaSi. forma ZiriTadad marTkuTxaa, magram aseve aris kvadratuli cvlilebebi, momrgvalebuli kuTxeebiT da momrgvalebuli zeda zedapiriT. marTvis paneli mdebareobs yvelaze xSirad gverdze, naklebad xSirad zeda an qveda. karis centraluri nawili Cveulebriv gamWvirvale, marTkuTxa an ovaluria. 
parametrebis frTxilad SerCeva saSualebas mogcemT SeiZinoT mikrotalRuri Rumeli zustad Tqveni saWiroebebis Sesabamisad. zomebi (sigane, siRrme da simaRle) pirdapir damokidebulia tevadobaze, aseve imaze, Tu ramdeni nawili iqneba gacxelebuli an moxarSuli erTdroulad. iTvleba, rom erTi adamianisTvis minimum 10-15 litri sakmarisia, patara ojaxisTvis - 20-23 litramde, sami an oTxi adamianisTvis - 25 -dan 28 litramde. didi jiSebi 28 litrze meti moculobiT xSirad damontaJebulia kvebis obieqtebSi. SerCevis kidev erTi mTavari kriteriumia simZlavre, romelic meryeobs 450-1680 vats Soris. rac ufro mZlavria danayofebi, miT ufro swrafad umklavdebian isini amocanas, magram moixmaren met eleqtroenergias. 
sxvadasxva mikrotalRur Rumels aqvs sakuTari maxasiaTeblebi. magaliTad, maT gaaCniaT ekrani da ukana ganaTeba, swrafi dawyeba, gamyarebuli safari da brtyeli ujra, Rumelisa da orTqlis gawmendis funqciiT. paketi SeiZleba Seicavdes aqsesuarebs, rogoricaa cximis ujra, bade firfitebisTvis, plastmasis saxuravi nakawrebisgan dasacavad. detaluri aRwera, fotoebi da mimoxilvebi dagexmarebaT airCioT saukeTeso mikrotalRuri Rumeli, romelic Sesaferisia yvela TvalsazrisiT. Tu Tqven gaqvT raime SekiTxvebi, gTxovT daukavSirdeT Cvens konsultantebs.
 

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 70
  • 2930
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
მართვის ტიპი
სიმძლავრე (ვტ)
მოცულობა (ლ)
შიდა საფარი
დამატებითი ფუნქციები
    ყველაფრის ჩვენება (23)
ფერი